nazwa dokumentu: Protokół Nr 11/2011 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 15 czerwca 2011 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 11/2011

z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 15 czerwca 2011 r. o godz.16.00

 

XI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 15 czerwca 2011 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji wzięło udział 15 radnych. Radny R. Kinach brał udział w obradach od godz. 16.10. Radna R. Tomaszewska od godz. 17 do godz. 17.45, a ponownie od godz. 19. Radny H. Kuszak obecny był na sali do godz. 19, a radny M. Połczyński do 20.40.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2010 rok:

a)     sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie ienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2010 rok,

b)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,

c)     przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

d)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.,

e)     dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

f)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,

g)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2010 rok.

6.         Informacja o przewidywanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato 2011".

7.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)     zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”,

b)     zmieniająca Uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

c)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno,

d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

e)     szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym,

f)      oświadczenie w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.

8.         Interpelacje i zapytania radnych.

9.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.      Wolne wnioski i informacje.

13.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz, na wniosek Burmistrza Rogoźna, wycofał z porządku obrad w punkcie 7, podpkt e) tj. projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad  sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, a w jego miejsce wprowadził projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno.

Radny R. Szuberski powiedział, że na ostatniej sesji Sołtys Z. Nowak zarzucił Radzie, że nie rozpatrzyła skargi, którą złożył. Zapytał o powód niewprowadzenia tego do porządku obrad?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że Sołtys Z. Nowak skierował pismo do Radnych Rady Miejskiej, a nie do Przewodniczącego, a zatem jeśli Rada uzna, iż ten temat powinien być wprowadzony do porządku obrad, to tak się stanie. Na dzień dzisiejszy udzielono na piśmie odpowiedzi Panu Sołtysowi.

Radny R. Szuberski powiedział, że Radę obligują pewne terminy i obawia się, iż Sołtys Z. Nowak może złożyć skargi na Radę. Jeśli Rada powinna rozstrzygnąć sprawę na tej sesji, to ktoś powinien przygotować projekt, a nie pojedynczy radny. Wtedy odrzucono by go lub nie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski wniósł o wprowadzenie do punktu 7 porządku obrad jako podpkt. g) projektu uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Dodał, że taka decyzja zapadła na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Radny A. Nadolny wniósł o wprowadzenie do punktu 7 porządku obrad projektu uchwały dot. Apelu w sprawie uznania terenu gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy.

Radny R. Dworzański poprosił o wyjaśnienia dot. Konieczności podjęcia apelu w sprawie uznania terenu Gminy za obszar dotknięty klęską suszy.

Radny A. Nadolny wyjaśnił, że w ostatnich dniach bardzo dużo rolników zgłosiło się do niego, a także do radnego H. Janusa z tym problemem. Dodał, że wystarczy przejechać się po Gminie i widać, że niektóre zboża na słabych ziemiach się nie wykłosiły. Straty będą bardzo duże.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radnego R. Szuberskiego, czy składa wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sprawy dot. skargi?

Radny R. Szuberski powiedział, że chciał tylko się dowiedzieć, dlaczego tego nie ma w porządku obrad. Jeśli jest to skarga, to jest to poważne naruszenie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, czy jest to wniosek do porządku obrad?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że nie.

Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski  został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Wniosek radnego A. Nadolnego o uzupełniane porządku obrad o apel w sprawie  uznania terenu gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

III. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny A. Nadolny w imieniu mieszkańców Parkowa poprosił Starostę Obornickiego o odkrzaczenie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w okolicach Józefinowa.

Radny H. Janus zwrócił się do Starosty Obornickiego, z pytaniem o roszczenia związane z finansowaniem Gimnazjum nr 2. Czy są one nadal aktualne?

Starosta Obornicki A. Olejnik wyjaśnił, że nie wycofywał swoich roszczeń. Dnia 10 maja zostało skierowane pismo do Rady z prośbą o dofinansowanie prowadzenia Gimnazjum nr 2 i nadal treść w nim zawarta jest podtrzymywana. Nadmienił, że w ubiegłym tygodniu był z Panią Skarbnik i Naczelnikiem Wydziału P. Drewiczem u Pana Burmistrza i prowadzono rozmowy na temat rozwiązania tego problemu. Dano sobie kilka dni przerwy na przemyślenie pewnych faktów i za kilka dni będą próby podjęcia dalszej dyskusji. Odnośnie prośby radnego A. Nadolnego będzie rozmawiał z Dyrektorem ZDP Panem B. Jeranem i przekaże mu tą sprawę.

 

V. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2010 rok:

a)  sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2010 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka – stanowi ono załącznik nr 4 do protokołu.

Poinformowała, że budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony 30 grudnia 2009 roku i był zmieniany szesnaście razy. W ciągu roku planowane dochody zwiększono o kwotę 6.615.521 zł, wydatki zmniejszono o 2.498.857 zł. Ostatecznie planowane dochody na 2010 rok ukształtowane zostały w wysokości 43.494.626 zł, planowane wydatki 44.678.011 zł, planowany deficyt wyniósł 1.183.385 zł. W 2010 roku wprowadzono przychody w wysokości 2.622.497 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym. Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek (po uwzględnieniu umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 253.125 zł) do wysokości 1.439.112 zł. W 2010 roku dochody zrealizowano w kwocie 43.547.520,88 zł tj. 100,12 %, a wydatki w kwocie  43.246.893,20 zł tj.  96,80 %. Nadwyżka budżetu  wyniosła 300.627,68 zł. Na wskaźnik wykonania dochodów powyżej 100 % miały wpływ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które były wyższe o 0,62% oraz z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, których wykonanie było wyższe o 27,54% w  stosunku do planowanych dochodów z tych podatków. Dochody własne zostały wykonane w 100,79 %, mimo wzrostu należności wymagalnych z podatków i opłat lokalnych o 22,92% w porównaniu ze stanem na 31.12.2009 roku. Podstawowe relacje budżetu 2010 roku zachodzące między dochodami (100,12%) a wydatkami (96,80%) ukształtowały się prawidłowo. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 92,44 %. Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetu Gminy, które w 2010 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 333.730,65 zł, w tym: wydatki majątkowe 303.595,65 zł, wydatki bieżące 30.135 zł.

W 2010 roku Gmina realizowała bądź uczestniczyła w współfinansowaniu następujących zadań:

1) Udzielono dofinansowania w wysokości 395.000 zł do dróg powiatowych na:

·         Przebudowę nawierzchni dróg powiatowych lokalizacji Ryczywół – Zawady – Gościejewko – Karolewo – Gościejewo 130.000 zł,(całkowity koszt wyniósł 1.199.299,86 zł)

·         Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Pruścach 33.400 zł (całkowity koszt 33.341,75 zł),

·         Poszerzenie drogi powiatowej w m. Parkowo od posesji nr 141 do skrzyżowania z pierwszą drogą gminną w kierunku Józefinowa  61.600 zł ( całkowity koszt 111.565,51 zł),

·         Remont drogi nr 2031P w Siernikach od skrzyżowania w stronę  bramy pałacowej po jednej stronie z chodnikiem i zatoczką autobusową 120.000 zł ( całkowity koszt 131.813,54 zł),

·         Utwardzenie drogi powiatowej Owczegłowy – Sierniki 50.000 zł (wykonano za kwotę 49.648,21 zł).

Łącznie wykorzystano 394.589,96 zł.

2) Udzielono dofinansowania do zadania inwestycyjnego Powiatu w wysokości 30.000 zł na:

·         Wykonanie parkanu (ogrodzenia) szkoły od strony ronda przy Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 29.999,80 zł.

3)    Udzielono dofinansowania Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 20.204 zł z przeznaczeniem na uruchomienie linii kolejowej Wągrowiec – Rogoźno.

4) Udzielono dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 135.000 zł z przeznaczeniem do:

·         remontów remiz OSP Rogoźno, OSP Gościejewo, OSP Owieczki w łącznej kwocie 55.000 zł,

·         remontu remizy OSP w Pruścach 46.800 zł,

·         zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy 33.187,99 zł.

Łączne dofinansowanie do zadań innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń wyniosło w 2010 roku kwotę 579.781,75 zł.

Własne zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.154.453 zł, wykonanie wyniosło 3.808.539,08 zł co stanowi 91,67%. Na inwestycje na drogach gminnych wydatkowano kwotę 1.179.934,51 zł z tego na:

·         Budowę drogi nr 272511P w Gościejewie 477.731,93 zł

·         Budowę drogi wraz z chodnikiem przy ul. Paderewskiego 569.333,70 zł

·         Wykonanie dokumentacji technicznej lub map do celów projektowych za łączną kwotę 125.182,88 zł w tym:projekt budowy drogi 272520P w Gościejewie 19.434,94,

– przebudowa ul Fabrycznej 35.000 zł,

– budowa drogi gminnej w Dziewczej Strudze 18.102,44 zł,

– budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej 31.007,50 zł,

– przebudowa drogi w m. Parkowo 7.989 zł,

– budowa parkingów przed blokami Czarnkowska 17 Kościuszki 48  - 8.220 zł,

– wykonanie map do celów projektowych (Plac K. Marcinkowskiego, ulicy Żurawiej 5.429 zł,

·         Zakupiono wiaty przystankowe za łączną kwotę 7.686 zł.

Ø                 Zakupy inwestycyjne wydatkowano  na kwotę 112.705,38 zł w tym na zakup:

- gruntów 20.000,-

- systemu selektywnego powiadamiania na telefony komórkowe 6.000,-

- monitoringu dla Gimn. Nr 1      17.999,88,-

- kserokopiarki i nowego serwera  29.795,52,-

- łodzi z pokładem reanimacyjnym 19.980,00,-

- drewnianej podłogi do namiotu 14.644,-

- elementów wyposażenia placu zabaw w Międzylesiu 4.285,98,-

Inwestycja z zakresu gospodarki ściekowej wykonano razem z wydatkami niewygasającymi na kwotę 819.406,10 zł i dotyczy zakończonej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno,

Inwestycje dotyczące remontu, modernizacji oraz przygotowanie dokumentacji świetlic wiejskich wykonano za kwotę  601.088,28 zł:

                       - świetlica w Słomowie 315.489,20 zł,

                       - świetlica w Parkowie 280.928,08 zł,

                       - świetlica w Boguniewie 4.671 zł

Ø                            Inwestycje dotyczące oświetlenia w kwocie 6.649 zł w tym:

                       -  projekt oświetlenia ulicy Działkowej 5.429 zł,

                            - map do celów projektowych oświetlenia boiska sportowego w Siernikach 1.220 zł.

Inwestycje dotyczące obiektów sportowych wykonano za kwotę 1.088.755,81 zł w tym:

- budowa kompleksy sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 1.084.035,81 zł,

- wykonanie projektu budowy płyty asfaltowej na boisku sportowym w Budziszewku 4.720 zł.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 39.016.612,57 zł tj.97,29% planowanych wydatków z tego przeznaczono na:

·         Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą              19.377.208,30 zł, co stanowi 49,66% wykonanych wydatków bieżących ogółem,

·         Opiekę społeczną  9.146.857,98 zł, co stanowi 23,44% wykonanych wydatków bieżących ogółem,

·         Pozostałe zadania własne               10.492.546,29 zł, co stanowi 26,89% wykonanych wydatków bieżących ogółem,

        - Rolnictwo  667.174,94

        - Rybołówstwo  16.602,16      

        - Drogi gminne  926.445,84 (w tym: zimowe utrzymanie dróg 315.078,08 zł, naprawy dróg bitumicznych 275.327,95 zł, równanie dróg gruntowych 183.194,84 zł)

        - Gospodarkę mieszkaniową   634.022,02

        - Działalność usługowa  66.401,34

        - Administrację publiczną   3.384.557,59

        - Bezpieczeństwo publiczne   668.284,45

        - Wydatki związane z egzekucją zaległości podatkowych 134.187,04

        - Ochrona zdrowia      247.848,86

        - Obsługa długu       420.828,04

        - Gospodarka Komunalna 1.315.787,70 (w tym: Oświetlenie ulic i dróg 649.374,28 zł, zieleń 219.109,66 zł, oczyszczanie ulic 285.009,56 zł)

        - Kulturę     1.618.135,06 (w tym: dotacja RCK 1.353.800 zł)

        - Kulturę fizyczną i sport   259.625,55

        - prowadzenie rejestru wyborców i Wybory do Prezydenta RP oraz wybory do rad gmin 107.112,76

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu miały wpływ między innymi mniejsze wykonanie wydatków na :

- Rybołówstwo wydatki wykonano w 83,01%, przeznaczone na zakup materiału zarybieniowego oraz utrzymanie strażnicy rybackiej w Nienawiszczu,

- wydatki związane z egzekucją podatków wykonano w 79,73% i związane były z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami z tytułu wynagrodzenia za pobór opłaty targowej, która była uzależniona od uzyskanych wpływów z tego tytułu, wynagrodzenie było wypłacane w wysokości 85% zainkasowanych dochodów,

- odsetki od kredytów i pożyczek wykonanie wynosi poniżej 90% tj. 88,54%,

- nierozwiązana rezerwa ogólna i celowa z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowiła 0,18% wykonanych wydatków,

- oraz wydatków bieżących na nowy obiekt sportowy tj. boisko „Orlik 2012”

ze względu na okres oddania obiektu do użytkowania środki zostały wykorzystane w 89,49%.

W 2010 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań. Stan zadłużenia gminy na koniec 2010 roku wyniósł 7.966.261,06 zł co stanowi 18,29% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2010r. 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wyniósł 3.397.634,05 zł. Nadwyżka budżetu za rok 2010 wyniosła 300.627,68 zł.

