nazwa dokumentu: Protokół nr 40/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 40/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Tematy posiedzenia:

1.       Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 r.

2.       Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Nieobecny radny A. Jóźwiak

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Listę obecności gości biorących udział w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia porządku posiedzenia.

1.        Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.        Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 roku.

3.        Sprawy bieżące.

4.        Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

5.        Wolne głosy i wnioski.

6.        Zakończenie posiedzenia.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.

 

2.       Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 r.

Informację z analizy wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach, wraz z % wykorzystaniem funduszu przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z załączonym do dokumentacji fakturami, złożonymi przez poszczególne sołectwa.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono, członkowie Komisji potwierdzili zgodność kwot i podpisów.

 

3.       Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił, aby członkowie Komisji przygotowali się do kontroli, które zgodnie z przyjętym planem pracy przeprowadzone zostaną w miesiącach: marzec, kwiecień i maj.

4.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

5.       Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, co odpowiadać mieszkańcom, którzy informują, że lampy w Rogoźnie zapalają się zbyt wcześnie.

Zastępca burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że lampy zapalają się i gasną zgodnie z ustawieniami zegara, choć mają na to wpływ również warunki pogodowe. Dodał, że przełączenia zegarowe dokonywane są odpłatnie.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że gdyby Gmina chciała dokonać  przełączenia zegarowego dwa razy do roku, zgodnie z zmianą czasu, wówczas usługa taka kosztuje od 9.000 do 10.000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, ile czasu firma Enea ma na naprawę awarii?

Zastępca burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że każdy przyjazd tej firmy jest odpłatny, dlatego zgłoszenia zbierane są przez 2-3 tygodnie, przygotowywane jest zestawienie zbiorcze i przy okazji jednego przyjazdu tej firmy naprawiane są wszystkie usterki.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka dodała, że ustalone są również limity, i jeżeli roczny limit, który wynosi 200.000 ryczałtu na rok zostanie przekroczony, wówczas np. za wymianę żarówki, trzeba zapłacić 10% więcej.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski nadmienił, że nieświecąca lampa w jakiejś części miasta jest oznaką, że trzeba czekać za zgłoszeniem naprawy awarii.

Radny M. Kutka poinformował, że mieszkańcy ul. Działkowej skarżyli, że po ulicy biegają lisy.

 

 

6.       Zakończenie

Posiedzenie zakończono o godz. 14:45

Protokół sporządziła:

Marika Markiewicz

Rogoźno, dnia 24 lutego 2014 r.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marika Markiewicz
data dodania: 25 Marca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-03-25 15:08:45
data wyworzenia: Marika Markiewicz / 25 Marca 2014