nazwa dokumentu: Protokół Nr 23/2012 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 23/2012

z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 27 czerwca 2012 r. o godz. 11.00

 

XXIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 27 czerwca 2012 roku, na godz. 11.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Radny R. Kinach brał udział w obradach do godz. 14.40.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok:

a) sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2011 rok,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,

c) przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.,

e) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2011.

6.       Informacja o przewidywanych formach wypoczynku dzieci i młodzieżyLato 2012.  

  1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 1878 przy ul. Za Jeziorem),

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 138/28 przy ul. Lipowej),

c)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 2413/6 przy ul. Długiej),

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (działki o nr ewid.: 286/1 i 286/2 położonych w Jaraczu),

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (projekt z dnia 12.06.2012 r.),

f) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

      

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł do porządku obrad następujące autopoprawki:

-        w punkcie 7 podpkt g) projekt uchwały w sprawie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna – wniosek Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

-        w punkcie 7 podpkt h) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” oraz podpkt i) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami zaw obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

 

Innych uwag do porządku obrad nie było.

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z naniesionymi poprawkami.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 13 głosamiza” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny A. Nadolny poinformował, że zwrócili się do niego mieszkańcy Parkowa – droga józefinowska, którzy poprosili o przestawienie tablic z nazwami miejscowości. Na skrzyżowaniu dróg należałoby postawić tablicę z nazwą  m. Józefinowo i dodać strzałkę skrętu w prawo (droga prowadząca do bloków w m. Józefinowo) oraz postawić tablicę z nazwą m. Parkowo i dodać strzałkę skrętu w lewo.

Radny M. Połczyński zapytał dlaczego w przekazanym wykazie dyżurów radnych nie został uwzględniony Przewodniczący Rady Z. Hinz?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że nigdy w harmonogramie dyżurów radnych nie był uwzględniany, gdyż swoje dyżur pełni we wtorki i czwartki. Nadmienił, że najczęściej w biurze jest codziennie.

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego P. Gruszczyński powiedział, że zgłoszoną sprawę przekaże Dyrektorowi ZDP B. A. Jeranowi.

 

V. Wykonanie budżetu gminy Rogoźno za 2011 rok:

a) sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2011 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka – stanowi ono załącznik nr 4 do protokołu.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że budżet gminy na 2011 r. został uchwalony 26 stycznia 2011 r., który zmieniano piętnaście razy. Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości budżetu zostały ostatecznie określone w następujący sposób:

1. Dochody w wysokości 44.835.225 zł, w tym:

- dochody bieżące – kwota  41.127.479 zł,

- dochody majątkowe – kwota 3.707.746 zł.

2. Wydatki w wysokości 45.993.646 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 40.596.831 zł,

- wydatki majątkowe – kwota 5.396.815 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.158.421 zł.

4. Przychody ogółem w wysokości 2.555.333 zł, w tym:

- kredyt – kwota 159.188 zł,

- wolne środki – kwota 2.396.145 zł.

5. Rozchody w wysokości 1.396.912 zł.

Uchwalony na 2011 r. budżet Gminy Rogoźno wykonany został następująco:

1. Dochody zrealizowano w wysokości 43.678.117,66 zł (tj. 97,42%), w tym:

- dochody bieżące – kwota 40.366.155,36 zł (tj. 98,14%),

- dochody majątkowe – kwota 3.311.962,30 zł (tj. 89,33%).

2. Wydatki zrealizowano w wysokości 44.225.485,79 zł (tj. 96,16%), w tym:

- wydatki bieżące – kwota 38.909.726,63 zł (tj. 95,84%),

- wydatki majątkowe – kwota 5.315.759,16 zł (98,50%).

3. Deficyt budżetu wyniósł 547.368,13 zł.

4. Przychody ogółem zrealizowano w wysokości 2.551.831,52 zł, w tym:

- kredyt – kwota 155.233,79 zł,

- wolne środki – kwota 2.396.597,73 zł.

5. Rozchody zrealizowano w kwocie 1.396.912 zł.

Dochody budżetu Gminy Rogoźno zostały wykonane w 97,42%. Na ten wskaźnik zaważyło kilka pozycji: podatek od spadków i darowizn wykonano w 56,11%, opłata planistycznawykonano w  9,76% oraz środki UEna zadania majątkowe wykonano w 89,14%. Odnotowano po raz pierwszy od kilku lat niższy wskaźnik wykonania dochodów w podatkach i opłatach lokalnych tj. 93,17%, w latach poprzednich kształtował się on na poziomie od 102-104%. W 2011 r. po raz pierwszy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  zostały wykonane z nadwyżką w wysokości 101.676 zł. Dobry wskaźnik bo, 132,85% wykonano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Dodała, że we wcześniejszych latach, deklarowane przez Ministra Finansów dochody z PIT nie były wykonane. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 89,33% i jest to poziom porównywalny z 2010 r. Budżet gminy zasilany jest także przez różne dotacje celowe. Dotacje na zadania zlecone wykonano w 99,73%, a na zadania własne w wysokości 98,58%.

Wydatki  zostały wykonane na poziomie 96,16%. Jest to wskaźnik porównywalny z rokiem 2010 (96,80%). Różnica miedzy wykonaniem dochodów 97,42%, a wykonaniem wydatków 96,16% wynosi 1,26 p.p. Jest to relacja prawidłowa. Niepełne, ale bezpieczne wykonanie wydatków przyczyniło się do powstania tzw.osadu środków, który wykorzystano w maju 2012 roku na dodatkowe prace wynikłe przy budowie kanalizacji.

Szczególną grupą wydatków, wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane  w 98,50% - na plan 5.396.815 zł, wykonano 5.315.759,16 zł. Stanowi to relację w stosunku do wykonanych dochodów 12,17%. Wynik zupełnie przyzwoity jak na możliwości gminy. Zadań inwestycyjnych w 2011 roku było mniej niż w roku 2010, za to sprawniej i solidnej przebiegały poszczególne procesy inwestycyjne.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wyniosło 6.751.361,85 zł, w tym zadłużenie wobec:

a) banków 6.165.800 zł,

b) WFOŚiGW 558.782,85 zł,

c) z tytułu umowy leasingu na zakup komputerów 26.779 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 r. wyniósł 15,46% do wykonanych dochodów. Wskaźnik spłaty kapitału wyniósł 3,25%. Na dzień 31.12.2011 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wszystkie raty kedytów wraz z odsetkami były spłacane w terminach objętych harmonogramem.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jednym z elementów sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. jest informacja o stanie mienia gminy na dzień 31.12.2011 r., w której przedstawiono stan księgowy majątku. Gmina posiada:

- grunty o powierzchni 805,46 ha, o łącznej wartości 32.839.843,19 zł,

- budynku, budowle o wartości 56.062.057,13 zł,

- ograniczone prawo własności do lokalu użytkowego (biblioteki) o wartości 47.700 zł,

- wierzytelności zabezpieczone hipoteką na ogólną wartość 158.608,01 zł,

- w użytkowaniu wieczystym 17,24 ha o wartości 2.232.109,98 zł,

- składniki mienia komunalnego osób prawnych z 100% udziałem gminy, których wartość na koniec roku wynosiła 14.976.262,50 zł.

Gmina Rogoźno jest udziałowcem w: spółce Megawat, spółce Aquabellis, spółce Kopaszyn i Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie. Wartość wniesionych udziałów wynosi 8.698.075 zł. W informacji przedstawiono również dokonane zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźna na dzień 31.12.2011 roku  zamknął się sumą bilansową w wysokości 1.510.815,09 zł. Po stronie aktywów wykazano:

- stan środków pieniężnych w wysokości 1.302.928,21 zł,

- należności od budżetów w kwocie 207.886,88 zł.

Po stronie pasywów wykazano:

- zobowiązania na ogólną kwotę 6.742.384,55 zł,

- aktywa netto budżetu na kwotę minus 6.117.031,46 zł,

- inne pasywa w kwocie 885.462 zł – dot. otrzymanej w grudniu 2011 r. subwencji oświatowej na styczeń 2012 r.

Przedstawione dane w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w bilansie są zgodne z ewidencją księgową Organu.

Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r. zamknął sie sumą bilansową w wysokości 91.421.997,20 zł. Łączny rachunek zysków i strat sporządzony zbiorczo dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 r. wykazał zysk netto w wysokości 5.582.698,05 zł. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone łącznie dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazuje stan bilansu otwarcia: zmniejszenia, zwiększenia, wynik finansowy netto na koniec okresu oraz stan funduszu na koniec 2011 r., który wyniósł 82.098.973,81 zł. 

Skarbnik Gminy nadmieniła, że 2011 r. był rokiem trudnym, w trakcie którego zachwiana była płynność finansowa i gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Stałe monitorowanie realizacji dochodów i wydatków przyczyniło się do prawidłowego ukształtowania się podstawowych relacji budżetu, tj. wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących w związku z tym wystąpiła nadwyżka operacyjna w wysokości 1.456.428,73 zł. Dodała, że na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej radni mieli okazję do szczegółowego zapoznania się z wykonaniem budżetu, informacją o stanie mienia, informacją z realizacji planów finansowych gminnej instytucji kultury oraz sprawozdaniami finansowymi. Ponadto szczegółowo członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali po raz pierwszy trzy nowe dokumenty: łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego, łączny rachunek zysków i strat, łączne zmiany w funduszu jednostki. Dodała, że sprawozdania zostały pozytywnie ocenione przez zespół orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przez Komisję Rewizyjną.

 

b) opinia Regionalnej Izby Obrchunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rokopinię przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlickastanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

 

c) przedstawienie wniosku wraz z opinią Komiski Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rokwniosek przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzańskistanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzańskistanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

 

e) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

Radny R. Szuberski powiedział, że przedstawione sprawozdanie oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej powinny napawać optymizmem. Z przedstawionych dokumentów wynika, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona właściwie. Zapytał czy zgodnie z art. 19 ustawy o drogach publicznych zawarte porozumienia z zarządcami dróg? Dodał, że ma na myśli zarządcę drogi wojewódzkiej oraz drogi krajowej.

Burmistrz Rogoźna zapytał czego miałyby dotyczyć porozumienia?

