nazwa dokumentu: Protokół nr 38/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 24 lutego 2014 roku o godz. 16:15 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr 38 /2014

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 lutego 2014 roku o godz. 16:15 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Nieobecny radny R. Kinach, radny A. Nadolny obecny od godz. 16:30.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu nr 37/2014  z posiedzenia KGFiR.

5.       Ocena realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na  lata

2007-2013 miasta Rogoźno  w zakresie :

a)       studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno,

b)       gospodarki i sfery społecznej,

c)       infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

d)       ochrony środowiska ogólnego i przyrodniczego,

e)       bezpieczeństwa ogólnego i zabezpieczenia energetycznego.

6.       Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a)       wystąpienia przedstawicieli Gminy Rogoźno i Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych Gości,

b)       dyskusja uczestników obrad.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski wprowadził następującą autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad, aby w pkt. 7 zaopiniować materiały i projekty uchwał na najbliższa sesję Rady Miejskiej.  

Innych zmian do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – przyjęcie protokołu nr 37/2014 z posiedzenia KGFiR.

 

Protokół został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5  - ocena realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2007-2013 miasta Rogoźno.

Informację przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Treść przedstawionej informacji:

„Procesowi rewitalizacji wybranego obszaru miasta Rogoźna przyświecała idea realizacji zachowawczej, która przejawiała się w odnowie i modernizacji istniejącej zabudowy, przy czym uwagę poświęcała głównie aspektowi społecznych przemian, dbaniu o możliwości zachowawcze istniejącej struktury ludności oraz walce z wykluczeniem społecznym. Władze samorządowe Rogoźna przystępując do opracowania spójnej koncepcji rewitalizacji wydzielonego obszaru miasta miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Na uwagę zasługuje fakt, iż prawną definicję rewitalizacji określono dopiero w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 roku, podczas gdy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Rogoźna został opracowany na lata 2007 – 2013 i został zatwierdzony uchwałą z dnia 28 lutego 2007r.
Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Rewitalizacja to termin określający złożony proces zmian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych i zaniedbanych częściach miasta. Termin ten odnosi się również do innych terenów zaniedbanych takich jak np. tereny poprzemysłowe. Nie ulega wątpliwości, że we wszystkich przypadkach rewitalizacja ma poprawić poziom życia mieszkańców gminy lub co najmniej rewitalizowanej części. Rewitalizacja powinna spowodować ożywienie gospodarcze, poprawę poziomu funkcjonalnego infrastruktury komunalnej, także wzrost konkurencyjności rewitalizowanego obszaru.

Podstawą prac nad dokumentem były:

 • zebrane i przeanalizowane dane wtórne na temat sytuacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej miasta,
 • przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2006 roku badania ankietowe na terenie miasta oraz seminarium (z udziałem przedstawicieli mieszkańców) na temat wyników badań,
 • spotkania, dyskusje i konsultacje z pełnomocnikiem ds Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rogoźna oraz Horyzontalnym Zespołem Zadaniowym, w skład którego weszli przedstawiciele społeczności lokalnej.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Rogoźna zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami z partnerami społeczno – gospodarczymi z terenu miasta. Opracowany Program miał służyć jako punkt odniesienia do działań rozwojowych finansowanych ze środków własnych, jak również pomocy finansowej z funduszy unijnych.

 

REALIZACJA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARZE REWITALIZACYJNYM

 

1. Budowa promenady nad Jeziorem Rogozińskim w m. Rogoźno

 

Został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013„. Operacja ta decyzją Komitetu LGR „7ryb”została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich  i zajmuje pierwsze  miejsce na liście operacji podlegającej ocenie.

Całkowity koszt zadania brutto to kwota 1 343 987,- zł. wnioskowana kwota pomocy 1 066 983 zł.

 

2. Rewitalizacja Parku Zwycięstwa

 

Park Zwycięstwa w Rogoźnie jest jednym z większych terenów zielonych położonych na terenie miasta. W ramach rewitalizacji wykonano ciągi piesze, fontannę, plac zabaw dla dzieci, tereny zielone, oświetlenie i ławki. Koszt przeprowadzonej w latach 2010 – 2011 rewitalizacji parku  to kwota 79.207,27zł.

 

 

3. Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich – w 2009 roku wykonano  chodnik z kostki o pow. 478,50 m2 za kwotę brutto 54 444,86 zł.,  w miesiącu wrześniu 2013 roku  wykonana została  przebudowa – wymiana słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami w ilości 3 szt. za kwotę brutto 12 834,08 zł.

 

4. Poprawa standardu jakościowego ciągów komunikacyjnych (chodniki, ulice) wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na obszarze rewitalizacji:

Chodniki , ulice:

 

lp

ulica

kwota

chodnik

kostka

Zjazdy parking. kostka

Droga

bitumicz.

Droga z kostki

1

Czarnkowska

133 115,61

   927,10

   200,31

    -

 

2

Kard.S.Wyszyńskiego

176 683,76

   998,99

   458,85

    -

 

3

Nowa

  59 905,50

   288,87

     69,85

    -

 

4

Kościuszki  dr.osiedl.nr 1

406 284,93

   436,90

   328,40

   136,10

1 884,60

5

Kościuszki etap IV dr. Nr 2

183 164,58

1 337,50

     30,00 

 

 

6

Kościuszki droga zbiorcza

796 792,06

   858,96

1 197,79

1 864,00

 

7

Seminarialna

  65 024,26

   149,00

       -                   

    -

 

8

Wójtostwo

382 578,19

   335,60

   130,80

1 371,00

 

9

W. Poznańska

365 571,44

   867,49

   160,40

1 161,00

 

10

Czarnkowska

119 393,72

   651,49

   159,22

     -

 

11

K.S.Wyszyńskiego,Rynkowa Pl. P.Wlkp.