Finansowanie przychodów i rozchodów wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku bieżącego i lat ubiegłych wyniosło 2.095.970,05 zł.

Razem wolne środki do rozdysponowania w roku 2011 wynoszą 2.396.597,73 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jednym z elementów sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok była informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2010 roku, w której przedstawiono stan księgowy majątku.

Gmina posiada:

- Grunty o powierzchni 804,76 ha o łącznej wartości 32.291.695,98 zł,

- Budynki, budowle o wartości 55.255.064,07 zł,

- Ograniczone prawo własności do lokalu użytkowego – biblioteki o wartości 47.700 zł,

- Wierzytelności zabezpieczone hipoteką na ogólną wartość 166.902,41 zł,

- W użytkowanie wieczystym 21,3 ha o wartości 2.745.913,70 zł,

- Składniki mienia komunalnego osób prawnych z 100% udziałem gminy, których wartość na koniec roku wynosiła 14.645.818,33 zł,

Gmina jest udziałowcem w:

Ø                             - Spółce Megawat,

Ø                             - Spółce Aquabellis

Ø                             - Spółce Kopaszyn

Ø                             - Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wartość wniesionych udziałów wynosi 8.448.075 zł,

W informacji przedstawiono również dokonane zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 30.06.2009r. do dnia 31.12.2010 roku tj. za okres od poprzednio złożonej informacji przy projekcie budżetu na 2010 rok do 31.12.2010 roku.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźna na dzień 31.12.2010 roku  zamknął się sumą bilansową w wysokości 3.641.533,13 zł.

Po stronie aktywów wykazano:

Ø                              - stan środków pieniężnych w wysokości 3.397.634,05 zł,

Ø                              - należności od budżetów w kwocie 243.899,08 zł, na które składają się :

o   udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok    201.093zł,

o   należności od Urzędów skarbowych w kwocie 1.712,88 zł,

o   rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach za 2010 rok 32.894 zł,

o   należności od GOPS za 2010 rok 8.199,20 zł ,

Po stronie pasywów wykazano:

- zobowiązania na ogólną kwotę 8.051.772,81 zł na które składają się:

·        Długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 7.966.261,06 zł

·        Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 85.511,75 zł w tym dotyczące:

-       należnego podatku VAT za XII/2010 roku          31.250 zł,

-       zwrotu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (POKL) 30.153,81 zł – WUP,

-       nadpłacony podatek od czynności cywilno prawnych w kwocie 24.107,97 zł- zwrot do US.

Ø                             Aktywa netto budżetu na kwotę minus – 5.235.932,68 zł na które składa się:

Ø                             - nadwyżka budżetu za 2010 rok w kwocie 300.627,68 zł,

Ø                             - wynik na operacjach niekasowych w kwocie 253.125 zł (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW)

Ø                             - rezerwa na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2010 + 333.730, zgodnie z Uchwała Nr IV/20/2010 z 29.12.2010r. RM,

Ø                             - skumulowany niedobór na zasobach budżetu  w kwocie – 6.123.416,01 zł (po przeksięgowaniu w 2010 roku pod datą przyjęcia sprawozdań za 2009 rok niedoboru budżetu w kwocie -4.670.033,75 zł (BO -1.453.382,26 zł – 4.670.033,75 zł).

Ø                             Inne pasywa w kwocie 825.693 zł dotyczą otrzymanej w grudniu 2010 roku subwencji oświatowej na styczeń 2011 roku. Bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2010 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 80.792.535,05 zł. Wartość netto aktywów trwałych wyniosła 76.909.405,38 zł, które wzrosły w stosunku do bilansu otwarcia o 2,27%. Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 3.883.129,67 zł wzrost w stosunku do bilansu otwarcia wynosi 16,24%. Po stronie pasywów:  Fundusz wynosi na bilans zamknięcia 76.676.048,67 zł i wzrósł w stosunku do bilansu otwarcia o 2,49%. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynosiły 3.907.993,69 zł, wzrost w stosunku do bilansu otwarcia wynosi 16,93%. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynosiły 208.492,69 zł, tj. wzrost
do bilansu otwarcie o 38,15%.
W rachunku zysków i strat sporządzony zbiorczo dla jednostek budżetowych na dzień 31.12.2010 roku wykazano zysk netto w wysokości 8.695.722,36 zł i jest zgody z pozycją A.II pasywa bilansu. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony łącznie dla jednostek budżetowych wykazuje stan funduszu na bilans otwaracia, zmniejszenia, zwiększenia, wynik finansowy netto na koniec okresu oraz stan funduszu na koniec roku 2010, który wynosi 76.676.048,67 zł. W skład sprawozdań finansowych zakładu budżetowego wchodzą:

Ø                             - Bilans z sumą bilansową 3.006.146,95 zł,

Ø                             - Rachunek zysków i strat  po rozliczeniu przychodów i kosztów zamknął się wynikiem ujemnym (strata) w wysokości 20.587,67 zł,

Ø                             - Zestawienie zmian w funduszu jednostki, który po zwiększeniach i zmniejszeniach na koniec roku wynosi 2.121.591,03 zł.

Ø                             Skarbnik Gminy nadmieniła, że nowa ustawa o finansach publicznych nałożyła obowiązek na organ stanowiący na podstawie art. 270 ust. 4 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Projekt uchwały został przygotowane na dzisiejsze obrady. Dodała, że radni wcześniej mieli okazję do szczegółowego zapoznania się z wykonaniem budżetu na podstawie przedstawionych materiałów jak i na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok zostało ocenione przez zespół orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a także Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że jest to ocena wielokierunkowa.

Ø                              

Ø                             b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok – opinię przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka – stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

 

c)  przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok – wniosek przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Dworzański – stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Dworzański – stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

 

e) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

Radny R. Szuberski stwierdził, że w 2010 r. sporo czasu Panu Burmistrzowi zajęła sprawa pilnowana wydatków Rady na herbatę, kawę, placek i wodę, a umykały sprawy ważne tj. ogłoszenie przetargów na ul. Nową, Długą i Seminarialną i drogę w Dziewczej Strudze. Gdyby ten przetarg był zrealizowany, Gminie nie starczyłoby środków finansowych na budowę kanalizacji. Mądrość Rady Miejskiej i wielkoduszność firmy POL-DRÓG uchroniła Gminę przed poważnymi problemami finansowymi.  Dodał, że jego zdaniem była to jedna z największych wpadek Pana Burmistrza w okresie 8 lat.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że na początku roku wydawało się, iż rok 2010 będzie trudny, jeśli chodzi o budżet, ponieważ na wszystkie zaplanowane inwestycje deficyt miał wynosić ponad 10 mln zł. Jednak, aby została zachowana możliwość spełniania wskaźników zadłużeniowych na przyszłe lata należało zdjąć pewne inwestycje m.in. inwestycje w Dziewczej Strudze, budowę ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej oraz budowę drogi w Gościejewie. Z tego powodu o prawie 7 mln wzięto mniej kredytu. Również z tego powodu zaplanowany deficyt miał być w granicach 1.183.385 zł. W wyniku wykonania budżetu w wersji ostatecznej nadwyżka wyniosła ponad 300.000 zł. Radny zwrócił uwagę, że wskaźnik zadłużenia budżetu za 2010 wyniósł ok 18%, a ustawowy limit to 60%. Świadczy to o dobrych działań i czuwaniu nad finansami. Dodał, że z uwagi na to, iż Gmina miała zachowaną płynność finansową i nie było żadnych opóźnień w spłacie rat kredytu, instytucje gdzie były zaciągane kredyty umorzyły Gminie kwotę 253.125 zł. Był to bonus za właściwą obsługę długu. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wydatki majątkowe stanowią 9,8% wydatków ogółem i jest to dobry wskaźnik, jeśli chodzi o poczynione inwestycje. Dodał, że na Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa przeanalizowano opinie na temat sprawozdania, a także budżet i wywnioskowano, że należy ocenić wykonanie budżetu za 2010 pozytywnie i przychylić się do udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2010 r. Nadmienił, że organowi wykonawczemu, Pani Skarbnik, pracownikom, którzy przyczynili się do wykonania budżetu, należą się podziękowania.

Radny P. Wojeciechowski powiedział, że po przeanalizowaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 r., a także sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno uważa, że budżet Gminy Rogoźno za 2010 r. został wykonany prawidłowo. Nadmienił, że każdy budżet ma swoje dobre i złe strony. Nie ma takiego, który byłby idealny. Jednak podziękowania należą się również radnym poprzedniej kadencji, którzy ten budżet uchwalili, a także Panu Burmistrzowi, który właściwie i prawidłowo wykonał budżet. Podziękowania należą się także Pani Skarbnik, Pani Sekretarz i kierownikom wydziałów i ich współpracownikom, dyrektorom szkół, sołtysom, radom sołeckim i wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania budżetu. Nadmienił, że po zapoznaniu się z opinią RIO w Poznaniu o sprawozdaniu i o wniosku Komisji Rewizyjnej, a przede wszystkim po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 uważa, że budżet został wykonany prawidłowo i będzie głosował za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2010 rok.

Radny A. Nadolny zapytał, czy dokonano odbioru sali wiejskiej w Parkowie? Czy zapłacono już za tą inwestycję? Jak wygląda sprawa gwarancji za klimatyzację sali, skoro nie została ona jeszcze wypróbowana?

Radny H. Janus powiedział, że na wniosek radnych została wykonana dokumentacja na budowę drogi w Gościejewie. Podkłady zostały zlecone po połowie 2009 roku. Dokumentacja mogła być gotowa w miesiącach zimowych lub szybciej. Wnioskowano o budowę drogi od budynku nr 14 do 108 i nie wiadomo dlaczego „ktoś” zadecydował o przedłużeniu odcinka drogi, który kończy się 450m w polu. Z powodu braku podkładów geodezyjnych przez długą zimę, dokumentacja została   wykonana w lipcu 2010r. kiedy zaczęto wycofywać wszystkie inwestycje. Gdyby dokumentacja została wykonana w miesiącach zimowych odcinek 950m mógłby być wykonany w 2010 r. wiosną. Tym bardziej, że Pan Burmistrz wniósł do budżetu kwotę 500.000 zł, którą później z powodu zmiany koncepcji zwiększył do 800.000 zł. Było to również ostatnie dofinansowanie z FOGR w kwocie 30.000 zł, które przepadło. Uzasadnione byłoby wykonanie dokumentacji do budynku 108 albo do wsi Owieczki lub tylko do budynku nr 22 w Owieczkach. Przez „kogoś” zmiany w Urzędzie droga nie została wykonana.

Radny M. Kutka zapytał o poniesione koszty na wykonanie dokumentacji budowy drogi w Dziewczej Strudze.

Radny R. Szuberski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego, aby spojrzał na to, jaki budżet uchwalono, a jaki zrealizowano.

Burmistrz Rogoźna odniósł się do wypowiedzi radnego R. Szuberskiego twierdząc, że było to dyscyplinowanie wydatków Rady, ponieważ poprzedni Przewodniczący Rady R. Szuberski nie starał się uzgadniać żadnych wydatków z Burmistrzem, który odpowiada za realizację budżetu. W pewnym momencie zostało skierowane pismo do Pana Przewodniczącego R. Szuberskiego o uzgadnianie wydatków na działalność Rady i funkcjonowało to później dobrze. Przewodniczący Rady pisał pismo do Burmistrza i uzgadniał wydatki. Stwierdził, że należy uświadomić sobie, iż budowa ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej wiązałaby się z zaciągnięciem kredytu w wysokości 7,3 mln zł. Nadmienił, że to on zaproponował radnym zdjęcie inwestycji, aby kanalizacja mogła być wykonana. Dodał, że nie wie, dlaczego radny R. Szuberski dziękuje firmie, która wygrała przetarg, ponieważ Gmina miała prawo go unieważnić. Burmistrz powiedział, że jest dumny z tego, iż udało się podpisać umowę na budowę kanalizacji. Następnie podziękował radnemu P. Wojciechowskiemu za jego wypowiedź. Dodał, że jest zaskoczony iż, nowy radny po przeanalizowaniu budżetu wyraża taką opinię. Odnośnie wypowiedzi radnego A. Nadolnego, Burmistrz wyjaśnił, że sala w Parkowie została odebrana z małymi uwagami. Faktura została zapłacona. Odbyły się dwa spotkania komisji powołanej do naprawy usterek, o których szczegółach może powiedzieć Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Odnośnie wystąpienia radnego H. Janusa Burmistrz stwierdził, że tym „kimś” był Burmistrz. Dodał, że wspólnie z Kierownikiem T. Zygmuntem podjęto taką decyzję ponieważ uważano, że przy takiej inwestycji nie można ograniczyć się tylko do drogi do radnego H. Janusa i dwóch następnych mieszkańców. Drogę zrobiono do skrzyżowania, aby w następnych latach móc myśleć o połączeniu drogi do drogi powiatowej do Ryczywołu. Odnośnie kosztów poniesionych na budowę tej drogi w Dziewczej Strudze wyniosły one 18.102 zł.

Radny M. Kutka zapytał o termin ważności dokumentacji.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że 3 lata.

Radny M. Kutka zapytał, czy w tych 3 latach planowana jest budowa tej drogi?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wspólnie radni z Burmistrzem będą decydować o kształcie budżetu i realizowanych inwestycjach.

