nazwa dokumentu: Uchwała nr XLVIII/341/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Oborn

Uchwała Nr XLVIII/341/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175  ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.     Traci moc uchwała Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki.

 

§ 2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/341/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok przyznano dotację celową  dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620), która została przekazana w dniu 03.12.2009r. zgodnie z zawartą umową z dnia 01.12.2009r.

Podjęcie Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.11.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki wymagało by wprowadzenia w wydatkach budżetowych § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” co spowodowało by podwójne dofinansowanie tego samego zadania.

W stosunku do uchwały o pomocy finansowej wszczęto postępowanie nadzorcze, które decyzją  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostało umorzone.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 29 Marca 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-03-29 06:24:31
data wyworzenia: / 7 Stycznia 2010