 

229 908,38

 

   367,54

 

     62,90

 

     -

 

12

Polna

 90 526,19

   294,70

   200,50

     -

 

13

Paderewskiego - Kościuszki

591 035,69

   260,60

    -

     -

1 557,70

14

Lipowa - Wójtostwo

  37 093,58

  196,50

     37,00

     -

 

15

Nowa

817 392,13

1 613,45

   928,12

2 029,50

 

16

Cmentarna

  45 914,35

   347,50

       -

     -

 

17

Seminarialna- Kościuszki

  48 048,96

   377,23

       -

     -

 

18

Długa

755 816,87

   141,00

     82,50

1 142,50

1 776,75

19

Lipowa pr. strona

  50 911,20

   230,00

     22,00

      -

 

20

Przy Orliku

183 633,90

   390,00

 

      -

 

 

Razem:

5 538 795,3

11 070,42

4 068,64

7 704,10

5 219,05

 

Oświetlenie:

 

lp

ulica

kwota

Ilość lamp

uwagi

1

Leśna

       53 299,97

         11

 

2

Sądowa

       24 554,96

           2

 

3

Krótka, Seminarialna

       59 970,25

           8

 

4

Kościuszki

  11 732,50

1

 

5

Pl.Powst.Wlkp.

      12 834,08

3

 

6

Wójtostwo

        4 999,95

           1

 

 

Razem:

    167 391,71

         26

 

 

Pełen podziwu jestem dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie, który w ramach Programu Operacyjnego Ryby pozyskał środki finansowe na realizację drogi osiedlowej i placu zabaw na osiedlu Przemysława  na łączną kwotę operacji 226.493,23zł w tym  kwota dotacji – 156.519,71zł

 

5. Budowa Ośrodka Sportów Wodnych

 

Zgodnie z Programem rewitalizacji na terenie przystani miejskiej w Rogoźnie istnieje potrzeba powstania ośrodka Sportów Wodnych, który łączyłby w sobie cechy zarówno funkcji edukacyjno – wychowawczych jak i wypoczynkowo – rekreacyjnych. Słowa uznania dla Zarządu Klubu Kotwica, który w ramach Programu Operacyjnego Ryby pozyskał środki finansowe na realizację:

                > zamianę istniejącego pomostu na pomost pływający na łączną kwotę operacji           246.429,17zł w tym  kwota dotacji – 209.464,79zł; (wykonano)

                > rewitalizacji placu apelowego wraz z parkingiem na terenie Klubu  na łączną kwotę   operacji 231.341,80 zł w tym  kwota dotacji – 209.464,79zł; (podpisano umowę)

                > ogrzewania hybrydowego w pomieszczeniach Klubu  na łączną kwotę operacji           90.983,10zł          w tym  kwota dotacji 63.688,17zł - wniosek wybrany do dofinansowania                 jest w trakcie weryfikacji.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż dzięki dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano zakupu łodzi żeglarskiej klasy „Omega” na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w ramach środków na „małe projekty” z Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”

 

6. Remont i doposażenie Ośrodka Kultury w Rogoźnie

 

W latach 2007 – 2013 w Ośrodku Kultury wykonano  remont: sceny widowiskowej, pomieszczeń sanitarnych, holów, schodów, szatni i pomieszczeń do niej przyległych, sali gwoździowej. Ponadto w ramach zakupu wyposażenia pozyskano: szafy, gabloty, telewizor, rzutnik, nowe instrumenty, laptop i komputer stacjonarny, kolorową drukarkę sieciową ze skanerem, reflektory, mikrofony bezprzewodowe, drobny sprzęt nagłaśniający oraz konsolę do gier. Generalnie wyposażenie zakupiono z otrzymanej dotacji z wyjątkiem instrumentów dla orkiestry w 2013 roku, na które pozyskano środki unijne.

 

7. Remont budynku Muzeum Regionalnego w Rogoźnie

 

W latach 2007 – 2013 w budynku Muzeum wykonano: remont dachu, okien, sanitariatów, sali ślubów oraz gabinetu dyrektora, balkonu i drzwi wejściowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresu prac zawarte są w piśmie dyrektora RCK z dnia
3 lutego 2014r.nr RCK-25/2014

 

8.  Budowa targowiska miejskiego

 

W ramach tego zadania ma powstać targowisko stałe posiadające 184 stanowiska podzielone na sekcje, z czego 100 miejsc będzie zadaszonych. Miejsca targowe i ciągi komunikacyjne będą posiadać utwardzoną powierzchnię wykonaną z kostki betonowej. Na terenie targowiska zaprojektowano budynek gospodarczo - sanitarny. Teren targowiska będzie przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, a przyłącze do kanalizacji deszczowej. Targowisko będzie oświetlone za pomocą 15 szt.  lamp zamontowanych na słupach stalowych oraz przyłączone sieci elektroenergetycznej.

Zakończenie całości robót w terminie do 30 czerwca 2014r. Koszt wykonania inwestycji to kwota: 2 249 957,56 zł. Nadzór inwestorski pełnić będzie Pan Andrzej Fiedosiuk prowadzący działalność gospodarczą  za kwotę brutto 28 000,- zł.

 

9. Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie ul. Mała Poznańska 1 wraz z dostosowaniem do nowych zadań edukacyjnych i zapotrzebowań społecznych w tym zakresie.

