nazwa dokumentu: Zawiadomienie o terminie XXII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 30 maja 2012 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXII Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 30 maja 2012 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Zajęcie stanowiska w sprawie budowy obwodnicy Rogoźna:

a) podjęcie apelu w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna.

5.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

6.       Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK:

a) informacje kierowników wyżej wymienionych jednostek,

b) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

c) zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

d) ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”,

e) ogłoszenia konkursu „Maja piękna zagroda”,

f) zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

g) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025,

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Paulina Grabowska
data dodania: 23 Maja 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-05-23 07:14:32
data wyworzenia: Paulina Grabowska / 23 Maja 2012