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że porozumienia miałyby dotyczyć utrzymania ronda.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że posiada porozumienie dotyczące utrzymania ronda w Rudzie.

Radny R. Szuberski zapytał czy Burmistrz Rogoźna posiada porozumie dotyczące utrzymania ronda w Rogoźnie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie pamięta czy posiada porozumienie. Dodał, że można założyć nie ma stosownego porozumienia.

Radny R. Szuberski powiedział, że pytanie dotyczy właściwej gospodarki finansowej, ponieważ art. 25 wskazuje do właściwego zarządcy drogi kategorii wyższej należy jej utrzymanie. Dodał, że jest to związane z finansami jakie z tego tytułu gmina powinna otrzymywać.

Radny H. Janus powiedział, że podobne pytanie zadał na sesji w dniu 21.12.2011 r. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie drogi i remonty należą do zarządcy drogi. Dodał, że nie dotyczy to tylko drogi wojewódzkiej, ale również dróg powiatowych i drogi krajowej. Po dwóch miesiącach otrzymał ustną odpowiedź Burmistrza Rogoźna, zieleń jest utrzymywana i nie zostało podpisane żadne porozumienie. Wówczas zapytał Burmistrza Rogoźna czy zgodne z prawem jest utrzymywanie nie swojej własności? Burmistrz Rogoźna odpowiedział wówczas, że nie wie czy jest to niezgodne z prawem. Radny H. Janus poprosił wtedy o wydanie opnii prawnika w tym temacie, jednak opinii nie otrzymał, gdyż Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ,,na takie bzdury opinia prawnika nie jest przygotowywana.  Radny H. Janus stwierdził, że gmina być może traci 50 lub 100 tys. na wykonywane prace i z pewnością nie to bzdury. Dodał, że z pewnością jest to jakieś uchybienie i zmniejszenie dochodów gminy.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że na utrzymanie zieleni na rondzie w Rudzie ma podpisane porozumienie. Dodał, że nie pamięta czy posiada podpisane porozumienie dotyczące utrzymania ronda w Rogoźnie. W jego ocenie rondo jest dobrze utrzymane i być może radnemu ,,kole w oczy”, że centrum miasta jest pięknie utrzymane. Poinformował, że prace wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, a koszt dla gminy stanowi zakup kwiatów jednorocznych.

Radny R. Szuberski powiedział, że uważa rondo jest piękne. Dodał, że Burmistrz Rogoźna spotykając się z innymi burmistrzami powienien się ich zapytać w jakiej wysokości otrzymują środki na utrzymanie rond. Poinformował, że to kwoty od 15-20 tys. zł. Nadmienił, że to środki jakie powinny wpłynąć do budżetu.

Burmitrz Rogoźna powiedział, że przypomina sobie zgodnie z opracowanym projektem na rondzie w Rogoźnie miała zostać zasiana trawa. Na spotkaniu z przedstawicielami dróg wojewódzkich zobowiązał się, że Gmina Rogoźno będzie utrzymywać rondo. Trawa przeznaczona na zasianie na rondzie została przekazana Straży Miejskiej na cele gminy. W ramach tego Gmina Rogoźno posadziła klomby i róże. Dodał, że corocznie zakupywane są kwiaty jednoroczne, które sadzą i utrzymują pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

Radny H. Janus powiedział, że art. 19 pkt 4 ustawy o drogach mówi iż zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Jeżeli takich porozumień nie ma to, gmina nie ma roszczeń finansowych i żadnych zwrotów kosztów. Dodał, że wie iż odśnieżanie jest wykonywane przez zarządców, ale za utrzymanie zieleni i sprzątanie ulic gmina nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że radny R. Szuberski, radny H. Janus i Burmistrz Rogoźna mówią o zupełnie innych rzeczach. Dodała, że jest zniesmaczona iż Burmistrz Rogoźna ,,odwraca kota ogonem", ponieważ zadawane pytania dotyczą przekazania środków na utrzymanie ronda, natomiast Burmistrz Rogoźna zaczyna wypowiedzi od ataku czy rondo się nie podoba. Obie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Gmina Rogoźno nie jest, aż tak bogata by rezygnować nawet z niewielkich środków, np. 15-20 tys. zł. Jeżeli środki te można pozyskać na utrzymanie ronda to należy po nie sięgnąć, gdyż nie jest to jałmużna, tylko coś co się należy i z czego inne gminy korzystają. Nadmieniła, że uważa iż rondo jest piękne i pięknie jest utrzymywane. Prawie każdego dnia widuje na rondzie pracowników. Wyraziła pełne uznanie za utrzymanie ronda, które jest ozdobą miasta. Parkan przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego również stanowi ozdobę miasta, a jego wykonanie wyniosło 30 tys. zł i wielkim problemem było pozyskanie pieniędzy na ten cel.

Burmistrz Rogoźna powtórzył, że zgodnie z opracowanym projektem na rondzie miała zostać zasiana trawa. Jeżeli trawa zadowalałaby radną R. Tomaszewską, to dziś rosłaby ona na rondzie. Poinformował, że odbyły się spotkania, na których informowano o zasianiu trawy. Firma wykonująca rondo przekazała zakupioną trawę Straży Miejskiej, a gmina zobowiązała się utrzymać rondo. Podawane przez radną R. Tomaszewską kwoty pieniędzy to ,,wierutne paranoje" i być może radna publicznie poda kwotę 100 tys. zł. Zapytał na jakiej podstawie radna R. Tomaszewska mówi o kwotach 15-20 tys. zł? Być może utrzymanie ronda kosztuje 10 lub 8 tys. zł. Zapytał dlaczego radna R. Tomaszewska mówi, iż Burmistrz Rogoźna rezygnuje z dochodów w kwocie 15-20 tys. zł. Drogi wojewódzkie informowały, że nie będą utrzymywać ronda, dlatego zostanie na nim zasiana trawa. Dodał, że można zlikwidować rosnące na rondzie kwiaty i od przyszłego roku zasiać na nim trawę. Zapytał skąd radna R. Tomaszewska wie, iż zarządca drogi chce płacić gminie za utrzymanie ronda? Zarządca drogi nie chciał płacić, gdyż chciał zasiać trawę.

Radny H. Janus powiedział, że w dyskusji mówi się wyłącznie o rondach, a sprawa dotyczy również innych dróg. Na terenie miasta Rogoźna są również drogi powiatowe oraz droga wojewódzka, które są utrzymywane przez gminę. Zgodnie z ustawą rondo jest skrzyżowaniem dróg komunikacji lądowej, a jego utrzymanie należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. Rondo jest skrzyżowaniem trzech dróg gminnych z drogą wojewódzką i jego utrzymanie należy do zarządcy wyższej kategorii, czyli zarządcy drogi wojewódzkiej. Jeżeli byłoby zawarte porozumienie to koszty utrzymania musiałyby być zwracane gminie. Dodał, że dyskusja dotyczy zwrotu ponoszonych kosztów. Gdyby była zasiana trawa, to zarządca drogi musiałby ją kosić lub zwracać koszty ponoszone przez Gminę Rogoźno, a na tych czynnościach traci się pewne środki. Nadmienił, że podobna sytuacja dotyczy zarządu dróg powiatowych.

Radny R. Szuberski przytoczył art. 19 pkt 4, który mówi iż zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Podpisując porozumienie należy wynegocjować stosowną kwotę. Jeżeli gmina ponosi koszty nasadzeń kwiatów, to zarząd dróg powinien pokrywać inne koszty, np. zakup trawy,  zużucie wody, pracowników. Dodał, że przedstawione przez radnego H. Janusa kwestie są zasadne i konieczne do wykonania w przyszłości.

Burmistrz Rogoźna podsumowując toczacą się dyskusje powiedział, że radny R. Szuberski, radny H. Janus oraz radna R. Tomaszewska są za likwidacją kwiatów i zasianiem na rondzie trawy – zgodnie z wykonanym projektem. Dodał, że podczas budowy ronda rozmawiał z kierownikami, którzy informowali iż zgodnie z opracowanym projektem na rondzie zostanie zasiana trawa. Wówczas trawa została przekazana do urzędu, a jako Burmistrz Rogoźna zobowiązał się do posadzienia przez gminę kwiatów. Jeżeli ma być zasiana trawa, to siedmiu radnych może przegłosować i w przyszłym roku zostanie to wykonane, jeżeli jest to problem wykonania budżetu za 2011 r.

Radna R. Tomaszewska oświadczyła, że chce aby rondo było piękne, rosły na nim kwiaty i było ozdobą miasta. Poprosiła Burmistrza Rogoźna o nie wmawianie radnym czegoś, czego nie powiedzieli. Burmistrz jest chyba na tyle inteligentną osobą, że rozumie co się mówi.

Radny H. Janus powiedział, że uważa iż Burmistrz Rogoźna nie słucha tego co mówią radni. Dotychczas nie udzielono odpowiedzi na pytania o piękne ronda, ale również o ulice, które należą do zarządu dróg wojewódzkich i zarządu dróg powiatowych. Dodał, że drogi utrzymywane są przez gminę i na jej koszt. Gmina nie otrzymuje zwrotu ponoszonych kosztów, a co jest niezgodne z ustawą o drogach publicznych.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że jako przedstawiciel Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa uważa miniony rok nie był trudny. Świadczą o tym zgromadzone środki finansowe na rachunkach bankowych wyniosły ponad 1,3 mln zł, a w roku porzednim była to kwota ponad 3,4 mln zł. Poziom dochodów i wydatków nie był niższy niż, wręcz trochę wyższy, więc świadczy to o wyższym zanagażowaniu środków finansowych. Wydatki majątkowe w dziale 600 transport i łączność w 2011 r. wykonane zostały w kwocie 819.920,75 zł, a w 2010 r. była to kwota 601.088 zł. Za pozytywny element przyjmuje się, wydatki majątkowe w tym dziele wzrosły o ok. 200 tys. zł. Deficyt budżetowy w 2011 r. wyniósł 547.368,13 zł, a na początku roku budżetowego był zakładany na poziomie 1.158.421 zł. Nadmienił, że dzięki zmniejszeniu deficytu budżetowego było możliwe utrzymanie dodatniego wyniku finansowego. Stwierdził, że zadłużenie Gminy Rogoźno na koniec 2011 r. wynosiło 6.751.361,85 (tj. 15,46% wykonanych dochodów), a w 2010 r. wyniosło 7.966.261 (18,32% wykonanych dochodów). Dodał, że aby móc pozyskiwać środki z UE gmina musi się zadłużać, gdyż potrzebne środki finansowe na wkład własny gminy w inwestycje. Zmniejszanie się zadłużenia jest symptomem pozytywnym budżetu gminy. Stwierdził, że w oparciu o przedłożone dokumenty, w tym opinie Regionalnej Izby Obrachunkowy wykonanie budżetu gminy za 2011 r. ocenia pozytywnie. 