Radny M. Kutka zapytał, czy jeśli w ciągu 3 lat zadanie nie zostanie zrealizowane to 18.000 zł „pójdzie w błoto”?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie tego. Dokumentacja jest ważna 3 lata i trzeba będzie podjąć decyzje co dalej. Dodał, że nie wyrzuca pieniędzy w błoto.

Radny R. Szuberski powiedział, że dyscyplina wydatków w Radzie była duża i bardzo oszczędnie gospodarowano środkami. Większość wyjazdów radnych była za własne pieniądze. To samo dotyczy telefonów. Odnośnie sprawy przetargu radny stwierdził, że nie ma tak krótkiej pamięci i pamięta jaka była rozmowa z Panem Burmistrzem w obecności Pani Skarbnik w lipcu, jak Pan Burmistrz chciał zwołać sesję nadzwyczajną w tej sprawie.

Radny H. Janus powiedział, że uzasadnione byłoby gdyby dokumentacja budowy drogi w Gościejewie kończyła się na budynku 200m dalej, a nie na skrzyżowaniu w polu 450m od ostatnich zabudowań. Dodał, że mieszka 250m od drogi powiatowej asfaltowej i całość ma ok 950m. Nadmienił, że wnioski są składane co rocznie od 2001 r. na piśmie.

Radny M. Połczyński zapytał, czy planowane jest wprowadzenie do budżetu budowy oświetlenia boiska sportowego w Siernikach?

Radny A. Nadolny poinformował, że w związku z nową klimatyzacją sali w Parkowie, która wymaga większego transformatora, mieszkańcy obawiają się wysokich opłat za prąd. Zapytał, jak duży jest pobór energii?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie, jakie jest zużycie energii i ewentualnie o odpowiedź poprosi T. Zygmunta. Nadmienił, że klimatyzacja została zakupiona na życzenie mieszkańców, rady sołeckiej i innych osób, które się tym zajmowały. Zwrócił uwagę, że chyba w całym Powiecie nie ma takiej klimatyzacji, jak w Parkowie. Klimatyzacja nie funkcjonuje w tej chwili ze względu na duże zapotrzebowanie prądu. ENEA przygotowuje projekt nowej linii i transformatora na terenie gminnym przy stawku. Dodał, że dzisiaj można się zastanawiać nad sensem budowy takiej kanalizacji na świetlicy wiejskiej i czy nie można było stawić czegoś innego. Nadmienił, że firma projektująca podeszła profesjonalnie do sprawy i klimatyzacja w Parkowie to „mercedes” wśród klimatyzacji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował dokończenie sprawy związanej z klimatyzacją w Parkowie w punkcie: wolne głosy i wnioski.

Burmistrz Rogoźna odnośnie pytania radnego M. Połczyńskiego wyjaśnił, że nie wie kiedy będzie realizowane oświetlenie boiska w Siernikach. To zadanie było już w budżecie i ma się je na uwadze, tak jak drogę w Dziewczej Strudze itd. Zmiany do budżetu będą prawdopodobnie w sierpniu i nie wiadomo, czy będą środki na to zadanie. Jednak zwiększenie zadłużenia Gminy nie wchodzi w grę.

 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Olenderski.

 

        Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2010 rok – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Olenderski.

 

        Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2010 rok, podjęta została 8 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

 

VI. Informacja o przewidywanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato 2011".

Informację o planowanym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Rogoźno Akcja – Lato 2011 złożyła Pełnomocnik ds. Oświaty Longina Pijanowska – pisemna informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uwag nie było.

 

Ponadto załączniki do protokołu stanowią:

-         informacja o przewidywanej akcji „Lato 2011” dofinansowanej ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 9,

-         informacja Rogozińskiego Centrum Kultury dot. przewidywanych form wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato 2011” - załącznik nr 10,

-         informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato 2011” - załącznik nr 11.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” - projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Chudzicki.

Radny R. Szuberski w imieniu Klubu „Rogoźno- Nasze Miasto” i „Rogoźno- Nasza Gmina” złożył wniosek o:

-         zmianę ust. 3 w §3 na: „Funkcję Przewodniczącego Kapituły, jego Zastępcy oraz Sekretarza sprawują członkowie Kapituły wybierani spośród radnych w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu Kapituły”,

-         dodanie ust. 4  o treści: „Pierwsze posiedzenie Kapituł zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie”. Nadmienił, że numeracja kolejnych ustępów ulegnie zmianie.

Radny H. Janus wniósł, aby ust. 2 w  § 6 brzmiał: „Wręczenia dokonuje Przewodniczący Kapituły i Burmistrz Rogoźna, a ust. 3 w §6: „W razie nieobecności Przewodniczącego Kapituły lub Burmistrza wręczenia dokonują ich zastępcy”. Dodał, że ta poprawka ma sens wówczas, gdy przejdzie wniosek zaproponowany przez radnego R. Szuberskiego.

Radny R. Szuberski zauważył, że w ust. 2 §3 powinno być: „2) Burmistrz Rogoźna”, a nie: „Burmistrz”.

Wniosek radnego R. Szuberskiego o uzupełniane zapisu w 2) ust. 2 § 3 o słowo: „Rogoźna” został przyjęty jednogłośnie.

Radny R. Dworzański zauważył, że zmiana w §6 nie jest uzależniona żadną przesłanką.

Radny H. Janus powiedział, że według niego jest ponieważ, jeśli zastępcą Przewodniczącego Kapituły jest Burmistrz i w razie nieobecności Przewodniczącego Kapituły funkcję jego zastępcy pełni Zastępca Przewodniczącego Kapituły, który jest jednocześnie Burmistrzem. Zapytał jak Burmistrz może być wręczać medal jako Burmistrz Rogoźna i jako Zastępca Przewodniczącego Kapituły? Byłyby to dwie funkcje w jednej osobie.

Radny R. Dworzański złożył wniosek, aby w §6:

-         ust. 2 brzmiał: „Wręczenia dokonuje Przewodniczący Kapituły i Jego Zastępca.”,

-         ust. 3 brzmiał: „W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 2 wręczenia dokonują odpowiednio Zastępca Przewodniczącego Rady i Zastępca Burmistrza.”,

-         ust. 4 brzmiał: „Dokument potwierdzający pośmiertne nadanie Tytułu wręcza się najbliższej rodzinie zmarłego.

Radny H. Janus stwierdził, że uwaga radnego R. Szuberskiego odnośnie zwołania pierwszego posiedzenia jest słuszna. Grupa radnych powołuje się na to w uzasadnieniu, natomiast w żadnym paragrafie nie ma tego zapisu.

 

Wniosek radnego R. Szuberskiego, aby:

-        ust. 3 w §3 brzmiał: „Funkcję Przewodniczącego Kapituły, jego Zastępcy oraz Sekretarza sprawują członkowie Kapituły wybierani spośród radnych w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu Kapituły.”,

-        ust. 4 w §3 brzmiał: „Pierwsze posiedzenie Kapituł zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie.”,

-        numeracja pozostałych paragrafów uległa zmianie,

8 głosami „przeciw” przy 6 głosach „za” - nie został przyjęty

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił radnego H. Janusa o przedstawienie raz jeszcze swoich propozycji odnośnie §6.

Radny H. Janus stwierdził, że z takim podejściem do uchwały nie ma sensu podawać zmiany do tego paragrafu. Nadmienił, że w uchwale nadal nie ma zapisu, kto zwołuje pierwszą Kapitułę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jest zapis określony w późniejszym paragrafie tzn. „Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej”.

Radny H. Janus powiedział, że to nie to samo. Stwierdził, że w uzasadnieniu grupa radnych napisała, że poprzednia uchwała nie precyzowała, kto zwołuje pierwsze posiedzenie kapituły i kto temu posiedzeniu przewodniczy, a teraz odrzuca wprowadzenie takiego zapisu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że z treści uchwały wynika, iż Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady, to Przewodniczący zawsze takie posiedzenie zwoła.

Radny H. Janus poinformował, że nie zgadza się z tym.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radnego H. Janusa, czy podtrzymuje swój wniosek o dokonanie zmian w §6?

Radny H. Janus powiedział, że nie ma to już sensu, ale wnosi aby w §3 ust. 4 brzmiał: „Pierwsze posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie.”

Wniosek radnego H. Janusa 8 głosami „przeciw” przy 6 głosach „za” - nie został przyjęty.

Wniosek radnego R. Dworzańskiego, aby w §6:

-         ust. 2 brzmiał: „Wręczenia dokonuje Przewodniczący Kapituły i Jego Zastępca.”,

-         ust. 3 brzmiał: „W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 2 wręczenia dokonują odpowiednio Zastępca Przewodniczącego Rady i Zastępca Burmistrza.”,

ust. 4 brzmiał: „Dokument potwierdzający pośmiertne nadanie Tytułu wręcza się najbliższej rodzinie zmarłego.” 8 głosami „za” przy 6 głosami „przeciw” został przyjęty.

 

        Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”, podjęta została 8 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” w obecności 14 radnych.

 

b)  zmieniająca Uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Radny H. Janus zapytał, czy jeśli w odległości 2m od obiektu chronionego, za płotem powstanie jakiś punkt sprzedaży alkoholu, będzie to zgodne z ustawą?

Sekretarz Gminy powiedziała, że główne zastrzeżenia organu, który wniósł skargę dotyczyły określenia samej drogi. Do pozostałych elementów tj. dojścia do punktu sprzedaży, podania napojów alkoholowych i wejścia do obiektu nie było zastrzeżeń.

Radny R. Szuberski zapytał, skąd została zaczerpnięta definicja w §1?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że z ustawy o drogach publicznych. Dodała, że doprecyzowano, że chodzi o drogę przeznaczoną dla pieszych.

Radny R. Szuberski zapytał, czy organ nadzoru nie będzie miał uwag, jeśli w uchwale będzie zawarta ta definicja?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jej zdaniem nie.

Radny H. Janus stwierdził, że we wcześniejszej uchwale był zapis: „... do wejścia na teren obiektów chronionych...”, a teraz ma być: „... do wejścia do obiektu chronionego...”. Dodał, że nie wie, czy terenem obiektu chronionego może być np. plac przed kościołem?

Radny R. Szuberski stwierdził, że wypowiedź radnego H. Janusa ma głęboki sens, ponieważ może się okazać, że rzeczywiście będzie obejście i teren będzie ogrodzony, to może się okazać, iż w linii prostej będzie to odległość zaledwie 10m lub 20m.

 

        Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r.  zmieniająca Uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, podjęta została 7 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

c)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy dotychczasowi dzierżawcy nie zalegają z czynszem za dzierżawę?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że w tej chwili każdy projekt uchwały tego typu poprzedzony jest zapytaniem do odpowiedniego organu o stan uregulowania czynszu.

 

                Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał, czy wpłynęły wnioski o kupno gruntu na ul. Seminarialnej? Czy rzeczywiście plan zagospodarowania przestrzennego mówi, że musi to być teren o funkcji mieszkaniowo- usługowej?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że jest to inicjatywa Pana Burmistrza i nie było wnioskodawcy w celu zainicjowania tego procederu. Jednak z uzyskanych informacji wynika, że jest zainteresowanie, jeśli chodzi o tę nieruchomość. Nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ze studium wynika, że teren jest o wiodącej funkcji mieszkniowo- usługowej, dlatego zabudowa nieruchomości może się odbyć na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał Burmistrza Rogoźna, czy wie co ma tam powstać?

Burmistrz Rogoźna powiedział,. Teren w studium oznaczony jest symbolem MU i nie ma żadnego wnioski. Odbędzie się przetarg nieograniczony i każdy może to kupić. Działka stoi pusta od kilku lat.

 

 Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, podjęta została 8 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

 

e) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Radny M. Kutka zapytał jakiego rzędu zyski ta podwyżka wody przyniesie?

Prezes Zarządu „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że zyski przewidywane tą uchwałą są przedstawione są w tabeli C i wynoszą 384.520 zł.

Radny M. Kutka zapytał, czy planowany jest wzrost wynagrodzenia pracowników?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że podwyżka dla pracowników przewidziana jest na poziomie inflacji.

Radny H. Janus zapytał, czy jeśli podwyżka opłat nie zostanie dzisiaj przegłosowana, to z których zadań inwestycyjnych Pan Prezes w tym roku i do połowy przyszłego, zrezygnuje?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że nie ma takiego planu, że jeżeli taryfa nie zostanie przegłosowana, to będzie rezygnował z jakichś zadań inwestycyjnych.

Radny H. Janus zapytał, z czego zostaną pokryte remonty i modernizacje?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że z wpływów z opłat za wodę i ścieki.

Radny H. Janus powiedział, że jeśli nie będzie 384.000 zł to pieniądze na modernizacje będą brakowały.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że nie ma to związku z tym, czy uchwała będzie podjęta na sesji, czy nie.

Radny H. Janus stwierdził, że jak uchwała zostanie podjęta to remonty będą wykonywane, a jeśli nie zostanie podjęta, to od sierpnia i tak będą obowiązywać nowe stawki. Straty żadnej nie będzie.

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo przedstawia projekt uchwały wraz z tabelami radzie gminy. Przed podjęciem uchwały burmistrz sprawdza, czy taryfy zostały obliczone zgodnie z przepisami i czy koszty wzięte do taryf są takie, jakie uchwaliła rada. Przedstawienie przez burmistrza  projektu uchwały zatwierdzającej taryfę jest jednoznaczne z pozytywną weryfikacją przedstawionej taryfy. Później rada uchwala taryfę lub się nią nie zajmuje. Jeśli się nią nie zajmuje, to taryfa wchodzi w życie z mocy prawa.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że Rada zajmuje uchwałą.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że jeżeli w głosowaniu nie zostaje podjęta uchwała, to tak jakby radni się tym nie zajmowała.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w takim przypadku Rada nie podjęłaby uchwały, ale formalnie się tym zajęła.

