nazwa dokumentu: Uchwała nr LV/382/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury

UCHWAŁA NR LV/382/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 czerwca 2010r.

 

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz §21 ust. 2 Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/220/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie reorganizacji Rogozińskiego Centrum Kultury i Sportu uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Muzeum Pani Ewy Mroczyk, Pana Zdzisława Hinza oraz Pana Przemysława Malinowskiego odwołuje się powyższe osoby ze składu Rady Muzeum.

 

 

§ 2. W miejsce osób wymienionych w §1 powołuje się do składu Rady Muzeum Panią Agatę Pasternak, Panią Danutę Pioch oraz Pana Mariana Winieckiego.

 

 

§ 3.  W związku z powyższymi zmianami skład Rady Muzeum jest następujący:

 

1)         Pani Lucyna Bełch,

2)         Pan Jarosław Buszko,

3)         Pan Czesław Gruszka,

4)         Pani Maria Gruszka,

5)         Pani Barbara Hurnowicz,

6)         Pan Rosław Lewandowski,

7)         Pan Zbigniew Nowak,

8)         Pani Agata Pasternak,

9)         Pani Danuta Pioch

10)      Pan Wiesław Płotkowiak,

11)      Pan Władysław Ruks,

12)      Pani Janina Ruta,

13)      Pan Roman Szuberski,

14)      Pani Renata Tomaszewska

15)      Pan Marian Winiecki.

 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/382/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury

 

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Muzeum Pani Ewy Mroczyk, Pana Zdzisława Hinza, Pana Przemysława Malinowskiego zaistniała konieczność uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury w Rogoźnie. W miejsce ww. osób Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna zgłosiło kandydaturę Pani Danuty Pioch, a Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury zgłosił kandydaturę Pani Agaty Pasternak i Pana Mariana Winieckiego. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na powołanie ich w skład Rady Muzeum.

                Podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Czerwca 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-06-30 12:33:22
data wyworzenia: / 30 Czerwca 2010