nazwa dokumentu: Protokół nr 15/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22 marca 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 15/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22 marca 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy wynikających z Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego za 2011 rok.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Zastępca Burmistrza – K. Ostrowski.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy wynikających z Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego za 2011 rok.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

 

Przewodniczący R. Dworzański zaproponował, aby punkt 2 zamienić z punktem 3 porządku obrad.

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy wynikających z Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego za 2011 rok. 

Spośród wszystkich oferentów Komisja losowo skontrolowała następujące organizacje:

1. Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dziecinazwa zadania:Wakacyjne warsztaty twórczości.

2. StowarzyszenieParkowianka” – nazwa zadania:Wakacje na wsi też mogą być ciekawe.

3. Klub ŻeglarskiKotwica” – nazwa zadania:Organizacja zajęć żeglarskich 2011.

4. StowarzyszenieParkowianka” – nazwa zadaniaDbamy o formę i zdrowie.

5. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Środowiskowy w Rogoźnienazwa zadaniaOrganizacja kąpieliska w Nienawiszczu 2011.

6. Bractwo KurkoweRogoża” – nazwa zadaniaTurnieje strzeleckie z okazji świąt narodowych 3 maja i 11 listopada.

7. Liga Ochrony Kraju w Rogoźnienazwa zadania:Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży.

 

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1. w rozliczeniu zadania „Turnieje strzeleckie z okazji świąt narodowych 3 maja i 11 listopada” - Bractwo Kurkowe „Rogoża”, zgodnie z umową w § 4 pkt. 2 procentowy udział dotacji wynosił nie więcej niż 9%, natomiast w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji wyniósł 13,91%.

2. w rozliczeniu zadania „Dbamy o formę i zdrowie”- Stowarzyszenie „Parkowianka”, brakowało dwóch kserokopii umów o dzieło na łączną wartość 650 zł, które zostały ujęte w sprawozdaniu oraz zwróciła się o wyjaśnienie pisowni nazwiska, które widniało na trzech umowach.

3. Do rozliczenia pozostałych dotacji uwag nie było.

 

Protokół nr 14/2012 został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.40

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 5 kwietnia 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący ………………………..

Wiceprzewodniczący ………………….

Członek …………………………………

Członek …………………………………

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Paulina Grabowska
data dodania: 18 Kwietnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-04-18 08:54:32
data wyworzenia: Paulina Grabowska / 18 Kwietnia 2012