nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIII/ 231 /2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2008 roku.

 

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

 

                Na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej  Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna ( Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2001r. Nr 112,poz.2145 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 7 Stycznia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 09:59:05
data wyworzenia: / 7 Stycznia 2009