nazwa dokumentu: Protokół Nr 6/2011 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 23 lutego 2011 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 6/2011

z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 23 lutego 2011 r. o godz.16.00

 

VI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 26 stycznia 2011 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych. Radny A. Olenderski oraz radny M. Połczyński brali udział w posiedzeniu do godz. 21.30.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Wręczenie legitymacji radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wręczył wszystkim radnym legitymacje, potwierdzające fakt bycia radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz udzielił głosu Panu Burmistrzowi Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w dniu dzisiejszym w sesji uczestniczy Jego nowy Zastępca – Krzysztof Ostrowski, który urodził się w roku 1963 w Trzciance. Szkołę średnią ukończył w roku 1982 w Czarnkowie i od tego roku zamieszkuje w Rogoźnie. Przez 20 lat pełnił funkcję dzielnicowego na terenie Rogoźna. W ostatnim okresie był zastępcą kierownika Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu. Ponadto był Radnym IV kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie i wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. W trakcie wspomnianej kadencji pozyskał środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na remont dachu w Gimnazjum nr 1 i odnowienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (licencjat o kierunku wychowanie fizyczne) i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (magister pedagogiki ogólnej). Ponadto w 2007 r. ukończył studia podyplomowe o kierunku „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od roku 1999 współtworzy Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi, obecnie jest szefem honorowego krwiodawstwa na Powiat Obornicki i członekiem Wielkopolskiej Rady Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jest zaangażowanym działaczem sportowym, wieloletnim zawodnikiem RKS WEŁNA Rogoźno, a także sędzią piłkarskim klasy centralnej. Obecnie jest również obserwatorem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Pan K. Ostrowski od wielu lat związany z rozwojem amatorskiego futbolu w Rogoźnie. Burmistrz Rogoźna zapewnił, że współpraca nowego Zastępcy z Radą, sołtysami będzie układała się dobrze. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz pogratulował Panu Krzysztofowi Ostrowskiemu nominacji na funkcję Zastępcy Burmistrza oraz zadeklarował w imieniu całej Rady chęć współpracy.

 

III. Przyjęcie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Wręczenie legitymacji radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

5.Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

6.Stan służby zdrowia na terenie gminy:

a) problemy gminnej służby zdrowia,

- wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

b) wystąpienia zaproszonych gości,

c) dyskusja.

7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

b) granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno,

c) granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno,

d) ustalenia wysokości diet dla sołtysów,

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz,

f) zmieniająca uchwałę Nr LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma obszarze części wsi Słomowo,

g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

h)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomości będące własnością osób fizycznych,

i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej,

8.Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a) zaprezentowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

b) wybór komisji skrutacyjnej,

c) przeprowadzenie głosowania.

9.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł autopoprawkę, na wniosek Pana Burmistrza, polegającą na wycofaniu z porządku obrad, z punktu 7 podpkt.:

-b) tj. projektu uchwały w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno,

-c) tj. projektu uchwały w sprawie  granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno,

-g) tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

-i) tj. projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.

Radny A. Nadolny zaproponował, aby w punkcie 6 jako podpkt. c) wprowadzić dodatkowy podpkt. tj. odpowiedzi interpelacje dotyczące służby zdrowia, złożone w miesiącu grudniu i styczniu.

Propozycja radnego A. Nadolnego 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie została przyjęta.

Radny H. Janus ponowił wniosek radnego A. Nadolnego. Wyjaśnił, że interpelacje złożone w miesiącu grudniu i styczniu zawierają wiele szczegółowych pytań i również otrzymano szczegółowe odpowiedzi, które mogłyby być podstawą do dyskusji, tym bardziej, że w sesji biorą udział osoby, które są związane ze służbą zdrowia. Odczytywanie odpowiedzi na interpelacje w punkcie 12, bez obecności gości, jest bezcelowe.

Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

IV. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z V sesji, wraz ze zgłoszonymi uwagami radnego H. Janusa, został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

V. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny H. Janus zapytał o szczegóły ostatniej sesji Rady Powiatu i decyzje, jakie na niej zapadły.

Starosta Obornicki A. Olejnik powiedział, że w dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Powiatu, na której miały być podjęte 2 uchwały dotyczące reorganizacji oświaty w Powiecie Obornickim tj. w ZS  Agrobiznesu i ZS im. H. Cegielskiego oraz likwidacji stołówki i internatu w ZSZ Objezierzu. Po przeprowadzeniu rozmów ze społecznościami szkół w ZS Agrobiznesu w Rogoźnie i ZSZ w Objezierzu oraz uzyskaniu stanowiska Burmistrza Rogoźna o rezygnacji przejęcia budynku Agrobiznesu, Zarząd zdecydował o wycofaniu projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie sieci szkół prowadzonych przez Powiat, a także o zamiarze likwidacji internatu i stołówki w Objezierzu. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie przez nauczycieli ZS Agrobiznesu próby utworzenia szkoły niepublicznej, ponieważ taka propozycja ze strony nauczycieli padła. Uznano, że jeśli jest taka inicjatywa społeczna stworzona przez nauczycieli, to trzeba dać szansę Zespołowi, aby zachować dotychczasowe funkcjonowanie ZS Agrobiznesu. Jeśli próba się nie powiedzie, to Zarząd zaproponuje włączenie ZS Agrobiznesu do  ZS im. H. Cegielskiego. Zespołowi, który negocjuje z Zarządem utworzenie szkoły niepublicznej, dano czas do 30 września, aby zrealizował swoje zamierzenia. Biorąc pod uwagę to, że w internacie w Objezierzu w przyszłym roku szkolnym, wg zapewnień Pana Dyrektora, będzie prawdopodobnie dużo więcej będzie zamieszkiwało uczniów klas I, II i III. Ponadto Dyrektor złożył deklarację o nowym naborze mieszkańców internatu do poziomu zapewniającego zrównoważenie kosztów i dochodów. Zarząd również postanowił zawiesić likwidację internatu w Objezierzu. Dyrektor ZS w Objezierzu i pozostali dyrektorzy szkół na terenie Powiatu Obornickiego, z którymi przeprowadzano rozmowy złożyli deklarację poczynienia znaczących oszczędności kosztów prowadzenia swoich szkół. Po wysłuchaniu głosów społeczności szkół w Rogoźnie i Objezierzu, po spotkaniach z organizacjami związkowymi, postanowiono odłożyć w czasie podjęcie decyzji i dać szansę tym społecznościom. Jeśli to się nie powiedzie, to będą musiały dokonane być zmiany w oświacie. Starosta Obornicki powiedział, że nie jest to problem tylko Powiatu Obornickiego, ale wielu gmin i powiatów. Wynika to z ekonomicznej konieczności.

 

VI.  Stan służby zdrowia na terenie gminy:

a) problemy gminnej służby zdrowia,

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki stwierdził, że istnieje daleko idąca rozbieżność między zapisami prawa, a praktyką dnia codziennego. Dodał, że samorządowcy mają jednoznacznie przypisaną odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania służby zdrowia i nie są  uczestnikami sformalizowanych procesów związanych z kontraktowaniem usług medycznych organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapytał, jak więc mogą ponosić odpowiedzialność za coś, na co nie mają bezpośredniego wpływu i prawa wglądu do treści kontraktów podpisywanych przez NFZ? Stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że te ważne dylematy nie zostaną rozstrzygnięte w dniu dzisiejszym – ale powinno być to przyczynkiem do szerszej dyskusji nie tylko w kręgu samorządowców, ale również członków różnych organizacji pozarządowych. Nadmienił, że niektóre ogniwa służby zdrowia wymagają natychmiastowej naprawy. Wyjaśnił, że chodzi o przeniesienie bazy pogotowia ratunkowego stacjonującego dotychczas w Rogoźnie do Obornik i o uciążliwości związane z likwidacją poradni chirurgicznej i ortopedycznej. Przyznał, że trudno dziwić się protestom mieszkańców gminy – a w szczególności Rogoźna – którzy nie rozumiejąc wszystkich uwarunkowań, domagają się od władz lokalnych przywrócenia stanu posiadania z ubiegłego roku. Dodał, że na potwierdzenie swoich słów posłuży fakt, że w miesiącu styczniu na adres biura Rady Miejskiej wpłynęły dwa pisma – łącznie z 1207 podpisami – z których treści jasno wynika, czego wyborcy i mieszkańcy oczekują. Następnie zacytował treść obydwu pism:

- treść pisma nr 1 - APEL MIESZKAŃCÓW ROGOŹNA O PRZYWRÓCENIE STACJONOWANIA KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z PEŁNĄ OBSŁUGĄ MEDYCZNĄ NA TERENIE MIASTA „My, mieszkańcy Rogoźna, zwracamy się z apelem do decydentów naszego miasta o natychmiastowe podjęcie działań, zmierzających do przywrócenia w naszym mieście stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego wraz z obsługą medyczną.

Pod koniec ubiegłego, 2010 roku, zlikwidowano w Rogoźnie Pogotowie Ratunkowe. Plany likwidacji były już znane od dłuższego czasu. Nikt z nas nie przypuszczał jednak, że nasze władze dopuszczą do tego, by w ponad 10-tysięcznym mieście nie było choćby jednej karetki pogotowia ratunkowego z obsługą medyczną! Przykłady takich miejscowości jak Buk w powiecie poznańskim (6097 mieszkańców) czy Wysoka (2795 mieszkańców) oraz Kaczory w powiecie pilskim pokazują, że nawet mniejszym gminom zależy na utrzymaniu pogotowia ratunkowego!

Wydarzenia ostatnich dni obnażyły boleśnie stan służby zdrowia w naszej gminie, a zwłaszcza brak obsady medycznej i jednostki pogotowia ratunkowego w Rogoźnie. Czas oczekiwania na przyjazd karetki z Obornik znacznie się wydłużył.

Taki stan rzeczy mógł się bezpośrednio przyczynić do śmierci jednego z naszych mieszkańców, który w niedzielę 9 stycznia 2011 r. bezskutecznie czekał na pomoc medyczną przez blisko pół godziny!

Dziś przyjazd pogotowia ratunkowego, czy to z Obornik czy z Jaracza do Rogoźna trwa kilkanaście minut. Dla uratowania ludzkiego życia ważne są pierwsze 4 minuty! Każda kolejna minuta te szansę oddala!

Nasze władze już wcześniej dopuściły do odebrania nam, mieszkańcom Rogoźna, nowoczesnej karetki. Nasze władze dopuściły też do odebrania nam defibrylatora, na zakup którego rogoźnianie organizowali zbiórkę pieniędzy! Dziś odbiera nam się nie tylko całą obsługę medyczną i karetkę pogotowia ratunkowego, ale też szansę na szybki ratunek zdrowia i życia, członków naszych rodzin - mieszkańców Rogoźna i całej gminy.

Apel ten jest wyrazem społecznego niezadowolenia z prowadzonej polityki władz miasta w obszarze ochrony zdrowia. Dlatego my, tu podpisani, zwracamy się z heroicznym apelem do władz Rogoźna o natychmiastowe przywrócenie stacjonowania na terenie miasta, zmobilizowanej jednostki Pogotowia Ratunkowego z pełną obsługą medyczną, ratującą życie w ciągu kilku minut, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w każdym miesiącu obecnego roku i w latach następnych!

 

- treść pisma nr 2: APEL MIESZKAŃCÓW ROGOŹNA O PRZYWRÓCENIE STACJONOWANIA KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO, WRAZ Z PEŁNĄ OBSŁUGĄ MEDYCZNĄ NA TERENIE MIASTA „My, mieszkańcy Rogoźna, zwracamy się z apelem do decydentów naszego miasta o natychmiastowe podjęcie działań, zmierzających do przywrócenia w naszym mieście stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego wraz z obsługą medyczną.

Apel ten jest wyrazem społecznego niezadowolenia z prowadzonej polityki władz miasta w obszarze ochrony zdrowia. Dlatego my, tu podpisani, zwracamy się z heroicznym apelem do władz Rogoźna o natychmiastowe przywrócenie stacjonowania na terenie miasta, zmobilizowanej jednostki Pogotowia Ratunkowego z pełną obsługą medyczną, ratującą życie w ciągu kilku minut, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w każdym miesiącu obecnego roku i w latach następnych!

W załączniku przedkładamy kolejnych 215 podpisów mieszkańców miasta i gminy Rogoźno. Dokument ten stanowi suplement do apelu z dnia 25.01.2011 r. i jest jego integralną częścią.”

Wiceprzewodniczący zaznaczył, że w powyższej sprawie złożone zostały również dwie interpelacje przez Panów Radnych Henryka Janusa i Macieja Kutkę, których treść jest zbieżna z tym, o co proszą mieszkańcy w pismach. Zwrócił uwagę, że władze lokalne samorządu szczebla gminnego odpowiadają głównie za zabezpieczenie tzw. podstawowej opieki lekarskiej. Dodał, że ogniwem jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którym najczęściej bywa lekarz specjalista medycyny rodzinnej. Odpowiedzialny jest on za leczenie oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej – zapisanych do niego pacjentów. W przypadku, gdy choroba pacjenta wymaga leczenia  specjalistycznego, lekarz POZ wydaje skierowanie do poradni specjalistycznej lub szpitala. Nadmienił, że odczucia mieszkańców naszej gminy, związane chociażby z wydawaniem skierowań na leczenie specjalistyczne budzą spore wątpliwości. Wyraził nadzieję, że przedstawiciele POZ wypowiedzą się na ten temat.