Radny H. Janus powiedział, że posiada wiedzę w tym temacie, ale wolał aby żeby Pan Prezes to wszystkim wyjaśnił, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że ten sam tekst opowiada od 2003 r.

Radny H. Janus powiedział, że od 2003 r. z osób, które są obecne na sali, sołtysów, radnych nie jest nawet połowa.

Radny R. Kinach zapytał, ile przecięty odbiorca zapłaci więcej za wodę i ścieki?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że jest to podane w tabeli A i B przy pomocy tzw. ceny wskaźnikowej. Przeciętny odbiorca za wodę zapłaci więcej o 3,12%, a za ścieki 0,28%.

Radny R. Kinach poprosił o przeliczenie wzrostu opłat na złotówki.

Skarbnik Gminy poinformowała, że netto woda będzie droższa o 0,09 zł, a ścieki o 0,22 zł, czyli razem 0,31 zł netto więcej. Brutto 0,43 zł na m³.

 

        Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno, 8 głosami „przeciw” przy 4 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” - nie został podjęty.

 

f) oświadczenie w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Zdzisław Hinz.

Radny R. Szuberski wyraził poparcie dla zasadności podjęcia uchwały.

 

         Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r.  oświadczenie w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

g) uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Olenderski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie  uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

h) apel w sprawie uznania terenu gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy – projekt uchwały przedstawił radny Adam Nadolny.

Uwag nie było.

 

         Uchwała Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 r. apel w sprawie uznania terenu Gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny M. Połczyński złożył interpelację o treści: ,, Od kilki lat ciśnienie wody w wodociągu w miejscowości Sierniki szczególnie w okresie letnim spada praktycznie do zera atmosfery. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Pan Prezes Dulko oświadczył, że być może przyczyna spadku ciśnienia jest zwężenie rury przesyłowej na moście na rzece Wełnie. W związku z licznymi krytycznymi uwagami mieszkańców, wnioskuje o wykrycie przyczyny spadków ciśnienia wody oraz spowodowanie prawidłowego działania wodociągu” - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radni: H. Janus, A. Nadolny, R. Kinach, M. Połczyński, M. Kutka, R. Tomaszewska, R. Szuberski  złożyli interpelację nr 7/VI/2011 o treści: ,, Budowa gazociągu w miejscowości Tarnowo zakończyła się jesienią 2008 roku, a gazociągów w miejscowościach Karolewo i Laskowo rok później. Pomimo tak długiego okresu czasu mieszkańcy tych miejscowości nie mogą korzystać z gazu ziemnego. W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dlaczego gazociąg do tej pory nie spełnia swojego zadania?

2. Jakie działania podejmował urząd od tego czasu, aby mieszkańcy mogli z niego korzystać?

3. Jaki jest przewidywany termin oddania gazociągu do użytku ? '' -   stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Radni: M. Kutka, M. Połczyński, A. Nadolny, H. Janus, R. Kinach, R. Szuberski, R. Tomaszewska złożyli interpelację nr 1/06/2011 o treści: ,, W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Garbatki i Dziewczej Strugi wnoszę o postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 11 (kierunek Poznań-Piła). Dotychczasowa wiata przystankowa została rozebrana około 2 lata temu i do dnia dzisiejszego nie postawiono tam nowej. W związku z brakiem wiaty przystankowej mieszkańcy oczekujący na nierzadko spóźniający się autobus bardzo często marzną i mokną pod gołym niebem.'' - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Radny M. Połczyński zapytał Prezesa Zarządu „Aquabellis”, czy podtrzymuje wymóg dostarczenia podpisów mieszkańców?

Radny H. Janus złożył zapytanie dot. przejazdu kolejowego na linii Poznań- Piła w 44,154 km – o treści:

 ,, 1.Dlaczego nie było żadnego przedstawiciela Urzędu na zwołanej przez PKP                Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu komisji dotyczącej zmiany                kategorii w/w przejazdu z kat D na kat F w dniu 9.11.2010 r. ?

2.   Dlaczego nie poinformowano przedstawiciela Sołectwa Gościejewo, które od 2006 rokuwnioskowało (Uchwała Zebrania Wiejskiego) o możliwość przejazdu przez Olszynę ?

3.   Dlaczego nie zostałem poinformowany jak również Sołectwo Gościejewo o ponownej komisji w tym samym temacie w dniu 13 maja 2011 roku ?

Przypominam że złożyłem interpelację ( na wniosek mieszkańców) w tej sprawie w dniu 17 stycznia 2011 roku, jak również byłem wnioskodawcą zaproszenia na KGFiR przedstawicieli Nadleśnictwa Durowo oraz PKP, która odbyła się w dniu 24.03.2011 roku na której wnioskowaliśmy o zorganizowanie komisji w celu pozostawienia w/w przejazdu kolejowego w kat. D.'' -  zapytanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko ws. zebrania podpisów osób, którym brakuje wody.

Radny R. Szuberski zapytał, ilu odbiorców nie jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że w tej sprawie zdania między nim, a Komendantem Straży Miejskiej są podzielone. Dodał, że ma wiedzę, gdzie są studnie i czy są na nie umowy na ścieki. Niektóre studnie są przy pustych placach. Trudno więc powiedzieć od ilu osób wymagać podłączenia się, skoro nie ma tam budynków. Poinformował, że w tym miesiącu dwukrotnie Kierownik sekcji kanalizacji weryfikował z Komendantem ilość, miejsca i przekazywali sobie informacje, ale nie ma tego zestawienia ze sobą.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby Pan Prezes udzielił radnemu R. Szuberskiemu pisemnej odpowiedzi w późniejszym terminie.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 8/05/2011 radnego A. Nadolnego o treści: ,, Do Aquabellis została przekazana kopia interpelacji nr 8/05/2011 złożonej przez pana radnego Adama Nadolnego. W związku z tym faktem przedstawiam aktualny stan prawny dotyczący sytuacji opisanej we wspomnianej interpelacji.

Zgodnie z art. 5., ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, póz. 622 z późn. zm.): „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (...) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi".

Zgodnie z art. 10., ust. 2. w/w ustawy: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny", a ponadto: „Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie".

Wspomniany powyżej regulamin, to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno wprowadzony uchwałą nr XLIV/320/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r., Nr 76, póz. 1910) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Zgodnie z §3., pkt 1. w/w Regulaminu: „Obowiązek utrzymania czystości na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, przez (...) zawarcie pisemnej umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w takich zakresach".

Ponadto   zgodnie   z   §17.,   pkt   1.   w/w   Regulaminu:   „Wszyscy      właściciele

nieruchomości   mają   obowiązek pozbywania się nieczystości   ciekłych z terenu

swojej nieruchomości zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie".

Te zasady opisane są w kolejnych punktach tego paragrafu, tj.:

„2.   Dozwolone   sposoby  pozbywania   się   nieczystości  ciekłych      z      terenu

nieruchomości:

1)  poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

2) poprzez  gromadzenie  nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, okresowym ich  opróżnianiu  i odwożeniu do punktów zlewnych znajdujących się przy oczyszczalniach cieków. Taki sposób dozwolony jest wyłącznie w miejscach, w których nie ma sieci kanalizacyjnej,

3) poprzez oczyszczanie nieczystości ciekłych w przydomowej oczyszczalni cieków bytowych.

3. W przypadku wybudowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej, tam gdzie jej dotychczas nie było, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni lub podczyszczelni, właściciel nieruchomości obowiązany jest zlikwidować dopływ ciekłych odpadów komunalnych do posiadanego zbiornika bezodpływowego i bez zbędnej zwłoki przyłączyć urządzenia kanalizacji wewnętrznej do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia przekazania nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji, a w przypadku uzasadnionych trudności technicznych do 6 miesięcy".

W/w Regulamin jest tzw. aktem prawa miejscowego i jako taki bezwzględnie obowiązującym na terenie Gminy Rogoźno. Dlatego też należy zgodzić się ze stanowiskiem pana radnego Adama Nadolnego, który stwierdził w swoim piśmie, że taki stan rzeczy to rażące zaniechanie ze strony mieszkańców, którzy od kilku lat uchylają się od obowiązku przedstawionego w wyżej przytoczonych przepisach. ''    odpowiedź stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 7/05/2011 radnego A. Nadolnego o treści: ,, W odpowiedzi na interpelację nr 7/05/2011 złożoną na X Sesji Rady Miejskiej wRogoźnie w dniu 18.05.2011 roku przez radnego Adama Nadolnego w sprawie remontu instalacji burzowej w drodze gminnej położonej w Parkowie od posesji Państwa Rozalczyk do Remizy OSP, przekazaną pismem BR.31.0003.31.2011 z dnia 19.05. 2011 r. informuję, że kanalizacja deszczowa została udrożniona, a w uszkodzonych miejscach naprawiona.'' -  odpowiedź stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 6/05/2011 radnego A. Nadolnego o treści: ,, W odpowiedzi na interpelację nr 6/05/2011 złożoną na X Sesji Rady Miejskiej w  Rogoźnie w dniu 18   maja 2011 roku  przez  radnego Adama Nadolnego w sprawie utwardzenia drogi w Józeflnowie , przekazaną pismem BR.31.0003.30.2011 z dnia 19 maja 2011 r. informuję, że na drogę wiosną br. dostarczono doraźnie wywrotkę tłucznia, natomiast na gruntowne jej utwardzenie brak jest środków w budżecie.'' -   odpowiedź stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 1/05/2011 radnego A. Jóźwiaka o  treści: ,, W odpowiedzi na interpelację nr 1/05/2011 złożoną na X sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 18 maja 2011 r. przez radnego Adama Jóźwiaka w sprawie wyznaczenia lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego informuję, co następuję:

-          pismem z dnia 29 marca br. poinformowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ Filia w Poznaniu o wyznaczeniu na lądowiska płytę stadionu KS Wełna przy ulicy Wielko Poznańskiej w Rogoźnie oraz boiska w m. Ruda przy drodze krajowej nr 11,

-          pismem z dnia 30 marca br. poinformowano Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w  Warszawie oraz Dział   Operacji Lotniczych SP ZOZ  Lotniczego   Pogotowia Ratunkowego w Warszawie o zgodzie na lotnicze wykorzystanie w/ wym. lądowisk.

Do wiadomości powyższe pisma otrzymali: Wojewoda Wielkopolski, Starosta Obornicki oraz Prezes KS Wełna.

Miejsce przystosowane do lądowania śmigłowca ratunkowego w nocy każdorazowo będzie zabezpieczane przed lądowaniem śmigłowca przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej na mocy Porozumienia SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast jednostki OSP, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w ramach szkoleń II stopnia przechodzą szkolenia w zakresie zabezpieczenia i oświetlenia miejsc do lądowania.'' odpowiedź stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na swoje zapytanie nr 2/VI/2011 o treści: ,, Odpowiadając na zapytanie nr 2/VI/2011 złożone na X Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 18 maja br. przez radnego Rady Miejskiej Pana Zbigniewa Chudzickiego, a przekazane do tut. Urzędu celem udzielenia wyjaśnień w dniu 24 maja br. informuję, że istnieje możliwość wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Rogoźno, w którym zawarte byłyby informacje dotyczące różnych sfer działalności naszego samorządu i jego organów. Redagowaniem i wydawaniem biuletynu zajmować się będą pracownicy Urzędu Miejskiego. Ponadto będzie on drukowany również w Urzędzie Miejskim, a wynika to ze znacznie niższych kosztów przygotowania biuletynu na kopiarkach urzędowych, niż wynajmowanie do tego celu drukarni. Koszt wydawania biuletynu oceniam w skali roku na 10.000,00 zł. Wydawanie biuletynu rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku.'' -   odpowiedź stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Radny H. Janus złożył wniosek o rozpoczęcie dyskusji nad odpowiedziami na interpelacje zaraz po ich odczytaniu. Dodał, że jest ich tyle, iż można się pogubić.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, co ma zrobić z tymi już odczytanymi?  Mają być ponownie odczytywane? Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego H. Janusa.

Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” został przyjęty.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 1 radnego P. Wojciechowskiego o treści: ,, W odpowiedzi na interpelację Nr l złożoną na IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27.04.2011r. przez radnego Pawła Wojciechowskiego w sprawie niebezpiecznego zbiornika po szambie na terenach za rzeką na „Wójtostwie" informuję, że na chwilę obecną zbiornik ten został zabezpieczony płytami i nie stwarza zagrożenia. Jednocześnie informuję, że po przystąpieniu do prac ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej zbiornik zostanie zasypany ziemią z wykopów.'' - odpowiedź stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 2 radnego P. Wojciechowskiego o treści: ,, W związku z przekazaną pismem BR.31.0003.18.2011 z dnia 28.04.2011 r. interpelacją nr 2 złożoną na IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 kwietnia 2011 r., w sprawie poprawy bezpieczeństwa najmłodszych przebywających na terenie Parku Zwycięstwa.

