nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Zarządzenie Nr 40/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 czerwca  2010 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku     w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku i Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku

 

wprowadza się następujące zmiany:

       

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 13.500 zł i ustala się  na kwotę 39.407.141 zł

 

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39.407.141 zł

        z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie 38.512.194 zł

2)    dochody majątkowe w kwocie 894.947 zł

w tym:

a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

       

3.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 13.500 zł i ustala się na kwotę 48.583.205 zł

       

        4.     Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 48.583.205 zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.                            

                z tego:

       

                1)    Wydatki bieżące w wysokości  38.862.984 zł

                        z tego:

1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.933.998 

w tym:

a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.708.960 zł

b)    wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.225.038 zł

2)    dotacje na zadania bieżące 3.637.743 zł

3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.735.943 zł

4)    obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 555.300 zł

                               

                2)    Wydatki majątkowe w wysokości 9.720.221 zł

                        w tym:

a)  dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 680.000 zł

b)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

 

 

§ 2.

Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku i Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

 „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.571.477 zł”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 czerwca  2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

 

DOCHODY

 

1.      W dziale Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 13.500 zł w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-10/10 z dnia 15.06.2010r.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 13.500 zł

 

 

WYDATKI

 

1.      W dziale Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 13.500 zł w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

2.      Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na ogólną kwotę  +/- 27.642 zł:

a)    w rozdziale Rady gmin kwotę +/- 4.000 zł

b)    w rozdziale Pozostała działalność (Administracja publiczna)  +/- 1.000 zł

c)     w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej +/- 2.100 zł

d)    w rozdziale Ochotnicze straże pożarne +/- 15.000 zł

e)     w rozdziale Straż Miejska +/- 142 zł

f)     w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby +/- 2.500 zł

g)     w rozdziale Pozostała działalność (Kultura fizyczna i sport) +/- 2.900 zł

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 13.500 zł

 

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13.500 zł oraz dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę +/- 2.100 zł.

 

 


Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 czerwca 2010r.

 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

 Dochody 

 Wydatki  

 Stan na 26.05.2010r. 

 zmiana 

 Stan na 15.06.2010r. 

 Stan na 26.05.2010r. 

 zmiana 

 Stan na 15.06.2010r. 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

288 086,00

0,00

288 086,00

288 086,00

0,00

288 086,00

 

01095

 

Pozostała działalność

288 086,00

0,00

288 086,00

288 086,00

0,00

288 086,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

288 086,00

 

288 086,00

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

2 672,00

 

2 672,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

406,00

 

406,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

65,00

 

65,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1 500,00

 

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1 006,00

 

1 006,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

282 437,00

 

282 437,00

750

 

 

Administracja publiczna

118 700,00

0,00

118 700,00

118 700,00

0,00

118 700,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

118 700,00

0,00

118 700,00

118 700,00

0,00

118 700,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

118 700,00

 

118 700,00

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

100 051,00

 

100 051,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

16 198,00

 

16 198,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

2 451,00

 

2 451,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 361,00

13 500,00

29 861,00

16 361,00

13 500,00

29 861,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

2 912,00

0,00

2 912,00

2 912,00

0,00

2 912,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 912,00

 

2 912,00

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2 912,00

 

2 912,00

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

13 449,00

13 500,00

26 949,00

13 449,00

13 500,00

26 949,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13 449,00

13 500,00

26 949,00

 

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

 

15 600,00

15 600,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

646,00

 

646,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

97,00

 

97,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

5 800,00

 

5 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4 500,00

 

4 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

2 406,00

-2 100,00

306,00

852

 

 

Pomoc społeczna

6 134 830,00

0,00

6 134 830,00

6 134 830,00

0,00

6 134 830,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 047 200,00

0,00

6 047 200,00

6 047 200,00

0,00

6 047 200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 047 200,00

 

6 047 200,00

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

5 845 518,00

 

5 845 518,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

116 826,00

 

116 826,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

 

7 496,00

 

7 496,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

53 544,00

 

53 544,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

2 916,00

 

2 916,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3 500,00

 

3 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

500,00

 

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

8 000,00

 

8 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

 

 

1 800,00

 

1 800,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

 

 

1 400,00

 

1 400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

500,00

 

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

3 000,00

 

3 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

 

500,00

 

500,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

 

 

700,00

 

700,00

 

 

4750

Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

 

 

1 000,00

 

1 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej

1 872,00

0,00

1 872,00

1 872,00

0,00

1 872,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 872,00

0,00

1 872,00

 

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

1 872,00

 

1 872,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85 758,00

0,00

85 758,00

85 758,00

0,00

85 758,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85 758,00

 

85 758,00

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

57 000,00

 

57 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

 

3 504,00

 

3 504,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

9 426,00

 

9 426,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

1 482,00

 

1 482,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3 600,00

 

3 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

5 516,00

 

5 516,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

2 630,00

 

2 630,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

2 600,00

 

2 600,00

 

 

 

OGÓŁEM:

6 557 977,00

13 500,00

6 571 477,00

6 557 977,00

13 500,00

6 571 477,00

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Maria Kachlicka
data dodania: 17 Czerwca 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-06-17 09:02:27
data wyworzenia: Maria Kachlicka / 17 Czerwca 2010