 

b) wystąpienia zaproszonych gości,

W pierwszej kolejności głos zabrał Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pan Z. Dederek. Poinformował, że w tej chwili toczy się postępowanie konkursowe dotyczące zapewnienia POZ po godz. 18.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i w święta. Umowy są aneksowane do końca lutego. Dotychczas było tak, że lekarz rodzinny decydował, kto wieczorową porą ma sprawować opiekę nad pacjentami. Przyszły świadczeniodawca składał wniosek z oświadczeniami lekarzy rodzinnych  o objęciu opieką. Na początku lutego został ogłoszony konkurs. Spośród oferentów zostanie wybrany jeden. Dodał, że nie jest tak, jak mówił Wiceprzewodniczący Rady, że nie ma wglądu do kontraktów, ponieważ ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej nakłada na płatnika obowiązek upublicznienia wszystkich umów, kontraktów, które są zawarte przez NFZ. Na stronie www.nfz-poznan.pl w zakładce „umowy” wszystkie umowy są upublicznione, łącznie z wartością kontraktu. Odnośnie poradni ortopedycznej, która do tej pory funkcjonowała w Rogoźnie, jednym z wymogów koniecznych było to, że musi w niej być RTG. Rozporządzenia Ministra Zdrowia nałożyły wymóg posiadania RTG w odniesieniu do poradni ortopedycznej w danej lokalizacji. Miało być to obligatoryjne 1 stycznia 2010 r., ale Minister Zdrowia w grudniu przesunęła ten termin do końca 31 grudnia 2010 r. Czyli z  dniem 1 stycznia 2011 r. na danym obszarze nie powinna funkcjonować poradnia, która nie spełnia wymogów koniecznych. Również z tego powodu zniknęła poradnia w Rogoźnie. Szpital w Obornikach nie zapewnił RTG. Naczelnik Z. Dederek poinformował, że w przypadku chirurgii ogólnej, nie ma takiego wymogu i nie wie, dlaczego Szpital zrezygnował z poradni chirurgi ogólnej. Ustawodawca w art. 161 b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadził zapis, który w sytuacjach wyjątkowych, gdy jest brak dostępu do danego świadczenia, pozwolił zakupić w drodze konkursu  dane świadczenie, po niższej cenie, ale pod warunkiem, że na danym obszarze kontraktowania nie ma innego świadczeniodawcy, który wykonuje dane świadczenie. Poradnia ortopedyczna była kontraktowana na obszar Powiatu. Odnośnie specjalistki jest takie założenie, żeby  w każdym Powiecie istniały tzw. podstawowe poradnie (ok. 12). Ogłoszenie konkursu na dane świadczenie na całe województwo mogło przy procedurze konkursowej mogło spowodować sytuację, że niektóre poradnie znikłyby z terenu danego powiatu. Duże miasta, kliniki posiadają wysokiej klasy sprzęt i specjalistów, a ma to wpływ na ocenę oferty. Mogłaby powstać sytuacja, że większość poradni specjalistycznych skupiłaby się w jednym miejscu, a do tego NFZ nie chce doprowadzić., ponieważ uważa, że podstawowe poradnie powinny być również w każdym mieście powiatowym. Każdy ogłaszany konkurs jest ogłaszany na obszar Powiatu, na obszar subregionu i obszar województwa. Większość umów zawarta jest do końca 2011 r. z wyjątkiem stomatologii, ponieważ konkurs był jesienią. Do tej pory w Rogoźnie były 3 etaty, a w tej chwili są 2, ale nie jest to winą NFZ, ponieważ z Gminy Rogoźno wpłynęły tylko 2 oferty. Odnośnie poradni specjalistycznych w Rogoźnie, to władze samorządowe mają możliwość dawania sygnałów NFZ. Nadmienił, że NFZ stoi przed wielkim konkursem, a na terenie Gminy są NZOZ-y, które powinny się do niego przygotować, aby mogły być inne poradnie specjalistyczne np. dermatolog, laryngolog od 1 stycznia 2012 r. Dodał, że to wcale nie muszą być duże kontrakty. Naczelnik Z. Dederek powiedział, że jest Naczelnikiem Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, a ratownictwo 3 lata temu przestało leżeć w jego kompetencji i przeszło do Wydziału Służb Mundurowych. Nadmienił, że z tego co wie, to plan zabezpieczenia jest opracowywany przez Wojewodę, ponieważ ratownictwo medyczne nie jest finansowane ze środków składek zdrowotnych, tylko z budżetu państwa. Wojewoda ustala tzw. obszary operacyjne, a rolą płatnika NFZ jest zakontraktowanie przy zasadach i środkach, określonych przez Wojewodę.

Radny R. Szuberski powiedział, że na terenie Gminy są tylko 2 punkty stomatologiczne, a w zasobach komunalnych jest wolny gabinet i jest również lekarz, który jest chętny do jego objęcia. Problemem jest to, że znajduje się on na I piętrze. Radny zapytał, czy warunkowo taki lekarz mógłby otrzymać kontrakt?

Naczelnik Z. Dederek powiedział, że to iż obiekt jest nieprzystosowany do osób niepełnosprawnych jest jest aż taką zaporą dla NFZ, żeby tego nie zakontraktowała. Gorsza jest sytuacja, kiedy oferent w swojej ankiecie na zadawane pytania odpowiada twierdząco i okazuje się później, że skłamał. Wówczas w świetle przepisów taka oferta podlega odrzuceniu. Dostępność dla osób niepełnosprawnych są to tzw. wymogi dodatkowo oceniane i nie stanowią wymogu koniecznego, który dyskwalifikowałby daną ofertę do dalszych negocjacji. Nadmienił, że nie widzi problemu, aby złożono wniosek, który mógłby być poparty przez Radę i jeśli tylko jakieś środki będą, to zostanie ogłoszony konkurs na Powiat Obornicki, ze wskazaniem na Gminę Rogoźno.

Radny R. Szuberski wyraził zadowolenie z takiej odpowiedzi, gdyż była wcześniej podana informacja, że nie ma możliwości prowadzenia gabinetu na piętrze, jeśli w budynku nie ma windy.

Naczelnik Z. Dederek powiedział, że jeśli SANEPID dopuści pomieszczenie i oferent  zaznaczy w ofercie, że nie ma windy to wszystko będzie w porządku. Winda to tzw. wymóg dodatkowy.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że z wypowiedzi Pana Naczelnika wynika, że jest duża łatwość w pozyskiwaniu kontraktów, a tak do końca nie jest. Trzeba było pokonać wiele barier, żeby otrzymać kontrakt. Zapytał, czy Powiat otrzymał wszystkie kontrakty na które złożono wnioski do NFZ?

Naczelnik Z. Dederek powiedział, że konkurs wygląda tak, iż podmioty, które spełniają wszystkie warunki formalno- prawne są zapraszane do negocjacji i później powstaje ranking końcowy, gdzie jest np. 10 oferentów, a środków finansowych jest dla 5, a pozostałe 5 podmiotów nie otrzymuje kontraktu. Np. w Poznaniu konkurencja jest bardzo duża, większa niż w Powiecie.

Pan A. Dziskowski powiedział, że wyprowadzenie z Rogoźna pogotowia ratunkowego jest wielkim grzechem w stosunku do społeczeństwa. Zapytał, od kogo zależy, czy Rogoźno otrzyma kontrakt na pogotowie ratunkowe, poradnię chirurgiczną i poradnię ortopedyczną? Czy gminne władze powinny występować z wnioskami o zapotrzebowanie, czy mieszkańcy mają pisać petycje?

Naczelnik Z. Dederek powiedział, że ratownictwo nie należy do tematów, którymi się zajmuje. Plan zabezpieczenia jest opracowywany przez Wojewodę, a NFZ zajmuje się kwestią konkursu ściśle pod dany plan. Wyjaśnił, że nie wie, czy wynika to z tego, że punkt w Rogoźnie został skreślony przez plan Pana Wojewody. Odnośnie poradni ortopedycznej to od 2 lat była mowa o tym, że w lokalizacji musi być RTG. Decyzja ta była prolongowana, ale od 1 stycznia 2011 r. definitywnie nie może funkcjonować poradnia ortopedyczna, w której nie ma RTG. Do tej pory organizatorem tej poradni  był szpital w Obornikach, który dużo wcześniej wiedział o tym i mógł zapewnić w lokalizacji poradni ortopedycznej RTG. Naczelnik powiedział, że nie wie, dlaczego tego nie zrobiono. Być może ze względów ekonomicznych. Dodał, że na sesji w Międzychodzie zadano mu pytanie, czy RTG jest potrzebne i odpowiedział, że – nie, ponieważ pacjent do poradni ortopedycznej przychodzi już ze zdjęciem RTG i jeśli ortopeda stwierdzi, że należy to zdjęcie jeszcze raz powtórzyć, to ma podpisaną tzw. umowę podwykonawczą i pacjenta skieruje na to badanie. Stworzenie pracowni RTG jest bardzo kosztowne. To nie NFZ stworzył taki wymóg, tylko zostało to zapisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dodał, że NFZ miało swoje uwagi do tego, ale  wszelkie przepisy dotyczące ochrony zdrowia są omawiane z konsultantami krajowymi, wojewódzkimi i nie wie dlaczego nikt nie zgłosił poprawki, żeby nie było wymogu posiadania w lokalizacji poradni ortopedycznej RTG. 

Radny R. Szuberski zapytał, czy jeśli będzie umowa podnajmowania między podmiotem, który dysponuje RTG i USG, a osobą, która wystartowałaby w konkursie i nie byłaby właścicielem RTG, ani USG, to czy wtedy poradnie chirurgiczna i ortopedyczna mogłyby funkcjonować w Rogoźnie, jeśli osoba?

Naczelnik Z. Dederek powiedział, że podmiot nie musi być właścicielem sprzętu, tylko musi się on mieścić w budynku pod tym samym adresem.

Radny R. Szuberski stwierdził, że takie warunki byłyby w Rogoźnie, tylko trzeba by było odpowiednio przeorganizować służbę zdrowia, głównie rehabilitację i wtedy chirurgia oraz ortopedia miałyby szansę powrócić na rynek usług w Rogoźnie.

Radny M. Kutka zapytał, czy dobrze rozumie, iż chirurg nie musi być właścicielem aparatu USG, a ortopeda nie musi być właścicielem aparatu RTG i mogą mieć oni podpisane umowy i dzierżawić sprzęt?

Naczelnik Z. Dederek powiedział: „w lokalizacji dostęp do świadczenia”, a według słowniczka rozporządzenia Ministra Zdrowia, lokalizacja to budynek lub kilka budynków pod tym samym adresem. Jeśli w danym budynku jest 5 świadczeniodawców i znajduje się tam RTG, to oznacza to, że jest zapewniony dostęp w lokalizacji do RTG.

 

W dalszej kolejności głos zabrała Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach Pani Urszula Bak – pisemna informacja o sytuacji w służbie zdrowia na terenie Powiatu Obornickiego w świetle zawartych omów z NFZ w 2011 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Powiedziała, że nie jest tak dobrze jak mówi Pan Naczelnik Z. Dederek i rzeczywistość wygląda inaczej. Nadmieniła, że nie zgadza się również ze stwierdzeniem, że kwestia funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu, czy też Gminy zależy od miejscowych społeczności i że to od niej zależy, czy służba zdrowia będzie funkcjonowała. Najwięcej do powiedzenia w odniesieniu do funkcjonowania służby zdrowia, finansowanej ze środków publicznych ma NFZ. Od niego zależy najwięcej, ponieważ ogłasza konkursy na świadczenia usług medycznych na poszczególnych obszarach, zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jaki i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, , a także usług stacjonarnych. To NFZ musi ogłosić konkurs, żeby dalej świadczenie na danym terenie mogło być  świadczone. Z drugiej jednak strony muszą pojawić się podmioty, które chcą świadczyć  dany rodzaj usługi i spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz ewentualnie zarządzenia Prezesa NFZ. Wspomniane wymogi formalne są bardzo duże. Każdy świadczeniodawca przystępujący do konkursu musi spełnić te wszystkie uwarunkowania m.in. uwarunkowania związane z posiadaniem odpowiedniej kadry medycznej, odpowiedniego sprzętu, aparatury medycznej i odpowiedniej bazy lokalowej. Jeżeli te 3 elementy nie są spełnione, to podmiot nie ma po co startować w konkursie. Nadmieniła, że Starosta Obornicki przedstawi w dniu dzisiejszym sprawę ratownictwa medycznego, a sama ograniczy się do specjalistyki ambulatoryjnej. Z Rogoźna odeszły 2 poradnie specjalistyczne tj. chirurgiczna i ortopedyczna. Powodem zaprzestania tej działalności jest to, że budynek, w którym znajdowały się poradnie nie spełnia wymogów formalnych Ministra Zdrowia. Ponadto kontrakt jaki NFZ proponuje na ten rodzaj usług w Rogoźnie jest niewielki i świadczeniodawcy nie  opłaca się  wykonywać tych świadczeń. Również świadczeniodawca nie posiadał urządzenia USG, które kosztuje ok. 100.000 zł.  SP ZOZ nie miał środków na zakup tego urządzenia, dlatego w ogóle zrezygnował z przystąpienia do konkursu na ten rodzaj świadczeń. Odnośnie poradni ortopedycznej, to budynek nie spełnia wymogów formalnych Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ponadto w budynku nie ma urządzenia RTG. Te 2 braki dyskwalifikowały SP ZOZ ze startu w konkursie na ten rodzaj usług. Odnośnie stomatologii, to w Rogoźnie ubył 1 podmiot, ale w ogólnym bilansie Powiatu nic się nie zmieniło, ponieważ powstała nowa poradnia stomatologiczna w Ryczywole. Naczelnik nadmieniła, że usługi medyczne są bilansowane albo na szczeblu Powiatu albo na szczeblu Województwa. W związku z tym NFZ uważa, że zapotrzebowanie mieszkańców na ten rodzaj usług medycznych zostało zaspokojone i nie sądzi, aby NFZ był zainteresowany ogłoszeniem dodatkowego konkursu na świadczenie usług w Rogoźnie, co wcale nie oznacza, że tak nie będzie.  Zwróciła uwagę, że z doświadczenia i z obserwacji wie, iż szansa na rozpisanie konkursu na Rogoźno jest niewielka. Odnośnie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Powiecie jest ogólnie 27 poradni i są to następujące specjalności:

-diabetologia – 2,

-chirurgia ogólna – 1,

-dermatologia – 2,

-endokrynologia – 1,

-endoskopia – 1,

-fizjoterapia – 3,

-ginekologia – 4,

-kardiologia – 1,

-medycyna paliatywna – 1,

-neurologia – 1,

-okulistyka – 2,

-ortopedia – 1,

-otolaryngologia – 2,

-psychiatria – 1,

-psychologia – 1,

-rehabilitacja – 1,

-reumatologia – 2 ,

-tomograf – 1,

-urologia – 2.

Świadczenia z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu świadczą 3 podmioty: Szpital Rehabilitacyjno- Kardiologiczny w Kowanówku, SP ZOZ w Obornikach (oddziały: anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, wewnętrzny, dziecięco- noworodkowy, ginekologiczno- położniczy, chirurgiczny z pododdziałem urologicznym, ortopedyczny, szpitalna izba przyjęć) oraz placówka lecząca w zakresie uzależnień prowadzona przez MONAR. Nadmieniła, że oddział ortopedyczny w Obornikach również robi endoprotezy. Dodała, że ubolewa nad tym, że zakres kontraktu nie jest taki, jakby oczekiwano. Jest on niewystarczający i Szpital rocznie na ok. 1,5 mln zł dokonuje nadwykonań, za które NFZ nie chce zapłacić. Co roku z tego powodu prowadzone są duże boje o refundacje nadwykonań, ale jak do tej pory kończą się one niepomyślnie dla szpitala. Wprawdzie NFZ refunduje je, ale według własnego uznania i w zakresie nieprzekraczającym nawet połowy tego, co wykonano w ramach nadwykonań. Odnośnie opieki zdrowotnej wieczorowo- nocnej, jutro jest rozstrzygnięcie konkursu ofert i według jej wiedzy z terenu Powiatu Obornickiego do konkursu przystąpiły 3 podmioty (SP ZOZ Oborniki, NZOZ Obst i Lekarz Rodzinny z Ryczywołu). Nie wiadomo, który podmiot zwycięży. Nadmieniła, że według jej oceny najlepiej przygotowany do kontraktu jest SP ZOZ. Kontrakty na lecznictwo szpitalne są zawarte do końca roku, a na pozostałe usługi tj. ambulatoryjne – do połowy roku. Naczelnik poinformowała, że z informacji, które posiada wynika, że na terenie Powiatu będzie 1 punkt pomocy wieczorowo- nocnej, który będzie wykonywał wszystkie świadczenia tzn. pomoc lekarską, ambulatoryjną, wyjazdową, pomoc pielęgniarską stacjonarną i wyjazdową). Transport sanitarny na terenie Powiatu Obornickiego wykonuje firma NZOZ Obst. Szczegółowy wykaz wszystkich podmiotów świadczących usługi medyczne znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Obornikach (BIP). Obecny system ratownictwa medycznego tzn. 3 karetki na terenie Powiatu Obornickiego (2 typu „P” i 1 typu „S”) zostanie utrzymany do połowy roku. Później to się zmieni.