W odniesieniu do kwestii poruszonych w ww. interpelacji informuję:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie Parku Zwycięstwa stwierdzono braki w ogrodzeniu na długości ok. 60 m od strony ulicy Czarnkowskiej. W związku z zaistniałą sytuacją Urząd Miejski przystąpił do szacowania kosztów związanych z przywróceniem bezpieczeństwa na tym terenie poprzez postawienie nowego ogrodzenia na całym odcinku ul. Czarnkowskiej (tj. na odcinku dojazdowym do myjni i rzeźni). Analizowany odcinek ma długość ok. 120 mb. Przewiduje się zastosowanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej PCV wysokości 1,5 m, na słupkach stalowych ustawionych, co ok. 2,1 m. Jednocześnie informujemy, iż kwota, jaka została po wyposażeniu Parku Zwycięstwa w elementy do placu zabaw wynosi 5 200 zł. Kwotę tą chcemy przeznaczyć na zakup materiałów potrzebnych do wykonania ww. ogrodzenia, a samo ogrodzenie zostanie wykonane pracownikami interwencyjnymi. Montaż barier ochronnych przy chodniku od strony głównego wejścia do Parku zostanie zrealizowany pod warunkiem dostępności środków finansowych. Obecnie takich środków Gmina nie posiada.'' -  odpowiedź stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnych: H. Janusa, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego o treśći: ,, Odpowiadając na interpelację złożoną na IX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 kwietnia br. przez grupę radnych, informuję, że „harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", który stanowi załącznik do umowy ramowej na funkcjonowanie LGD „Dolina Wełny", ma w ramach operacji z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi" rzeczywiście wpisany I kwartał roku 2012 jako ostatni termin dotychczas przewidzianych naborów.

Wspomnianym harmonogramem z pewnością posługiwał się radny Rady Miejskiej w Rogoźnie Pan Paweł Wojciechowski sporządzając sprawozdanie z działalności przedstawiciela Gminy Rogoźno w LGD „Dolina Wełny", postępując słusznie, gdyż na chwilę obecną jest to najbardziej aktualny dokument wyznaczający terminy przewidywanych naborów.

Jednak jak możemy zauważyć w samym tytule dokumentu, są to jedynie nabory „przewidywane" i w przypadku, gdy Gmina Rogoźno, w związku z wydatkami budżetowymi wyższego rzędu, nie będzie mogła wziąć w nich udziału, przysługujące jej środki, które zostaną niewykorzystane, spowodują naturalną konieczność przeprowadzenia naboru w roku 2013, co wiązało się będzie z aktualizacją obecnego harmonogramu. Ponadto przeprowadzenie kolejnych naborów po roku 2012 jest nieuniknione również w wyniku działań przetargowych i powstających z tego tytułu oszczędności w poszczególnych działaniach. Kolejnym argumentem, jaki pragnę przytoczyć w tej sprawie jest zapis umowy ramowej LGD „Dolina Wełny" z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, z którego wynika, że LGD ma możliwość ogłaszania naborów do 30 czerwca 2014 roku. Warunkiem jest jednak termin rozliczenia dofinansowywanych operacji do 30 czerwca roku 2015. A więc realizacja operacji w ramach PROW 2007-2013 oraz ich rozliczenie będzie możliwe aż do roku 2015.

Wniosek o pilne wykonanie Planów Odnowy Miejscowości (POM) uważam za bezzasadny, gdyż w świetle Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 19 sierpnia 2010 roku POM nie jest już załącznikiem koniecznym do ubiegania się o pomoc unijną za pośrednictwem LGD. To samo rozporządzenie zwiększyło także wysokość dofinansowania z 75 do 80% kosztów kwalifikowanych operacji, ale należy pamiętać, że do pokrywanych przez gminę 20% kosztów operacji, trzeba dodać również niekwalifikowany VAT w wysokości 23%, który należy obliczyć na podstawie całkowitej wartości operacji. Niekwalifikowany VAT powoduje, że przeprowadzające inwestycje gminy muszą pokryć niemal połowę ich kosztów. Na zakończenie pragnę wspomnieć, że Gmina Rogoźno nie sporządziła żadnego oficjalnego dokumentu zawierającego plan remontów, a na takowy plan powołuje się grupa radnych w swojej interpelacji.

W miarę możliwości budżetowych i rozważnego gospodarowania zasobami finansowymi Gminy Rogoźno będę wnioskował do Wysokiej Rady o uchwalanie środków na remonty kolejnych świetlic wiejskich na terenie naszej gminy.'' -  odpowiedź stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Radny H. Janus powiedział, że z niektórymi punktami nie może się zgodzić. Zapytał, czy harmonogram pomiędzy LGD, a Urzędem Marszałkowskim jest dostępny w Urzędzie, czy w LGD?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że umowa została zawarta między LGD a Marszałkiem, dlatego proponuje zwrócić się do LGD.

Radny H. Janus zapytał, czy Gmina ma taki harmonogram dot. odnowy i rozwoju wsi?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie o jaki harmonogram chodzi.

Radny H. Janus zapytał radnego P. Wojciechowskiego, czy posługiwał się tym harmonogramem? Dodał, że tak jest napisane w odpowiedzi na interpelacje.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że spodziewał się pytań od radnych po odpowiedzi na interpelację. Dodał, że w celu obrony wiarygodności sprawozdania swojego autorstwa, 16 maja wysłał pismo do Prezesa Stowarzyszenia „Dolina Wełny” o treści:  „W miesiącu kwietniu br. podczas obrad IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie radni Rady Miejskiej złożyli interpelację, powołując się na sprawozdanie z działalności przedstawiciela Gminy Rogoźno w LGD „Dolina Wełny” zadając pytanie: „czy podane w sprawozdaniu fakty zgodne są z prawdą?”. Sprawozdanie, którego jestem autorem sporządziłem po miesiącu reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”, na podstawie materiałów otrzymanych w dniu 27 stycznia 2011 r. podczas uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków LGD w Gołańczy, gdzie tematem spotkania był m.in. limit środków LGD na kolejne lata. Z przedstawionych materiałów ukazujących limit środków wyraźnie wynika, że „Rok 2012 jest ostatnim rokiem, w którym do wykorzystania na dofinansowanie odnowa i rozwój wsi LGD przeznaczony ma limit środków w kwocie 1.418.378 zł”. Czy informacje podane w sprawozdaniu są prawdziwe? Czy limit środków może ulec zmianie o kwoty i lata, a informacje podane w sprawozdaniu nie są do końca prawidłowe i spowodowane są nieprecyzyjnie sporządzoną tabelką, ukazującą limit środków, na podstawie której sporządziłem sprawozdanie? Czy Gmina Rogoźno w 2013 r. będzie mogła złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach działania: odnowa i rozwój wsi? W miarę możliwości proszę o odpowiedź przed 18 maja, gdyż w tym dniu przypada sesja Rady Miejskiej i chciałbym być zorientowany w tym temacie. W załączniku przesyłam sprawozdanie z działalności w Stowarzyszeniu, interpelację radnych powołujących się na treść sprawozdania oraz limit środków na podstawie, którego sporządziłem sprawozdanie. ” Radny P. Wojciechowski poinformował, że w dniu 17 mają otrzymał odpowiedź następującej treści: „Szanowny Panie Pawle, odpowiadając na Pana pytanie postawione w korespondencji mailowej chcę powiedzieć, że:

a) informacje podane w sprawozdaniu są prawdziwe,

b) limity środków na poszczególne lata mogą, a nawet ulegną zmianie, co jest wynikiem działań przetargowych i powstających z tego tytułu oszczędności w poszczególnych działaniach, a informacje zawarte w dokumentach Stowarzyszenia są jak najbardziej prawidłowe i precyzyjne,

c)       Gmina Rogoźno będzie mogła złożyć wnioski na dofinansowanie w ramach działania odnowa i rozwój wsi w 2013 r., gdyż z zapisów ramowej umowy LGD Stowarzyszenia „Dolina Wełny” z samorządem Województwa Wielkopolskiego wynika, że LGD ma możliwość ogłaszania konkursów na wszystkie działania do 30 czerwca 2013 r. Warunkiem podstawowym jest jednak termin rozliczenia dofinansowania operacji do 30 czerwca 2015 r. Z poważaniem Prezes Zarządu  Janusz Woźniak.” Radny P. Wojciechowski podkreślił, że informacje podane w jego sprawozdaniu są prawidłowe. Jednak zarówno z wyjaśnień Prezesa i z odpowiedzi na interpelację Burmistrza wynika, że w związku z wynikiem działań przetargowych i powstających z tego tytułu oszczędności, przysługujące środki dla Gminy Rogoźno będą mogły być wykorzystane w 2013 r. Dodał, że w momencie sporządzania sprawozdania nie mógł mieć wiedzy na ten temat, gdyż z dostarczonych dokumentów Stowarzyszenia, to nie wynikało.

Radny H. Janus powiedział, że w interpelacji radnym chodziło o to, że jeżeli 2012 r. jest ostatnim rokiem, to Gmina nie zdąży wyremontować wszystkich świetlic i przez to straci kolejne pieniądze z LGD. Zapytał, czy można otrzymać z osi IV- małe projekty spis inwestycji planowanych, które zostały dotychczas wykonane i które są planowane na 2011 rok?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny H. Janus na zebraniu w Owieczkach przekonywał, że świetlice nie będą już robione powyżej roku 2012 i negował to, co mówił Burmistrz. Dodał, że dopiero po odpowiedzi Prezesa Woźniaka jest jasne, że Burmistrz mówił prawdę. Nadmienił, że listę robił razem z Kierownikiem T. Zygmuntem, ponieważ w czasie, kiedy trzeba było to zrobić, przedstawicielem Gminy w Stowarzyszeniu był radny Z. Nowak. Dodał, że nie mógł sobie pozwolić, aby przez radnego Z. Nowaka, Gmina nie uczestniczyła w tym programie. Stwierdził, że dzięki temu zadania zostały uwzględnione i są realizowane.

Radny H. Janus powiedział, że spis, którym chwali się Pan Burmistrz był zrobiony bez wiedzy radnych, innych osób w Urzędzie i niepotrzebnie Pan Burmistrz pisze, że w ogóle takiego dokumentu nie ma. Radny stwierdził, że istnieje, ale jest nieoficjalny. Dodał, że z Urzędu Marszałkowskiego wie, iż są pewne wnioski do 2012 r., a to czy będą realizowane w 2013, czy do 30 czerwca 2014 r. zależy m.in. od wykorzystania środków przez inne gminy w całym Województwie Wielkopolskim. Radny H. Janus poinformował, że obawia się tego, iż wszystkie świetlice w spisie nie zostaną wyremontowane i że środki nie przepadną.

Burmistrz Rogoźno powiedział, że nikt nie robił nic w tajemnicy przed radnymi. Nadmienił, że to radny Z. Nowak był reprezentantem  Gminy w Stowarzyszeniu i powinien zrobić spis, a tego nie uczynił. Wstępne karty projektu, które Burmistrz robił z Kierownikiem Wydziału powstały w Urzędzie, po to aby nie przepadły środki. Pomagał przy nich jeszcze Dyrektor RCK. Wykorzystanie środków zależy od decyzji Burmistrza i Rady.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radny Z. Nowak nie miał możliwości podjęcia działań, ponieważ Pan Burmistrz skrupulatnie uniemożliwiał mu to. Dodała, że działania Pana Burmistrza były nakierowane na to, aby „wyciąć” radnego Z. Nowaka ze wszelkich posiedzeń i Burmistrz nie dopuszczał, aby radny Z. Nowak w czymkolwiek brał udział. Pan Nowak nawet był obrażany, kiedy pojawiał się na posiedzeniach LGD, mimo że był przedstawicielem Gminy wybranym przez Radę Miejską. Radny był sadzany w kącie i nie miał praktycznie prawa zabierania głosu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna R. Tomaszewska była na jednym posiedzeniu Stowarzyszenia bronić radnego Z. Nowaka. Dodał, że radny Z. Nowak był przedstawicielem Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu, a Pani R. Tomaszewska i radny Z. Nowak koniecznie chcieli, aby był w Radzie Stowarzyszenia. Stwierdził, że radna byli te pojęcia. Nadmienił, że walne zebranie Stowarzyszenia nie przyjęło radnego Z. Nowaka do Rady Stowarzyszenia, a nie Burmistrz ani osoba fizyczna.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że ma wątpliwości, czy taki sposób realizowania punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych jest dokonywany właściwie.

Radny H. Janus stwierdził, że jest tyle tematów, że jeżeli przeczytane zostaną odpowiedzi na wszystkie interpelacje, to zdąży się zapomnieć o czym były i trzeba będzie je czytać jeszcze raz, bo są uwagi do nich. Dodał, że lepiej odczytać każdą interpelację i później zgłaszać do niej uwagi.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że Regulamin Rady Miejskiej mówi, co radny w ramach zgłoszonej interpelacji ma prawo zgłosić m.in. uwagi, prosząc o uzupełniane. Zauważył, że w tej chwili odbywa się dyskusja na każdy temat i dochodzi do sytuacji takich, jakich nie powinno dochodzić.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 5/VI/2011 radnych: H. Janusa, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego o treści: '' W odpowiedzi na interpelację nr 5/VI/2011 złożoną na IX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27.04.2011 roku przez grupę radnych w sprawie remontów przepustów w m. Gościejewo, przekazaną pismem BR.31.0003.28.2011 z dnia 28.04. 2011 r. informuję, że przystąpiono do remontu wymienionych w interpelacji przepustów.'' -   odpowiedź stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

Radny H. Janus podziękował w imieniu mieszkańców za tak szybką naprawę przepustów. Dodał, że radni składają interpelacje w sprawie wniosków mieszkańców, które później przekazują do Urzędu i za to mają diety i od tego są. Stwierdził, że nie rozumie zawiści, drwin i uwag pod adresem niektórych radnych, którzy składają interpelacje. Dodał, że radni robią wszystko dla dobra mieszkańców i Gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 6/VI/2011 radnych: H. Janusa, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego o treści: ,, W odpowiedzi na interpelację nr 6/VI/2011 złożoną na IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27.04.2011 r. przez grupę radnych w sprawie naprawy dachu i posadzki przystanku autobusowego w Gościejewie oraz wycięcia drzew i krzewów na drodze gminnej nr 273520P w Gościejewie informuję, że naprawa wiaty przystankowej zostanie wykonana przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Natomiast na wycinkę drzew i krzewów na drodze gminnej nie ma środków w budżecie na 2011 rok. Z uwagi na duży zakres prac na odcinku ok. 1100 mb. możliwa jest wycinka mechaniczna w okresie jesienno-- zimowym, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie.'' -   – odpowiedź stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Radny H. Janus stwierdził, że jeżeli nie ma środków w budżecie, to można w prasie albo na stronie internetowej to ogłosić, ponieważ są osoby chętne które szukają drewna.