 

W skład Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie wchodzą następujące obiekty oświatowe i gospodarcze:

A/ kompleks przy ul. Mała Poznańska 1składający się z :

-         budynku szkoły,

-         budynku sali gimnastycznej z zapleczem,

-         budynku gospodarczego,

-         boiska szkolnego

B/ kompleks przy ul Wielka Poznańska 36 składający się z:

1. budynku szkolnego,

2. boiska szkolnego.

 

 

W  2007 roku wykonano:

A/ w budynku przy ul. M. Poznańskiej 1

 1. remont dolnego holu budynku (wymiana inst. elektrycznej, prace płytkarskie, tynkarskie, malarskie, montaż gablot),
 2. remont całościowy sali nr 6 i wymiana podłogi z ułożeniem płytek w sali nr 2,
 3. wykonanie przyłącza  kanalizacji do oczyszczalni ścieków,
 4. wykonanie remontu sekretariatu szkoły,
 5. wymiana 40 gniazdek prądowych,
 6. wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku hangaru i pracowni nr 10,

B/ w budynku przy ul. W. Poznańskiej 36:

 1. wykonanie remontu podłogi  wraz z obudową kaloryferów w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego,
 2. remont całościowy sali nr 11  z wymianą 4 okien,
 3. remont pokoju nauczycielskiego,
 4. wymiana 30 gniazdek prądowych.

 

W 2008 roku wykonano:

A/ w budynku przy ul. M. Poznańskiej 1

 1. wymiana pieca CO,
 2. wykonanie prac dekarsko-blacharskich,
 3. modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoły – gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski, gabinet pedagogiczny,

B/ budynek przy ul. W. Poznańskiej 36

 1. przebudowa i remont całkowity bloku żywienia z kuchnią i zapleczem wraz z wymianą stolarki okiennej w tych pomieszczeniach  (wdrożenie systemu HACCAP),
 2. remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego,

 

W 2009 roku wykonano:

A/ w budynku przy ul. M. Poznańskiej 1

 1. wykonanie elewacji zewnętrznej budynku,
 2. remont sali nr 1,
 3. remont pokoju nauczycielskiego,

 

B/ w budyneku przy ul. W. Poznańskiej 36:

 1. utworzenie gabinetu logopedy,
 2. remont pomieszczeń biblioteki,
 3. remont stołówki szkolnej wraz z wymianą stolarki okiennej,

 

W 2010 roku wykonano w budynku przy ul. M. Poznańskiej 1:

 1. montaż balustrady między I a II kondygnacją,
 2. wymianę poszycia dachowego wraz z remontem węzłów socjalnych i wymianą stolarki okiennej w budynku przy sali gimnastycznej.

 

W 2011roku wykonano w budynku przy ul. M. Poznańskiej 1:

1.       remont części korytarza przy sali gimnastycznej,

2.       kanalizację deszczową i chodnik przy sali gimnastycznej,

 

W 2012 roku wykonano w budynku przy ul. M. Poznańskiej 1:

 1. naprawę dachu po wichurze wraz usunięciem uszkodzeń po nawałnicy,
 2. prace awaryjne związane z odbudową komina,

 

W 2013 roku wykonano:

A/ w budynku przy ul. M. Poznańskiej 1:

 1. remont szatni przy sali gimnastycznej,
 2. wymianę pieca CO,

B/ w budynku przy ul. W. Poznańskiej 36:

 1. wykonanie placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych i klas I, II, i III na terenie boiska wraz z ułożeniem kostki na ciągach komunikacyjnych,
 2. remont ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku,
 3. wymiana przyłącza gazowego.

 

10. Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie ul. Seminarialnej 16 wraz z dostosowaniem do nowych zadań edukacyjnych i zapotrzebowań społecznych w tym zakresie.

W skład Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie wchodzą następujące obiekty oświatowe:

1.       budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną,

2.       boisko szkolne,

W latach 2007-2013 wykonano niżej wymienione zadania:

 W 2007 roku wykonano:

 1. remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
 2. wymiana 95 lamp na korytarzach szkoły,
 3. remont węzła sanitarnego dla chłopców na II piętrze,
 4. wymiana 5 okiem (3 w kuchni, 2 w centrum multimedialnym),
 5. wymiana drzwi na boisko,
 6. założenie monitoringu w szkole,

W 2008 roku wykonano:

 1. wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej,
 2. remont schodów zewnętrznych,

W 2009 roku wykonano:

 1. remont kuchni z zapleczem (wdrożenie systemu HACCAP),
 2. wymiana stolarki okiennej,
 3. wymiana drzwi wejściowych do budynku,
 4. ułożenie kostki brukowej przy wejściu do budynku,

W 2010 roku wykonano:

1.       wymiana 24 okien od strony wschodniej,

W 2011 roku wykonano:

 1. remont sal 111 i 108 w celu przygotowania do otwarcia oddziału przedszkolnego,
 2. remont sali 001,
 3. remont toalet,

W 2012 roku wykonano:

remont szatni przy sali gimnastycznej,

W 2013 roku wykonano:

 1. plac zabaw dla oddziałów przedszkolnych i kl. I-III na teranie przy „Orliku”,
 2. remont sali nr 201,
 3. remont klatki schodowej przy wejściu głównym.

Z zadań wymienionych do zrealizowania w latach 2007-2013 wykonano:

 1. wymianę stolarki okiennej w 95%,
 2. wymianę poszycia dachowego (nie zrealizowano ocieplenia budynku),
 3. Spółka „MEGAWAT” wymieniła węzeł CO z starego typu na nowoczesny z układem sterowania,
 4. na terenie umiejscowiono zespół boisk sportowych typu „Orlik” co stało się podstawą do utworzenie klas sportowych od roku szkolnego 2012/2013.