Starosta Obornicki Adam Olejnik poinformował, że ustawa o państwowym ratownictwie medycznym z 2006 r. stwierdza, że do zadań Wojewody należy m.in. planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem ratownictwa na terenie całego województwa. W tym stwierdzeniu zawarta jest odpowiedź na pytanie: od kogo to należy? Starosta przyznał, że ratownictwo medyczne nie zależy od Burmistrza, od władz Powiatu, tylko od Wojewody. Do wspomnianej ustawy zostały naniesione w październiku 2010 r. zmiany polegające na tym, że dotychczasowe wojewódzkie plany działania, obowiązujące w dniu wejścia ustawy, zachowują swoją moc tylko do czerwca 2011 r. Wojewoda jako osoba odpowiedzialna za nadzór i organizowanie ratownictwa, zobowiązany został do wprowadzenia zmian planu i organizacji ratownictwa medycznego. Pan Wojewoda przystąpił do  organizacji tego planu przedstawiając w dniu 12 stycznia założenia organizacyjne do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Województwa. Opublikowany został również projekt wojewódzkiego planu działania w zakresie ratownictwa medycznego na terenie Województwa Wielkopolskiego, który został poddany pod opinię powiatowych i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego. Te jednostki wyrażały swoją opinię, co o tym wszystkim myślą. Jednak decydujące znacznie w tym zakresie ma nadal Wojewoda. Wprowadzone założenia organizacyjne do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Ratownictwo Medyczne to:

-utrzymanie dotychczasowej liczby zespołów ratownictwa medycznego na terenie całego Województwa w ilości 114 zespołów,

-utworzenie 5 dużych rejonów operacyjnych, zamiast  73,

-zmniejszenie liczby dyspozytorni medycznych – 5 zamiast 31,

-u tworzenie nowych miejsc, gdzie stacjonują pogotowia,

-zmniejszenie liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego z 50 do 46.

Starosta Obornicki poinformował, że Województwo Wielkopolskie zostało podzielone na 5 rejonów: Piła, Poznań, Konin, Kalisz i Leszno. Wojewoda ustalił również liczbę stanowisk i zespołów ratownictwa medycznego na poszczególne rejony. Założenie jest takie, że 1 karetka w standardzie ma być na 33 tys. mieszkańców. Powiat Obornicki liczy 57 tys. mieszkańców i dlatego dostał 2 karetki, a dotychczas były 3 (2 karetki typu „S” i 1 typu „P”). Starostwo Powiatowe otrzymało pismo informujące o tym fakcie. Starosta nadmienił, że Powiat wniósł sprzeciwy i protesty następującej treści: „ Po zapoznaniu się z treścią projektu wnosimy następujące zastrzeżenia. W związku z tym, że w projekcie przewidziano dla Powiatu Obornickiego zmniejszenie liczby karetek typu „P” do jednej, Zarząd Powiatu wnosi o ponowne przeanalizowanie planu  i jego korektę w tym zakresie. Zarząd Powiatu opowiada się za pozostawieniem obecnej struktury i stanu ilościowego zespołów wyjazdowych.  W naszej ocenie zmniejszenie dotychczasowego stanu o jedną karetkę znacznie pogorszy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i wpłynie na dalsze pogorszenie funkcjonowanie opieki medycznej. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że Gmina Oborniki jest największą pod względem powierzchni w Województwie i jedną z największych w kraju. Przez teren Powiatu przebiega droga krajowa nr 11 o długości 40 km, na której dobowe natężenie ruchu przekracza 20 tys. pojazdów. Duże natężenie ruchu skutkuje relatywnie  dużą liczbą wypadków drogowych. Z tego względu zachodzi konieczność utrzymania w ciągłej gotowości jednej karetki typu „S” w Obornikach i jednej karetki typu „P” w Rogoźnie. Na to zabezpieczamy drogi wojewódzkie nr 178, 187  i 241 o łącznej długości ponad 53 km. Podkreślić należy również, że zespoły wyjazdowe obsługują także północno- zachodnią część Gminy Murowana Goślina w Powiecie Poznańskim. Maksymalna odległość z najdalej położonych miejscowości do szpitala w Obornikach wynosi do 40 km, a do Poznania nawet 60 km. Konsekwencją mniejszej liczby zespołów wyjazdowych będzie zatem wydłużenie czasu dojazdu do zdarzeń w miejscach publicznych jak i do zachorowań w domu. Dowóz chorego do szpitala w licznych przypadkach przekroczy  20 minut.  Prosimy Pana Wojewodę o obiektywne rozpatrzenie naszych uwag i pozytywne ustosunkowanie się do ponownego rozwiązania.” Starosta Obornicki poinformował, że na odczytane przez niego pismo oraz na pismo Pani Dyrektor SP ZOZ otrzymano odpowiedź Wojewody następującej treści: „W odpowiedzi na pismo dotyczące wniosku o utrzymanie  w Powiecie Obornickim obecnej liczby zespołów ratownictwa medycznego, uprzejmie informuję, że podtrzymuję w całej rozciągłości swoje dotychczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z projektem Wojewódzkiego Planu Działania  Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Wielkopolskiego, od drugiej połowy 2011 r. w Powiecie Obornickim funkcjonować będą dwa zespoły ratownictwa medycznego. Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Obornikach i podstawowy zespół ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Rogoźnie.” Starosta Obornicki powiedział, że wynika z tego, iż w Rogoźnie będzie karetka, dlatego dementuje wszystkie stwierdzenia, że w Rogoźnie nie będzie pogotowia. Wojewoda wyznaczył miejsce wyczekiwania na jedną karetkę w Rogoźnie. W tej chwili są próby pozyskania 3 karetki , ale z miejscem wyczekiwania w Obornikach, a nie w Rogoźnie. Starosta Obornicki powiedział, że karetka według nowego planu ma zostać zabrana już od połowy tego roku, a liczba dyspozytorni, rejony mają obowiązywać od 2012 r. Starosta poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymał kolejne pismo od Wojewody, w którym jeszcze raz potwierdza, w odpowiedzi na protesty Powiatu, że podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko ws. organizacji i funkcjonowania systemu państwowe ratownictwo medyczne w Rejonie Poznańskim, który obejmuje swoim zasięgiem Powiat Obornicki. Starosta powiedział, że jest to ostateczna decyzja Pana Wojewody. Powiat zrobił wszystko co należało w jego zakresie. Nadmienił, że poza wysyłaniem protestów, sam uczestniczył w konwentach starostów, gdzie poruszano te kwestie. Zaznaczył, że pogotowie ma miejsce wyczekiwania wskazane w Rogoźnie. Przy organizacji rejonów będą ogłaszane konkursy na liderów dla wszystkich zespołów ratownictwa medycznego. Prawdopodobnie będą to wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego. Jednak liderzy nie są w stanie zagwarantować wszystkich zespołów ratownictwa medycznego i dlatego liderzy będą musieli zawierać umowy z podwykonawcami prawdopodobnie w drodze konkursu. W ramach takiego konkursu nawet SP ZOZ w Obornikach będzie musiał wystąpić ze swoimi karetkami składając ofertę. Nie wiadomo też, czy taka oferta zostanie wybrana. O tym zadecyduje NFZ.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Inspektor Urzędu Miejskiego w Rogoźnie Pan Zbigniew Wiese – informacja dotycząca sytuacji w służbie zdrowia na terenie miasta i gminy Rogoźno stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformował, że przygotowana przez niego informacja została szczegółowo przedstawiona na wspólnym posiedzeniu Komisji, a poprzedni mówcy szczegółowo omówili temat.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie Rodziny” w Rogoźnie Pan Jerzy Eugeniusz Teska – informacja o działalności Przychodni stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Poinformował, że nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby pacjent, który tego wymaga mógł otrzymać skierowanie do specjalisty. O tym, czy trzeba skierować pacjenta do specjalisty decyduje lekarz i jest to jego suwerenna decyzja wynikająca z wiedzy medycznej i zasad kierowania do specjalisty. Nadmienił, że osobiście nie spotkał się z takim problemem. Poza tym wykonywana jest profilaktyka, która dotyczy chorób układu krążenia. Pomimo zachęt i zaproszeń indywidualnych do poddania się badaniom, zgłaszalność jest dramatyczna.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

c) dyskusja,

Radny R. Dworzański poprosił Starostę Obornickiego o powtórzenie, że karetka pogotowia typu „P” będzie stacjonowała  na terenie Rogoźna. Zapytał, czy chodzi o miasto Rogoźno, czy o teren Gminy Rogoźno?

Starosta Obornicki odpowiedział, że Pan Wojewoda poinformował Panią Dyrektor SP ZOZ w piśmie z dnia 20 stycznia 2011 r., że zgodnie z projektem wojewódzkiego planu działania systemu państwowe ratownictwo medyczne dla Województwa  Wielkopolskiego od drugiej połowy 2011 r. w Powiecie Obornickim funkcjonować będą 2 zespoły ratownictwa medycznego. Pierwszy to specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego  z miejscem wyczekiwania w Obornikach, a drugi to podstawowy zespół ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Rogoźnie.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał Burmistrza Rogoźna, czy uda się przekonać Pana Obsta i wynająć mu pomieszczenia na ul. Fabrycznej lub inne pomieszczenie w Rogoźnie, aby karetka wraz z zespołem medycznym mogła stacjonować w Rogoźnie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wiadomo czy od 1 lipca kontrakt będzie miała akurat firma Pana Obsta. Odbywa się konkurs i nie wiadomo, który podmiot go wygra i czy będzie chciał korzystać z pomieszczeń Gminy.  Potrzebny jest tylko pokój do wyczekiwań i pokój do spania.

Radny H. Kuszak zwrócił uwagę na sprzeczność w wypowiedziach Pani Naczelnik U. Bak i Naczelnika Z. Dederka. Na Komisji Pani U. Bak powiedziała, że podmiot startujący w konkursie musi być właścicielem USG i RTG, a Pan Z. Dederek powiedział co innego.

Naczelnik U. Bak powiedziała, że jeśli chodzi o tą konkretną poradnię ortopedyczną, to z warunków wynika, iż RTG musi być w siedzibie świadczenia usługi, a miejscem świadczenia usługi była ul. Fabryczna 5. Jednak pod tym adresem nie ma takiego urządzenia i nie możliwości jego zakupienia. Nadmieniła, że z warunków kontraktowania nie wynika, że sprzęt może być dzierżawiony. Wymaga się do świadczeniodawcy startującego w konkursie, spełnienia określonych warunków. Ma on dysponować sprzętem i ma on być jego. Są spore rozbieżności pomiędzy tym co mówił Pan Naczelnik Z. Dederek. Kontraktowanie usług nie wygląda tak jak to wynikało z jego zapewnień, ponieważ trudności i wymagania są ogromne. Od świadczeniodawców żąda się spełnienia wszystkich warunków i NFZ jest w tej kwestii bezwzględny.

Radny H. Kuszak zapytał Panią Naczelnik, czy na 100% jest pewna tego, że podmiot startujący musi być właścicielem sprzętu?

Naczelnik U. Bak powiedziała, że takie ma informacje.

Pani M. Langer zapytała, od kogo zależy, żeby wyremontować budynek, w którym było pogotowie, aby mógł spełniać wymogi i kto ma zakupić RTG i USG? Dlaczego większość poradni jest w Obornikach i czas oczekiwania do poradni jest długi? Dodała, że sama do neurologa na kasę chorych czeka już 3 miesiące. Nadmieniła, że miała mieć robioną tomografię w szpitalu w Obornikach i była popołudniu i nie było ludzi, którzy potrafiliby to zrobić. Nadmieniła, że padają hasła: liderzy, konkursy, przetargi, ale gdzie w tym wszystkich jest zwykły człowiek?

Naczelnik U. Bak odpowiedziała, że lokal do świadczenia usług medycznych musi zapewnić podmiot, który startuje w konkursie na świadczenie usług. Jeśli chodzi o poradnię ortopedyczną i chirurgiczną w Rogoźnie, to do SP ZOZ należało zapewnienie takiego lokalu. SP ZOZ na terenie Rogoźna nie dysponuje lokalem i musiał się posiłkować dzierżawą od Gminy, która dała taki lokal, jakim dysponowała, ale nie spełnia on wymogów formalnych Ministra Zdrowia. Budynek wymagał remontu, którego SP ZOZ nie przeprowadził, ponieważ nie stać go na to. Koszty związane z doprowadzeniem budynku przy ul. Fabrycznej 5 były tak duże, że przekraczały możliwości finansowe SP ZOZ. Ponadto kontrakt, który mógłby być zapewniony na Rogoźno był tak niewielki, że z pieniędzy, które SP ZOZ by uzyskał w ramach świadczenia tej usługi, nie dało by się przeprowadzić żadnych remontów. Kontrakt wystarcza jedynie na  pokrycie bieżących kosztów związanych z opłaceniem lekarza, pielęgniarki, zapłatą na czynsz, ogrzewanie, oświetlenie, zakup drobnych medykamentów. Naczelnik U. Bak powiedziała, że z tego co wie od Pani Dyrektor M. Ludzkowskiej kontrakt miesięczny na chirurgię w Rogoźnie opiewał na kwotę ok. 12.000 zł.  W ramach tej kwoty lekarze przyjmują pacjentów. Jeśli wyczerpie się liczba punktów, która jest przyznana w ramach tych 12.000 zł to lekarze nie przyjmują pacjentów i robi się kolejka. Właśnie te kolejki wynikają z tego, że NFZ rozpisuje konkursy, które nie zapewniają potrzebującym  dostatecznej liczby porad. Konkursy są zbyt niskie, kontrakty również. Liczba przyznanych punktów w ramach konkursu jest niewystarczająca i stąd pojawiają się kolejki i kilkumiesięczne oczekiwania na poszczególną usługę. Naczelnik U. Bak stwierdziła, że nie widać nadziei, aby mogło się to zmienić, ponieważ NFZ ciągle zmniejsza wartość poszczególnych kontraktów. Odnośnie tomografu, jeśli było skierowanie to pacjent powinien być obsłużony w wyznaczonych godzinach. Nie odbywa się to o każdej porze.

Pani M. Lange powiedziała, że nie miała skierowania, ponieważ była krótko po operacji guza mózgu i była w szpitalu o godz. 14.00, dnia 14 sierpnia. Następnego dnia był dzień wolny i nikogo nie było.