Radny H. Janus zapytał Skarbnik Gminy ile wynoszą koszty utrzymania drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych? Dodał, że jeśli byłoby podpisane porozumienie, to ponoszone przez gminę koszty prawdopodobnie zostałyby odzyskane. Zapytał z jakiego działu i paragrafu klasyfikacji budżetowej płaci się za oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, czyli utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich?

Skarbnik Gminy powiedziała, że zna stawkę jaką płacono za oczyszczanie 1 ulic, ale trzeba podać długość poszczególnych ulic, to wówczas będzie można wyliczyć koszty jakie poniesiono na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich. Łącznie na oczyszczanie miasta i wsi w 2011 r. wydano 287 tys. rozdział 90003, paragraf 4300.

Radny H. Janus zapytał ile wynosiła stawka za oczyszczanie 1 m²?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie podała stawki za oczyszczanie 1  m², gdyż poniesione koszty dotyczą oczyszczania miasta łącznie z wywozem koszy ulicznych.

Radny H. Janus powiedział, że wystarczy wyliczyć powierzchnię wraz z chodnikami dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej, następnie od całości ponoszonych kosztów odjąć wydatki ponoszone na drogi gminne i wówczas otrzyma się koszty, jakie ponosi się na drogi powiatowe i drogę wojewódzką.

Skarbnik Gminy dodała, że trzeba także znać stawkę za oczyszczanie miasta.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że wykonanie budżetu, to również jest wykonanie założonych planów. W budżecie była założona określona liczba działek gminnych, które przeznaczone były do sprzedaży. Zapytała ile procent planu wyniosła sprzedaż działek?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wg planu wykonanie sprzedaży działek w 2011 r. wyniosło 85,46%.

Radny H. Janus przypomniał, że na sesji w październiku 2011 r. została podjęta uchwała w sprawie przekazania 35 tys. na dofinansowane dla SP ZOZ w Obornikach na zakup ultrasonografu dla poradni chirurgicznej w Rogoźnie. Wówczas wnioskował o zapisanie punktu mówiącego, że jeżeli SP ZOZ nie wygra przetargu na poradnię chirurgiczną, to aby przekazane pieniądze wróciły do budżetu gminy. Okazało się, że SP ZOZ, ani żaden inny podmiot nie wygrał przetargu. Pieniądze zostały przekazane SP ZOZ Oborniki, ultrasonograf został zakupiony i znajduje się on w Obornikach. Warunkiem przekazania środków był zakup ultrasonografu na potrzeby poradnii chirurgicznej w Rogoźnie, dlatego uważa to stracone pieniądze, gdyż część mieszkańców korzysta z USG w Wągrowcu lub Poznaniu. Dodał, że wówczas nie chciano zmienić przygotowanej uchwały.

Radna R. Tomaszewska zapytała czym spowodowane było nie wykonanie w 100% planu sprzedaży działek?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że sprzedaż działek nie została zrealizowana ze względu na brak zainteresowania ze strony nabywców. W 2011 r. zostało ogłoszonych 18 przetargów i prawie każdy z nich zakończył się skutkiem negatywnym.

Radna R. Tomaszewska zapytała ile wynosi kwota nie wykonanego planu przychodów z tytułu sprzedaży działek?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to ok. 1,5 mln zł.

 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rokprojekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach wstrzymujących w obecności 15 radnych.

 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2011projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2011, podjęta została 8 głosami za przy 7 głosach wstrzymujących w obecności 15 radnych.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz pogratulował Burmistrzowi Rogoźna udzieleniu mu absolutorium oraz wszystkim jego współpracownikom, zwłaszcza Skarbnik Gminy. Podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i jej członkom za rzetelne przygotowanie wniosku.

Burmistrz Rogoźna podziękował 8 radnym za udzielenie mu absolutorium. Pozostałym radnym zaproponował, aby przejrzeli sprawozdanie z wykonanie budżetu, gdyż zadawane w dniu dzisiejszym pytania były szukaniem dziury w całym. Dodał, że dziwi się członek Komisji Rewizyjnej przeanalizował wszystkie sprawozdania finansowe, głosował za wnioskiem o udzielenie absolutorium, a dziś wstrzymał się od głosu. Podziękował kierownikom wydziałów, pracownikom urzędu, dyrektorom szkół, spółką i jednostkom organizacyjnym gminny oraz sołtysom, gdyż wykonanie budżetu jest pracą wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Radny M. Kutka powiedział, że w trakcie dzisiejszej dyskusji padło wiele argumentów, dlatego postanowił wstrzymać się od głosowania. Jako członek Komisji Rewizyjnej głosował za wnioskiem o udzielenie absolutorium, ponieważ na podstawie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

VI. Informacja o przewidywanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato 2012”.  

Informację o planowanych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Lato 2012” przedstawiła Pełnomocnik ds. oświaty L. Pijanowska – pisemna informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ponadto załączniki do protokołu stanowią:

- informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato 2012” - załącznik nr 9,

- informacja Rogozińskiego Centrum Kultury dot. przewidywanych form wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato 2012” - załącznik nr 10.

 

Radny H. Janus powiedział, że  obóz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych organizowany jest przez OSP Gościejewo i OSP Ryczywół, w którym z Gminy Rogoźno będzie uczestniczyć 70 uczniów. Sołectwo Gościejewo złożyło wniosek do Burmistrza Rogoźna o dofinansowanie obozu w kwocie 10 tys. zł, jednak został on odrzucony. Zapytał czy Pełnomocnik ds. oświaty wie czy znalazły się jakiekolwiek środki na dofinansowanie? Obóz organizowany jest dla 100 dzieci, więc z Gminy Ryczywół będzie uczestniczyło ok. 30 dzieci, a z budżetu przeznaczono kwotę 7 tys. zł, natomiast Gmina Rogoźno dla 70 uczestników nie przeznaczyła żadnych środków.

Pełnomocnik ds. oświaty odpowiedziała, że w kwestii finansowej nie potrafi odpowiedzieć na pytanie. Potwierdziła, że Gmina Ryczywół finansuje obóz w kwocie 7 tys. oraz przejazd autokaru w jedną stronę. Organizatorzy obozu poszukują środków finansowych, aby móc zapewnić młodzieży dodatkowe atrakcje, m.in. wyjazd nad morze. Odpłatność rodziców wynosi 150 od uczestnika i kwota ta pokrywa koszty pobytu oraz wyżywienia.

Radny P. Wojciechowski zapytał z jakiego powodu w przekazanych zestawieniach nie ma informacji o uczniach Gimnazjum Nr 2?

Pełnomocnik ds. oświaty wyjaśniła, że w Liceum Ogólnokształcącym nie jest organizowana żadna forma akcji letniej z powodu organizacji 150-lecia istnienia placówki, natomiast w Zespole Szkół Agrobiznesu oraz Gimnazjum Nr 2 w związku z reorganizacją placówek nie ma możliwości zaplanować tego typu zajęć. Jeżeli sytuacja się zmieniła, to szczegółowe informacje może przekazać radna R. Tomaszewska.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w każde ferie letnie i zimowe Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz ze szkołą organizowało zajęcia dla dzieci. W roku bieżącym ze względu na prace remontowe nie były planowane żadne zajęcia, jednak zdecydowano TPD wraz z nauczycielami zorganizuje zajęcia dla rogozińskich dzieci. Dodała, że termin dwutygodniowych zajęć nie jest jeszcze znany.

Radny H. Janus zapytał czy Gmina Rogoźno nie może dołożyć zgodnie z wnioskiem OSP Gościejewo kwoty 5 tys. na obóz. Planuje się zorganizować kilka wycieczek, m.in. do Szczecina. Dofinansowanie mogłoby zostać przekazane z działu ochotnicze straże pożarne, gdyż obóz przeznaczony jest dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, których członkowie już niedługo będą dorosłymi strażakami wyjeżdżającymi do akcji.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tej chwili jest to niemożliwe gdyż wydatki w strażach pożarnych w miesiącu kwietniu były wykonane były w 70%.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że wakacyjne zajęcia będą się odbywały na zasadzie wolontariatu nauczycieli. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nie otrzymało dofinansowania, ale pomimo tego nauczyciele zdeklarowali się bezpłatnie prowadzić zajęcia.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 1878 przy ul. Za Jeziorem) – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny A. Nadolny zapytał ile wynosi wartość przedmiotowej nieruchomości?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że przewidywana cena wywoławcza wyniesie ok. 20 tys. zł.

Innych uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 138/28 przy ul. Lipowej) – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał ile wynosić będzie cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości? Dodał, że cena nieruchomości mogłaby podawana przy procedowaniu każdej uchwały.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że przewidywana cena wywoławcza wyniesie ok. 100 tys. zł.

Innych uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 2413/6 przy ul. Długiej) – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że przewidywana cena wywoławcza wyniesie ok. 70 tys. zł.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.        

 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (działka o nr ewid.: 286/1 i 286/2 położonych w Jaraczu) – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że przewidywane ceny wywoławcze przedmiotowych nieruchomości wyniosą ok. 30 tys. zł/szt.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (projekt z dnia 12.06.2012 r.) - projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że przewidywane ceny wywoławcze nieruchomości wyniosą: działka 274/2 – kwota 42 tys. zł, działka 274/5 – kwota 21 tys. zł, działka 274/6 – kwota 41 tys. zł.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

f) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Aquabellis sp. z o.o. W. Dulko. 

