nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 08 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr OR.0151-191/2009 z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, ustalenia ceny wywoławczej oraz wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.0151-18/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 08 kwietnia 2010r.

 

zmieniające zarządzenie nr OR.0151-191/2009 z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, ustalenia ceny wywoławczej oraz wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami), w związku z §2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 ust.1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.) oraz uchwały nr XV/101/2007  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2007r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr OR.0151-191/2009 z dnia 04 grudnia 2009r. wprowadza się następującą zmianę: 

Zmienia się §4, który otrzymuje brzmienie: Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca działki w kwocie 778,36zł brutto.

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 12 Kwietnia 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-12 11:06:10
data wyworzenia: Marta Olderek / 12 Kwietnia 2010