nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Rogożna z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.47.2020

Burmistrza Rogoźna

z dnia 05 marca 2020 r.

 

 w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.1 i § 3 ust.1 i 2 pkt 5 , § 14 ust.7 uchwały nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 3114 z 2 maja 2016 r.

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Oddać w dzierżawę wyodrębniony fragment terenu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie o pow. 4,5 mb x 1,7m położony w Rogoźnie, którego Gmina jest właścicielem.

 

§ 2.

Ustala się stawkę czynszu za dzierżawę w/w nieruchomości gruntowej w kwocie 350 zł nettow stosunku miesięcznym.

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi
i oferty.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Iwona Ostrowska
data dodania: 6 Marca 2020
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2020-03-10 13:02:50
data wyworzenia: Iwona Ostrowska / 6 Marca 2020