Radny H. Janus zaproponował, aby czytając proponowane stawki taryf opłat podać stawki, które dotychczas obowiązują.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. przedstawił:

1. ceny (netto) i stawki opłat:

- woda: 3,33 zł/m3 (aktualnie 3,16 zł/m3) – wzrost o 5,38%,

- ścieki: 7,24 zł/m3 (aktualnie 6,92 zł/m3) – wzrost o 4,62%,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza głównego:

- dla dostarczania wody: 6,35 zł/m3 (aktualnie 6,31 zł/m3) – wzrost o 0,63%,

- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 13,34 zł/m3 (aktualnie 12,67 zł/m3) – wzrost o 5,29%,

- dla odprowadzania ścieków: 11,18 zł/m3 (aktualnie 10,71 zł/m3) – wzrost o 4,39%,

2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej:

- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 4,43 zł/m-c (aktualnie 4,35 zł/m-c) – wzrost o 1,84%,

- dla odprowadzania ścieków: 4,43 zł/m-c (aktualnie 4,35 zł/m-c) – wzrost o 1,84%,

3. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”):

- dla dostarczania wody: 4,46 zł/m-c (aktualnie 4,35 zł/m-c) – wzrost o 2,53%,

- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 4,46 zł/m-c (aktualnie 4,35 zł/m-c) – wzrost o 2,53%,

- dla odprowadzania ścieków: 4,46 zł/m-c (aktualnie 4,35 zł/m-c) – wzrost o 2,53%,

4. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:

- dla dostarczania wody: 4,02 zł/m-c (aktualnie 3,43 zł/m-c) – wzrost o 17,20%,

- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 11,01 zł/m-c (aktualnie 9,79 zł/m-c) – wzrost o 12,46%,

- dla odprowadzania ścieków: 8,85 zł/m-c (aktualnie 7,83 zł/m-c) – wzrost o 13,03%,

5. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquabellis sp. z o.o.: 50,00 zł (aktualnie: 46,00 zł).

Radny R. Szuberski powiedział, że spółka osiągnęła dość duży zysk, a proponuje się wprowadzić dość dużą podwyżkę. Dodał, że nie przypomina sobie aby w ciągu 8-10 lat była tak drastycznie podnoszona cena wody i ścieków. Zapytał czym spowodowana jest podwyżka, która średnio wyniesie 5-6%? Cena wody i ścieków w Gminie Rogoźno jest jedną z najwyższych w okolicy, nawet jest wyższa niż w Poznaniu.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że nie wie na czym radny opiera twierdzenie, iż jest to jedna z najwyższych podwyżek w ciągu ostatnich 10 lat. Porównując wzrost cen jakie były w poprzednich latach okazuje się, iż w ciągu poprzednich dwóch latach proponowane podwyżki cen były na wyższym poziomie. Proponowane ceny wynikają z kalkulacji i przyjętych założeń dot. stopnia inflacji, wynagrodzenia pracowników, stopnia wzrostu cen energii elektrycznej oraz podatku od nieruchomości.

Radny H. Janus zapytał na co zostanie przeznaczony osiągnięty zysk w kwocie 353 tys. zł? Jeżeli stawki opłat zostaną podwyższone to przewiduje się iż spółka osiągnie zysk na podobnym poziomie. Dodał, że w poprzednich latach podwyżki cen były przeprowadzane gdy spółce groziło nie wywiązywanie się z wszystkich inwestycji, gdyż w przeciwnej sytuacji musiałaby zostać dokonana dopłata z budżetu gminy. Spółka osiągnęła zysk, dopłata z budżetu gminy nie jest potrzebna, a podwyżkę cen wody ścieków się planuje.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. wyjaśnił, że zakładana marża zysku włączona do kalkulacji cen przeznaczona jest na realizację inwestycji uchwalonych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci.

Radny H. Janus zapytał czego dotyczyła kwota 174 tys. zł została umorzona. Zapytał z czego wynikało umorzenie?

Prezes Aquabellis sp. z o.o. wyjaśnił, że zysk spółki za 2011 r. wyniósł ok. 374 tys. zł, z czego 174 tys. zł stanowiło wspomniane umorzenie. Przed wybudowaniem kanalizacji podciśnieniowej w Rogoźnie ścieki były odprowadzane do rzeki i jeziora bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym spółka, która korzystała z kanalizacji ogólnospławnej musiała wnosić podwyższone opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. W związku z planami budowy kanalizacji poprzedni prezes spółki wystąpił o odroczenie wykonania opłat. Po zakończeniu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystąpiły warunki do ubiegania się o umorzenie podwyższonych opłat. Na decyzję o umorzeniu opat trzeba było czekać kilka lat i została ona wydana w końcu 2011 r. W związku z tym wspomniana kwota zwiększyła przychody spółki, ale fizycznie środki te nie wpłynęły do spółki.

Radny H. Janus powiedział, że Rada Miejska zatwierdziła plan rozwoju i modernizacji urządzeń. Na posiedzeniach Komisji dyskutowano czy wykupienie wodociągu i kanalizacji w Jaraczu będzie miało wpływ na podwyżkę cen wody i ścieków. Zapytał czy z tego powodu podwyżka wyniesie 9 czy 19 gr?

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że na po pobieżnym przeliczeniu inwestycji wodociągowej w Jaraczu podał wówczas kwotę 9 gr.

Radna R. Tomaszewska zapytała o ile procent wzrośnie cena wody i ścieków po zakończeniu budowy kanalizacji?

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że nie przeprowadzał jeszcze takiej kanalizacji. Na cenę składa się wartość podatku od nieruchomości, a w przypadku przekazania majątku wpływ na cenę będzie miała amortyzacja. Stawka amortyzacji wynosi 4,5%, a podatek od nieruchomości wynosi 2%.

Sołtys Sołectwa Budziszewko zapytał co obejmuje opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, która wynieść ma 50 zł? Zapytał czy opłata jest ponoszona za przyłączenie do licznika, czy jest to opłata za prawo do przyłączenia?

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że jest to zryczałtowana kwota związana z fizycznym wpięciem przyłącza do sieci wodociągowej. Koszty budowy przyłącza uzależnione są od jego długości.

Radny H. Janus powiedział, że nie analizował cen wody, ścieków i opłaty abonamentowej w wielu gminach, ale w Gminie Wysoka mieszkańcy płacą netto 2,78 zł/m3. Opłatę abonamentową radni zmniejszyli z 3 zł do 2,12 zł, a w Gminie Rogoźno opłata abonamentowa za dostarczanie wody wynosi 6,35 zł. Opłata abonamentowa za odbiór ścieków w Gminie Wysoko wynosi 2,51 zł netto, a w Gminie Rogoźno 4,43 zł netto. Dodał, że stawki opłat w Gminie Rogoźno plasują ją w „górnej półce” pod względem płatności.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że można porównywać ceny w różnych gminach i zawsze będą różnice, np. najwyższa cena w Polsce jest w Gminie Białogard, gdzie za 1 m3 wody i ścieków płaci się 42 zł. Przedstawione przez radnego porównanie cen jest nie wystarczające, ponieważ trzeba znać liczbę odbiorców wody i dostawców ścieków, długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć wodociągowa w Gminie Rogoźno wynosi ponad 200 km, a w mieście Piła, które liczy ponad 72 tys. mieszkańców, długość sieci wodociągowej wynosi ponad 190 km, dlatego w Pile ceny będą niższe. Dodał, że oprócz porównania cen, należy dokonać porównania warunków i kosztów świadczenia usług i wówczas odnieść się do nich odnieść.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy gdy wieloletni plan rozwoju i modernizacji nie został uchwalony, to wówczas spółka przejmowałaby wodociąg w Jaraczu i czy stawki opłat za wodę byłyby na niezmienionym poziomie? Zapytał czy spółka miała obowiązek przejąć wodociąg w Jaraczu?

Prezes Aquabellis wyjaśnił, że zgodnie z posiadaną opinią prawną w przedmiotowej sprawie nie ma możliwości uniknięcia odpłatnego przejęcia urządzeń wybudowanych przez inwestora.

Radny M. Kutka zapytał czy przejęcie urządzeń można byłoby odwlec w czasie, gdy w gminie będzie lepsza sytuacja finansowa?

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że sytuacja finansowa gminy nie ma wpływu na sprawę, gdyż urządzenia przejmuje spółka. Dodał, że przejęcie urządzeń zostało odwleczone nieco w czasie. Gdyby przejęcie nastąpiło później to nałożyłoby się na obecnie prowadzone inwestycje – budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Za ok. 1,5 roku nastąpi przejęcie kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków i wówczas nastąpi wzrost cen, gdyż wzrośnie podatek od nieruchomości.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy gdyby inwestor w Jaraczu zrzekłby się na piśmie zwrotu kosztów i po 2-3 lat zmieniłby zdanie, to czy wówczas należałoby mu zapłacić za wykonaną inwestycję? Zapytała jak ta sytuacja jest w prawie uregulowana?

Prezes Aquabellis sp. z o.o. wyjaśnił, że oświadczenie woli jest uregulowane w kodeksie cywilnym. Sprawę należałoby skonsultować z radcą prawnym, gdyż z posiadanej wiedzy wie iż są pewne konsekwencje złożenia oświadczenia woli na piśmie. Dodał, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z zdaniem prezesa Aquabellis sp. z o.o., iż środki finansowe nie zostały wypłacone od razu. W 2011 r. wypłacono 53 tys. zł bez dokonywania zmiany uchwały w sprawie planu wieloletniego. Zapytał jaki jest termin wypłaty środków finansowych od momentu złożenia wniosku? Zapytał czy pieniądze trzeba tak szybko wypłacić, że nie można przygotować uchwały? Czy termin wypłaty może wynosić rok, miesiąc lub tydzień? Zapytał o termin zakończenia inwestycji w Jaraczu, skoro w roku ubiegłym środki zostały wypłacone?

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że terminy w których trzeba przejąć urządzenia nie są określone prawem, a inwestycja została zakończona w 2009 r.

Radny H. Janus stwierdził, że wypowiedź prezesa potwierdza słowa radnych, iż nie należało wypłacać pieniędzy w 2011 r. bez zmiany planu, gdyż był czas aby wnieść na sesję stosowny projekt uchwały i wówczas wypłacić wspomnianą kwotę pieniężną. Dodał, że w imieniu klubów radnych chciałby wnieść poprawki do stawek taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy Rada Miejska podejmując uchwałę może proponowane  stawki zmienić?

