nazwa dokumentu: Protokół nr 23/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 26 listopada 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 23/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 26 listopada 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski..

Nieobecny: radny H. Janus. 

Radny R. Kinach uczestniczył w posiedzeniu od godz. 16.30. 

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok:

a) zapoznanie się i przyjęcie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury dotyczącej projektu budżetu,

                b) zaopiniowanie ewentualnych zgłoszonych wniosków do projektu budżetu,

                c) wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu.   

5.       Rozpatrzenie złożonych propozycji do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok.

6.       Wolne głosy i wnioski. 

7.       Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok.

a) zapoznanie się i przyjęcie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury dotyczącej projektu budżetu,

Przewodniczący A. Olenderski odczytał treść opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu na 2013 rok.

 

b) zaopiniowanie ewentualnych zgłoszonych wniosków do projektu budżetu,

Nie zgłoszono żadnych wniosków, a więc Komisja nie mogła ich opiniować.

 

c) wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r., uważa iż zaspokaja on bieżące potrzeby mieszkańców w sferze gospodarczej, mieszkaniowej, oświatowej i administracyjnej. Głównym zadaniem inwestycyjnym jakie będzie realizowane jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków etap II. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 rok. Dodał, że pozytywnie ocenia przygotowany projekt budżetu, choć są potrzeby które mieszkańcy i radni chcieliby aby zostały zaspokojone.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,  zarówno o projekcie budżetu, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2013 r. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej pewne nieścisłości.

Zastępca Skarbnika poinformowała, że pierwszy błąd wynika ze złego podsumowania wykonanego w arkuszu kalkulacyjnym, a drugi błąd wynika z mylnie wpisanej kwoty w systemie bestia. Wytknięte błędy nie miały wpływu na wydanie stosownej opinii.

Przewodniczący A. Olenderski zaproponował, aby poddać pod głosowanie następującą opinię: Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r.

Powyższa opinia została przyjęta 2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 6 radnych.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 5 – rozpatrzenie złożonych propozycji do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok.

Projekt planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok przedstawił Przewodniczący Komisji A. Olenderski.

Radny Z. Hinz przypomniał, że Rada Miejska w Rogoźnie w uchwale w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej określiła tematykę spraw, jaki mają się zajmować poszczególne komisję. Zwrócił uwagę, że proponowany temat: działalność GOPS i innych podmiotów świadczących pomoc na rzecz mieszkańców, nie jest zgodny tematyką Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Wspomniany temat związany jest z tematyką działalności Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Zaproponował aby w miesiącu czerwcu Komisja zajęła się sytuacją i stanem leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach Durowo, Łopuchówko i Oborniki, a nie jak proponowano omawiać temat ten w miesiącu październiku.

Radny P. Wojciechowski zwrócił uwagę, że w miesiącu sierpniu zaplanowano przedstawienie informacji o działalności finansowej spółek gminnych „Aquabellis” i „Megawat”. Zaproponował aby temat ten przenieść na miesiąc maj, ponieważ informacje o kondycji finansowej spółki przydatne są gdy podejmowana jest uchwała w sprawie taryf za wodę.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę iż nowe taryfy za wodę będą obowiązywały od listopada, a nie jak w latach poprzednich od sierpnia.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę iż zgromadzenie wspólników musi się odbyć do końca czerwca, dlatego trudno teraz przewidzieć na kiedy zostaną one zwołane.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby tematykę posiedzenia Komisji z lutego przenieść na miesiąc marzec, tematykę z kwietnia przenieść na miesiąc luty, a marcową tematykę przenieść na miesiąc kwiecień.

Członkowie Komisji przychylili się do propozycji zmian zgłoszonych przez Burmistrza Rogoźna.

Członkowie Komisji przychylili się do propozycji radnego Z. Hinza aby w miesiącu czerwcu Komisja zajęła się leśnictwem.

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że komisja nie zaplanowała posiedzenia które poświęcone byłoby tematyce bezpieczeństwa.

Przewodniczący A. Olenderski odpowiedział, że co roku nie chciałby powielać tych samych tematów. Zwrócił uwagę iż Komisja planuje zająć się działalnością państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Projekt planu pracy wraz z zgłoszonymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – wolne głosy i wnioski.

Radny R. Kinach powiedział, że przed blokami na ul. Czarnkowskiej znajduje się nieczynne szambo. Zaproponował aby zasypać je ziemią pochodzącą z budowy kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że warto rozważyć zgłoszoną propozycję, ale trzeba rozeznać ile będzie kosztować to działanie.

Radny Z. Hinz poinformował, że rozmawiał z p. M. Paczyńskim w sprawie budowy obwodnicy Rogoźna. Pytał czy zostały przesłane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego podjęte przez Radę Miejską w Rogoźnie stosowne uchwały. Dodał, że na żadne z przesłanych pism i uchwał dotąd nie uzyskał jakiejkolwiek odpowiedzi. Zapytał czy radny Województwa Wielkopolskiego J. Berendt podejmuje jakiekolwiek działania w sprawie budowy obwodnicy, ponieważ na tegorocznych dożynkach deklarował swoją pomoc w tej dziedzinie.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nie otrzymał żadnych wiadomości od radnego J. Berendta. Komplet dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy został mus przekazany.

Radny M. Połczyński poprosił o udzielenie informacji o nieświecących punktach oświetlenia w m. Pruścach i Sierniki. Poinformował, że stojąca przy pogotowiu na ul. Fabrycznej lampa nie świeci od dłuższego czasu.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że ma na uwadze naprawę oświetlenia, ale ze względu na zbliżający się koniec roku trzeba analizować dostępność środków finansowych.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że od dłuższego czasu na ul. Kościuszki nie świeci lampa usytuowana przy przejściu dla pieszych.

Przewodniczący A. Olenderski podziękował za naprawę lampy w m. Ruda.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.00

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 14 grudnia 2012 r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 19 Grudnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-12-19 09:55:36
data wyworzenia: / 19 Grudnia 2012