 

11.  Przywrócenie pierwotnego wyglądu jednego z najstarszych obiektów oświatowych wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb społecznych i edukacyjnych Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie ul. Kościuszki 28.

W skład Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie wchodzą następujące obiekty oświatowe:

 1. budynek szkoły od ul. Kościuszki,
 2. budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną,
 3. dwa budynki gospodarcze,
 4. boisko szkolne,

W latach 2007-2013 wykonano niżej wymienione zadania a mianowicie:

 W 2007 roku wykonano:

 1. podłączenie dwóch budynków do nowego kolektora ściekowego,
 2. remont klatki schodowej w budynku nr 1
 3. remont gabinetu higienistki szkolnej,
 4. wymiana lamp na korytarzu w budynku nr  2,

W 2008 roku wykonano:

 • w budynku nr  2,
 1. remont węzłów socjalnych piętro,
 2. montaż lamp w sali gimnastycznej,
 3. wymiana okien w gabinecie nauczycieli WF, sali lekcyjnej, korytarzu,
 4. wymiana instalacji elektrycznej i podłączenie lamp na boisku szkolnym i wykonanie i montaż bramek ,
 5. podłączenie budynku do kanalizacji deszczowej,
 6. wymianę futryn i drzwi,

 

 • w budynku nr  1

1. remont sali historycznej,

      2. naprawa łazienek,

W 2009 roku wykonano:

 • w budynku nr  1 - wymianę całościową stolarki okiennej,
 • w budynku nr  2,
 1. remont łazienek parter,
 2. remont pomieszczeń administracyjnych,
 3. wymianę okien w pokoju nauczycielskim i stołówce,
 4. remont sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej,

 

W 2010 roku wykonano w budynku nr  1 - remont biblioteki,

W 2011 roku wykonano:

 • w budynku nr  1 - remont sali nr 29
 • w budynku nr  2 - odnowienie sali nr 23 po zalaniu (z odszkodowania),

W 2012 roku wykonano remont korytarzy w obydwóch budynkach,

W 2013 roku  za wyłątkiem awarii nie wykonywano zadań remontowych,

 

Z zadań wymienionych do zrealizowania w latach 2007-2013 wykonano wymianę stolarki okiennej w 90%,

 

12. Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie ul. Seminarialna 11.

 

W skład Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie wchodzą następujące obiekty oświatowe::

 1. budynek przedszkola,
 2. budynek gospodarczy,
 3. plac zabaw.

W latach 2007-2013 wykonano niżej wymienione zadania:

W 2007 roku wykonano:

1.       remont dwóch łazienek,

2.       remont sali nr 1 i 4,

3.       wymianę zewnętrznego odcinka instalacji CO od wymiennika do budynku przedszkola umiejscowionego w kanale ciepłowniczym,

W 2008 roku wykonano:

1.       wymianę drzwi zewnętrznych,

2.       prace remontowe wraz z wymianą instalacji elektrycznej w części magazynowej i socjalnej kuchni przedszkolnej,

W 2009 roku wykonano:

1.       remont kuchni (wdrożenie systemu HACCAP),

2.       wymiana stolarki okiennej,

3.       ułożenie kostki brukowej na części wejściowej do budynku,

4.       remont sali  5-latków,

W 2010 roku wykonano całościową termomodernizacja budynku przedszkola,

W 2011 roku wykonano pokrycie papą dachu i odnowienie elewacji budynku                 gospodarczego,

W 2012 oraz 2013 roku nie wykonywano zadań remontowych.

Z zadań wymienionych do zrealizowania w latach 2007-2013 wykonano:

 1. wymianę stolarki okiennej w 100%,
 2. termomodernizację budynku przedszkola,
 3. Spółka „MEGAWAT” wymieniła węzeł CO z starego typu na nowoczesny z układem sterowania,

 

13. Adaptacja terenu Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie ul. Krótka 7 wraz z przystosowaniem terenu w godzinach popołudniowych do funkcji spacerowo – wypoczynkowej dla matek z małymi dziećmi.

 

W skład Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie wchodzą następujące obiekty oświatowe:

1. budynek przedszkola,

2. plac zabaw.

W latach 2007-2013 wykonano niżej wymienione zadania:

 W 2007 roku odnowiono dwie sale (szpachlowanie, malowanie szlifowanie i lakierowanie parkietu) oraz ułożono płytki podłogowe w części gospodarczej(magazyn żywności),

 

W 2008 roku dokonano wymiany drzwi wejściowych oraz wymiany instalacji elektrycznej w części magazynowej kuchni.

 

W 2009 roku nie wykonywano zadań remontowych.

 

W 2010 r. wymieniono stolarkę okienną od strony południowej w salach dydaktycznych oraz wykonano remont dachu.

 

W 2011roku przeprowadzono remont szatni personelu.

 

W 2012roku wymieniono okna w kuchni.

 

W 2013roku wykonano instalację oddymiającą wraz z wymianą drzwi na plac zabaw oraz wymieniono 2 okna.