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że kwestia ta była szeroko omawiana w środowisku wodno-kanalizacyjnym przez ekspertów z dziedziny prawa i radni nie mają żadnej możliwości prawnej zmieniania proponowanych stawek.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że zadał poprzednie pytanie, ponieważ nie chciałby aby organ nadzoru zarzucił jakieś nieprawidłowości. Dodał, że przyjmuje wyjaśnienia prezesa i jednocześnie radni złożyli wniosek o zmianę proponowanych stawek.

Radny H. Janus powiedział, że nie wie czy inne przepisy w Gminie Wysoka i w innych gminach. We wspomnianej gminie stawki wyrównano dla obu grup, ujednolicono, zmniejszono i przegłosowano. Dodał, że uważa iż w Polsce jest jedno prawo. Jeżeli Rada odrzuci uchwałę, to i tak proponowane stawki będą obowiązywały. Jeżeli zostanie przegłosowana uchwała po poprawkach radnych to będą obowiązywały stawki, jakie uchwaliła Rada.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyraził wątpliwości czy radny H. Janus ma rację w kwestii stawek.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. powiedział, że nie zna treści artykułu na jaki powołuje się radny H. Janus, w którym być może zapisano iż przegłosowano stawki po poprawkach, w tym być może po poprawkach wniesionych przez radnych. Wniesienie poprawek nie może mieć miejsca na sesji, może mieć to miejsce pomiędzy złożeniem wniosku, a sesją. Po złożeniu wniosku Burmistrz sprawdza czy taryfy zostały wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli coś budzi wątpliwości, to wyjaśnia się te kwestie i nanosi odpowiednie poprawki. Zapytał czy w artykule napisano iż radni  wnieśli poprawki?

Radny H. Janus odpowiedział, że w artykule napisano iż radni wnieśli „poprawki podczas ostatniej sesji Rady”.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. powiedział, że znane są przypadki gdy podczas sesji radni proponują nowe stawki i uchwalają zupełnie inne stawki niż te, które zostały wyliczone i sprawdzone. Dodał, że takie działanie jest bezprawne.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli wspomniane działanie jest bezprawne to prosi prezesa o opinie prawną lub przepis prawa, który tą kwestię reguluje.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. odpowiedział, że późno prosi się o przedstawienie opinii, ale stosowna opinia zostanie przygotowana i przekazana do biura Rady Miejskiej.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli prezes prześle opinie prawną, to uważa iż w dniu dzisiejszym uchwała nie może być głosowana. Zgłosił wniosek formalny o przełożenie procedowania przedmiotowej uchwały na miesiąc sierpień.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. powiedział, że określone terminy zobowiązują go do złożenia wniosku, a radnych do rozpatrzenia złożonego wniosku. Dodał, że jest pewien iż zajęcie się wnioskiem w sierpniu spowoduje iż wówczas sprawa będzie bezprzedmiotowa, gdyż: rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że nie jest przekonana do wypowiedzi prezesa o tym, że Rada nie ma prawa zmieniać stawek. Dodała, że w dniu dzisiejszym powinna zostać podjęta uchwała ze zmienionymi stawkami, a Wojewoda może uchwałę uchylić i wówczas będą dalsze konsekwencje. Powiedziała, że ubolewa iż na sesji nie ma żadnego prawnika. Nadmieniła, że gdy ważyły się losy Gimnazjum Nr 2 to dwóch prawników było obecnych, a gdy podejmowane są bardzo ważne uchwały na sali nie ma żadnego prawnika.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że na posiedzeniach Komisji był czas, aby dyskutować o sprawach nad którymi w dniu dzisiejszym się debatuje. Radni z klubów składają konkretne propozycje, natomiast pozostałym radnym nie dano szansy zapoznać się z wnioskowanymi stawkami. Dodał, że ma wątpliwości czy głosowanie proponowanych stawek przez dwa kluby radnych, jest właściwą formą w stosunku do pozostałych radnych.

Prezes Aquabellis sp. z o.o. wyjaśnił, że mówiąc iż radni podczas sesji nie mają żadnego wpływu na cena, miał na myśli to co uczynił radny H. Janus, czyli zaproponowanie swoich stawek. Radni mają wpływ na ceny, ponieważ mogą uchwalić dopłatę do jednej lub kliku grup taryfowych. W gminie Rogoźno obowiązuje wyłącznie jedna grupa taryfowa.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli dobrze pamięta to w ustawie zapisano czas 70 dni, a dziś się mówi o terminie 45 dni. Jeżeli radni nie mają prawa zmienić stawek, to popiera stanowisko radnej R. Tomaszewskiej, że Wojewoda odrzuci uchwałę i zaproponowana przez spółkę stawka będzie obowiązywać. Dodał, że nie ma żadnego zagrożenia dla spółki, jeżeli radni nie mają racji. Jeśli w miesiącu sierpniu uchwała nie może być procedowana, to złoży wniosek formalny z proponowanymi stawkami.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zgłosił wniosek o ogłoszenie 10 minut przerwy, aby każdy klub radnych mógł się spotkać  i przedyskutować propozycje radnych.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli radni mają propozycje zmian to wszystkie trzy kluby radnych mogą spotkać się razem i wzajemnie się przekonać, kto ma racje.

Przeprowadzono głosowanie nad w/w wnioskami:

-        5 radnych zagłosowało „za” wnioskiem przewodniczącego Rady Z. Hinza,

-        10 radnych zagłosowało „za” wnioskiem radnego H. Janusa – wniosek został przyjęty.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Prezes Aquabellis sp. z o.o. poinformował, że ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozdział 5: zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, art. 24 pkt 1: taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Dodał, że ustawa definiuje iż Rada zatwierdza stawki i nie ma możliwości zmian, czy ich konstrukcji. Nadmienił, że nie ma opcji zmiany przez Radę taryf. Zmiana taryf nie obejmuje wyłącznie podania cen, ale trzeba przygotować cały wniosek wraz z 11 tabelami. Rozstrzygnięcie Wojewody Lubelskiego z 21.11.2008 r. mówi, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ogranicza rolę rady jedynie do zatwierdzenia taryf. W świetle przepisów tej ustawy rada gminy nie jest uprawniona do ustalania cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Dodał, że jest wiele rozstrzygnięć wojewodów oraz orzeczeń sądów administracyjnych, np. wyrok sądu administracyjnego z 23.11.2006 r. sygn. II SA/Wr 488/06, które teza mówi iż rola rady ogranicza się do zatwierdzenia taryf.

Radny H. Janus powiedział, że przez ostatnie lata było kilka stanowisk wojewody, które były całkowicie rozbieżne. Dodał, że nie można polegać na wyroku jednego sądu administracyjnego, gdyż inny sąd może wydać całkowicie odmienny wyrok. Poinformował, że na spotkaniu, które odbyło się w czasie ogłoszonej przerwy radni zdecydowali iż zostaną przegłosowywane stawki zaproponowane przez Radę. Jeżeli Rada nie ma takiego prawa, to uchwała zostanie uchylona przez Wojewodę i wówczas będą obowiązywały stawki jakie proponuje spółka Aquabellis.

Radny H. Janus zgłosił poprawki do załącznika do uchwały:

1. ceny i stawki opłat:

- woda: 3,16 zł/m3,

- ścieki: 6,92 zł/m3,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza głównego:

- dla dostarczania wody: 6,31 zł/m3,

- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 12,67 zł/m3,

- dla odprowadzania ścieków: 10,71 zł/m3,

2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej:

- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków:  4,35 zł/m-c,

- dla odprowadzania ścieków: 4,35 zł/m-c,

3. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”):

- dla dostarczania wody: 4,35 zł/m-c,

- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 4,35 zł/m-c,

- dla odprowadzania ścieków: 4,35 zł/m-c,

4. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:

- dla dostarczania wody: 3,43 zł/m-c,

- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 9,79 zł/m-c,

- dla odprowadzania ścieków: 7,83 zł/m-c,

5. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquabellis sp. z o.o.: 46,00 zł.

Radny M. Kutka powiedział, że podane przez radnego H. Janusa stawki są stawkami jakie obecnie obowiązują.

 

        Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno, podjęta została 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

g) wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa do § 1 wprowadziła poprawkę polegającą na dodaniu słowa: najbliższej.

Radny H. Kuszak zapytał kto jest autorem przygotowanego projektu uchwały?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany przez Sekretarz Gminy, natomiast uzasadnienie zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny H. Kuszak zapytał czy Sekretarz Gminy przygotowała projekt uchwały na wniosek mieszkańców, czy z polecenia urzędu?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa dot. budowy obwodnicy wniosek o przygotowanie stosownego projektu uchwały zgłosił radny R. Dworzański.

Radny A. Nadolny powiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa temat ten podniósł radny H. Janus, a radny R. Dworzański wsparł go w tym.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił, aby nie spierać się w tej kwestii.

 

        Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że jest za przyjęciem przygotowanej uchwały, jednak nie do końca zgadza się z jej uzasadnieniem. Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa przegłosowała wniosek o wydłużenie terminu składania zgłoszeń do 20 lipca. W uchwale o ogłoszeniu konkursu termin składania zgłoszeń został wyznaczony do końca miesiąca czerwca, jednak od czasu podjęcia uchwały nie została podana odpowiednia informacja do publicznej wiadomości i na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zgłoszeń do ogłoszonych konkursów. Dodał, że uważa iż terminy przyjęte w uchwale były właściwe, jednak nie przekazanie przez wykonawcę uchwały informacji do prasy i sołtysów zmusiło Radę do zmiany uchwał.

Radny H. Janus powiedział, że uważa iż uwaga radnego P. Wojciechowskiego jest słuszna. Dodał, że na posiedzeniu Komisji proponowano wydłużyć termin do 20 lipca, a w przygotowanym projekcie uchwały termin wydłużono do końca lipca. Zapytał kto zaproponował zmiany tego terminu?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że w rozmowie z Zastępcą Burmistrza i Sekretarz Gminy przyjęto przedłużenie terminu do końca lipca, jednak ten wariant nie musi zostać przyjęty przez Wysoką Radę. Składanie wniosków do końca lipca podyktowane jest wydłużeniem tego terminu i jednocześnie przerwą w pracach Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy powiedziała, że nie zgadza się z stwierdzeniem radnego iż uchwała nie została ogłoszona. Uchwała została ogłoszona w BIP, a być może radni życzyli sobie innej formy jej ogłoszenia. Dodała, że lepiej będzie jeżeli zostaną przygotowane plakaty, skoro dotąd brak jest zainteresowania konkursami.

