nazwa dokumentu: Zawiadomienie o terminie XX Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 28 marca 2012 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XX Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 marca 2012 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Rozpatrzenie projektów uchwał związanych ze zmianą lokalizacji Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie:

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b) podjęcie uchwał:

- zmieniająca Uchwałę Nr XXII/176/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie,

- zmieniająca Uchwałę Nr L/359/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

6.       Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) informacja Przewodniczącej GKRPA,

b) dyskusja.

7.       Działalność Urzędu Gminy na rzecz poprawy jej wizerunku i estetyki:

a) wystąpienie Sekretarz Gminy,

b) dyskusja.

8.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo,

b) zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych,

c) Gminnego Programu Opieki na Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2012,

d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,

e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,

f) wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego,

g) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.    Wolne głosy i wnioski.

14.    Zakończenie.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Paulina Grabowska
data dodania: 26 Marca 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-03-26 08:46:58
data wyworzenia: Paulina Grabowska / 26 Marca 2012