 W latach 2007-2013 wykonano:

 1. wymianę stolarki okiennej w 55%,
 2. wymianę poszycia dachowego,
 3. Spółka „MEGAWAT” wymieniła węzeł CO z starego typu na nowoczesny z układem sterowania,

 

14. Do zakresu działania Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego należy administracja powierzonym mieniem komunalnym oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy w tym odnowa i remont budynków komunalnych. Sprawozdania z działalności ZAMK są corocznie jednym z tematów obrad Rady Miejskiej. Obecnie w trakcie opracowania znajduje się Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

 

15. W ramach podwyższenia funkcjonalności budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym znajduje się oprócz siedziby Spółdzielni również biblioteka oraz ośrodek niewidomych. W pomieszczeniach biblioteki wykonano:

> w 2010r. – remont toalety – dział dla dorosłych

                       – malowanie korytarza przy toalecie – dział dla dorosłych

                       – remont zaplecza kuchennego

> w 2011r. – remont działu dziecięcego – obniżenie i zmontowanie podwieszanego sufitu kasetonowego, demontaż i montaż lamp; demontaż i montaż okien, demontaż i montaż drzwi zewnętrznych, podmurówka pod okna, ocieplanie sufitu.

 

16.Budowa budynku wielofunkcyjnego

W programie rewitalizacyjnym zakładano poprawę dostępności społeczeństwa do usług użyteczności publicznej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego tymczasem do tych celów zaadaptowano budynek przy ulicy Fabrycznej 5. W budynku mieszczą się również organizacje pozarządowe. Niestety Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dalszym ciągu znajduje się w budynku nie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku, mimo wykonania projektu adaptacji budynku znajdującego się za budynkiem Urzędu 

 

17. Adaptacja efektów programu EQUAL dla GOPS

Gmina Rogoźno była partnerem projektu Kampania Przeciw Ubóstwu – Najwyższy Szczebel Dobroczynności (KPU-NSD), realizowanego w programie operacyjnym Program Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL dla Polski 2004-2006. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako głównego instrumentu wspierającego działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Administratorem Projektu było Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Rożnowicach. Pozostałymi uczestnikami tego projektu byli: Urząd Miasta Poznań, Fundacja Równych Szans, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”. Cel projektu koncentrował się na problematyce wykluczenia społecznego oraz  podjęciu działań zmierzających do ograniczenia marginalizacji społecznej i zwiększenia szans na powrót osób wykluczonych społecznie na otwarty rynek pracy. Działania partnerów projektu polegały na stworzeniu integralnego systemu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, który miałby funkcjonować w oparciu o współpracę trzech komponentów: edukacji, terapii i pracy.

Efektem realizacji celów projektu było powstanie na terenie miast Rogoźno, Piła i Poznań Lokalnego Punktu Wsparcia Społecznego (PWS). Punkt Wsparcia Społecznego posiadał bazę adresową ośrodków oraz instytucji o charakterze pomocowym, ułatwiającą udzielenie precyzyjnej informacji na temat źródeł uzyskania pomocy i wsparcia. Uczestnikami projektu były osoby bezdomne przebywające w WCPB MONAR – MARKOT w Rożnowicach, będące także beneficjentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie. Udział w projekcie umożliwił tym osobom kompleksowe wsparcie i nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ich usamodzielnienie. Tym samym zrealizowane zostały przesłanki z art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Mieszkańcom Gminy Rogoźno, w tym beneficjentom GOPS Rogoźno, zapewniono darmowy dostęp do informacji w zakresie pomocy społecznej (baza adresowa instytucji prospołecznych), edukacji (oferty szkoleń, kursów, warsztatów, stypendiów), pracodawczości (baza pracodawców, oferty pracy), darmowej informacji prawnej (zasiłki, świadczenia rodzinne, doradztwo finansowe) oraz pomocy psychologicznej. Pomiędzy GOPS-em a PWS-em istniała wymiana informacji w zakresie uzyskania możliwych form wsparcia przez beneficjentów pomocy społecznej. 

W okresie trwania projektu w ramach działań promocyjnych w Rogozińskim Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4 przeprowadzone zostały cztery konferencje upowszechniające rezultaty projektu, z udziałem przedstawicieli lokalnych władz, szkół, pracodawców, ośrodków pomocy społecznej. Rezultaty wypracowane w projekcie, w tym zakres działania PWS-u, udostępniono beneficjentom GOPS-u poprzez ogłoszenia, ulotki lub bezpośrednio od pracowników socjalnych.   

18. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie

                W okresie planowanych działań na obszarze rewitalizowanym w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wymieniono okna, drzwi, bramy wjazdowe. Ponadto zakupiono następujący sprzęt ratownictwa drogowego i pożarniczego:

 • zestaw ratowniczo – techniczny z agregatem hydraulicznym LUKAS P630 SG,
 • rozpieracz kolumnowy,
 • detektor gazu,
 • pompę półszlamową,
 • węże,
 • wentylator oddymiający

 

19. Przywrócenie pierwotnej struktury zewnętrznej szacie kościoła p.w.św. Wita w
Rogoźnie i terenowi przykościelnemu.

Wykonano remont dachu oraz została położona kostka granitowa wokół kościoła. Ponadto odnowiono obrazy w nawach bocznych.

