nazwa dokumentu: Zawiadomienie o terminie XXIII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXIII Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 27 czerwca 2012 r. (środa) o godzinie 11.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok:

a) sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2011 rok,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,

c) przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.,

e) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2011.

6.       Informacja o przewidywanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato 2012".

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 1878 przy ul. Za Jeziorem),

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 138/28 przy ul. Lipowej),

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 2413/6 przy ul. Długiej),

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (działki o nr ewid.: 286/1 i 286/2 położonych w Jaraczu),

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (projekt z dnia 12.06.2012 r.),

f) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Paulina Grabowska
data dodania: 18 Czerwca 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-06-18 07:30:49
data wyworzenia: Paulina Grabowska / 18 Czerwca 2012