nazwa dokumentu: Zawiadomienie o terminie IV Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2010 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) zwołuję IV Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 29 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I, II, III Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok,

b)    wysokości diet radnych Rady Miejskiej,

c)    ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

d)   upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady,

e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych,

f)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

g)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości  gruntu  stanowiącej  własność  Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

h)    nazewnictwa ulic,

i)     ustalenia wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego 2010,

j)     Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

k)   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) mgr Zdzisław Hinz

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Adriana Potocka
data dodania: 23 Grudnia 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-12-23 09:00:51
data wyworzenia: Adriana Potocka / 23 Grudnia 2010