Burmistrz Rogoźna poprosił o skierowanie chętnych osób do Urzędu i temat zostanie załatwiony.

Radny H. Janus powiedział, że nie będzie szukał chętnych, tylko wnioskował, żeby ogłosić, aby chętni sami się zgłaszali.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 1/04/2011 radnych: H. Janusa, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego i A. Nadolnego o treści: ,, W odpowiedzi na pismo nr BR.31.0003.23.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. odnośnie interpelacji złożonej na IX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sprawie badań geologicznych terenu oraz wykupu gruntu pod planowaną obwodnicę miasta Rogoźna w ciągu planowanej drogi wojewódzkiej nr 241, Burmistrz Rogoźna wyjaśnia co następuje:

 

1.         Burmistrz Rogoźna pismem nr INTZ.7040-60/05 z dnia 23 listopada 2005 r. wystąpił z wnioskiem o ujęcie budowy obwodnicy miasta Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr  241   Sępolno – Rogoźno   w  wieloletnim planie inwestycyjnym   Województwa Wielkopolskiego.

 

2.         Wykonanie   badań  geologicznych  jest  przedwczesne,   gdyż  opracowana koncepcja przebiegu obwodnicy Rogoźna jest opracowaniem bardzo ogólnym. Na dzień dzisiejszy Gmina  Rogoźno nie posiada żadnych informacji o przystąpieniu  do  opracowania dokumentacji projektowej planowanej inwestycji, ani o ofercie projektanta bądź biura projektowego. Decyzję w zakresie badań geologicznych podejmuje projektant.

 

3.         Zakładając, że procedura wydania pozwolenia na budowę obwodnicy będzie prowadzona w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 z  zm.)  w  wyniku   której,   zostanie  wydana   stosowna  decyzja   będąca podstawą do dokonania stosownych podziałów geodezyjnych wydzielających grunty pod planowaną obwodnicę. Wydzielone grunty zgodnie z ww. decyzją przejdą z mocy prawa na własność zarządcy planowanej inwestycji.'' - odpowiedź stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 

Radny H. Janus zapytał, czy planowane jest wykonanie w najbliższym czasie planu zagospodarowania przestrzennego Wójtostwa i terenów za rzeką Wełną?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny nie tak dawno podejmował uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu przestrzennego i procedura trwa.

Radny H. Janus powiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa obecny był m.in. Kierownik RDW z Gniezna Pan J. Socha, który stwierdził, że: „działania powinny być równoległe, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Najpierw powinno się określić korytarz, w którym obwodnica powinna być zlokalizowana. Później powinno się wykonać badania geologiczne, czy teren nadaje się do budowy obwodnicy. Nadmienił, że plan zagospodarowania podczas opracowywania powinien być uzgodniony z zarządcą drogi. Takie uzgodnienie w formie postanowienia stanowiłoby akceptację zarządcy drogi. Dodał, że będzie on zwracał uwagę na takie kwestie jak wykonanie badań geologicznych.” Radny powiedział, że koszt takich badań to kilka do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od ilości odwiertów. Pan J. Socha stwierdził również, że bez badań geologicznych plan będzie niepełny i koronnym argumentem o wystąpienie z wnioskiem o realizację zadania powinno być opracowanie planu podpartego badaniami geologicznymi i uwarunkowaniami środowiskowymi, aby plan był dokumentem niepodważalnym, w oparciu o który będzie można dalej postępować. Radny wyjaśnił, że chodziło to, że jak plan będzie przegłosowany i będzie obowiązywał  i badania geologiczne zostaną wykonane, które potwierdzą, że droga tędy iść nie może, działki zostaną sprzedane i okaże się, iż obwodnicy Rogoźna może nie być albo trzeba będzie szukać terenu pod Laskowem lub Tarnowem.

Pan T. Zygmunt stwierdził, że Pan J. Socha powiedział, że ma być plan zagospodarowania i nie mówił o planie zagospodarowania przestrzennego, a więc chodzi o plan, czyli sytuacyjną mapkę, na której będzie zaznaczony przebieg planowanej drogi przez projektanta.

Radny H. Janus powiedział, że mówiono o planie zagospodarowania przestrzennego Wójtostwa i terenów, gdzie ma być obwodnica i chodziło o to, aby w planie zagospodarowania przestrzennego nie zrobić działek lub czegoś innego, aby było miejsce na obwodnicę.

Pan T. Zygmunt powiedział, że w tej chwili Urząd posiada koncepcję, która jest opracowywana w skali 1:10 000. Nie da się dokładnie powiedzieć, ile działki wyznaczyć pod planowaną drogę. Powtórzył, że musi być opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, który przygotowuje się na mapach w skali 1:500 lub 1: 1000, ale musi to być taka dokładność opracowania, która pozwoli wskazać co i z jakich gruntów ma być wydzielone. Pan J. Socha to miał na myśli. W uparciu o koncepcję, którą ma Urząd, nie jest się w stanie nic zrobić. Gmina mniej więcej wie, jak ma przebiegać ślad tej drogi, ale nie można powiedzieć o żadnych szczegółach.

Radny H. Janus powiedział, że przekazuje tylko słowa Pana J. Sochy. Zapytał, czy jeśli plan zagospodarowania przestrzennego Rada przegłosuje i będzie on realizowany, to czy może się zdarzyć, że na danym terenie nie będzie miejsca na obwodnicę?

Pan T. Zygmunt powiedział, że w planie zagospodarowania przestrzennego też pokazywany jest tylko ślad, który później jest rozwijany. Na danym terenie robi się mapy do celów projektowych i dopiero znowu zaczyna się zaznaczenie szczegółowe śladu.

Radny H. Janus zapytał, co jeśli ten ślad nie będzie się nadawał pod obwodnicę to co wtedy?

Pan T. Zygmunt powiedział, że trudno mu powiedzieć, czy będzie się nadawał czy nie. Stwierdził, że jest tylko kwestia pieniędzy, ponieważ przez każdy ślad można przejść.

Radny A. Nadolny powiedział do Prezesa Zarządu „Aquabellis”, że w swojej interpelacji nie wskazywał, że zaniechania są ze strony mieszkańców, którzy się nie podłączyli tylko „Aquabellis-u”, którzy nie zrobił przecisku pod drogą powiatową. Dodał, że mieszkańcy nie mają prawa, aby robić pod drogą przeciski. Nadmienił, że rura „Aquabellis” jest po jednej stronie drogi, a posesje po drugiej stronie. Mieszkańcy się dopraszają, aby ten przecisk powstał, żeby mogli się podłączyć.

Pan T. Zygmunt powiedział, że opracowana dokumentacja miejscowości Parkowo i Józefinowo, rozwiązuje kilka tematów na terenie wsi., które nie zostały rozwiązane w poprzednich inwestycjach m.in. na wysokości Pana Handzla i w pobliżu świetlicy. Pozostaje kwestia wygospodarowania pieniędzy i przystąpienia do realizacji inwestycji.

Radny A. Nadolny zapytał, czy można ten jeden przecisk zrobić wcześniej? Dodał, że nie wiadomo kiedy budżet Rogoźna będzie stać na zrobienie kanalizacji do Józefinowa.

Pan T. Zygmunt powiedział, że najpierw muszą być zagwarantowane środki i można by zadanie realizować etapami. Jednak mimo wszystko ta inwestycja musi się znaleźć w budżecie. Dokumentacja jest zrobiona i zabezpieczenie środków w budżecie spowoduje, że Urząd będzie mógł rozpocząć pewne działania. Najpierw potrzebne jest pozwolenie na budowę, później można by się zastanowić nad realizacją etapową. Stwierdził, że temat jest otwarty i jak znajdą się środki w budżecie to można do niego przystąpić.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że wiadomym jest, iż nikt nie buduje sieci kanalizacyjnej po obu stronach drogi. Ci, którzy znajdą się po przeciwległej stronie drogi muszą zrobić przyłącze pod drogą. W związku z tym musi być projekt, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym. Nadmienił, że projekt obejmował wybudowanie sieci i sieć powstała. Koszt przyłącza wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę pokrywa starający się o przyłączenie. Wyjątkowo w przypadku sieci podciśnieniowej Gmina musiała uzyskać specjalne zezwolenie na to, żeby robić przyłącza razem ze studzienką podciśnieniową, ponieważ normalnie tego przepisy nie przewidują. Prezes powiedział, że nie wie, czy chodzi o tych samych Państwa, którzy kiedyś z nim rozmawiali na ten temat, ale słyszał opinię, że kiedy budowany był kolektor była możliwość wykonania przecisku pod drogą do każdego z domów. Tylko ludzie tam mieszkający nie chcieli podłączenia do kanalizacji, dlatego nie zostało to wtedy zrobione. W związku z tym teraz będą musieli ponieść koszty przyłączenia się, a przyłączyć się muszą zgodnie z przepisami.

Radny A. Nadolny powiedział, że wykonać to musi „Aquabellis”. Tej pracy nie mogą wykonać mieszkańcy.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że nie musi być to „Aquabellis”, tylko firma która posiada odpowiednie uprawnienia np. firma prywatna.

Radny A. Nadolny zapytał, na kogo koszt?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że na koszt tych, którzy mają być podłączeni.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że projekt na te przyłącza jest. Zostało to wtedy z sołtysem uzgodnione przy projekcie, które jeszcze zabudowania pozostały m.in. te przed świetlicą. Dodał, że ludzie w Parkowie rozmawiają z firmą, że prywatnie chcą to zrobić. Dostali dokumentację z Urzędu. Nadmienił, że radny A. Nadolny jako radny powiatowy w poprzedniej kadencji siedział na sesjach i 1 mln zł został zdjęty z kanalizacji. Gdyby tak się nie stało, to dzisiaj nie byłoby tematu, ponieważ inwestycja rozwiązałaby problem nie tylko w Józefinowie. W Parkowie na terenach, gdzie buduje się Pan Janka, koło Pani Czubek, właściciel dostał dokumentację i zastanawia się, czy budować oczyszczalnię ekologiczną, czy zapłacić za przecisk.

Radny A. Nadolny zapytał, czy ci mieszkańcy ewentualnie, jeśli chcieliby zrobić oczyszczalnie przydomowe dostaną stosowne pozwolenie, jeśli blisko przebiega rura kanalizacji? Czy jedno z drugim nie koliduje?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zgodnie z ustawą w Gminie należy zgłosić taką oczyszczalnię po wykonaniu i nie potrzeba na to pozwolenia od Gminy. Urząd ma obowiązek prowadzenia rejestru oczyszczalni przydomowych.

Radny H. Janus zapytał, z jakiego działu i rozdziału będzie finansowane wydawanie biuletynu? Stwierdził, że w dobie internetu lepiej byłoby rozbudować stronę internetową Urzędu. Każdy mieszkaniec, który chce zdobyć jakieś informacje, ma do tego dostęp, ponieważ większość mieszkańców ma Internet. Dodał, że z doświadczenia wie, iż większość ludzi i tak biuletyn wyrzuca. W budżecie nie ma pieniędzy na dofinansowania do różnych zadań, a planowane jest wydawanie 10.000 zł rocznie na biuletyn.

Radny A. Nadolny wyraził zdziwienie, że pomimo konieczności oszczędzania, o której Pan Burmistrz i Pan Olenderski mówią, od tak sobie 10.000 zł ma być wyrzucone na reklamę Urzędu i propagandę. Stwierdził, że jeśli ktoś chce sobie robić reklamę i propagandę, to powinien za to płacić. Jest tyle gazet na terenie Rogoźna i wszystko jest opisane wielokrotnie.

Radny H. Janus stwierdził, że w co drugiej odpowiedzi na interpelacje jest napisane, że środków w budżecie nie ma.

Radny R. Szuberski zapytał Burmistrza, skąd 10.000 zł ma pochodzić na wydawanie biuletynu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie.

