nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania skargi

UCHWAŁA Nr XXXIII/232/08

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz   art. 231 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Rogoźna do rozpatrzenia skargi Pań:

1.        Reginy Balcer

2.        Barbary Michalskiej

3.        Haliny Sowy-Antosik

4.        Stanisławy Sowy

z dnia 13 października 2008 r. na działalność pracownika w zakresie nienależytego wykonania zadań przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do  zawiadomienia skarżących o przekazaniu skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 7 Stycznia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 09:58:30
data wyworzenia: / 7 Stycznia 2009