Radny P. Wojciechowski zapytał w jaki sposób w roku ubiegłym został rozpropagowany konkurs?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w roku ubiegłym o konkursie zostali powiadomieni sołtysi oraz przygotowano plakaty. Dodał, że zdaje sobie sprawę iż będą żniwa, jednak dokona wszelkich starań aby na terenach wiejskich komisja je objechała do 20 lipca.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że jest za przyjęciem uchwały, tylko chciał wyjaśnić dlaczego w dniu dzisiejszym zmieniane są terminy.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z Zastępcą Burmistrza, bo jeżeli termin zgłoszeń wyznaczono do końca lipca, to do końca lipca nie można objechać zgłoszonych do konkursu gospodarstw. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że praktyczna realizacja konkursu będzie miała miejsce w miesiącu sierpniu.

Zastępca Burmistrza potwierdził słowa Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

        Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda”, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca  2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Nie było.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w miesiącu czerwcu odbyły się dwa posiedzenia Komisji. Tematem posiedzenia w dniu 14.06 br. Były zamierzenia inwestycyjne dotyczące budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. Komisja złożyła wniosek, który w formie uchwały został przedstawiony na dziejszej sesji. Głównym tematem drugiego posiedzenia, które odbyło się w dniu 25.06 br. było wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2011 r. Dodał, że na posiedzeniu zostały przyjęte wnioski zgłoszne przez radnych: H. Janusa i P. Wojciechowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że w dniu 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji. Głównym tematem posiedzenia były projekty organizacyjne szkół oraz letni wypoczynek dzieci i młodzieży „Lato 2012”. Informację w w/w tematach przedstawiła Pełnomocnik ds. oświaty L. Pijanowska, następnie odbyła się dyskusja uczestników obrad, w tym dyrektorów placówek oświatowych i przedstawicieli związków zawodowych oświaty. Prezes NSZZ „Solidarność” POiW i Prezes ZNP prosiły Burmistrza Rogoźna, aby klasy w oddziałach „0” nie były aż tak liczne, ponieważ utrudnia to nauczycielom indywidualizację nauczania, a w klasach brakuje miejsca na zajęcia ruchowe. Na posiedzeniu omówiono również projekty uchwał na najbliższe obrady sesji Rady Miejskiej oraz rozpatrzono wniosek U. R. Hanefeld w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo. Członkowie Komisji zadecydowali, aby projekt uchwały został poddany pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej. Omówiony został także wniosek Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna w sprawie umieszczenia na budynku przy ul. W. Poznańska 15 tablicy upamiętniającej postać dr S. Waliszewskiego. Członkowie Komisji pozytywnie wypowiedzieli się o wspomnianej propozycji, jednak uważali iż potrzeba rozstrzygnąć jeszcze wiele kwestii: uzyskać zgodę właściciela budynku na umieszczenie tablicy, sposób finansowania tablicy oraz zgodę rodziny na jej umieszczenie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 4.06 br. w celu sporządzenia wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu.

 

Radny H. Janus zapytał o udział Przewodniczącego Rady w spotkaniu organizowanym przez Burmistrza Rogoźna, z właścicielem terenu znajdującym się obok Ronda J. Melzera? Zapytał czy spotkanie dotyczyło terenu, na którym jest umieszczona tablica i kto jest jego właścicielem?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że spotkanie odbyło się z właścicielem terenu powstałym po rozebraniu budynku mieszkalnego. Właściciel gruntu przedstawił wstępny projekt budynku, jaki zamierza wybudować na wspomnianym terenie. W budynku mają znajdować się biura, które będę przeznaczone pod wynajem oraz powierzchnie przeznaczone pod handel. Na spotkaniu nie została uzgodniona kwestia podziału działki, ponieważ inwestor przedstawił wstępny projekt budynku. Dodał, że właściciel terenu ma problem z wyznaczeniem wymaganej liczby miejsc parkingowych. Gdy inwestor będzie miał przygotowany ostateczny projekt budynku, zostanie omówiona sprawa wydzielenia działki wokół figury.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnejzałącznik nr 12 do protokołu, informację z wykonania uchwał Radyzałącznik nr 13 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 29.05.2012 r. do 25.06.2012 r.załącznik nr 14 do protokołu.

Radny A. Nadolny zapytał o spotkanie Burmistrza z pracownikiem Radia Merkury i na czym miałaby polegć wzajemna współpraca? 

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że spotkał się z wiceprezesem Radia Markury, który przedstawił ofertę dotyczącą patronatów medialnych oraz reklam, z których mogłaby skorzystać gmina.

Radny H. Janus zapytał o udział w gali urodzinowej Tygodnika Obornickiego? Zapytał co to jest za gazeta i przez kogo jest wydawana?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że „Tygodnik Obornicki” jest dodatkiem do piątkowego wydania „Głosu Wielkopolskiego”. Gazeta obchodziła rocznicę powstania zespołu prasowego oraz nastąpiła zmiana redaktora naczelnego. Zespół redakcyjny zorganizował galę w ramach podziękowania za dotychczasową współpracę z samorządami.

Radny H. Janus zapytał czego dotyczył akt notarialny z firmą Salzgitter?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że akt notarialny dotyczył służebności bocznicy kolejowej, ponieważ Salzgitter kupił część hali.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał o udział w Walnym Zebraniu WOKiSS Poznań oraz czy na spotkaniu ze Starostą Obornickim poruszana była sprawa chirurga i ortopedy dla miasta Rogoźna?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że tak jak co roku WOKiSS zorganizował Walne Zebranie na którym było udzielane absolutorium dla zarządu oraz zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe. Spotkanie ze Starostą odbyło się przed posiedzeniem Komisji SSOiK i w uczestniczyli w nim wszyscy radni.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Z. Hinz podziękował sołtysom za organizację imprez dla najbliższej społeczności.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał czy są prowadzone rozmowy w sprawie chirurga i ortopedy dla mieszkańców miasta i gminy Rogoźno.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że już wcześniej informował iż wraz z Dyrektor SP ZOZ w Obornikach spotkał się Dyrektorem NFZ w Poznaniu. Uzyskano zapewnienie, że jeżeli środki finansowe pozwolą to zostanie ogłoszony konkurs na chirurgię. W kwestii ortopedy poinformował  , że raczej w Rogoźnie nie będzie przyjmował pacjentów.

Radny A. Nadolny zapytał czy nieinformowanie radnych o spotkaniach z projektantami i z innymi osobami w sprawach dotyczących okręgu wyborczego, z którego wywodzą się poszczególni radni jest nową normą czy jest to „wypadek przy pracy”? Gdy był radnym w powiecie to gdy coś robiono w danym okręgu p. K. Siewruk na 2-3 dni informował o spotkaniach. Dodał, że jest trochę zbulwersowany tą sytuacją. Zapytał czy część oświetlenia przy kościele w Parkowie zostanie podłączona? Nadmienił, że w tej sprawie złożył interpelację i w odpowiedzi na nią napisano, iż sprawa ta będzie rozpatrywana w miesiącu czerwcu. Zapytał o odwodnienie posesji p. Czubek? Nadmienił, że minęło już kilka miesięcy, przez ostatnie opady droga, którą mieszkańcy wspólnie z urzędem wybudowali rozmięka.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jest duży problem techniczny aby odwodnienie wspomnianej drogi mogło prowadzić do jezdni. Powiedział, że obiecał problem ten rozwiązać i dlatego będzie starał się doprowadzić sprawę do końca i w następnym tygodniu w tej sprawie będzie się kontaktował z melioracją. W kwestii spotkania powiedział, że nie powiadamiał radnych, gdyż wie iż radni są zajęci swoimi sprawami i nie chciał ich fatygować. W sprawie oświetlenia poinformował, że przeprowadził już rozmowę z proboszczem oraz elektrykiem i z pewnością sprawa zostanie doprowadzona do końca.  

Radny A. Nadolny odpowiedział, że spotkania są „drobną sprawą”, a mieszkańcy się o różne sprawy dopytują, a radni nic nie wiedzą, ponieważ nie mają możliwości się dowiedzieć, skoro nie zostali powiadomieni o spotkaniach.

Radny A. Jóźwiak w kwestii spotkania, które poruszył radny A. Nadolny wyjaśnił, iż uczestniczył w nim przypadkowo. W skutek wypadku drogowego zostały uszkodzone barierki ochronne na moście w Jaraczu. Zapytał czy barierki zostaną naprawione i czy Burmistrz podjął już jakieś działania w tej sprawie? Zapytał czy na drogach, na których prowadzone są prace kanalizacyjne i zrywany jest asfalt zostanie na nowo wylany dywanik asfaltowy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wskutek wypadku została wyłamana barierka na moście w Jaraczu. Materiał dowodowy został zgromadzony i wysłano zawiadomienie do firmy ubezpieczeniowej i oczekuje się jej przyjazdu. Most oglądał również wykonawca remontu mostu w Gościejewie i w najbliższym tygodniu ma przesłać kosztorys wykonania prac remontowych i wymiany barierek z obu stron. Dodał, że na razie nie chce usuwać zabezpieczenia mostu, do czasu przyjazdu firmy ubezpieczeniowej. Niezbędne prace jakie trzeba wykonać wstępnie wyceniono na kwotę 25 tys. zł. Dywanik asfaltowy będzie uzupełniany na całej szerokości, gdyż tak zapisano w zgodach wydanych przez zarząd dróg powiatowych i zarząd dróg wojewódzkich. Bliższe szczegóły prac będą omawiane na najbliższej radzie budowy.  

