nazwa dokumentu: Uchwała nr LII/374/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

Uchwała Nr LII/374/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 

w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  W planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 temat na miesiąc maj otrzymuje brzmienie: „Kontrola dochodów i wydatków w placówkach oświatowych za rok 2009 ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania procedur ustawy prawo zamówień publicznych przy wydatkach remontowych.

Kontrola harmonogramu zaciągania kredytów przez gminę w roku 2009.”

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 12 Maja 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-05-12 12:37:42
data wyworzenia: / 12 Maja 2010