 

20. Zaadaptowano do celów działalności Caritasu jeden z budynków parafialnych.

 

21. Remont i modernizacja kościoła pw. Ducha Św. w Rogoźnie

W 2009 roku wykonany został remont zakrystii i zaplecza,

W 2010 roku remont instalacji elektrycznej i grzewczej

               

                Na zakończenie pragnę nadmienić w oparciu o artykuł z Gazety Prawnej z dnia 5.02.2014r. pod nazwą: „Rewitalizacja receptą na wyjście z kryzysu”, że w nowej perspektywie unijnej działania z zakresu przywracania dawnej świetności mają obejmować nie tylko infrastrukturę, ale także zagadnienia społeczne, kulturalne i związane z ochroną środowiska. Rewitalizacja obszarów miejskich będzie jednym z kluczowych priorytetów rozpoczynającej się właśnie nowej perspektywy unijnej. Na tego rodzaju przedsięwzięcia, jak zakłada umowa partnerstwa, która wkrótce ma być podpisana przez rząd z Komisją Europejską, przeznaczone zostanie ok. 25–26 mld zł. Wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że kwota ta raczej wrośnie. Wsparciem zostaną objęte nie tylko projekty infrastrukturalne, czyli np. odnowa osiedli mieszkaniowych, terenów poprzemysłowych czy wycofanych z przemysłowego użytku fabryk itp. Pieniądze mają być przeznaczone również na zagadnienia społeczne, kulturalne oraz związane z ochroną środowiska naturalnego. Rewitalizacja będzie jednym ze sztandarowych działań najbliższej siedmiolatki – twierdzi minister Bieńkowska. – Realizacja tego rodzaju projektów była już prowadzona i to na stosunkowo dużą skalę. Jednak wcześniej środki na nią były rozproszone, znajdowały się zarówno w programach centralnych, jak i regionalnych. W nowym budżecie nie uda się ich zgrupować w jednym programie. Rząd chciałby jednak, aby były one lepiej skoncentrowane i przez to bardziej widoczne. Rewitalizacja, jak podkreśla minister Bieńkowska, ma być przy tym rozumiana bardzo szeroko. Do tego rodzaju przedsięwzięć planuje się zaliczyć także sprawy klimatyczne związane z wymianą źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji – zapowiada minister Bieńkowska. – Rewitalizacja ma także dotyczyć zagadnień społecznych, odbudowy terenów zdegradowanych w wyniku działania przemysłu, a nawet zadań w sferze szeroko rozumianej kultury. Wsparcie pochodzić będzie przede wszystkim ze środków regionalnych programów operacyjnych (RPO). Rewitalizacja społeczna ubogich społeczności miejskich uzyska finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pozostałe przedsięwzięcia finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a miasta o szczególnej sytuacji społeczno - gospodarczej będą również mogły aplikować o środki z Funduszu Spójności (FS) na działania uzupełniające interwencję z poziomu regionalnego. Na obszarach wymagających rewitalizacji, w ramach rozpoczynającej się właśnie perspektywy finansowej, będą wspierane zintegrowane działania na podstawie kompleksowych planów. Ich celem ma być zahamowanie tego rodzaju zjawisk, bowiem są one niekorzystne nie tylko na poziomie lokalnym. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przeciwdziałać także zjawiskom kryzysowym. Przeznaczone na te cele środki mają pobudzać rozwój gospodarczy.

Poza poprawą infrastruktury technicznej realizowane powinny być również przedsięwzięcia dotyczące trwałej modernizacji struktury gospodarczej i społecznej, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej oraz działania służące rozwojowi kapitału ludzkiego i integracji społecznej. Istotne w programach jest też uwzględnienie zmian klimatycznych i dostosowanie się do nich. Według minister Bieńkowskiej w programach regionalnych możliwe będzie  powiększenie puli przeznaczonej na przedsięwzięcia rewitalizacyjne”.

 

 

 

Radny M. Połczyński zapytał, w jakim terminie rozpatrzony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa Promenady” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska odpowiedziała, że wszystko zależy od tego, jak będzie przebiegał proces weryfikacji złożonych wniosków. Dodała, że  na dzień dzisiejszy termin ten jest bliżej nieznany, choć na 99% jest pewne, że pieniądze te zostaną  przekazane.

Radny P. Wojciechowski zapytał, jaki zakres prac obejmuje przygotowany projekt. Poinformował, że z tego co radnym wiadomo, nowa Promenada ma zostać wykonana od Kościoła Św. Wita do Kotwicy aż po ulicę M. Poznańską łącznie z łącznikami. Radny zapytał, czy zakres prac obejmuje także oświetlenie, monitoring i place zabaw.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że zakres prac obejmuje: oświetlenie, monitoring oraz siłownię zewnętrzną i ławki.

Radny H. Janus zapytał, z jakiego programu realizowana jest budowa targowiska miejskiego.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że z tego co pamięta, to Urząd Marszałkowski ogłosił, że została do wykorzystania określona pula pieniędzy na budowę targowisk, Gmina Rogoźno się zgłosiła i załapała się na tą inwestycję.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka dodała, że inwestycja ta nie jest realizowana ze Stowarzyszeń do jakich Gmina należy.

Radny H. Janus odpowiedział, że chce się dokładnie dowiedzieć z jakiego programu inwestycja ta jest realizowana.

Radny H. Janus zapytał również jaki jest udział finansowy gminy w pracach przeprowadzonych w Kościołach. Dodał, że w przygotowanym materiale podano ogólną kwotę, jaka została na ten cel przeznaczona. Zapytał, czy można podać ile środków przekazała Gmina a ile Kościoły.

Sekretarz Gminy I Sip-Michalska odpowiedziała, że może podać ile środków przekazano z budżetu Gminy.

Radny H. Janus zapytał, czy kiedy gmina przekazuje dotację, to nie wie na jaką kwotę remont zostanie wykonany. Dodał, że wie, że można przekazać do 30% wartości inwestycji.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że nigdy kwoty takiej nie było.

Skarbnik Gminy M. Kchlicka odpowiadając na wcześniejsze pytanie zadane przez radnego H. Janusa odpowiedział, że budowa targowiska miejskiego realizowana jest z programu „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”.