Radny H. Janus powiedział, że kilkukrotnie powtórzyła się sytuacja iż zgłaszał w imieniu mieszkańców, Rady Sołeckiej lub Zebrania Wiejskiego Gościejewa wniosek i nie był powiadomiony o spotkaniach jakie się odbyły. Złożył interpelację w sprawie remontu trzech zawalających się przepustów na drogach gminnych, o przyjeździe Komisji nic nie wiedział, a o sprawie się dowiedział gdy przyjechano remontować przepusty. Powiedział, że jeżeli opisuje się szczegółowo sprawę i przekazuje zdjęcia, to należy chyba zgłaszającego powiadomić. Poinformował, że nie został powiadomiony o spotkaniu w sprawie przejazdu kolejowego w Olszynie. W odpowiedzi na pismo napisano, iż nie było z radnym kontaktu telefonicznego, a jeden telefon ma zawsze przy sobie, a drugi jest telefonem domowym, który zawsze ktoś odbiera. W sprawie przejazdu w Olszynie powiedział, że minęły dwa tygodnie od czasu ustalenia terminu przyjazdu do momentu przyjazdu komisji w sprawie przeklasyfikowania przejazdu kolejowego. Dodał, że uważa iż osoby zgłaszające sprawę powinny uczestniczyć w spotkaniach ich dotyczących.   

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że odpowiedź Burmistrza jest śmieszna, skoro zdarzają się sytuację, że przez 2-3 tygodnie radny nie odbiera telefonu.

Radny H. Janus odpowiedział, że zawsze można zadzwonić na telefon domowy, który ktoś zawsze odbiera. Dodał, że wówczas Burmistrz Rogoźna był przeciw otwarcia przejazdu kolejowego i rozumie iż nie był potrzebny, aby nie przeforsować otwarcia przejazdu. Nadmienił, że w sprawie tej ma zgromadzoną dużą dokumentację.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nigdy nie był za powstania na przejeździe w Gościejewie barier, bo radny sobie to wymyślił, a dlaczego radny nie odbiera telefonu, to wszyscy wiedzą. 

Radny H. Janus powiedział, że nie będzie komentował coraz „głupszych” odpowiedzi. Burmistrz się zdziwił, że przejazd kolejowy został przeklasyfikowany z kategorii D na F. Na jednej z Komisji Burmistrz powiedział, że gdyby wiedział iż zostaną postawione bariery to by uczestniczył w Komisji, a nikt z urzędu nie był obecny.

Radny A. Nadolny zapytał czy coś wiadomo w sprawie przejęcia budynku dworca PKP w Parkowie? Podziękował za postawienie wiaty przystankowej na dworcu w Parkowie oraz poprosił o wyłożenie płytek chodnikowych.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie występował o przejęcie dworca PKP w Parkowie, dlatego nie wie skąd to pytanie. Dodał, że być może radny by się odważył przejąć dworzec na majątek wsi. Poinformował, że przed kilku laty starał się o przejęcie budynku dworca, jednak nie ma możliwości przejęcia na własność, jedynie można było go wydzierżawić. Do PKP należy również działka po której przebiega droga powiatowa. Nadmienił, że wystosował pismo do PKP, aby uregulować sprawę własności z zarządem dróg powiatowych. Płytki chodnikowe mogą zostać wyłożone wokół wiaty przez pracowników publicznych lub zajmujących się utrzymaniem zieleni, choć mają dużo pracy gdyż przez opady deszczu trawa szybko rośnie.

Radny A. Nadolny powiedział, że klomb drzew i krzewów przed sklepem p. J. Witta został usunięty. Zapytał czy jest możliwość pomocy urzędu w utwardzeniu tego terenu, aby mógł służyć ona jako parking? Zapytał czy w tej sprawie kontaktowała się z Burmistrzem Sołtys Parkowa?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Pani Sołtys nie rozmawiała z nim o tej sprawie i pierwszy raz o tym słyszy.

Radny H. Janus przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w miesiącu kwietniu dyskutowano o znaku pogotowie, który jest nieaktualny i dezorientuje mieszkańców. Zastępca Burmistrz poinformował wówczas, że zarząd dróg wojewódzkich zgodził się na jego usunięcie, a znak nadal stoi. Zapytał co stoi na przeszkodzie aby znak usunąć?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie aby znak usunąć.

Radny H. Janus zapytał kiedy zostanie podany termin usunięcia znaku, bo minęły już dwa miesiące?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uważa iż znak nie zostanie usunięty, ponieważ informuje on gdzie znajduje się pogotowie ratunkowe. Wydanie zgody przez zarząd dróg wojewódzkich, nie oznacza iż musi zostać znak usunięty.

Radny H. Janus zapytał czy Burmistrz nie wie o co chodzi? Pogotowia nie ma od kilku lat, a stacjonują tylko ratownicy medyczni. Zapytał gdzie w Rogoźnie znajduje się pogotowie ratunkowe?

Radna R. Tomaszewska powiedział, iż znak nie może zostać usunięty, ponieważ większość mieszkańców myśli, że jest pogotowie w Rogoźnie, a to bardzo korzystnie wpływa na notowania Burmistrza. 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma nic więcej w tej sprawie do powiedzenia.

Radny H. Kuszak powiedział, że sygnały dźwiękowe na przejściu dla pieszych nadal funkcjonują, a przeszkadzają one mieszkańcom – zwłaszcza w nocy. Zapytał czy jakieś rozmowy w tej sprawie były prowadzone z Dyrektorem Sochą?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że interweniował w tej sprawie u p. Sochy oraz u p. Wojcińskiego.  P. W rozmowie p. Wojciński twierdził iż nie jest możliwe usunięcie sygnalizatorów dźwiękowych, ani ustawienie ich w taki sposób, aby w nocy były one wyłączone. O zamontowanie sygnalizatorów prawdopodobnie wnioskował Polski Związek Niewidomych. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował aby temat omówić z Polskim Związkiem Niewidomych, a co być może pomogłoby rozwiązać tą sprawę.

Radny H. Kuszak powiedział, że jeżeli kiedyś sygnały dźwiękowe były wyłączone, to oznacza iż można je wyłączyć. Na drodze nr 241 w stronę Wągrowca, nawet jeśli nie ma samochodów pozostaje włączone zielone światło. W przeszłości gdy nie było samochodów wszystkie światła miały kolor czerwony. W momencie gdy przejeżdżał pojazd lub przechodził pieszy włączało się automatycznie zielone światło, obecnie cały czas pozostaje włączone zielone światło w stronę Wągrowca, co powoduję iż sygnalizatory dźwiękowe przy sklepie Żabka oraz przy księgarni cały czas działają. Zaproponował, aby w sytuacji braku ruchu świeciły się światła czerwone.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy jest sens aby rozmawiać z Polskim Związkiem Niewidomych, ponieważ mogą to odebrać iż chce się im coś odebrać. Zaproponował aby radny spotkał się z p. Wiese i wysłać do zarządu dróg wojewódzkich w Poznaniu pismo z szczegółowym opisem sytuacji.

Radny H. Kuszak powiedział, że na razie nie panują duże temperatury, ale gdy zaczną się upały mieszkańcy będą mieli otwarte okna i oprócz przejeżdżających tirów, będą przeszkadzać im sygnału dźwiękowe.  

Radny H. Janus  poinformował, że słyszał iż w miejscu planowanej obwodnicy Rogoźna Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała działki. Zapytał czy jest to prawda i czy urząd coś wie w tej sprawie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nic nie wie w tej sprawie. Dodał, że być może akt notarialny zostanie przesłany do urzędu.

Radny H. Janus powiedział, że na posiedzeniu Komisji GFiR w 19.02.2010 r. został przegłosowany wniosek o przejęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego od Agencji Nieruchomości Rolnych Poznań terenów pod planowaną obwodnicę miasta Rogoźno na odcinku drogi nr 241. Załącznikiem do wniosku może być koncepcja lub studium. Radni nie wiedzą jaka odpowiedź została udzielona na to pismo. Na posiedzeniu Komisji z dnia 15.02.2008 r. odbyło się spotkanie z p. K. Myszkowską, która wyjaśniła „ że Agencja jest zobowiązana do zabezpieczenia gruntów na  cele infrastrukturalne. Jeśli gmina planuje lub ma ujętą w planach  budowę  drogi bądź obwodnicy, to nie ma możliwości sprzedaży takich gruntów. Z tego między innymi względu wstrzymana jest sprzedaż gruntów na Cieślach i w Gościejewie. Procedura sprzedaży gruntów rolnych zobowiązuje Agencję, by zwróciła się do Gminy, lub powiatu o informację, czy grunt ten jest przeznaczony pod cele infrastrukturalne. Jeśli odpowiedź jest pozytywna to sprzedaż nie jest realizowana.” - fragment protokołu nr 11/2008. Radni wybrali tzw. IV koncepcję, a może się okazać iż grunty zostaną sprzedane i trzeba będzie szukać innej drogi, chyba że obwodnica będzie przebiegała za Olszyną i prowadziła aż za Tarnowo. Zapytał czy urząd mógłby sprawdzić czy jest to prawda, bo jeżeli w przyszłości będą prowadzone badania geologiczne, to nie wiadomo który wariant trzeba będzie szukać?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tematy te były poruszane na ostatnim posiedzeniu Komisji, które dotyczyło budowy obwodnicy. Mimo zaproszenia na posiedzenie Komisji nie przybył Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Radny H. Janus powiedział, że pytał czy jest sprzedaż gruntów pod planowaną obwodnicę i prosił, aby sprawę tą sprawdził urząd. Na posiedzeniu Komisji nic nie mówiono o działkach i gruntach sprzedanych przez agencję, ponieważ nikt z agencji nie był obecny na posiedzeniu Komisji. 