Radny R. Szuberski zapytał, czy są w tej chwili w budżecie środki na wydawanie biuletynu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelacje używa trybu dokonanego pisząc, że: „redagowaniem i wydawaniem biuletynu zajmować się będą pracownicy...”, „...ponadto będzie od drukowany...”.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

X. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 13.06 odbyło się posiedzenie Komisji, na którym szczegółowo omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźna za 2010 r. Na posiedzeniu podjęto kilka wniosków, które zostaną sformułowane w późniejszym terminie. Ponadto omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się 09.06 i miało miejsce w Zespole Szkół w Parkowie. Na posiedzeniu obecni byli dyrektorzy placówek oświatowych. Zanim przystąpiono do realizacji posiedzenia, złożono gratulacje Pani M. Cisowskiej, Pani D. Czechowskiej i Panu M. Kabatowi w związku z rozstrzygnięciem konkursu na stanowiska dyrektorów. Złożono także podziękowania Pani Dyrektor SP nr 3 B. Gruszczyńskiej za dotychczasową współpracę. Na posiedzeniu Pani Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska przedstawiła informację o planowanej pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz informację o planowanym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Rogoźno - „Akcja 2011”. Radni oraz zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia szkoły. Radny podziękował Pani Dyrektor ZS w Parkowie M. Cisowskiej za przyjęcie i udostępnienie sali. W dalszej części posiedzenia przeanalizowano wykonanie budżetu za 2010 rok oraz omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Członkowie KSSOiK przyjęli również wniosek  dotyczący poprawy częstotliwości świateł na przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki oraz wniosek o zwrócenie się do Pana Prezesa Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”, aby zobligował osoby odpowiedzialne za sprzątanie targowiska do wykonywania tych czynności zaraz po zakończeniu piątkowego targu. Do Pana Burmistrza skierowano również prośbę dotyczącą oczyszczenia rowu przy garażach na ul. Polnej. Przewodniczący KSSOiK poinformował, że na zaproszenie Pani Kierownik GOPS  brał udział w spotkaniu z członkami Klubu Seniora, a także w zebraniu sprawozdawczo- wyborczym Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie. Ponadto 27 maja brał udział w uroczystym jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Gnieźnie oraz w zastępstwie za Pana Przewodniczącego brał udział w piknikach rodzinnych w Budziszewku, Pruścach i SP nr 3.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że 13.06 odbyło się posiedzenie Komisji w temacie: analiza trybu i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Rogoźna za 5 miesięcy. W omawianym okresie Burmistrz przyjął 47 interesantów, 8 wniosków wpłynęło od radnych z dyżuru. Wpłynęła również jedna skarga dotycząca „Aquabellis”.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej - załącznik nr 27 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 28 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 17.05.2011 r. – 13.06.2011 r. - załącznik nr 29 do protokołu.

 

Radny P. Wojciechowski zapytał o szczegóły:

-         spotkania  z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego W. Jankowiakiem w sprawie obwodnicy Rogoźna,

-         podpisania umowy na remont świetlicy w Gościejewie.

Burmistrz wyjaśnił, że:

-         Pan Marszałek mówił o sytuacji finansowej Województwa i o ciężkiej sytuacji związanej z budową dróg. Zostanie wykonane badanie ruchu na ul. Kościelnej. Pierwszą sprawą jest to, że obwodnica musi się znaleźć w WPI u Marszałka. Każdy radny Sejmiku broni swojego terenu i dba o niego, dlatego nie ma możliwości, żeby budowa jakiejś drogi była wykreślona z budżetu. Wicemarszałek nie ukrywa, że z doświadczenia wie, iż czas od wprowadzenia do WPI do realizacji to ok. 7-10 lat.

-         Remont świetlic w  Gościejewie będzie wykonywała firma MIR-BUD, która jest zarejestrowana w Rogoźnie. Prace przebiegają na razie sprawnie. Położono prąd i trwa szpachlowanie ścian. Rada sołecka zobowiązała się do rozebrania parkietu i boazerii na ścianach i zostało to zrobione. Od wczoraj rozpoczął się remont dachu. W dniu dzisiejszym firma zalewała posadzkę w kuchni, u łożone są już rury do kanalizacji. Umowę podpisano na 229.000 zł

Radna R. Tomaszewska zapytała o  udział w rozprawie – Pan Pałka z Trzcianki przeciwko Gminie o zapłatę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w sierpniu ubiegłego roku rozwiązał umowę na sprzątanie mechaniczne ulic Rogoźna z firmą Pana Pałki z Trzcianki, ponieważ wykonywała to nierzetelnie. Pan Pałka wystąpił do Sądu o zapłatę ok. 4.800 zł za miesiąc sierpień ubiegłego roku. Odbyły się 3 rozprawy i dzisiaj miał być wyrok, ale jeszcze nie ma informacji o wyniku rozprawy.

Radny H. Janus powiedział, że dzisiaj się dowiedział, iż inspektor nadzoru nie każe firmie remontującej świetlicę w Gościejewie, zrywać papy. Podobno nie było to w zakresie przetargu i być może firma będzie kładła na zniszczoną papę styropian. Radny powiedział, że składa wniosek o zajęcie się tą sprawą. Zapytał także o  spotkanie z firmą mającą projektować ścieżkę pieszo- rowerową do Gościejewa.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na dzień dzisiejszy połowa dachu jest zerwana z papy. Dodał, że nie pamięta, czy było to w kosztorysie ujęte, czy nie. Nadmienił, że odbyło się spotkanie z Panem Konewką w Poznaniu, którego firma robiła projekt budowy ronda w Rudzie i drogę zbiorczą. Okazało się, że firma chce pracować na mapach elektronicznych, a Urząd przygotował mapę papierową. Pan geodeta zobowiązał się w ciągu tygodnia dostarczyć mapę cyfrową. Gmina ma w budżecie 15.000 zł na to. Umówiono się, że jak mapa cyfrowa będzie gotowa, to odbędzie się spotkanie i Pan Konewka przedstawi ofertę. Nadmienił, że cena nie jest ustalona i prawdopodobnie projekt będzie zrobiony do końca roku, zgodnie z umową  z GDDKiA. 

Radny H. Janus powiedział, że wniosek mieszkańców był też taki, aby przy projektowaniu ścieżki pieszo- rowerowej zaprojektować jej oświetlenie, a także oświetlenie skrzyżowania w stronę Czarnkowa. Stwierdził, że ze świetlicy w Gościejewie jest zebranie ok. 10% papy.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy odbył się przetarg na remont świetlicy w Grudnie i budowę boiska w Słomowie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przetarg na remont świetlicy zaplanowany jest na najbliższy piątek.

Kierownik Wydziału RGiP M. Domagalska powiedziała, że przetarg na boisko w Słomowie był na dzisiaj, ale nie złożono żadnej oferty.

Radny H. Janus zapytał o wniosek mieszkańców o oświetlenie ścieżki rowerowej i ewentualnie skrzyżowania.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że z Panem Konewką rozmawiał tylko o projekcie na chodnik.

Radny H. Janus zapytał, czy Sołectwo ma powtórzyć wniosek, aby przy okazji zrobić projekt oświetlenia?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie rozmawiał na ten temat. W budżecie jest kwota 15.000 zł i trzeba myśleć realnie. Projekt na oświetlenie można zrobić później.

Radny H. Janus stwierdził, że za te same pieniądze można zrobić projekt oświetlenia jako jedną całość. Kwotę 15.000 zł można zapłacić za jeden projekt. GDDKiA chciała tylko projekt i może uda się zaproponować im wykonanie oświetlenia.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Sołtys Sołectwa Budziszewko Z. Nowak stwierdził, że wypowiedź Pana Burmistrza dotycząca działalności jego osoby w LGD „Dolina Wełny” była oszczercza i nieprawdziwa. Pan Burmistrz mówił, że radny Nowak, jako przedstawiciel Gminy, nie zrobił czegoś i Burmistrz z Panem Zygmuntem sporządzili karty wniosków o dofinansowanie realizacji projektów Gminy Rogoźno. Stwierdził, że ma ten dokument i nie jest on przez nikogo podpisany. Stwierdził, że w liście jest wyraźnie napisane, iż wnioskodawcami są rady sołeckie z poszczególnych wsi. Nadmienił, że ten dokument był już przygotowany zanim Rada wybrała radnego Z. Nowaka do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu. Stwierdził, że §22 Statutu mówi wyraźnie, iż obsługę Rady zapewnia Burmistrz, czyli jako radny nie miał prawa takimi rzeczami się zajmować.

Radny R. Kinach zapytał, kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że budowa rozpoczęła się 6 czerwca.

Radny M. Kutka zapytał, czy wiadomo kiedy powstanie plac zabaw w m. Garbatka i Dziewcza Struda? Kiedy ruszą prace dot. remontu świetlicy w Garbatce i czy wiadomo coś na ten temat? Czy jest możliwość zakrycia znaku informującego o pogotowiu na ul. Fabrycznej? Stwierdził, że nie wiadomo, czy od 1 lipca pogotowie wróci do Rogoźna, a zostały 2 tygodnie, kiedy może się coś zdarzyć.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tym roku place zabaw powstaną w Rudzie, Jaraczu, Studzieńcu i Pruścach. Nadmienił, że złożył wniosek na 7 placów zabaw, ale Rada Stowarzyszenia oceniła 4 wnioski punktowo lepiej i one zostały zakwalifikowane do realizacji. Do 25 lipca place zabaw mają być zamontowane. Co z kolejnymi placami nie wiadomo, ponieważ Gmina musi mieć swoje środki. Nie wiadomo również kiedy odbędzie się nabór. Odnośnie świetlicy w Garbatce, na 2011 r. nie składano żadnych wniosków, ze względu na sytuację finansową Gminy. Dwoma świetlicami, które są w najgorszym stanie to: Garbatka i Jaracz. Nadmienił, że nie wie, czy na 2012 r. będą składane wnioski, czy nie. Odnośnie znaku pogotowia Burmistrz wyjaśnił, że rozmawiał z Panią Dyrektor SP ZOZ w Obornikach i od 1 lipca pogotowie będzie funkcjonowało w Rogoźnie na ul. Fabrycznej. Szpital wymalował pomieszczenia, a Gmina kupiła nową wykładzinę. Zakrywanie tablicy na 2 tygodnie w tej chwili nie ma sensu.

Radny M. Kutka stwierdził, że ma to sens, gdyż jeśli zdarzy się wypadek i będą to osoby przyjezdne i zobaczą napis pogotowie, to będą szukali pomocy gdzie wskazuje znak, a osoba będzie umierała. Nadmienił, że zakrycie znaku czarnym streczem to pół godziny i zdjęcie tego, to również pół godziny.

Radny H. Janus wyraził poparcie dla wniosku radnego M. Kutki.

Radny M. Kutka stwierdził, że jeśli Panu Burmistrzowi jest ciężko to zrobić, to może znak zakryć i zdjąć czarny strecz po 2 tygodniach, jeśli pogotowie wróci.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie mówił, iż jest mu ciężko to zrobić. Nadmienił, że w tej chwili zakrywanie znaku jest bezsensu.

Radny M. Kutka stwierdził, że to tak jakby powiedzieć, że życie ludzkie jest bezsensu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał o poczynione kroki dotyczące oczyszczania rowu na ul. Polnej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że teren został wysprzątany i wykoszony. Worki miały być dzisiaj zabrane przez Pana Siwińskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki w imieniu mieszkańców os. Przemysława i ul. Polnej podziękował za realizację wniosku.

Radny R. Szuberski zapytał Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego o efekty i korzyści dla Gminy Rogoźno z wyjazdu na Litwę. Poprosił o przypomnienie składu delegacji.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że w skład delegacji weszli: Pan Zastępca Burmistrza, Pani Pełnomocnik ds. Oświaty, Pan Komendant Straży Miejskiej. Nadmienił, że Litwini to bardzo gościnny naród. Delegacja była przyjęta w szkole, dużo było pytań odnośnie spraw oświatowych. Marijampole może się pochwalić dużymi inwestycjami unijnymi. Jest wybudowany piękny hotel i plac. Podczas obchodów występowały bardzo często zespoły, które podkreślały swój folklor. Pod względem liczebności jest to miasto cztery razy większe od Rogoźno. Liczy ponad 40.000 mieszkańców, a w Urzędzie mają zatrudnionych 240 urzędników, czyli nieporównywalnie więcej niż w Rogoźnie. Niektóre drogi są w naprawie i praktycznie duża część miasta to plac budowy. Stwierdził, że wizualnie polskie miasteczka wyglądają estetyczniej. W Marijampolu dużo budynków czeka na odrestaurowanie. Nadmienił, że delegacja była na stadionie sportowym.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jakie poza wycieczką krajoznawczo- turystyczną są korzyści dla Gminy? Jakie kontakty nawiązano?

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że nie był upoważniony do prowadzenia wszelkich rozmów, tylko był od tego Pan Zastępca Burmistrza i Pani Pełnomocnik. Nadmienił, że brał udział jako przedstawiciel Rady i nie był stroną do jakichkolwiek rozmów.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski powiedział, że prawdopodobnie będzie współpraca między młodzieżą szkolną. Ponadto będzie możliwość wymiany między młodymi piłkarzami.

Radna R. Tomaszewska zapytała, kto to będzie finansował? Stwierdziła, że większość Rady jest negatywnie ustosunkowana do wymiany międzynarodowej młodzieży. Czy to stanowisko się zmieniło?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski powiedział, że jeśli będzie jakiś problem, to trzeba będzie podejść do tej sprawy, przeanalizować budżet, aby sprawdzić, czy Gmina może sobie na to pozwolić, czy nie.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że jeśli mają to być rzeczy wirtualne, to szkoda czasu, pieniędzy i zachodu. Zapytała o koszt wyjazdu delegacji na Litwę. 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że kilka lat temu Pani radna R. Tomaszewska też była na wyjeździe i do dzisiaj nie nawiązała kontaktów. Dodał, że rozmawiał z Panią Dyrektor Gimnazjum, które zwiedzali i wydaje mu się, że jakieś kontakty będą. Stwierdził, że radna jest obrażona, ponieważ nie dostała 3.500 zł dla Gimnazjum nr 2, a Gimnazjum nr 1 również nie dostało pieniędzy, a mimo to jedzie. Złożono projekt do polsko- niemieckiej fundacji, który został zakwalifikowany. Pani Karolak z grupą młodzieży wyjedzie na wymianę. Odnośnie kosztów wyjazdu, to wiążą się one z zakupem benzyny. Żadnych innych kosztów nie było.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że nie jest obrażona, ponieważ pieniądze miały być przeznaczone dla dzieci. Nadmieniła, że podobnie jak Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 korzysta z pomocy środków fundowanych przez stronę niemiecką i otrzymuje dokładnie takie same środki. Gimnazjum nr 2 ma podpisane porozumienie z ośrodkiem, gdzie program, który ustalono dla młodzieży wymagał przyjazdu autokarem. Stwierdziła, że środki były niezbędne i bez nich nie udało się wyjechać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na sesji gdzie rozdzielano środki radna R. Tomaszewska nie użyła argumentu dot. autokaru.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że jedynym argumentem, który mógłby przekonać Pana Burmistrza byłoby to, że nie wnosiłaby tego radna R. Tomaszewska, tylko ktoś z grupy koalicyjnej Pana Burmistrza.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego delegacje z Gminy w różne miejsce wozi Straż Miejska?

