nazwa dokumentu: Uchwała Nr LVII/538/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych składających się z zabudowanych działek gruntu nr: 2349/8, 2349/10, 2349/12, 2349/13 położonych w obrębie ROGOŹNO

UCHWAŁA NR LVII/538/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 29 listopada 2021 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych składających się z zabudowanych działek gruntu nr: 2349/8, 2349/10, 2349/12, 2349/13 położonych w obrębie ROGOŹNO

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne prawa użytkowania wieczystego do działek gruntu nr: 2349/13 o pow. 3449m2, 2349/8 o pow. 125m2, 2349/10 o pow. 418m2, 2349/12 o pow. 1358m2

położonych w obrębie ewidencyjnym ROGOŹNO oraz prawa własności do budynków i obiektów znajdujących się w/w nieruchomościach.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LVII/538/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych składających się z zabudowanych działek gruntu nr: 2349/8, 2349/10, 2349/12, 2349/13 położonych w obrębie ROGOŹNO

 

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Obiekt biurowo, wystawienniczo, magazynowy, będący przedmiotem uchwały, został wystawiony do sprzedaży przez właściciela na wolnym rynku. Obiekt reprezentuje wysoki standard wykonania oraz atrakcyjne walory użytkowe. W związku z ograniczoną powierzchnią dostępną w dotychczas użytkowanej siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Nowej 2, oraz mając na względzie fakt wysokich koniecznych do poniesienia nakładów na konieczną modernizację obiektu, uwzgledniającą dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowania do standardów p-poż., modernizację efektywności cieplnej oraz infrastruktury wewnętrznej, jednocześnie zwarzywszy na rosnące potrzeby wynikające z regularnie nakładanych na samorządy nowych obowiązków, zakłada się nabycie obiektu z przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej.

Mając na względzie powyższe, podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Biuro Rady
data dodania: 30 Listopada 2021
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2021-11-30 22:22:44
data wyworzenia: Biuro Rady / 30 Listopada 2021