Naczelnik U. Bak powiedziała, że nie pamięta, jak funkcjonowała poradnia w ubiegłym roku, ale jeśli był to wyznaczony czas przyjęć pacjentów, to źle się stało, że nie przyjęto pacjentki.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę Pani M. Lange, że możne na piśmie w tej sprawie zgłosić skargę i wtedy otrzyma odpowiedź.

Naczelnik U. Bak potwierdziła dodając, że skargę można złożyć do Dyrektora SP ZOZ lub do NFZ.

Pani M. Lange powiedziała, że chodziło jej tylko o kwestię ratowania życia. Jest wiele przypadków, gdy sprzęt pozostaje  niewykorzystany.

Naczelnik U. Bak przyznała rację Pani M. Lange. Nadmieniła również, że NFZ kontraktuje określony rodzaj pomocy i szpital działa w ramach kontraktu. Jeśli nie ma kontraktu na określony rodzaj usług, to nikt nie przyjmie pacjenta.

Radny R. Szuberski poprosił Dyrektora PZLR „Zdrowie Rodziny” J. Teskę o wypowiedź na temat bazy lokalowej. Dodał, że samorząd ma nią duży wpływ. Zapytał, czy w tej chwili lokale gminne, które użytkuje, spełniają wszelkie wymogi związane z rozporządzeniem?

Dyrektor PZLR „Zdrowie Rodziny” J. Teska odpowiedział, że wnętrze budynku i winda spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wyposażenie podstawowe, które jest wymagane, jest zapewnione. Umowy z Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego są zawarte i generalnie nie ma z tym problemu. Nadmienił, że przydałaby się odnowa elewacji zewnętrznej budynku. Ponadto w złym stanie są okna, które są nieszczelne i spróchniałe. Nadmienił, że pacjenci cenią sobie obecność windy.

Radny R. Szuberski zapytał o orientacyjny koszt wymiany okien i wykonanie wentylacji.

Dyrektor PZLR „Zdrowie Rodziny” J. Teska odpowiedział, że gospodarzem budynku jest Dyrektor ZAMK i ma on lepsze rozeznanie w tym temacie. Nadmienił, że pacjenci narzekają na dojście do budynku.

Radny R. Szuberski zapytał, czy istnieje możliwość rozszerzenia katalogu usług świadczonych przez Spółkę? Dodał, że chodzi o usługi związane z USG. Czy jeśli samorząd gminny zakupiłby taki sprzęt, to czy byłaby możliwość rozszerzenia usług?

Dyrektor PZLR „Zdrowie Rodziny” J. Teska powiedział, że jeśli chodzi o POZ, lekarz rodzinny ma prawo zlecać badania USG tylko i wyłącznie jamy brzusznej. Usługi USG są kupowane u Pani dr Warduleńskiej, która jest najtańszym oferentem tej usługi medycznej. Ograniczenia dostępności do tej usługi polegają na tym, że pacjent musi dojechać do Wągrowca. Gdyby był aparat, który mógłby służyć wielu podmiotom, to bardzo dobrze.

Radny R. Szuberski powiedział, że do chirurga i ortopedy było przyjętych od 170-190 pacjentów tygodniowo. Jest to bardzo duża liczba osób i powinno się podjąć działania, aby zakupić taki sprzęt.

Dyrektor PZLR „Zdrowie Rodziny” J. Teska powiedział, że chirurg jest jednym z głównych  fundamentów 4 lekarzy (pediatra, internista, chirurg, ginekolog), którzy są potrzebni społeczeństwu,  a poradnia chirurgiczna jest społeczeństwu potrzebna.

Pani M. Lange stwierdziła, że w Rogoźnie przydałaby się konkurencja tj. druga spółka i może wtedy komuś opłacałoby się kupić  USG i mieszkańcy mieliby lepszy dostęp do służby zdrowia.

Radny M. Kutka stwierdził, że Pani Naczelnik powiedziała jednoznacznie, że  ortopeda i chirurg muszą być właścicielami aparatu USG i RTG, a Naczelnik NFZ powiedział, że podmioty mogą oni dzierżawić sprzęt. Dodał, że nie wie komu ma wierzyć. Zapytał Panią Naczelnik U. Bak, czy może przedstawić jakiś dokument, podstawę prawną, z której jednoznacznie by wynikało, że chirurg i ortopeda muszą być właścicielami aparatu USG i RTG?

Dyrektor PZLR „Zdrowie Rodziny” J. Teska zwrócił uwagę na to, że RTG, który obecnie funkcjonuje to stara wyeksploatowana lampa, wykonująca podstawowe badania dla potrzeb lekarza rodzinnego. Osoby, które dzierżawią sprzęt i całą pracownię ograniczyli dostępność do 2  razy w tygodniu dlatego, że nie ma aż takiego wykorzystania. Wyraził obawę, że na przestrzeni czasu Państwu z Wągrowca nie będzie się opłacało tego eksploatować i nie będzie RTG w Rogoźnie.

Naczelnik U. Bak powiedziała, że nie dysponuje dokumentami, na które mogłaby się powołać, ale wyjaśni tą kwestię i prześle odpowiedź na ręce Pana Przewodniczącego. Jednak może się powołać na przypadki dotyczące SP ZOZ, kiedy NFZ przyjeżdża na odbiór spełnienia warunków przy kontraktowaniu i  chce fizycznie widzieć określony sprzęt i przestrzega tego bardzo rygorystycznie. Nadmieniła, że kiedyś stosowano takie metody, że było jedno urządzenie i przenoszono je z jednego oddziału szpitalnego na inny, ale NFZ się zorientował i kazał ponanosić numery na sprzęt i nie da się fizycznie przenieść sprzętu do innego pomieszczenia. Stwierdziła, że wymogi NFZ są bardzo duże. Dodała, że nieprawdą jest wypowiedź Pana Naczelnika Z. Dederka, że wystarczy wyrazić chęć i NFZ ogłosi konkurs i w Rogoźnie zakontraktuje określony rodzaj usługi.

Radny R. Szuberski powiedział, że swego czasu wyszedł z pomysłem  z grupą radnych, aby przejąć budynek po OBR i zrobić tam lecznicę specjalistyczną. Jednak większej akceptacji ten pomysł nie miał. Następnie radny złożył wniosek, aby podjąć działania w celu zabezpieczenia w budynku pomieszczenia dla chirurga i ortopedy na rok 2012, aby zakontraktować dane usługi, a także znaleźć pomieszczenie dla rehabilitanta, aby te poradnie mogły być w Rogoźnie. Dodał, że zakup USG nie jest dużym problemem, jeśli chodzi o możliwości finansowe gminy i można go poddzierżawić poradni. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy widzi tylko takie rozwiązanie.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał, czy tylko z powodu braku pomieszczeń i tylko z powodu braku RTG i USG, Gmina utraciła punkty potrzebne dla uzyskania kontraktu dla ortopedy i chirurga?

Naczelni U. Bak odpowiedziała, że główną przyczyną była nieodpowiednia baza lokalowa i brak urządzenia USG odnośnie chirurga. Nadmieniła, że nie zna innych powodów, które zadecydowały o tym, że SP ZOZ w ogóle nie zgłosił się do konkursu na ten rodzaj usług. SP ZOZ nie zrobił tego, ponieważ miał pełną świadomość tego, że nie jest w stanie sprostać wymogom formalnym, stawianym przez NFZ.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o nadwykonania, za które NFZ nie chce płacić. Jaka na dzień dzisiejszy jest zaległość?

Naczelnik U. Bak powiedziała, że SP ZOZ od lat wykonuje nad limitowe świadczenia. W skali roku wychodzi przeciętnie ok. 1,5 mln zł. Odnośnie świadczenia stacjonarnych usług medycznych, to SP ZOZ nie przyjmuje pacjentów ponad limit, ponieważ na temat rekompensaty za tego typu usługi NFZ w ogóle nie chce rozmawiać. Stąd kolejki u specjalistów, ponieważ nikt nie będzie ryzykował i wykonywał świadczenia, za które NFZ nie zapłaci.  NFZ płaci również za nadwykonania w szpitalu, ale jest tam inna sytuacja. Była stosowana praktyka, że każdy pacjent, który potrzebował pomocy lekarza w SP ZOZ był przyjmowany, bez względu na limit. Nie wiadomo jak będzie w tym roku, ale spodziewa się, że taka praktyka będzie utrzymana, ponieważ nie wyobraża sobie, aby odsyłać pacjentów, którym grozi utrata zdrowia lub życia. Odnośnie zaległości to NFZ w ogóle by nie płacił za nadwykonania, ale SP ZOZ nie daje za wygraną i występuje nawet z powództwem sądowym przeciwko NFZ i stara się odzyskać środki, które wydano na leczenie. Niestety tylko z małym sukcesem, ponieważ ok 500 tys. zł w skali roku, czyli ok. 1/3 tego co  wydano.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał Dyrektora ZAMK, czy jest możliwość, aby w tym samym budynku na ul. Fabrycznej po jego dostosowaniu, oprócz opieki wieczorowo- nocnej, można rozdysponować pokój dla oczekiwań ratowników medycznych z karetki, przez co mogłaby ona stacjonować w Rogoźnie.

Dyrektor ZAMK M. Mysłek powiedział, że wielkość gabinetu , gdzie mógłby przyjmować lekarz, prawdopodobnie metrażowo spełniałby wymogi. Natomiast pozostałe warunki tj. dostępność dla osób niepełnosprawnych, muszą być spełnione. Sprawa z noclegiem jest aktualna, ponieważ nie potrzeba tam żadnych, większych wymogów.

Radny H. Kuszak zapytał Inspektora UM w Rogoźnie Z. Wiese, w jaki sposób miasto promuje bezpłatne badania profilaktyczne wśród mieszkańców?

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że jest w ścisłym kontakcie z ośrodkami, które te badania prowadzą. Natomiast rolą Gminy jest pomoc w rozpropagowaniu badań, żeby jak najwięcej osób mogło w nich wziąć udział. Informacja ogłaszana jest w telewizji kablowej, prasie lokalnej, na stronie internetowej i na plakatach.

Sołtys Sołectwa Laskowo G. Świstek zapytała, czy jest ktoś kto nadzoruje jak wyglądają takie badania? Przyznała, że sama brała dzisiaj udział w badaniach i nie wie, czy jeszcze kiedykolwiek się na nie zdecyduje. Pani tam obecna wymachując listą zarzucała Jej, że nie jest na niej i tylko dzięki własnemu uporowi wykonano to badanie.

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że ośrodek który wykonuje te badania ma podaną infolinię, na którą się zgłasza i w ten sposób ustalany jest harmonogram.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że powinno być  zainteresowanie ze strony Urzędu, jak to wszystko się odbywa.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że odnośnie podsumowania, to najbardziej do przyjęcia są wnioski radnego R. Szuberskiego, który podkreślił, że nie udało się przejąć budynku po byłym OBR i zrobić tam poradni specjalistycznej. Kolejnym wnioskiem było zabezpieczenie w Ośrodku pomieszczenia dla chirurga i ortopedy. Ponadto radny poruszył sprawę pomieszczenia dla rehabilitanta i sprawę zakupu aparatu USG z gminnych środków dla poradni.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby na następnej sesji Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, czy widzi możliwość realizacji wspomnianych wniosków.

Radny R. Szuberski poprosił o przegłosowanie swoich wniosków.

 

                Wnioski radnego R. Szuberskiego zostały przyjęte 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Ponadto załączniki do protokołu stanowią:

-informacja Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, dotycząca stanu technicznego obiektów komunalnych, w których jest prowadzona działalność związana ze służbą zdrowia – załącznik nr 7,

-informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach, dotycząca stanu sanitarno- technicznego obiektów służby zdrowia na terenie Gminy Rogoźno – załącznik nr 8,

-pismo Pani Dyrektor SP ZOZ w Obornikach, dotyczące działalności szpitala na terenie Gminy Rogoźno – załącznik nr 9,

-pismo NZOZ Obst Ambulans Union Ratownictwo Medyczne, dotyczące działalności NZOZ Obst Ambulans Union oraz świadczeń medycznych na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno – załącznik nr 10.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie E. Kowalska.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

b) ustalenia wysokości diet dla sołtysów – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

Radny H. Janus powiedział, że poprzednia uchwała z 27 czerwca 2007 r. ustaliła stałe kwoty diet sołtysów. Dodał, że na spotkaniu z sołtysami w styczniu 2007 r. proponował, aby ustalić diety sołtysów, tak samo jak diety radnych, czyli żeby wzrastały wraz z najniższym wynagrodzeniem.  Jednak Ten wniosek nie uzyskał aprobaty, a gdyby tak się stało to sołtysi mieliby wyższe diety o ok. 48%. Radny w imieniu grupy radnych złożył wniosek, aby w § 2:

-pkt 1 wysokość diety wynosiła 26% minimalnego wynagrodzenia (360 zł),

-pkt 2 wysokość diety wynosiła 28,9% minimalnego wynagrodzenia (400 zł),

-pkt 3 wysokość diety wynosiła 32,5% minimalnego wynagrodzenia (450 zł),

-pkt 4 wysokość diety wynosiła 36,1% minimalnego wynagrodzenia (500 zł).

Radny nadmienił, że przy pracy, którą wykonują sołtysi zaproponowana w projekcie podwyżka jest za niska.

Burmistrz Rogoźna wyraził zadowolenie z takiego stwierdzenia dodając, że szkoda tylko, że ta sama grupa radnych kilka miesięcy wcześniej nie przyjęła podwyżki diet sołtysów. Nadmienił, że sołtysom należy się podwyżka zapewne większa niż proponowane 50 zł, ale trzeba wziąć pod uwagę możliwości budżetu. Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie ze wszystkimi sołtysami i nie było żadnego głosu przeciwko proponowanej zmianie. Jeden z sołtysów zaproponował tylko, aby wysokość diet była jeszcze uzależniona od stażu bycia sołtysem, ale poza jednym sołtysem nikt nie był „za” tą zmianą.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na zwiększenie wysokości diet sołtysów w zaproponowanej przez Burmistrza formie, są zagwarantowane środki w budżecie. Zapytała radnego H. Janusa, jaka jest różnica między propozycją Burmistrza, a radnych? Dodała, że w tej chwili w budżecie ma 9.264 zł, które potrzebuje na 10 miesięcy, jeśli Rada przegłosuje inne stawki, to trzeba będzie poszukać w budżecie brakującej kwoty.

Radny H. Janus zapytał, czy podwyżka dla sołtysów była wkalkulowana w budżet, który radni uchwalili?

Skarbnik Gminy zaprzeczyła dodając, że dokonała przeniesienia, zarządzaniem Burmistrza, środków z diet radnych na diety sołtysów, ze względu na umniejszenie diety Przewodniczącego Rady.

