nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu

 

Zarządzenie Nr OR.0151-52/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia  1 lipca 2010 r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 39 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 102 poz. 651) w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 7 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Urz. Woj.Wlkp Nr 98, poz. 1866 z dnia 17 maja 2010r.), oraz uchwały nr XLV/311/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.   

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż niezabudowanej działki nr 28/1 o pow. 0,20 ha  położonej we wsi Laskowo, objętej księgą wieczystą nr KW 28 570 nie wykazującą obciążeń, przystępuję do trzeciego przetargu.

 

§ 2.   

Ustalam cenę wywoławczą do trzeciego przetargu w wysokości 27.000,00 zł.

 

§ 3.   

Koszty  wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie: 382,58 zł.

 

§ 4.   

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT , na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm./.

 

§ 5.   

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Eugenia Zabder
data dodania: 2 Lipca 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-07-02 12:04:29
data wyworzenia: Eugenia Zabder / 2 Lipca 2010