nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.124.2018

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 maja 2018 r.

 

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), art. 35 ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.), §3 ust.1 i 2 pkt 5 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urzęd Woj. Wlkp. poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) oraz art.710-art.719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.459 z późn. zm.), Zarządzam, co następuje:

 

§1

Przekazać Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy „BARANEK” z siedzibą w Owczegłowach w użyczenie na czas oznaczony do 3 (trzech) miesięcy, tj. od dnia 23 maja 2018 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r. gminną nieruchomość położoną w Owczegłowach, gm. Rogoźno (obręb OWCZEGŁOWY) ewidencyjnie oznaczona działką nr 54/1 o pow.1ha, objęta księgą wieczystą KW PO1O/00026463/4 z przeznaczeniem na pozyskanie grantu: „rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez wyposażenie boiska piłkarskiego w miejscowości Owczegłowy”.  

 

§2.

Szczegółowe warunki użyczenia gminnej nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Rogoźno zwaną użyczającą, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy „BARANEK” zwanego biorącym do używania.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Klaudia Mruk
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 23 Maja 2018
data modyfikacji: Klaudia Mruk / 2018-05-23 11:30:31
data wyworzenia: Marta Olderek / 23 Maja 2018