Radny H. Janus powiedział, że Rada nie podjęła uchwały o podwyższeniu diet sołtysów w ubiegłym roku m.in. dlatego, żeby zrobiła to nowa Rada. Poza tym były głosy, żeby diety były liczone takim systemem jak teraz zaproponowano. Radny dodał, że wg jego wyliczeń podwyżka proponowana przez Pana Burmistrza wynosi 10.753 zł na cały rok dla wszystkich sołtysów, a po zmianie będzie różnica 9.646,56 zł, czyli razem będzie 20.400 zł i nic nie stoi na przeszkodzie, aby to w ciągu roku dokonać zmian w budżecie, aby ta kwota się znalazła.

Prezes Koła Stowarzyszenia Sołtysów w Gminie Rogoźno E. Świtniewska powiedziała, że sołtysi są niezmiernie mile zaskoczeni propozycją radnego H. Janusa i docenieniem ich pracy. Dodała, że  pozostawia be z komentarza kwestię braku aprobaty podwyżek w ubiegłym roku.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że ubiegłoroczne podwyżki diet sołtysów były zaproponowane w okresie przedwyborczym i radni byli przeciwni podwyżce, ponieważ nie chcieli aby stały się one „kiełbasą przedwyborczą”. Nadmieniła, że chciano, aby decyzję o podwyżkach podjęła nowa Rada.

Radny R. Dworzański powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji omawiano przedmiotowy projekt uchwały i dziwi go nagłe „olśnienie” na sesji. Przy omawianiu uchwały na Komisji nikt nie proponował jakichkolwiek korekt, a był wtedy czas na to, żeby Pani Skarbnik mogła się odnieść do proponowanych zmian w budżecie. Dodał, że radny H. Janus „wyskakuje” z takim tematem stawiając Panią Skarbnik w niezręcznej sytuacji.

Radny H. Janus zapytał radnego R. Dworzańskiego, co to znaczy „wyskakuje”? Nadmienił, że jest to wniosek grupy radnych, a nie radnego H. Janusa.

Radny R. Dworzański przeprosił za wcześniej użyte wyrażenie. Wyjaśnił, że chodziło mu to, że kiedy jest czas na omawianie na Komisjach, to wówczas należało zabierać głos, a teraz radny raptem zgłasza wniosek.

Radny H. Janus powiedział, że od piątku minęło kilka dni i był czas na przemyślenia.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że radny H. Janus odgrywa „dobrego wujka”. Stwierdził, że były różne głosy, dlaczego w ubiegłym roku część radnych była przeciwko podwyższeniu diet sołtysom m.in. było mówione, że był to rewanż za nieodbyte dożynki w Budziszewku. Dodał, że podwyżka diet sołtysów jest jak najbardziej zasadna. Stwierdził, że tłumaczenie się „kiełbasą wyborczą” jest bardzo płytkie i mało zasadne.

Radny H. Janus stwierdził, że radny A. Olenderski powtarza plotki.

Wniosek dwóch klubów radnych 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”  nie został przyjęty.

Radny H. Janus  wniósł, aby do uchwały wprowadzić § 3 o treści: „ Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu sołtysa pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami).” Wyjaśnił, że jest to zapis z uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie i kwoty zwrotu za podróże, będą minimalne w porównaniu do proponowanej przez radnych podwyżek.

Sekretarz Gminy powiedziała, że odnośnie zwrotu kosztów podróży jest tylko zapis w art. 37b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Do wspomnianej ustawy są przepisy wykonawcze odnośnie radnych, diet i odrębny przepis wykonawczy odnośnie podróży służbowych. Przepisy odnoszące się do radnych nie mają zastosowania w przypadku sołtysów. Nadmieniła, że nie do końca jest pewna, czy może być to zawarte w jednej uchwale tzn. razem z dietami. Dodała, że przeglądała Internet i orientowała się jak jest w innych gminach i zapisu odnośnie zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów– nie ma. Dodała, że nie widzi przeszkód, aby nad tym popracować, ponieważ do zwrotu kosztów podróży sołtysów nie ma przepisów wykonawczych. Trzeba by było konkretnie ustalić pewne zasady i skonsultować je z sołtysami. Zaproponowała, aby odłożyć temat na sesję marcową i w tym czasie zastanowić się nad rozwiązaniem i nad przygotowaniem projektu uchwały.

Radny H. Janus powiedział, że z § 44 ust. 2 Statutu, który mówi, że: „Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez Radę odrębną uchwałą” wynika, że może to być jedna uchwała.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie było na Komisji wspólnej żadnych uzgodnień i temat pojawia się nagle na sesji. Dodał, że nie widzi problemu, aby sołtysi mieli rozliczane podróże służbowe, ale trzeba ustalić kryteria i zasady, na jakich ma się to odbywać.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby przygotować stosowny projekt uchwały na następną sesję. Zapytał radnego H. Janusa, czy podtrzymuje swój wniosek, aby dokonać zmiany treści projektu uchwały, czy zgadza się z zaproponowanym kompromisem?

Radny H. Janus powiedział, że wycofuje swój wniosek w związku z zaproponowanym kompromisem.  Dodał, że zgłosił go już w piątek na Komisji i był czas na przemyślenia.

 

                Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie  ustalenia wysokości diet dla sołtysów, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny R. Szuberski zapytał o różnicę pomiędzy projektem uchwały, a pierwotną uchwałą?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że zmniejszono obszar oddziaływania planu.

Radny R. Szuberski zapytał o powód zmniejszenia obszaru.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że powodem były trudności z uzyskaniem odpowiedniej opinii m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie działki nr 210/1. Przeciągające się procedury skłoniły zainteresowanych, aby zmniejszyć obszar oddziaływania.

 

 

                Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

d)  zmieniająca uchwałę Nr LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma obszarze części wsi Słomowo – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny R. Szuberski zapytał o szczegóły zmiany pierwotnej uchwały.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że nastąpiło zwiększenie obszaru objętego opracowaniem o ok. 20 ha. Pierwotnie powierzchnia opracowania wynosiła ok 370 ha. Nadmienił, że projekt uchwały został wywołany wnioskiem zainteresowanych stron.

Radny R. Szuberski zapytał, czy ilość wiatraków będzie również zwiększona?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że nie będzie zwiększenia ilości urządzeń, których ma być 6.

Radny R. Szuberski zapytał o działania firmy w zakresie przelotu ptaków.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że w trakcie procedury planistycznej konieczne jest wykonanie wszelkich niezbędnych czynności, które by tego typu problemy eliminowały.

radny R. Szuberski zapytał, czy znane są wyniki jakichś cząstkowych badań?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w tej chwili nie.

 

                Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma obszarze części wsi Słomowo, podjęta została 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomości będące własnością osób fizycznych – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomości będące własnością osób fizycznych, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

VIII. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a) zaprezentowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawiła radna R. Tomaszewska.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że żałuje, iż ktoś z radnych będących autorem uchwały na styczniowej sesji nie użył argumentu, że wysłuchanie poprawki, mogło spowodować uzyskanie dotacji zewnętrznej, ponieważ być może radni zmieniliby zdanie i przegłosowali wniosek. Zapytał, z jakiego źródła miałaby pochodzić dotacja zewnętrzna?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w tym punkcie trwa dyskusja nad zarzutami radnych, które przedstawiła radna R. Tomaszewska.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że projekt przedmiotowej uchwały jest bezzasadny.  Dodał, że była próba unieważnienia uchwał ws. wyboru przewodniczącego Rady, jako niezgodne z prawem z powodu brania udziału w głosowaniu osób kandydujących, która się nie powiodła. W chwili obecnej ponownie radni próbują coś udowodnić. Nadmienił, że kiedy Przewodniczącym był radny R. Szuberski również były drobne sprawy, których nikt nie negował np. odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady, co było niezgodne ze Statutem. Nadmienił, że to co jest zarzucane Przewodniczącemu Rady, mieści się w granicach prawa i Przewodniczący miał do tego prawo.

Radny R. Szuberski stwierdził, że radny A. Olenderski został powołany i odwołany w podobny sposób i dlatego jego uwagi są nie na miejscu.

Sołtys Sołectwa Laskowo G. Świstek przypomniała, że Przewodniczący Rady nie chciał udzielić głosu Panu M. Zielińskiemu w danym momencie zaznaczając, że uczyni to w wolnych głosach i wnioskach. Nie było tak, że kategorycznie odmówił udzielenia głosu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przedstawił opinię prawną Kancelarii Radców Prawnych „DORADCA” w Pile o następującej treści: „Opinia prawna dla Przewodniczącego RM w Rogoźnie. Dot. pisma z dnia 3 lutego 2011 r. Pana Zbigniewa Nowaka, sołtysa Sołectwa Budziszewko, skierowanego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, zawierającego skargę na działalność i postępowanie Przewodniczącego Rady, w związku z nieudzieleniem mu głosu podczas dyskusji nad projektem uchwały.

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W przywołanym powyżej Regulaminie Rady znajduje się jeden przepis dotyczący innych osób, innych niż radni i pracownicy Urzędu Miejskiego, z Burmistrzem na czele i zabierania przez nich głosu na sesji. Przepisem tym jest § 16 ust. 6, który stanowi cyt. „Przewodniczący obrad udziela głosu innym osobom na sesji.” Językowa (gramatyczna) wykładnia przywołanego wyżej przepisu nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, że to Przewodniczący, jednoosobowo, w ramach przyznanych mu kompetencji (prorogatyw) decyduje zarówno o tym, czy udzielić konkretnej osobie, z grona tzw. innych osób, głosu oraz w którym momencie udzielić tego głosu. Przyznanie, w Regulaminie Rady, Przewodniczącemu Rady kompetencji, w omawianym zakresie, było działaniem jak najbardziej zasadnym, skoro Przewodniczący odpowiada za przygotowanie sesji oraz sprawną realizację porządku obrad. Nieudzielenie przez Przewodniczącego Rady głosu tzw. innej osobie, w którym to pojęciu mieści się zarówno sołtys, jak i naczelnik OSP, podczas dyskusji nad projektem konkretnej uchwały w żadnym razie nie może być potraktowane jako naruszenie postanowień Regulaminu Rady. Tego faktu nie można również potraktować jako naruszenie jakichkolwiek innych norm zwyczajowych (utrwalonych obyczajów), skoro Przewodniczący zadeklarował gotowość udzielenia głosu zainteresowanym w innym punkcie porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że z treści opinii Radcy Prawnego jasno wynika, że prowadząc obrady nie popełnił „rażącego naruszenia przepisów” – jak to wynika z niektórych wypowiedzi – lecz działał zgodnie z ustawowo przypisanymi uprawnieniami Przewodniczącemu Rady. Wyraził zdziwienie, że nie czekając na Jego wyjaśnienia grupa siedmiu Radnych postanowiła w trybie pilnym go osądzić i zawnioskować o odwołanie z zajmowanej funkcji. Dodał, że w tym momencie przychodzi mu na myśl znany cytat: „lepiej oceniać i kontrolować błędy cudze, niż swoje”. Nadmienił, że by ocenić samego siebie, trzeba mieć trochę cywilnej odwagi i samokrytycyzmu. Przewodniczący Rady powiedział, że nie będzie szerzej odnosił się do treści uzasadnienia zawartego w projekcie uchwały, gdyż zdania tam zawarte daleko odbiegają od prawdy.  Nadmienił, że posądzanie go o brak kultury, pozostawia ocenie wyborców, którzy mieli okazję obserwować go w różnych sytuacjach, nie tylko tych związanych z wypełnianiem funkcji przewodniczącego. Odnośnie treści skargi skierowanej do Radnych przez Pana Sołtysa Zbigniewa Nowaka – stwierdził, że takim słownictwem nie powinna posługiwać się osoba zaufania publicznego, bowiem schodzenie do tego rodzaju języka jest nie do przyjęcia. Przewodniczący Z. Hinz powiedział, że jego postępowanie nazwane zostało    „zdziczeniem obyczajów Rogozińskiego samorządu” – co jest obraźliwe nie tylko dla niego, ale również dla Radnych Rady Miejskiej i pozostałych uczestników obrad. Nadmienił, że  co do kwestii odwołania go z funkcji przewodniczącego nie ma już nic więcej do dodania. Poinformował, że uszanuje każdą decyzję Rady.

Radny H. Janus stwierdził, że opinia Radcy Prawnego nie jest na temat. Radni nie odnosili się do § 16 ust. 6, tylko chodziło o naruszenie § 16 ust. 3 Regulaminu Rady, który mówi, iż: „W przypadku rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący obrad udziela głosu referentowi projektu uchwały, następnie przedstawicielom komisji opiniujących ten projekt, przedstawicielom klubów radnych, a w dalszej kolejności pozostałym dyskutantom.” Radny przyznał, że Przewodniczący chciał udzielić głosu w punkcie: Wolne glosy i wnioski, ale wtedy już nie było to potrzebne, ponieważ uchwała była już przegłosowana i nie dziwi się sołtysowi Z. Nowakowi, że odmówił dyskusji w tym punkcie. Radny dodał, że na Komisji wspólnej Pan Przewodniczący powiedział, że w dyskusji nie zgłosił się Pan Zieliński i dlatego nie otrzymał głosu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że chodziło o dyskusję nad projektem.

Radny H. Janus powiedział, że zgłosił się przy wnioskach. Zapytał, czy to też nie jest dyskusja nad projektem? Dodał, że przed przerwą, po pierwszym czytaniu wniosków, i po przerwie nie było żadnego pytania, czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionych wniosków. Było tylko powiedziane, że po przerwie Burmistrz i radni będą się mogli do nich ustosunkować. Później Pan Przewodniczący powiedział, że odbędzie się tylko głosowanie wniosków. Stwierdził, że radni, czy też goście, mogą w każdym miejscu mogą zająć głos przy rozpatrywaniu poprawek, które są częścią budżetu. Radny H. Janus dodał, że również na Komisji Pan Przewodniczący powiedział, że  każdemu, innemu uczestnikowi nie przysługują takie same prawa jak radnym twierdząc, że projekt uchwały nie dotyczył Pana Nowaka. Stwierdził, że się z tym nie zgadza, ponieważ dotyczył on Pana Nowaka i każdego mieszkańca Gminy, ponieważ jest to związane nie tylko z budżetem, ale również ze sprawami całej Gminy. Zgodził się z tym, że Przewodniczący Rady ma ustawowe uprawnienia do prowadzenia sesji, ale art.22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że: „Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy”. Zapisy § 16 Regulaminu Rady zostały złamane. Poprosił Przewodniczącego Rady, aby wskazał mu miejsce w Statucie, gdzie jest napisane, iż przy podejmowaniu uchwał mogą wypowiadać się tylko radni.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że podtrzymuje to, co wcześniej powiedział w tej sprawie i nie zamierza wdawać się w polemikę. Dodał, że gdyby miał jeszcze raz poprowadzić styczniową sesję, to poprowadziłby ją tak samo.

Radny H. Janus zapytał, w którym miejscu w Statucie jest zapis, że poza radnymi nie może nikt inny zająć głosu przy podejmowaniu uchwał.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powtórzył, że nie zamierza w tej sprawie nic więcej dodawać i nie ma zamiaru polemizować z radnym, ponieważ nie ma to sensu.

