nazwa dokumentu: Uchwała Nr LVII/544/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna

Uchwała Nr LVII/544/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834) oraz § 6 i załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1960) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się dla Burmistrza Rogoźna następujące miesięczne wynagrodzenie:

1)    wynagrodzenie zasadnicze – 10.430,00 zł,

2)    dodatek funkcyjny – 3.300,00 zł.

2. Burmistrzowi Rogoźna przysługują również inne świadczenia ze stosunku pracy określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę.

 

§ 2.

Ustalenie wynagrodzenia według regulacji wprowadzonych niniejszą uchwałą ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/544/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

 

Stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy w drodze uchwały.

W związku z wejściem w życie od 1 listopada 2021 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), zmienione zostały również przepisy dotyczące ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, jak wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.

Ponadto z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1960), w myśl którego zmianie uległy wysokości wynagrodzeń organów wykonawczych gminy.

Przy czym zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych (w tym ustawy o pracownikach samorządowych) w brzmieniu nadanym tą ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Ze względu na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Biuro Rady
data dodania: 2 Grudnia 2021
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2021-12-02 08:52:09
data wyworzenia: Biuro Rady / 2 Grudnia 2021