nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr OR.0050.1.242.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.242.2021

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 grudnia 2021 r.

 

 w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 2 ust.1 i § 3 ust.1 i 2 pkt 5 , § 14 ust.7 uchwały nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 3114 z 2 maja 2016 r.

 

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

§ 1.

Oddać w dzierżawę działkę nr 132/2 o pow. 1124 m2 położoną w Rogoźnie, stanowiącą własność Gminy zgodnie z podjętą uchwałą NR LVIII/558/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021.

 

§ 2.

Ustala się stawkę czynszu na dzierżawę w/w nieruchomości gruntowej w kwocie 321,15 zł w stosunku rocznym.

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.bip.rogozno.pl

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Iwona Ostrowska
data dodania: 28 Grudnia 2021
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2021-12-28 18:26:00
data wyworzenia: Iwona Ostrowska / 28 Grudnia 2021