Radny H. Janus stwierdził, że chodzi o przedstawienie faktów. Poprosił o wskazanie zapisu, który zabrania innym osobom zabierania głosu przy podejmowaniu uchwał. Nadmienił, że nie ma takiego paragrafu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że może iść z radnym do każdego sądu w tej sprawie, jeśli radny sobie tego życzy i będzie bronił swoich racji.

Radny H. Janus powiedział, że prosi tylko o odpowiedź na swoje pytanie.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do podpkt b) wybór komisji skrutacyjnej.

Radny H. Janus stwierdził, że nie ma sensu dłużej dyskutować, skoro Pan Przewodniczący nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił radnego H. Janusa o ważenie swoich słów. Dodał, że sam nigdy radnemu nie ubliżał.

Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego o zakończenie dyskusji został przyjęty 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych”.

 

b) wybór komisji skrutacyjnej,

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna składała się z 3 radnych.

Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zaproponował kandydaturę radnego R. Dworzańskiego.

Radny R. Dworzański wyraził zgodę.

Kandydatura radnego R. Dworzańskiego na członka Komisji Skrutacyjnej została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Radny A. Nadolny zaproponował kandydaturę radnego M. Kutki.

Radny M. Kutka wyraził zgodę.

Kandydatura radnego M. Kutki na członka Komisji Skrutacyjnej została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Radny R. Szuberski zaproponował kandydaturę radnej R. Tomaszewskiej.

Radna R. Tomaszewska wyraziła zgodę.

Kandydatura radnej R. Tomaszewskiej została przyjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała Sekretarz Gminy o zasady głosowania.

Sekretarz Gminy powiedziała, że odwołanie Przewodniczącego Rady będzie skuteczne, wtedy gdy  będzie bezwzględna ilość głosów ustawowego składu Rady.

Radny R. Szuberski powiedział, że nie jest to bezwzględna ilość głosów ustawowego składu Rady, tylko kwestię tą reguluje art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Sekretarz Gminy podziękowała za sprostowanie jej wypowiedzi.

 

Następnie ogłoszono przerwę na czas ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania.

 

c) przeprowadzenie głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański przedstawił procedury głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Następnie wszyscy radni głosowali alfabetycznie w przygotowanej kabinie i składali karty do głosowania w urnie. Po czym ogłoszono przerwę celem podliczenia głosów.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Ryszard Dworzański odczytał protokół stanowiący załącznik nr 11 do protokołu i stwierdził, że w głosowaniu tajnym na 15 obecnych radnych glosowało 15 radnych.

Oddano 15 ważnych głosów.

Za odwołaniem opowiedziało się 7 radnych.

Przeciw odwołaniu opowiedziało się 8 radnych.

Wstrzymało się od głosowania 0 radnych.

Wobec powyższego Komisja stwierdziła, że radny Zdzisław Hinz nie został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie, która nie została podjęta.

 

IX. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego RM w Rogoźnie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że w dniach od 10-13 lutego reprezentował Przewodniczącego Rady Miejskiej w zaprzyjaźnionej Gminie Czorsztyn. Nadmienił, że 18 lutego przewodniczył wspólnemu posiedzeniu Komisji SSOiK oraz Komisji GFiR, na których omówiono stan służby zdrowia w Gminie, wysłuchano wystąpień przedstawicieli podmiotów zajmujących się działalnością związaną ze służbą zdrowia oraz przeprowadzono dyskusję w tym temacie. Ponadto rozpatrzono skargę na działalność i postępowanie Przewodniczącego RM oraz zaopiniowano projekty uchwał na najbliższą sesję. W posiedzeniu uczestniczył również Starosta Obornicki Pan A. Olejnik, który poinformował radnych o planach i decyzjach podjętych, w związku z  reorganizacją szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Rogoźno. Przyjęto również 4 wnioski (2 radnego H. Janusa, 1 radnego M. Połczyńskiego i 1 radnego H. Kuszaka). 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że wspomniane wnioski dotyczyły:

-udrożnienia przepustu i wyczyszczenia rowu przy drodze krajowej nr 11 w m. Tarnowo (wniosek radnego H. Janusa do GDDKiA w Poznaniu),

-położenia nowej nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 241 na ul. Piłsudskiego w Rogoźnie (wniosek radnego H. Janusa do WZDW w Poznaniu),

-naprawienia i udrożnienia przepustu na drodze wojewódzkiej nr 241 na wjeździe do m. Marlewo (wniosek radnego M. Połczyńskiego do WZDW w Poznaniu),

-usytuowania znaku informacyjnego z nazwą miejscowości „Rogoźno”  na nowo wybudowanym rondzie w m. Ruda i znaku informacyjnego na drodze nr 241 oznaczającego koniec miejscowości Ruda i początek miejscowości Rogoźno  (wniosek radnego H. Kuszaka do GDDKiA w Poznaniu i WZDW w Poznaniu).

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 16 lutego br.  w siedzibie ZAMK, gdzie analizowano działań  ZAMK w zakresie windykacji zadłużeń czynszowych oraz sprawdzono umowy najmu lokali użytkowych. Przewodniczący poinformował, ogółem 272 osoby zalegają na kwotę 1.303.451,71 zł, w tym 151 osób  na kwotę 1.190.511,08 zł powyżej jednego roku. Odnośnie zaległości w lokalach użytkowych, to ogółem zalega 9 najemców na kwotę 20.857,50 zł. Członkowie Komisji postanowili skierować następujące wnioski:

-opracować i wprowadzić procedurę windykacyjną, z podziałem na wiekowanie, wysokość zaległości, adresowanie, ze szczególnym uwzględnieniem zaległości powyżej roku,

-na bieżąco monitorować zaległości,

-dokonać weryfikacji Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0151-207/2009 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem i dzierżawę lokali użytkowych, ponadto uwzględnić w w/w zarządzeniu wysokość podatku,

-na bieżąco monitorować ceny najmu lokali użytkowych na rynku lokalnym.

Przewodniczący KR poinformował, że  w 2010 r. toczyło się 126 spraw sądowych na kwotę ok. 655.000 zł. Zakończono 15 z nich na kwotę 62.028,82 zł. Efektem działań sądowych eksmisyjnych w minionych latach jest uzyskanie 45 wyroków eksmisyjnych do lokali socjalnych lub bez prawa do lokalu socjalnego. Komornik w 2010 r. umorzył postępowanie egzekucyjne w 14 przypadkach z powodu bezskuteczności egzekucji, na kwotę ok. 60.000 zł. W jednym przypadku egzekucję zakończono – całość spłacono w wysokości 3.311,92 zł. Na liście Centralnej Ewidencji Dłużników wpisano 104 osoby.

Radny R. Szuberski zapytał, czego ma dotyczyć wspomniana procedura, instrukcja windykacyjna?

Przewodniczący KR R. Dworzański powiedział, że mogłaby ona z jednej strony mobilizować i dopingować pracowników ZAMK. Byłyby tam terminy, kiedy wysłać np. zawiadomienie o zaległości, wezwanie do zapłaty, kiedy sprawę kierować do komornika. Byłby to dokument, którym mógłby się posługiwać Dyrektor. Nadmienił, że nie wie jak daleko idąca miałaby być owa windykacja, ale powinna ona również wskazać w jaki sposób śledzić to, czy np. zalegają te same osoby, czy jest ich coraz więcej.

Radny R. Szuberski stwierdził, że jest to poważny problem społeczny i wielu mieszkańców zwracało się do radnych z różnymi prośbami dotyczącymi umorzenia zaległości. Problem ten trzeba będzie prędzej, czy później rozwiązać, ponieważ w tej chwili zadłużenie jest bardzo duże, a odsetki potęgują całą sprawę. Przyznał, że jest to ważny temat i wiąże się z mieszkaniami socjalnymi, których kwestia powinna zostać poruszona na którejś z Komisji.

Przewodniczący KR R. Dworzański zgodził się z radnym R. Szuberskim, że Komisja SSOiK powinna zająć się tym tematem. 

Radny H. Janus odniósł się do wniosku odczytanego przez Przewodniczącego Komisji GFiR. Stwierdził, że nie tylko powinno się zwrócić do WZDW o postawienie znaku z informacją  o końcu miejscowości Ruda i początku miejscowości Rogoźno, ale również o końcu m. Rogoźno i początku m. Ruda z drugiej strony drogi. Dodał, że jeśli nie było to głosowane na Komisji, to wnioskuje, aby również to zawrzeć w jednym wniosku.

Przewodniczący Komisji GFiR A. Olenderski powiedział, że jest to zasadne i może być uwzględnione.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

X. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej - załącznik nr 13 do protokołu, informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 25.01.2011 r. – 21.02.2011 r. - załącznik nr 14 do protokołu oraz  informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 15 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska zapytała o szczegóły wszczęcia postępowania przez RIO w Poznaniu w odniesieniu do Uchwały NR V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmieniły się przepisy od 1 stycznia i umowy leasingu sprzętu komputerowego powinny zostać wliczone do długu Gminy, co spowoduje podwyższenie wskaźników. Od Rady będzie należała decyzja, czy uchwali nową Wieloletnią Prognozę Finansową, czy dokona stosownych zmian w już podjętej Uchwale.

 

Radny H. Janus zapytał o  spotkanie z przedstawicielem sekcji piłki siatkowej przy RKS Wełna.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na wniosek radnego Z. Chudzickiego odbyło się spotkanie z szefem sekcji, Panem Nowickim z Gimnazjum nr 1. Był on zdziwiony całą procedurą otrzymywania pieniędzy w formie dotacji Burmistrz dodał, że Pan Nowicki miał obiecywane przez niektórych radnych, że mu „załatwią” i dostanie pieniądze. Wniosek, który złożył nie jest właściwy, ponieważ może go składać tylko RKS Wełna, jako stowarzyszenie, musi zostać ogłoszony konkurs, muszą być zapewnione środki w budżecie. Pan Nowicki zobowiązał się, że pochodzi po sponsorach i jeśli będą wole środki, to w miesiącu maju można do tematu podejść.

 

XI. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 1/02/2011 radnego H. Kuszaka o treści: „Jesteśmy zbulwersowani trwającą od wielu lat trudną sytuacją, która się pogłębia i nie zmienia od ostatniego spotkania w dniu 15 maja 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Rogożnie.

Z powodu braku wprowadzenia do planowania obwodnicy dotyczącej miasta i gminy Rogoźno wnioskujemy o informację terminu realizacji inwestycji.

Mieszkańcy skarżą się że:

-                pękaj ą mury budynków znajdujących się przy trasie 241,

-                wstrząsy zakłócaj ą spokój i uniemożliwiaj ą odpoczynek i sen,

-                łamane są przepisy dotyczące ładowności maksymalnego dopuszczalnego
nacisku na oś, droga w chwili obecnej oznakowana jest znakiem pionowym E- 15b,  który dopuszcza ruch pojazdów  o  nacisku na    pojedynczą nie przekraczającą 8 ton.

Naszym zdaniem zarządca drogi przez brak kontroli tego przepisu doprowadza do zniszczenia nowo wybudowanej drogi nr 241 Wągrowiec -Rogoźno. Nieprzestrzeganie tego przepisu jest skutkiem dopuszczenia ciężkiego taboru samochodowego - TIR-y, które przewożą towary o całkowitym tonażu 42 tony w tym towary niebezpieczne (chemikalia, gazy), które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców.

Szerokość jezdni na ulicy Kościelnej uniemożliwia płynny ruch pojazdów a mała szerokość chodników (0,9 - 1,2 m), powoduje że przejeżdżające samochody ciężarowe powodują pęd powietrza, który może wciągnąć dzieci a nawet dorosłych. Można tu zauważyć „odskakiwanie" pieszych pod mur budynków. Należy również dodać, że ul. Kościelna jest ciągiem pieszym do Kościoła, na cmentarz i promenadę, gdzie panuje wzmożony ruch pieszych.

Odcinek ulicy W. Poznańskiej i Kotlarskiej został odnowiony po robotach kanalizacyjnych, a na dzień dzisiejszy w miejscach gdzie nie była wykonywana kanalizacja powstały muldy o wysokości 10 cm.

Szczególnie jesteśmy zaniepokojeni artykułem z gazety Głos Wielkopolski z dnia 15 lutego 2011 roku, dotyczącego wizytacji budowy obwodnicy Wągrowca IV odcinka przez marszałka Marka Woźniaka, z której wynika że po wybudowaniu tego etapu ciężki ruch pojazdów ciężarowych będzie wyprowadzony z centrum Wągrowca w kierunku Rogoźna.

W wyniku braku informacji i konkretnych działań w powyższej sprawie będziemy zmuszeni do pikietowania drogi w miejscowości Rogoźno, w sposób podobny jaki miał miejsce w miejscowości Golina.

Swym działaniem wpisujemy się w postulaty wyborcze Burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa.

Interpelacja została sporządzona przez Huberta Kuszaka - radnego Rady Miejskiej na prośbę mieszkańców.

Do wiadomości:

-   Burmistrz Rogoźna

-   Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego”. -  stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1/02/2011 radnego A. Nadolnego o treści: „W związku z otrzymanym pismem od mieszkańców Parkowa - droga Boguniewska wnoszę o wykonanie kapitalnego remontu tej drogi (utwardzenie gruzo-betonem). Do wniosku dołączam listę osób popierających mój ą interpelację.”- stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Interpelacja nr 2/02/2011 radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki, radnego H. Janusa, radnej R. Tomaszewskiej, radnego A. Nadolnego, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha o treści: „My niżej podpisani wnosimy o wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej od sali OSP w kierunku Parkowo-Huby. Wymieniony przepust jest bardzo wąski, kręgi spękane i grozi zarwaniem pod ciężkim sprzętem rolniczym.” stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1/02/20110  radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki, radnego H. Janusa, radnej R. Tomaszewskiej, radnego A. Nadolnego, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha o treści: „My niżej podpisani wnosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących strony internetowej Gminy Rogoźno www.rogozno.pl.

Ze zdziwieniem obserwowaliśmy wielokrotne zmiany związane z informacją w sprawie pożegnania na V sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie Zastępcy Burmistrza Rogoźna Pani Sylwii Białej. W pierwotnej wersji na stronie pojawiła się informacja wraz z wystąpieniem Pana Przewodniczącego Zdzisława Hinza i okrojona wersja wypowiedzi Pani Sylwii Białej. Według naszej wiedzy, Pani Sylwia Biała poprosiła o zamieszczenie swojego wystąpienia w całości. Administrator strony zgodnie z jej prośbą zamieścił całość wystąpienia. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych pojawiła się trzecia wersja informacji o odwołaniu Zastępcy Burmistrza, jednakże z całkowitym pominięciem wystąpienia Pani Sylwii Białej.