Radny P. Wojciechowski dodał, że kiedy w 2011 roku Minister Rolnictwa ogłosił nabór takich wniosków, on  złożył w tym temacie interpelację, było to z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Mój Rynek”, który był adresowany głównie dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty rolne bezpośrednio miedzy producentem a konsumentem.

Przewodniczący Rady Z. Hinz dodał, że przypomina sobie treść takiego pisma i rzeczywiście został w tym kierunku poczynione określone działania i Gmina otrzymała środki finansowe. Nadmienił, że nikt nie może zaprzeczyć, że nowe targowisko jest w naszym mieście potrzebne.

Radny H. Janus zapytał, czy jeśli jest to targowisko wiejskie a 90% ludności handlujące innymi produktami, to czy nie będzie zarzutu jeśli przeprowadzona zostanie jakaś kontrola.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedział, że nie może zmusić np. radnego H. Janusa, żeby przyjechał na targowisko handlować ziemniakami.

Radny H. Janus zapytał ile będzie stanowisk rolniczych.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że będą 184 stanowiska, w tym 100 zadaszonych.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy radni mogą zapoznać się z przygotowanym projektem.

Przewodniczący Rady Z. Hinz dodał, że pytanie takie już kiedyś została zadane i oczywiście z projektem takim radni mogą się zapoznać.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy w latach 2007-2013 wykonano termoizolację jakiejś szkoły.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że tak, w Przedszkolu Nr 2 na Ul. Seminarialnej.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy termoizolacja została wykonana w którymś z budynków Szkół Podstawowych lub Gimnazjów.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że nie.

Radny A. Jóźwiak zapytał, co stoi na przeszkodzie.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że w pierwszej kolejności pieniądze. Dodał, że na wykonanie termoizolacji w SP Nr 3 wraz z audytem energetycznym nie wystarczy 0,5 mln/zł.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy Dyrektor może podać szacunkową kwotę, jaką można by zaoszczędzić po wykonaniu ocieplenia budynku SP Nr 3.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że na to pytanie mógłby odpowiedzieć po przeprowadzonym audycie.

Radny H. Janus zapytał, czy któryś z budynków w gminie jest ogrzewany gazowo.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że tak.

Radny H. Janus zapytał jak Pan Dyrektor widzi, czy ogrzewanie gazowe a ciepłociąg Megawatu jest tańsze czy droższe.

Dyrektor odpowiedział, że nie wykonywał takiej analizy.

Radny P. Wojciechowski dodał, że analizę taką przeprowadzało Starostwo i na dzień dzisiejszy odłączyło salę ZSA.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski poinformował, że sytuacja taka ma miejsce w SP w Pruścach, gdzie jest dwu lub trzykrotny przeprowadzany przegląd pieca firmy specjalistycznej, z którą trzeba mieć podpisaną umowę na konserwację.

Radny H. Janus dodał, że konserwacja przeprowadzana jest raz w roku.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski wyjaśnił, że przeglądy obiektów użyteczności publicznej zmieniają postać rzeczy w literze prawa.

Radny H. Janus zapytał, czy jest na to inny przepis.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że na przeglądy obiektów użyteczności publicznej wymogi są znacznie większe niż do indywidualnego odbiorcy. Dodał, że odbiorca indywidualny sprawdzi raz w roku.

Radny H. Janus odpowiedział, że przegląd sal wiejskich przeprowadzany jest raz w roku. Zapytał, czy szkoły mają inaczej.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że jest to inaczej podciągane.

Radny H. Janus odpowiedział, że chce wiedzieć jaki jest to przepis.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że przepisu takiego poszuka,. Dodał, że przegląd musi być wykonany przed każdym rozpoczęciem i zakończeniem sezonu.

Radny H. Janus zapytał, czy nie trzeba wymieniać instalacji w przypadku kiedy zmienia się źródło ogrzewania.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że musi zostać wykonany sprawny system doprowadzania gazu i system zmiany systemów rozdzielaczy.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, czy w planach rewitalizacji było założenie do tzw. odnowy całego miasta Rogoźno czy tylko części.

Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski odpowiedział, że rewitalizacja miała obejmować obszary zdegradowane, dlatego trudno jest mówić o obszarze zdegradowanym na przestrzeni rolnicznej czy produkcyjnej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał jak to się zmieniło w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski wyjaśnił, że studium uwarunkowań zostało w części zaktualizowane w roku 2009. Dodał, że studium nie jest wiążącym dokumentem urbanistycznym, jest natomiast zestawem wytycznych wskaźników ukształtowania polityki przestrzennej. Dodał, że studium jest wiążące przy uchwalaniu nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy zmianach istniejących planów , nie jest natomiast wiążące przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy w planie rewitalizacji znalazły się obszary chronionego krajobrazu takie jak: Jezioro, rzeka Wełna, Dolina Wełny, Promenada. Radny poprosił również o omówienie infrastruktury technicznej.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że nie jest to realizowane w ramach omawianego programu ponieważ infrastruktura drogowa nie ma nic wspólnego z ochrona środowiska.

Wyjaśnień na pytania zadawane podczas dyskusji udzielali Komendant Straży Miejskiej Jan Stępień, Skarbnik Gminy M. Kachlicka oraz Zastępca Burmistrza K. Ostrowski.

Po wyczerpaniu pytań związanych z powyższym tematem Przewodniczący Komisji A. Olenderski podsumowując dodał, że zaplanowane działania na obszarze rewitalizacyjnym w okresie 2007-2013 należy uznać za cel osiągnięty. Nadmienił. że według Jego własnej orientacji i możliwości spostrzegawczych jest to zrealizowane w 90%. Dodał, że wszystkiego nie udało się zrealizować z racji występujących zmian (chociażby z tytułu występujących zmian budżetowych).

