nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 196/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-196/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 11 grudnia 2009r.

 

Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177 z póź. zm.)

 

ZARZĄDZA SIĘ:

 

§ 1. powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Wykonywanie w roku 2010, na zlecenie Gminy Rogoźno, prac geodezyjnych w zakresie podziałów, wznowień granic oraz rozgraniczeń nieruchomości.

 

w następującym składzie:

 

Przewodniczący                 - Sylwia Biała

Sekretarz                              - Karolina Frankowska

Członek                                - Anna Bartol

Członek                                - Roman Piątkowski

Członek                                - Tadeusz Zygmunt

 

§ 2. Do zadań Komisji Przetargowej będzie należało:

1.    przygotowanie postępowania

2.    ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym

3.    rozpatrywanie ważnych ofert i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4.    wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3.1 . Komisja rozpocznie prace z dniem powołania

       2. Komisja zakończy prace z dniem podpisania umowy z wybranym wykonawcą.                

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 23 Grudnia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-12-23 08:03:04
data wyworzenia: / 23 Grudnia 2009