Naszym zdaniem informacja na stronie rogozińskiego urzędu jest nierzetelna i zmanipulowana w celu wprowadzenia w błąd czytelnika. Uważamy, że wystąpienie Pani Sylwii Białej było ważniejsze niż życzenia Pana Przewodniczącego Zdzisława Hinza skierowane pod jej adresem, a zostało ono usunięte w całości. Takie postępowanie zaprzecza słowom Pana Przewodniczącego Zdzisława Hinza, który mówił, że „na każdym etapie naszego życia spotykamy ludzi, z którymi powinniśmy współpracować i ich szanować". Jak ten szacunek odnieść do sytuacji, w której usuwa się całe wystąpienie zostawiając jedynie „nie mogąc ukryć wzruszenia podsumowała swoją półtoraroczną współpracę w Rogoźnie".

W związku z powyższym wnioskujemy o zamieszczenie na stronie internetowej pełnej wersji wystąpienia Pani Sylwii Białej, w zakładce „Aktualności" wraz z wyjaśnieniem, że jest to uzupełnienie do materiału z dnia 28 stycznia br. i przeprosinami za jego brak w pierwotnym artykule.” - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Interpelacja radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki, radnego H. Janusa, radnej R. Tomaszewskiej, radnego A. Nadolnego, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha o treści: „W związku z tegorocznymi podtopieniami oraz dużymi stratami w wielu miejscowościach gminy Rogoźno, wnioskujemy o przeniesienie w tegorocznym budżecie gminy środków finansowych w wysokości min. 30 % wartości planowanych w 2011 roku zadań na dotację do Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Rogoźnie.

Spółki wodne otrzymują coroczną dotację w wysokości określonej w budżecie Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych w wys. do 40% wykonanych robót.

Kryteria jakie musi spełnić spółka wodna aby otrzymać dotację:

1)          minimalna składka z hektara uchwalona na 2011 rok - 20 zł

2)          wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym
przyznanie dotacji - minimum 70%

3)          udział samorządu gminy w kosztach realizacji zadania - minimum 30%.

Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na rok budżetowy i składać wnioski do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie do 15 kwietnia danego roku budżetowego.

W 2010 roku na ok. 150 spółek melioracyjnych działających w Wielkopolsce, 94 złożyły prawidłowe wnioski i otrzymały łączną dotację w wys. l min zł.. Wartość planowanych zadań w 2011 roku zostanie określona po zakończeniu zebrań wszystkich sekcji w Gminie Rogoźno.

W związku z powyższym uważamy w/w wniosek za w pełni uzasadniony.”  - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Interpelacja radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki, radnego H. Janusa, radnej R. Tomaszewskiej, radnego A. Nadolnego, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha o treści: „Podczas uchwalania budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok został odrzucony wniosek radnego Henryka Janusa o wydzielenie w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dotacji w wys. 40 tyś. zł na finansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP. Nieuchwalenie tej zmiany spowoduje utratę dofinansowania w podobnej kwocie poprzez Zarząd Wojewódzki OSP RP ze środków MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych. Wysokość kwot dofinansowania do sprzętu podajemy w załączonych formularzach.

W związku z powyższym wnioskujemy o wydzielenie w dziale 754 kwoty 40 tyś. zł, aby Gmina Rogoźno nie straciła tej samej sumy na zakup tak potrzebnego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP ratujących życie i mienie mieszkańców gminy.

Do wiadomości:

- Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP w Rogoźnie

- jednostki OSP.”-  stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 1/2010 złożoną przez radnego M. Kutkę o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 1/2010 zgłoszoną przez radnego Macieja Kutkę podczas IV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 grudnia 2010 roku przekazaną pismem BR.31.0057-1/2010 informuję, że powodem nie przedłużenia kontraktów w zakresie chirurgii i ortopedii na 2011 rok na terenie Rogoźna był zły stan lokalu przy ul. Fabrycznej 5a, który nie spełniał wymogów NFZ dla prowadzonej działalności. Poradnie chirurgiczna i ortopedyczna w Rogoźnie nie spełniały wymagań w zakresie wyposażenia w sprzęt, bezwzględnie wymagane jest posiadanie :

-                      dla poradni ortopedycznej aparat RTG w miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji,

-                      dla poradni chirurgicznej aparatu USG w miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji.
Jedyne pomieszczenia w budynku Przychodni przy ul. II Armii WP 4 a, które po adaptacji
można przeznaczyć  na w/wym. poradnie są zajmowane  przez NZOZ „ARTUS" Zakład
Fizjoterapii Artur Kapsiak z Połajewa. Firmie tej proponowałem aby prowadziła fizjoterapię
ambulatoryjną na terenie Rogoźna w znakomicie wyposażonym Ośrodku Rehabilitacyjnym
przy ulicy W. Poznańskiej 89, która jednak nie podjęła starań o wydzierżawienie Ośrodka
(głównie ze względów finansowy). O kontrakt na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii
w tym Ośrodku zwróciła się firma NZOZ „REHMED" Pani Justyna Wiśniewska - Łazicka
z Poznania. Jednak Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Poznaniu stwierdził,
że świadczenia te są zabezpieczone na podstawie umów wieloletnich, które obowiązuj ą do
31 grudnia 2011 roku. Oznacza to, że następny konkurs ofert, mający na celu wyłonienie
wykonawców świadczeń odbędzie się w 2011 roku. W  tej sytuacji pozostaje dylemat, czy
kontynuować świadczenia w zakresie fizjoterapii, czy chirurgii i ortopedii. Ponadto informuję
że aktualnie prowadzone są konkursy ofert na świadczenie usług medycznych od 01.03 do
końca 2011 r. na terenie Rogoźna w zakresie chirurgii. Z rozmów przeprowadzonych z Panią
Małgorzatą Ludzkowską Dyrektor SP ZOZ w Obornikach wynika, że nie przystąpią do
konkursu, ponieważ nie mają aparatu USG. O konkursie poinformowałem również firmę
NZOZ Obst Ambulans Union.

W załączeniu:

Pisma NFZ Oddz. Woj. w Poznaniu.” - stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr złożoną przez radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 1/VI/2010 z dnia 29.12.2010 r. zgłoszoną przez radnego Henryka Janusa przekazaną pismem BR.31.0057-2/2010 informuję, że wykazy świadczeniodawców usług medycznych wraz z godzinami ich pracy oraz dane adresowe i godziny otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu otrzymujemy z Starostwa Powiatowego w Obornikach. Do dnia dzisiejszego takiego wykazu na rok 2011 nie otrzymaliśmy, z uwagi na nie zakończone kontraktowanie usług. Po jego otrzymaniu zamieścimy na stronie internetowej Gminy. Natomiast odnośnie dyżurów nocnych aptek zwracałem się do Starosty Obornickiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, który pismem nr SO.8025-1/10 z dnia 11.08.2010 r. stwierdził, że nie widzi konieczności zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu obornickiego w tym także w Rogoźnie.

Załącznik:

-   Pismo Starosty Obornickiego

Nr SO.8025-1/10 z dnia 11.08.2010 r.” - stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr złożoną przez radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr2/VI/2011 z dnia 14.01.2011 r. zgłoszoną przez radnego Henryka Janusa przekazaną pismem BR.31.0057-1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. informuję, co następuje PKP PŁK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu zwołał w dniu 09.11.2010 roku komisję dotyczącą określenia możliwości zmiany kategorii przejazdu z kat. D do kat. F na linii Poznań - Piła w km 44,154 na skrzyżowaniu z drogą leśną.

Protokółem z dnia 10.11.2010 r. dokonano przeklasyfikowania przejazdu na przejazd użytku niepublicznego kategorii F, który zastał zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu, pomimo oświadczenia Nadleśnictwa Durowo domagającego się pozostawienia przejazdu w dotychczasowej kategorii tj. D. Właściciel drogi Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Durowo został zobowiązany do podpisania „Umowy użyczenia" przejazdu użytku niepublicznego i j ego zabezpieczenia. Klucze od rogatek znajdują się w Leśnictwie Olszyna. Jednocześnie informuję, że nie było uzgodnień w tej sprawie z Urzędem Miejskim w Rogoźnie oraz nie było zgody Urzędu na jej zamknięcie.” - stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

Odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr złożoną przez radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 3 /VI/2011 z dnia 15.01.2011 r. zgłoszoną przez radnego Henryka Janusa przekazaną pismem BR.31.0057-2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. informuję, co następuje :

         w powiecie Obornickim jednocześnie działają 3 karetki pogotowia i 3 zespoły
ratunkowe,

         w Ambulatorium przy ul. Łukowskiej 12 w Obornikach w godzinach nocnych,
w soboty i dni świąteczne jednocześnie pełni dyżur 2 lekarzy.

W latach 2002 - 2009 z budżetu Gminy Rogoźno udzielono dofinansowania do SP ZOZ Oborniki w łącznej kwocie 357.279 zł, w tym :

         w latach 2002 - 2006 w kwocie 47.287 zł na zakup ambulansu marki Ford Transit
LBV (koszt całkowity 212.939)

         w latach 2004 - 2005 w kwocie 9.992 zł na zakup respiratora (koszt całkowity
57.191,50)

         w latach 2006 - 2008 sfinansowano w całości zakup ultrasonografu z kolorowym
doplerem w kwocie 200.000 zł

         w roku 2009 łączna kwota dofinansowania wyniosła 100.000 zł i przeznaczona została
na sfinansowanie w całości zakupu aparatu EKG za 15.700 zł, urologicznego zestawu
diagnostyczno operacyjny elektroresekcji za 53.735,30 zł, Diatermia I urologia za
13.850,08 zł, Diatermia II gastroenterologia za 13.850,08 zł oraz na dofinansowanie
zakupu zestawu do prób wysiłkowych z bieżnią w kwocie 2.864,54 zł (całkowity
koszt 49.757)

Wymieniony wyżej sprzęt medyczny znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Obornikach i służy pacjentom powiatu Obornickiego, w tym gminy Rogoźno.” - stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

 

Odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr złożoną przez radnego R. Szuberskiego, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutką, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha i radnego A. Nadolnego o treści: „W odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą oczyszczenia i pogłębienia rzeki Wełny na odcinku od mostu przy ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego na rzece Wełnie w Rogoźnie informuję, że Uchwałą Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie, zabezpieczone zostały środki w wysokości 150.000 zł. Uchwała powyższa została przekazana do WZM i UW w Poznaniu. Z informacji przekazanych przez Zarząd Melioracji wykonane zostałe podkłady geodezyjne.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że Uchwałą Nr LVII/410/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/3 51/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczenie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie, środki na powyższe zadanie zostały przez Radę Miejską zdjęte z budżetu Gminy.

Ponadto zwróciłem się pismem do WZMiUW w Poznaniu o przekazanie informacji, na jakim etapie jest wykonanie przedmiotowego zadania.

W odniesieniu do rozważenia możliwości podniesienia rury kanalizacji podciśnieniowej, sprawa została przekazana do „Aąuabellis Sp. z o.o." - stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 

Radny M. Kutka zapytał Burmistrza, od kiedy wiedział, że lokal nie spełnia wymogów NFZ w zakresie wyposażenia w sprzęt? Jakie podjęto działania, żeby dostosować lokale do wymogów, które doprowadziłyby do przedłużenia kontraktu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie pamięta od kiedy wie, że sprzęt jest potrzebny. Zwrócił uwagę, że nawet dzisiaj na sesji powstała wątpliwość, czy sprzęt musi być własny, czy nie. Odnośnie przystosowaniu lokalów, to wiadomo o tym od dawna. Były prowadzone rozmowy z dzierżawcą. Ostatecznie kupił on budynek w Obornikach, a pogotowie w tej chwili stacjonuje w Jaraczu. Burmistrz powiedział, że nie ma możliwości zmuszenia Pana Obsta, aby karetka stała w Rogoźnie. Tym bardziej, że w miejscu stacjonowania karetki potrzebny jest tylko pokój do spania i pokój do czuwania.

Radny M. Kutka stwierdził, że chodziło mu o kwestię chirurga i ortopedy, a nie karetki pogotowia.

Radny R. Kinach zapytał, na kogo wniosek zostały przez Radę pieniądze zdjęte z oczyszczania rzeki Wełny i dlaczego?

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że radny R. Kinach już w poprzedniej kadencji obiecywał wyczyścić, na własny koszt, rzekę. Później, na wniosek radnych, pojawiła się w budżecie kwota 150.000 zł. Nadmienił, że ma wrażenie, iż radny za te pieniądze własnym sprzętem chciał to robić, ponieważ przez 3 lata, pomimo obietnic nic nie zrobił. Burmistrz przyznał, że na Jego wniosek zdjęto z budżetu 150.000 zł i radny o tym wie.

Radny R. Kinach powiedział, że rzeka miała być oczyszczana za 250.000 zł, z czego 100.000 zł miało pochodzić z WZMiUW w Poznaniu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w budżecie Gminy była kwota 150.000 zł.

Radny H. Janus powiedział, że od lat było tak, iż wszelkie zmiany kategorii przejazdów kolejowych przez drogi były dyskutowane i uzgadniane z Urzędem. Zapytał, dlaczego nie było przedstawiciela Urzędu na spotkaniu Komisji?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny ma w zawiadomieniu napisane, kto został na spotkanie zaproszony. Pracownik Urzędu, który zajmuje się drogami, przejazdami kolejowymi, nie brał udziału w spotkaniu, ponieważ był w tym czasie chory.

Radny H. Janus powiedział, że od strony Wojna nie było znaku zakaz wjazdu. Od stycznia droga była zablokowana ustawionym w poprzek drzewem. Nadmienił, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniej kadencji droga była przeznaczona również do ruchu towarowego, rolniczego itd. Obecnie po postawieniu rogatek, bez oznakowania, przejazd kolejowy został zamknięty. Zdarzyło się tak, że ciągniki z dwoma przyczepami musiały nawracać w śniegu przed przejazdem kolejowym. Zapytał, czy od czasu interpelacji  w tej sprawie, były prowadzone rozmowy przez Urząd nt. tej decyzji?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie.