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że na wyjazdy dobierane są osoby tylko z koalicji i jest to tzw. „marchewka”.

Radny R. Szuberski zapytał o decyzję w sprawie podniesienia rury kanalizacji sanitarnej na moście w rejonie Wójtostwa. W odpowiedzi na interpelację  Pan Burmistrz napisał, że sprawę skierował do „Aquabellis”.  Zapytał, jak to się ma do pozwolenia wodno- prawnego, w którym jest zapis, że rury miały być położone równolegle. Nadmienił, że między Jaraczem, a mostem Wągrowieckim różnica w poziomach wynosi ok. 10m. W tej chwili stan jest bardzo niski i można by przystąpić do wykonania tego zadania.

Burmistrz Rogoźna zapytał radną R. Tomaszewską, o jakiej marchewce mówi?

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że Pan Burmistrz dysponuje takim intelektem, że wie co to znaczy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wyjazdów do innych gmin nie traktuje jako wycieczki. Zaproszenie dostaje Burmistrz i sam dobiera ludzi do delegacji, którzy coś z takich wyjazdów wyniosą. Różni ludzi jeździli na takie zaproszenia m.in. sołtysi, dyrektorzy szkół i radni. Odnośnie kosztów, to paliwo wyjdzie 0,20 zł za km, jeśli jest służbowy samochód, a delegacja chociażby 0,90 zł. Było to najtańsze rozwiązanie. Odnośnie rury na Wójtostwie, Burmistrz stwierdził, że m.in. dzięki radnemu R. Szuberskiemu została uszkodzona. Dodał, że informował Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i radny R. Szuberski przyjechał na miejsce z Komendantem Powiatowym i w ogóle nie zareagowali będąc na 2 mostach. Komendant Powiatowy stwierdził nawet, że Gmina powinna zapłacić za ten przyjazd.

Radny R. Szuberski stwierdził, że Pan Burmistrz powinien się zapoznać z prawami i obowiązkami jakie ciążą na Burmistrzu. Zapytał, czy przy odbiorze było brane pod uwagę to, że zapis w pozwoleniu wodno- prawnym mówi o równoległych rurach? Nadmienił, że rura zasłania światło mostu i jest wadliwie wykonana. Poinformował, że razem z radnym R. Kinachem dysponuje dokładnymi pomiarami geodezyjnymi i wiedzą, w którym momencie są błędy.

Prezes Zarządu „Aquabellis” poinformował, że odpowiedzi udzielił w tej sprawie na piśmie. Dodał, że w tej sprawie zasięgał opinii u projektanta, który nie czuł się kompetentny, żeby się na ten temat wypowiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, czy rurę można podnieść, czy nie. Następnie w firmie FLOWAG, która napisała, że trzeba wykonać 2 dodatkowe lifty, aby uzyskać odpowiednią wysokość. Lifty muszą być oddalone od siebie o 6m, czyli od strony „Aquabellis” trzeba by było rozkopać ok. 15m. Z drugiej strony rura pionowo biegnie w dół. Przy czym trzeba by było uzyskać pozwolenie na wejście na ogródek, gdzie rura zakręca w stronę przepompowni ścieków. Do tego potrzebny jest dźwig, żeby całą rurę podnieść i potrzymać przez kilka godzin, zanim się dorobi końcówki.

Radny R. Szuberski zapytał, czy będzie to realizowane, czy nie?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że nie może się wypowiadać, czy będzie to robione, czy nie. Najbardziej odpowiednią firmą do podniesienia tej rury byłaby firma, która wykonywała sieć podciśnieniową, czyli firma ATATECHNIKA.

Radny R. Szuberski zapytał, czy w tym miejscu rura była położona właściwie?

Prezes Zarządu „Aquabellis” poinformował, że nie dysponuje projektem. Dodał, że z tego co słyszał, to w pozwoleniu wodno- prawnym było tylko określone, że rury mają być równolegle do siebie. W tej chwili są one równolegle do siebie. Powtórzył, że nie dysponuje projektem, ale jest to do sprawdzenia.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, czy ma rozumieć, że Pan Prezes udzieli radnemu odpowiedzi na następnej sesji?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że tak.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski wyraził niezrozumienie dla postawy radnej R. Tomaszewskiej. Stwierdził, że radna zadaje pytania i sama sobie na nie udziela odpowiedzi. Nadmienił, że z wieloma radnymi, jeszcze w poprzedniej kadencji, rozmawiał na temat wyjazdów i w większości były stwierdzenia, że z pewnymi osobami oni nie chcą wyjeżdżać.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że kiedyś Pan Olenderski też był w tej grupie z którą nie chciano wyjeżdżać. Stwierdziła, że kością niezgody nie stał się wyjazd, ale to że dzieci nie pojechały do Niemiec na tygodniową wymianę. Nadmieniła, że radny A. Olenderski powinien w swoim sumieniu sobie odpowiedzieć, czy był w porządku nie głosując za śmieszną kwotą na tygodniowy wypoczynek dzieci z Gimnazjum nr 2, a samemu wyjeżdżając na wycieczkę krajoznawczą na Litwę.

Burmistrz Rogoźno powiedział, że nie była to wycieczka krajoznawczo- turystyczna, ale wyjazd odbył się na oficjalne zaproszenie mera Marijampola dla Burmistrza Rogoźna na Dni Marijampola.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że były plany, iż dzieci i tak pojadą na wymianę. Dodał, że ma nadzieję, że tak się stanie. Powiedział, że radna też swego czasu usilnie zabiegała i głosowała przeciwko budowie kanalizacji sanitarnej w Józefinowie. Nadmienił, że dla mieszkańców była to ważna sprawa i nawet byli na sesji. Wtedy radnej R. Tomaszewskiej nie przeszkadzało, że pozbawiła tych ludzi podstawowej potrzeby dla funkcjonowania każdego człowieka.

Radny A. Nadolny zaproponował, aby od następnego razu koszty paliwa pokrywały osoby, które jadą w delegacji.

Radny H. Janus powiedział, że jak sołectwo chciało zorganizować wycieczkę dla mieszkańców to było wielkie larum. Wyjazd delegacji, mimo że nazywa się inaczej, też jest wycieczką tylko dla mniejszej liczby osób.

Radny R. Szuberski powiedział, że cofa swoje pytanie, bo wywołało niepotrzebną dyskusję.

Radny M. Kutka stwierdził, że nie dostał odpowiedzi na pytanie, czy ma się zająć zakryciem znaku, czy zostawić go tak jak jest.

Zastępca Burmistrza powiedział, że zostawić tak jak jest.

Radny H. Janus poinformował, że rozmawiał dzisiaj z Panem Kierownikiem RDW w Gnieźnie Panem J. Sochą , który obiecał, że w okolicach połowy lipca odbędzie się komisja bezpieczeństwa. Wyraził nadzieję na to, że chociaż radni, którzy składali wnioski zostaną powiadomieni o terminie tej komisji. Następnie radny w imieniu sołtysa Sołectwa Karolewo zaprosił wszystkich radnych na turniej wsi w Karolewie, który odbędzie się w niedzielę.

Radny A. Jóźwiak poprosił wszystkich sołtysów, a także radnych o podanie informacji, gdzie na terenie sołectw w Gminie znajdują się drzewa, aleje o okazałych wymiarach, bądź związane z ważnymi wydarzeniami lub legendami, które można by uznać za pomniki przyrody. Dodał, że informacje należy podawać do Pani B. Rygi pracownika UM w Rogoźnie lub do niego, w celu zweryfikowania, czy te obiekty spełniają kryteria. Nadmienił, że chodzi o przygotowanie uchwały, aby te drzewa poddać ochronie prawnej.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radny A. Olenderski mówi nieprawdę, ponieważ za zdjęciem kanalizacji w Józefinowie głosował również radny A. Olenderski, kiedy okazało się, że aby podejść do budowy kanalizacji należy zdjąć wszystkie inwestycje, które były w WPI. Poinformowała, że radni wcześniej wnioskowali o przesunięcie w czasie budowy kanalizacji w Józefinowie, a nie o jej zdjęcie. Następnie radna w imieniu kółka teatralnego oraz opiekunów z ZS im. H. Cegielskiego zaprosiła radnych i obecnych gości na premierę musicalu „Metro”, która odbędzie się 20 czerwca o godz. 17 w RCK.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki podziękował wszystkim radnym i pracownikom Urzędu, którzy wzięli udział w meczu samorządowców z okazji jubileuszu 90- lecia istnienia RKS „Wełna”.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że to radna R. Tomaszewska mówi nieprawdę. Po zdjęciu pieniędzy, kiedy radna się zorientowała, że naciski społeczne z tych okolic są bardzo duże, mieszkańcy przychodzili na zebrania i radna się tłumaczyła mieszkańcom, dlaczego tak się stało. Nadmienił, że radna brała udział w tym, aby zdjąć pieniądze z budowy kanalizacji w Józefinowie. Kiedy weszła kanalizacja sanitarna w Rogoźnie wiele inwestycji było odrzuconych, gdyż było to warunkiem posiadania środków na kanalizację. Na samym początku kanalizacja sanitarna w Józefinowie była w WPI, ale większość radnych poprzedniej kadencji je zdjęła. Dopiero po jakimś czasie, gdy podjęto inne decyzje, to radni próbowali to wprowadzić do budżetu.

Radny H. Janus powiedział, że przy konstruowaniu budżetu na 2010 rok, były zdjęte środki z kanalizacji sanitarnej w Józefinowie na różne inwestycje i jednocześnie przełożone środki na 2011 r. Później były zdjęte wszystkie inwestycje również przez Pana A. Olenderskiego.

Zastępca Burmistrz K. Ostrowski poinformował, że o godz. 17 na stadionie RKS „Wełna”jest turniej piłkarski m.in. zagra kadra z Gminnej Ligii Piłki Nożnej z zawodnikami „Wełny”. Ponadto z 2 na 3 lipca odbędzie się nocny turniej piłki nożnej na Orliku.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy wiadomo już gdzie i kiedy odbędą się dożynki gminne w 2011 r.?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że dożynki odbędą się w pierwszą sobotę września w Gościejewie.

Radny H. Janus stwierdził, że frekwencja na dożynkach jest zawsze większa w niedzielę, a nie w sobotę. Zapytał, czy w tym roku było spotkanie z sołtysami na temat dożynek? Czy odbyło się tajne głosowanie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie było spotkania.

Radny H. Janus stwierdził, że wrócono do normalności.

Radny A. Nadolny zapytał o pobór prądu klimatyzacji w świetlicy w Parkowie.

Pan T. Zygmunt powiedział, że zamontowanie klimatyzacji spowodowało konieczność zwiększenia zabezpieczenia o 20kV. Zwrócono się do energetyki z wnioskiem i otrzymano zapewnienie, że pomimo braku rezerwy mocy, energetyka wybuduje nową trafostację. Poinformował, że rozmawiał z Panią projektant  i dokumentacja przeszła uzgodnienia w centrum uzgadniania dokumentacji i w tej chwili jest przygotowywana do złożenia komisji oceny dokumentacji w energetyce. Pan T. Zygmunt powiedział, że liczy na to, iż po tym posiedzeniu energetyka będzie mogła uzyskać pozwolenie na budowę i przystąpi do budowy nowego transformatora. Później pozostaje jeszcze kwestia wybudowania nowego przyłącza do świetlicy.

Radny A. Nadolny zapytał, kto poniesie koszty związane z transformatorem i przyłączem?

Pan T. Zygmunt powiedział, że zapewnienie, iż energetyka wybuduje nowy transformator Urząd dostał w warunkach. Została zawarta umowa między Gminą, a energetyką. Gmina wpłaciła pieniądze i na tej podstawie energetyka przystąpiła do projektowania. Czyli częściowo kosztem pieniędzy Gminy została uruchomiona inicjatywa budowy nowej trafostacji.

Radny A. Nadolny zapytał o koszt poniesiony przez Gminę?

Pan T. Zygmunt powiedział, że o ile dobrze pamięta całkowity koszt to ok. 4.000 zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nowy transformator rozwiąże nie tylko problem nowej klimatyzacji, ale także innych mieszkańców m.in. Pana Rozalczyka, który od lata składa pisma do ENEII o zwiększenie mocy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o sumienne wypełnianie obowiązku pełnienia dyżurów radnych.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.15

Wyciąg z protokołu sporządziła: A. Potocka

Rogoźno, dnia 29 czerwca 2011 r.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Dorota lachciak
data dodania: 25 Sierpnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-08-25 11:29:01
data wyworzenia: Dorota lachciak / 25 Sierpnia 2011