nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr OR.0050.1.227.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze komunalizacji

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.227.2021

Burmistrza Rogoźna

 z dnia 07 grudnia 2021 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze komunalizacji

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 oraz art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.), art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz.191 ze zm.),

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Przystępuję do nabycia w drodze komunalizacji nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego działkę nr 2007/1 o pow.0,0262ha, położona w obrębie ROGOŹNO, zapisana w KW PO1O/00036007/3.

 

§2.

Nabycie prawa własności do przedmiotowej nieruchomości następuje w celu zadań własnych Gminy, tj. zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 8 Grudnia 2021
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2021-12-08 19:51:39
data wyworzenia: Marta Olderek / 8 Grudnia 2021