nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 192/2009 z dnia 04 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-192/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 4 grudnia 2009 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości  gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603  ze zmianami / i § 2 ust.1 ust.2 pkt  3, § 3 ust. 1 i § 9 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 ze zm.)

 

Zarządzam,  co następuje:

§1. Przystępuję do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącego własność Gminy Rogoźno, będącej w użytkowaniu wieczystym Państwa Jana i Jadwigi Jaskot oraz Piotra  na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste z dnia 26 lutego 1990r.r. Nr repertorium A 1007/1990, stanowiącej działkę nr 189/12 o pow.  159 m2, położoną w Owczegłowach, dla której została urządzona księga wieczysta nr KW 22 207 nie wykazująca obciążeń.

Plan stracił ważność 31.12.2003r. Do dnia 31 grudnia 2003r. w/w działka w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźna objęta była obszarem o symbolu 013 ZR o treści „ teren działek rekreacyjnych z zabudową - adaptacja”.

§2. Ustalam cenę brutto w wysokości   4.173,62 zł., / w tym 22 % Vat w wys. 752,62 zł./.

Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

§ 4. Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 396,00 zł 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 9 Grudnia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-12-09 09:01:30
data wyworzenia: / 9 Grudnia 2009