Radny H. Janus wniósł o zorganizowanie spotkania na najbliższych Komisji z przedstawicielem PKP, Nadleśnictwa Durowo oraz Urzędu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 

XIII. Wolne głosy i wnioski.

Radna R. Tomaszewska zapytała Burmistrza Rogoźna o plany związane z Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radna dokładnie wie, jak wygląda sytuacja Gimnazjum. Było spotkanie w ZS Agrobiznesu, u Starosty, uczniowie chodzili za podpisami przeciwko przeniesieniu Gimnazjum nr 2 do  budynku ZS Agrobiznesu. W dniu wczorajszym, na sesji powiatowej, wycofano projekty uchwał o reorganizacji w szkołach. Burmistrz stwierdził, że radna dzisiaj  na sesję zaprosiła nauczycieli, bo Burmistrz może coś kombinuje. Poinformował, że przedstawił Staroście wczoraj decyzję w sprawie przejęcia budynku ZS Agrobiznesu. Ze względu na sytuację ekonomiczną oraz ilość uczniów w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 – było to bezcelowe. Burmistrz powiedział, że nie potrzebuje tych pomieszczeń ZS Agrobiznesu, żeby prowadzić Gimnazjum. Nadmienił, że taką decyzję podjął wspólnie z Zastępcą Burmistrza, Panią Pełnomocnik ds. Oświaty i Panem Dyrektorem ZEAPO i przedstawił ją Panu Staroście przed sesją. Decyzja o rezygnacji z przejęcia budynku zaważyła na tym, że ZS Agrobiznesu została tam, gdzie była.  Są przygotowywane analizy i do tematu ostatecznego wypowiedzenia trzeba będzie kiedyś podejść. Dodał, że nie wie, czy radna zaprosiła nauczycieli na sesję, żeby wywrzeć na nim presję, aby dał spokój Gimnazjum. Przyznał, że liczba uczniów spada i trzeba dokładać ogromne kwoty z budżetu Gminy do szkół. Burmistrz przyznał, że działania Pana Starosty, aby przenieść dwie powiatowe szkoły w jeden budynek, były słuszne ze względów ekonomicznych. Stwierdził, że  opór nauczycieli był straszny i właściwie nie wiadomo dlaczego w sprawę mieszano rodziców i uczniów. Rozmowy powinny odbywać się między Starostwem, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. To, co zrobili Dyrektor ZS im. H. Cegielskiego i ZS Agrobiznesu jest bardzo nieładne.

wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki złożył następujące oświadczenie, będące odpowiedzią na zgłoszoną przez radnego R. Szuberskiego autopoprawką do budżetu na 2011 r., dotyczącą dofinansowania sekcji piłki siatkowej RKS Wełna w kwocie 20.000zł  : „Oświadczam, że ja Zbigniew Chudzicki, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, nauczyciel, trener oraz osoba, której leży na sercu rogoziński sport, broniłem projektu budżetu na 2011 r., opiniując go pozytywnie na posiedzeniu Komisji dnia 22.12.2010 r. Po wnikliwej analizie i kilku spotkaniach z Panią Skarbnik uznałem go za optymalny na ten czas, gdyż wszyscy doskonale wiemy o planach dużej inwestycji kanalizacyjnej.  Ponadto uważam, że inicjatywa Państwa Nowickich jest jak najbardziej słuszna i potrzebna dla wspierania rogozińskiego sportu oraz propagowania aktywności ruchowej w czasie wolnym, czego dałem wyraz na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, zgłaszając swoje niezadowolenie i interweniując u Pana Burmistrza w tej sprawie. Jednakże na dzień dzisiejszy nie zostały zabezpieczone środki na wymieniony cel. Nie wykluczam takiej możliwości, iż w trakcie trwania roku budżetowego znajdą się pieniądze na działalność sekcji piłki siatkowej dziewcząt z realnego źródła finansowania. Wówczas złożę taką poprawkę i będę prosił o wsparcie wszystkie kluby radnych. Szanowny radny Romanie Szuberski, mam do Pana osobisty żal za to, że promując własną osobę, przedstawił mnie Pan w złym świetle w środowisku nauczycielskim i moich wyborców. Podczas naszej rozmowy w pokoju nauczycielskim w LO, gdzie razem pracujemy, stwierdził Pan, że zgłaszając taką poprawkę chciał mi pomóc. Odpowiedziałem, że dziękuję za taką bezinteresowną pomoc, ale jeśli obiecał Pan wnioskodawcą załatwienie tej sprawy przed głosowaniem, to niestety trzeba ją spełnić, bo obietnica jest skarbem nieskazitelnego słowa, a zachowanie się jest lustrem, w którym każdy pokazuje jakim jest.”

Radny R. Szuberski powiedział, że źródło finansowania, które wskazał było jak najbardziej realne i poprzedzone było pytaniem do Pana Burmistrza o rozstrzygnięcia przetargu na inżyniera kontraktu. Gdyby radny przeanalizował budżet i ile pieniędzy zostało, to nie składałby takiego oświadczenia. Nadmienił, że znalazł źródło finansowania sekcji z innego budżetu, niż budżet Gminy i będzie im to przedstawione.

Radny R. Dworzański zapytał o szczegóły przetargów na kanalizację.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że otwarto już wszystkie trzy przetargi, ale nie doszło jeszcze do podpisania umów. Na inżyniera kontraktu szacunkowa kwota wyniosła 1.500.000 zł. Najtańsza oferta, która wpłynęła opiewała na kwotę 480.000 zł firmy z Wrocławia. Do dzisiaj nie ma podpisanej umowy, ponieważ kolejna firma, której oferta opiewała na 950.000 zł złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba ta zażyczyła sobie dokumentację przetargową itd. Od piątku jest nieoficjalna informacja, że firma ta zrezygnowała z odwołania. Gdy przyjdzie oficjalne pismo z KIO to umowa zostanie podpisana z wyłonioną firmą. Dnia 10 lutego otwarto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i separatorów. Burmistrz nadmienił, że na inżyniera kontraktu wpłynęło 9 ofert, a na kanalizację 19 ofert z całej Polski. Najtańsza oferta wyniosła 20.100.000 zł, najdroższa  34.000.000 zł przy kosztorysie ok. 30.000.000 zł. Do piątku był termin na odwoływanie się, ale nikt tego nie zrobił. Trzeci przetarg na rozbudowę oczyszczalni został otwarty 17 lutego i wpłynęło 10 ofert. Kosztorys opiewał na kwotę ok. 7.200.000 zł. Najtańsza z ofert opiewała na kwotę  ok. 6.800.000 firmy z Piły. Jeszcze nie minął termin odnośnie trzeciego przetargu na protesty i odwołania, dlatego trzeba poczekać jeszcze jakiś czas na podpisanie umowy. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, od której strony zacznie się budowa kanalizacji. W trakcie budowy kanalizacji będą odbywać się sukcesywnie  spotkania informujące z mieszkańcami.

Radny H. Janus powiedział, że został upoważniony przez Prezesa OSP w Rogoźnie Pana R. Jaśkowiaka do zadania pytania o wniosek OSP o dofinansowanie zakupu drabiny, na który uzyskał odpowiedź: „Uprzejmie informuję, że Pana wniosek w sprawie przyznania środków na zakup drabiny od OSP Wieleń,  Uchwałą V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 r. został rozpatrzony negatywnie”. Radny powiedział, że wie jaki budżet uchwalono i jakie wnioski nie przeszły, a wniosku OSP nikt nie głosował i nikt go nie wnosił, a Pan Przewodniczący Rady w piśmie do Pana Prezesa OSP poinformował, że wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że sprawa OSP w Rogoźnie jest skomplikowana. Na dzień dzisiejszy jest 2 prezesów. Wpływają pisma podpisane i opieczętowane przez 2 prezesów tj. Pana Kamińskiego i Pana Jaśkowiaka. Dokumenty w KRS złożone są już od ok. 2 miesięcy i co tydzień strażacy zapewniają , że już wpis o zmianie Prezesa KRS dokona, a do dnia dzisiejszego tego nie ma. Burmistrz poinformował, że z tego powodu wstrzymał wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych straży pożarnej. Prezes Kamiński zwrócił się o umorzenie podatku, ponieważ kupił krzesła do świetlicy OSP, a Prezes Jaśkowiak podpisał rozliczenie dotacji za ubiegły rok. Obie te rzeczy zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia całej sprawy. Nadmienił, że czeka na wyciąg z KRS, kto jest Prezesem OSP i wtedy normalnie będą prowadzone rozmowy. Burmistrz powiedział, że dwa dni przed wyborami Pan Naczelnik poprosił o spotkanie i pytał, czy Burmistrz da pieniądze na drabinę. Burmistrz wyjaśnił, że odpowiedział wtedy, iż jest to możliwe w ciągu roku budżetowego, jeśli znajdzie się taka kwota i że chce jechać, aby rozmawiać z OSP i Burmistrzem Wielenia. Umawiano się z Panem Zielińskim na któryś piątek, ale dzień wcześniej Pan Kamiński przyniósł wypis z KRS, że to on jest Prezesem. Dodał, że w telefonicznej rozmowie z Panem Zielińskim powiedział mu, że nie pojedzie na razie do Wielenia  i nie będzie prowadził negocjacji, dopóki nie wyjaśni się sprawa władz w OSP.  Pomimo tego, strażacy z OSP pojechali do Wielenia, kupili drabinę, podpisali umowę i Pan Zieliński przyszedł do Urzędu i powiedział, że kupili drabinę i potrzeba pieniędzy. Burmistrz powiedział Panu Zielińskiemu, że skoro OSP kupiło drabinę, to ich sprawa i ich problem. Nadmienił, że widział taką możliwość, iż 10.000 zł na dofinansowanie kolonii letnich, szkolenia, które OSP Rogoźno zawsze organizowało, przekazano by na zakup drabiny. Tym bardziej, że Pan Zieliński mówił, że w tym roku nikt nie będzie organizował koloni. Później na jakimś spotkaniu Pan Kamiński powiedział, że kolonie będą organizowane i ośrodek w Rościnnie jest już zarezerwowany. Poprosił, aby nie zarzucać mu, że stoi za Panem Jaśkowiakiem, czy za Panem Kamińskim. Jeśli sytuacja będzie jasna w Stowarzyszeniu to dopiero będą toczyły rozmowy.

Radny H. Kuszak zapytał Komendanta Staży Miejskiej, jak wygląda procedura powiadamiania o awarii zasilania w szczególności żarówek.

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień powiedział, że zgłoszeń można dokonywać u Straży Miejskiej lub u Pana Z. Wiese w Urzędzie Miejskim. Na przełomie stycznia i lutego, a także w ubiegłym tygodniu był robiony wykaz awarii do energetyki.

Radny H. Kuszak zapytał, jak wygląda procedura wymiany żarówek w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach?

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że jest to robione na bieżąco, a sytuacja, która miała miejsce koło Żabki, jest już załatwiona, z uwagi na to, że uszkodzeń dokonują dostawcy, którzy przyjeżdżają do sklepu. Sygnalizacja prawdopodobnie będzie zamontowana  w inny sposób, albo zostanie zamontowana osłonka. 

Radny H. Kuszak powiedział, że przez miesiąc  nie świeciła żarówka koloru zielonego na głównym przejściu dla pieszych, z którego korzystają dzieci. Dodał, że dowiadywał się jak to wygląda i sytuacja ta powinna być właściwie od ręki zrobiona. Na ulicy nie działała lampa koło Żabki, ani zielone światło na przejściu dla pieszych.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że kontaktował się we wtorek z Panem Wojcińskim i odnośnie sytuacji z zieloną żarówką, to w tygodniu, w którym było to zgłoszone przyjechali 3 razy. Nadmienił, że na dzień dzisiejszy już wszystko działa.

Radny H. Janus zapytał Przewodniczącego Rady, skąd w piśmie do Pana Prezesa OSP znalazł się zapis, że jego wniosek został rozpatrzony negatywnie?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wniosek był rozpatrywany przy procedowaniu budżetu i nie został uwzględniony.

Radny H. Janus stwierdził, że nikt z radnych nie wnosił tego wniosku.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wniosek był złożony przed uchwaleniem budżetu. Miał go również Pan Burmistrz i go nie uwzględnił, podobnie Rada.

Radny H. Janus stwierdził, że przy procedowaniu nad budżetem nie było dyskusji nad wnioskiem.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że do projektu budżetu wpłynęło wiele wniosków. Wniosek OSP wpłynął po terminie i został przekazany Panu Burmistrzowi do rozpatrzenia. Nie został on uwzględniony w budżecie, podobnie jak wiele innych wniosków. Zatem skoro nie został wprowadzony do budżetu, to nie został uwzględniony.

Radny H. Janus stwierdził, że wniosek w ogóle nie został rozpatrywany, a Pan Przewodniczący napisał, że został rozpatrzony negatywnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał jak miał inaczej napisać zdaniem radnego?

Członek OSP Rogoźno P. Wasila stwierdził, że KRS ma formę deklaratywną, a nie konstytutywną i nie ma wpływu na decyzję Zarządu. Uchwała Zarządu jest aktem prawnym. Prezesem OSP Rogoźno jest Pan Roman Jaśkowiak, nawet jeśli podaje się za niego Pan Kamiński, który będzie za to pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Od grudnia strażakom nie jest wypłacany ekwiwalent za udział w akcjach. W tej chwili jest sporządzane pismo do sądu z roszczeniami w tej sprawie wraz z odszkodowaniem. 

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby nie straszyć go sądem i jeśli OSP chce iść do sądu, to niech to zrobi. Odnośnie kwestii poruszanej przez radnego H. Kuszaka, Burmistrz poinformował, że 1 lutego wysłano listę nieświeciących żarówek, lamp i w połowie lutego przyjechała ekipa, która zrobiła ok 20 lamp i pojechała. W ubiegłym tygodniu Zastępca wraz ze Strażą Miejską jeździli cały wieczór po Gminie i sporządzono następną listę lamp, które nie świecą i które mrugają. Dodał, że po rozmowie z Panem Krzyścinem przyjechała ekipa z Chodzieży w poniedziałek i we wtorek, naprawiła całą ul. W. Poznańską , Wójtostwo, Lipową, Fabryczną i uliczki.  Jest obietnica, że jeśli będą potrzebni, to postarają się jak najszybciej przyjechać.

Radny H. Janus zapytał, czy po naprawieniu lamp z wykazu, jest odsyłana informacja, które lampy naprawiono, a które nie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie ma.

 

Następnie ogłoszono 15 przerwy.

 

Radny M. Kutka zapytał reorganizację na Poczcie Polskiej w Rogoźnie.

Zastępca Burmistrza powiedział, że z tego co wie, to Poczta w Rogoźnie nie zostanie zlikwidowana, ale będzie miała tak jakby mniejsze kompetencje. Doręczyciele z rejonu Gminy będą jeździli po pocztę do Obornik.

Radny M. Kutka zapytał, czy jeśli listonosz nie zastanie mieszkańca w domu, to z awizem trzeba będzie się zgłosić do Obornik, czy do Rogoźna?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że z technicznego punktu widzenia pewnie do Rogoźna, ale nie jest pewny i nie chciałby radnego wprowadzać w błąd.

Radny M. Kutka poprosił o zorientowanie się w tej sprawie i o udzielenie odpowiedzi na najbliższej sesji.

Radny A. Nadolny zapytał, czy jest możliwe, aby materiały na sesję były zbindowane? Stwierdził, że budżet by to dużo nie kosztowało, a byłoby to estetyczne i usprawniłoby pracę radnych. Zapytał o przetarg na wykonanie boiska sportowego w Słomowie.

Skarbnik Gminy powiedziała, że bindowanie zależy organizacyjnie od Biura Rady i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że przetarg na boisko w Słomowie nie jest jeszcze ogłoszony, ale będzie miało to miejsce w tym roku.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy boisko Orlik jest już odebrane?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że skoro dzieci i młodzież grają, to odbiór musiał być.

 

XIV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.30

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia  23 lutego 2011 r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Adriana Potocka
data dodania: 5 Kwietnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-04-28 11:35:04
data wyworzenia: Adriana Potocka / 5 Kwietnia 2011