M. Kowalski powiedział, że jest Skarbnikiem OSP Budziszewko. Na zebraniu wiejskim w miesiącu marcu przedstawił braki sprzętowe w strażnicy OSP Budziszewko, m.in. ubrań koszarowych, potrzeba naprawy samochodu strażackiego. Na zebraniu obecni byli: Zastępca Burmistrza, radna E. Wysocka oraz radni z klubów „Rogoźno Nasze Miasto” i „Rogoźna Nasza Gmina”. W czasie zebrania wywiązała się polemika i stwierdzono, że najbardziej potrzebne w OSP Budziszewko są buty, a Zastępca Burmistrza obiecał, że buty zostaną kupione. Czekano jakiś czas, ale nic się nie działo w tej sprawie, więc poprosił radnych z klubów „Rogoźno Nasze Miasto” i „Rogoźna Nasza Gmina” aby w tej sprawie wystosowali interpelację. Poinformował, że Burmistrz Rogoźna odrzucił wspomnianą interpelację. Strażacy w Budziszewku są i będą, a od dwóch lat gdy jest skarbnikiem coś dzieje się w jednostce. Powiedział, że podczas wizyt w urzędzie gminy powiedziano mu, iż samochód OSP Budziszewko najlepiej byłoby przeznaczyć na złom. Zapytał jak tak można, ponieważ Burmistrz musi zapewnić bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańcom. Podziękował Zastępcy Burmistrza za załatwienie butów. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu podczas wichury zostały uszkodzone drzewa między Studzieńcem, a Długą Gośliną, które usuwali strażacy z OSP Budziszewko. Poprosił Burmistrza Rogoźna oraz radną E. Wysocką, aby wspierali jednostkę w jej działaniach, gdyż działa ona w interesie mieszkańców. 

M. Żak – Redaktor Gazety Powiatowej powiedziała, że od 9 lat uczestniczy w każdej sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i nigdy nie przepuszczała, że przypadnie jej taka rola, jaka została jej wyznaczona na dzisiaj. Złożyła skargę na zachowanie Burmistrza Rogoźna o następującej treści: „Za pośrednictwem niniejszego pisma składam skargę na nietaktowne zachowanie burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa w stosunku do mojej osoby podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja br. W części „Wolne głosy i wnioski", burmistrz Rogoźna Bogusław Janus nie godząc się z treścią artykułu mojego autorstwa zawartego w Nr 19/66 z dnia 15 maja 2012r. pn. „Jedenaście lat walki o obwodnicę Rogoźna", dopuścił się nazwania mnie kłamcą, a zawarte w nim treści bzdurami. Będąc mieszkanką Rogoźna od urodzenia, zależy mi na rzetelnym przekazie informacji naszym czytelnikom. Nie może być tak, aby obdarzający zaufaniem naszą redakcję czytelnicy, dowiadywali się ze szpalt gazety treści niezgodnych z prawdą. W celu udowodnienia wiarygodności opisywanych zdarzeń i wypowiedzi polityków często posiłkuję się dokumentami i urzędowymi pismami. W przedmiotowym artykule podparłam się treścią zawartą w protokołach z posiedzeń sesyjnych oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa mających miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Są to: protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa - luty 2010 r., kwiecień 2011 r., kwiecień 2012 r., protokół z Sesji RM kwiecień 2011 r. - wniesienie interpelacji przez siedmiu radnych w sprawie wykonania badań geologicznych terenu oraz wykupu gruntów pod planowaną obwodnicę Rogoźna, protokół z Sesji RM czerwiec 2011 r. - odpowiedź burmistrza na interpelację połączona z dyskusją oraz wywiadami: z burmistrzem Czesławem Gruszką i radnym Zygmuntem Wierzbickim - twórcami pierwszych koncepcji. Te dokumenty, jak i bieżące wydarzenia dotyczące budowy obwodnicy w Rogoźnie dały pełen obraz dotychczasowych działań i zawarte zostały w treści artykułu. Wiarygodność zdarzeń potwierdzili również dyrektorzy biorący udział w odbytej w dniu 14 czerwca br. Komisji GFiR - z-ca dyrektora Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Krzysztof Krzysztofiak, naczelnik wydziału WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński, kierownik RDW w Gnieźnie Jan Socha, były radny Sejmiku Wielkopolskiego i zarazem były radny RM w Rogoźnie Zbigniew Nowak. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że materiały zawarte w artykule są prawdziwe i dlatego nie mogę zgodzić się z negatywną opinią burmistrza Rogoźna, Bogusława Janusa. Oczekuję rozpatrzenia mojej skargi przez Radę Miejską w Rogoźnie. W przypadku uznania mojej skargi za zasadną domagam się publicznych przeprosin ze strony Pana Burmistrza.”         

M. Żak złożyła skargę na zachowanie radnego H. Kuszaka, o treści:„Za pośrednictwem niniejszego pisma składam skargę na nietaktowne zachowanie radnego RM Huberta Kuszaka w stosunku do mojej osoby podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja br. W częściWolne głosy i wnioski", radny Hubert Kuszak nie godząc się z treścią artykułu mojego autorstwa zawartego w Nr 19/66 z dnia 15 maja 2012r. pn.Jedenaście lat walki o obwodnicę Rogoźna", dopuścił się nazwania mnie kłamcą, a mój tekst bzdurami. Będąc mieszkanką Rogoźna od urodzenia, zależy mi na rzetelnym przekazie informacji naszym czytelnikom. Nie może być tak, aby obdarzający zaufaniem naszą redakcję czytelnicy, dowiadywali się ze szpalt gazety treści niezgodnych z prawdą. Pan radny nie sprecyzował jakiego wątku dotyczy jego oburzenie. Czy tego, że wraz z burmistrzem spotkał się z radnym Sejmiku Wojewódzkiego Jerzym Kado, lub tego, że wpisując wiadomość o planowanym proteście i blokadzie drogi na swoim portalu społecznościowym, nawoływał mieszkańców do uczestnictwa w nim? W celu udowodnienia wiarygodności opisywanych zdarzeń i wypowiedzi polityków często posiłkuję się dokumentami i urzędowymi pismami. W przedmiotowym artykule podparłam się treścią zawartą w protokołach z posiedzeń sesyjnych oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa mających miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Biorąc powyższe pod uwagę oczekuję rozpatrzenia skargi przez Radę Miejską w Rogoźnie Wlkp. Oczekuję rozpatrzenia mojej skargi przez Radę Miejską w Rogoźnie. W przypadku uznania mojej skargi za zasadną domagam się publicznych przeprosin ze strony Pana radnego Huberta Kuszaka.”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nada tym sprawą określony bieg po zasięgnięciu opinii prawnej, jak pod względem formalno-prawnym temat ten powinien zostać rozpatrzony. 

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że został przekazany radnym folder o tablicy przy rondzie, który został bardzo ładnie opracowany. Zapytała o koszt wykonania postumentu?

Kierownik WRGiP poinformowała, że ogólny koszt wykonania postumentu wyniósł 2.800 zł.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że część prac i materiałów została wykonana społecznie. 

Burmistrz Rogoźna poinformował, że tablica została nieodpłatnie przekazana przez Przewodniczącego Rady, a kamieniarz wyrył napis.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy mogłaby otrzymać pewną liczbę folderów, ponieważ chciałaby mieć je w szkole.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że uzgodnił już z p. B. Cisowskim i za zgodą Burmistrza Rogoźna pewna część informatorów zostanie wydrukowana.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zależy jej na folderach, ponieważ w szkole odbywają się liczne spotkania absolwentów szkoły i folder byłby dodatkiem dla tych osób.

Radny H. Janus powiedział, że chciałby zgłosić wniosek formalny o usunięcie tablicy pogotowie. Dodał, że dyskusja w tej sprawie od momentu powstania ronda, a należałoby przerwać wprowadzanie mieszkańców i kierowców przejeżdżających przez Rogoźno. Jeżeli pogotowie nie istnieje, to nie może stać znak pogotowie. Jeżeli ktoś zachoruje to dzwoni na numer 112 i wówczas przyjeżdża ratownictwo medyczne, a nie przyjmuje pacjentów. Postawienie tego znaku uznał za „bzdurne” i poprosił radnych o jego poparcie. Dodał, że zgodę na zdjęcie znaku wyraził zarząd dróg wojewódzkich.

Radny H. Kuszak powiedział, że radna R. Tomaszewska mówiła, iż Burmistrz Rogoźna robi sobie reklamę na przyszłe wybory, to może oprócz zdjęcia tablicy należałoby zasłonić plandekami karetkę, żeby nie było jej widać.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wniosek formalny radnego H. Janusa zgodnie ze statutem, który w § 18 pkt 1 definiuje czego mogą dotyczyć wnioski formalne. 

Radny H. Janus zmienił wniosek formalny, na zwykły wniosek radnych.

Wniosek radnego H. Janusa 9 głosamizaprzy 4 głosachprzeciwzostał przyjęty. Dwóch radny nieobecnych podczas głosowania.  

Radny M. Kutka na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa złożył wniosek do WZDW o przycięcie drzew na Alejach Marszałka J. Piłsudskiego. Zapytał jak sprawa ta wygląda?

Pracownik biura Rady Miejskiej poinformowała, że wniosek został przesłany do WZDW.

Radny H. Janus powiedział, że wracając do pisma mieszkańców w sprawie terminu sesji. W dniu dzisiejszym ważna sesja odbywa się od godz. 11-tej, a na początku sesji było 4 sołtysów i jedna osoba spoza urzędu i Rady Miejskiej. Jeżeli sesje zostałyby przeniesione na godzinę którą proponował w przeszłości Przewodniczący, to frekwencja byłaby o wiele niższa niż o godz. 16-tej, tym bardziej że większość osób w tym czasie pracuje. Zapytał gdzie są osoby, które chciały aby sesja odbywała się o godz. 11-tej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że temat jest dyskusyjny, a pismo złożyło kilkunastu mieszkańców. Przypomniał, że podczas ostatniej sesji zakomunikował, iż sesja w miesiącu czerwcu wyjątkowo odbędzie się o godz. 11-tej. Dodał, że nie mówił iż dalsze sesje będą o godz. 11-tej.

Radny H. Janus powiedział, że chciał  porównać dzisiejszą obecność z podpisami osób, które widniały pod wspomnianym pismem.

Radny R. Dworzański powiedział, że punkt wolne głosy to nie jest mówienie tego, „co komu ślina na język przyniesie”. Zwrócił się do radnych o wzajemny szacunek, ponieważ temat jest zamykany i później ponownie się do niego wraca, prowadzi się polemiki i dyskusje. Dodał, że należałoby sprawy uszeregować.  

Zastępca Burmistrza zaprosił na „Noc na Orliku”, która rozpocznie się o godz. 21.00 w najbliższą sobotę.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.30

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia  6 lipca 2012 r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Paulina Grabowska
data dodania: 5 Września 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-09-05 09:44:39
data wyworzenia: Paulina Grabowska / 5 Września 2012