 

 

Ogłoszono 10 min. przerwy.

 

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 6  - aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg. Informację przedstawił Komendant Straży Miejskiej J. Stępień.

Treść przedstawionej informacji:

„Zgodnie z zawartą Umową nr INTZ.272.13.2013 z dnia 6.12.2013 r. dotyczącą „Zimowego utrzymania chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2013/2014” informuje, że Straż Miejska nadzoruje i potwierdza wykonanie usług zgodnie z Umową. (§ 3 punkty 9,10,11 Umowy).

 

                W miesiącu grudniu 2013 r. zima dotknęła nas tylko w pięciu dniach od 6 do 10 grudnia 2013 r.  W wyniku Akcji Zima zostały przeprowadzone następujące czynności:

1.                  pełniono dyżury zgodnie z „Dziennikiem dyżurów: 78 godz. * 16 zł razem 1249 zł;

2.                  mechaniczne odśnieżanie tj. usuwanie śniegu, zasp i błota pośniegowego, posypywanie ulic, zatok postojowych i parkingów o nawierzchni utwardzonej oraz zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką piasku  z solą według kolejności utrzymania zimowego 137,5 godz. *110 zł razem 15125 zł;

3.                  uzupełnienie piaskiem  z solą 5 pojemników rozstawionych na terenie miasta 5*50 zł razem 250 zł;

 

          Faktura za miesiąc grudzień 2013 r. za Akcję Zima wystawiona została na kwotę 17952,84 zł.

 

      W miesiącu styczniu 2014 r., w ramach Akcji Zima zostały przeprowadzone następujące czynności :

      -     pełniono dyżury zgodnie z „Dziennikiem dyżurów” 168 godz. * 16 zł razem 2688 zł;

    -       mechaniczne odśnieżanie tj. usuwanie śniegu, zasp i błota pośniegowego,      posypywanie ulic, zatok postojowych i parkingów o nawierzchni utwardzonej oraz zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką piasku  z solą według kolejności utrzymania zimowego 172,5 godz. *110 zł razem 18975 zł;

      -    uzupełnienie piaskiem  z solą 8 pojemników rozstawionych na terenie miasta 8szt.*50 zł razem 400 zł.

 

Faktura łączna wystawiona została na kwotę 23828,04 zł.

 

Wszelkie uwagi zgłaszane telefonicznie do Straży Miejskiej dotyczące zwalczania śliskości i odśnieżania przekazywane przez mieszkańców były realizowane na bieżąco”

 

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski podsumowując dodał, że w ostatnich latach mamy do czynienia z dość łagodnymi okresami zimy, koszty są zmniejszone więc to to korzystna sytuacja dla wydatków finansowych Władz Gminy Rogoźno.

 

 

Przystąpiono do realizacji punktu 7 - omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a)        Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Rogoźnie, E. Kowalska.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

 

b)       Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Rogoźnie, E. Kowalska.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

 

c)       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno. Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

 

d)       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno. Projekt uchwały przedstawił i szczegółowo omówił  Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

 

e)       Uchwała w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2013 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

f)        Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXII/2014/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku, dotyczącą określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władzy oraz pieczęci urzędowej. Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że zgadza się z koncepcją przedstawiona przez autorów ww. uchwały, jednakże nie rozumie zapisu uzasadnienia, który brzmi: „wielokrotne zdejmowanie i zakładanie łańcucha w czasie  wielogodzinnych sesji z wielokrotnymi przerwami nie znajduje uzasadnienia”.

Radny H. Janus wyjaśnił, że chodzi o to, że wielokrotne zakładanie i zdejmowanie łańcucha podczas przerw, których podczas obrad może być wiele.

Przewodniczący Rady dodał, że w poprzedniej kadencji, gdzie dotychczas łańcuch nosił tylko Przewodniczący Rady, Rada wprowadziła zmianę, obligując tym samym do noszenia tego łańcucha również burmistrza. Dodał, że dzisiaj Rada doszła do wniosku, że jest to niepotrzebne. Przewodniczący nadmienił, że od samego początku uważał, że łańcuch ten powinien nosić Przewodniczący tylko podczas uroczystych sesji.

Dodał, że dla Niego jako Przewodniczącego będzie wygodniej, jeśli nie będzie musiał tego nosić podczas każdej sesji Rady Miejskiej.

W dyskusji głos zabrał również radny H. Janus oraz Przewodniczący Komisji A. Olenderski.

 

 

g)       Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2014.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

 

 

h)       Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz.

Radny H. Janus powiedział, że mowa o tym była już na sesji. Dodał, że chodzi o unieważnienie uchwały, na podstawie której został przeprowadzony przetarg. Nadmienił, że Rada ma do tyłu  sprzeciwić się uchyleniu tej uchwały.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że Pan Łukszyk zwraca się, aby unieważnić tę uchwałę, a Rada odmawia uchylenia przedmiotowej uchwały. Dodał, że podjęta uchwała jest uchwałą ważną i Rada jej nie uchyla.

Radny P. Wojciechowski dodał, że można również dodać zapis, że „ w związku z wykonaniem uchwały…”

Głos zabrała również Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny H. Janus powiedział, że nie rozumie dlaczego Rada ma podjąć taką uchwałę. Dodał, że Jego zdaniem wygląda to tak, jakby Rada usprawiedliwiała zorganizowanie przetargu i sprzedaż tej działki. Nadmienił, że Rada ma cofnąć się do tyłu, ale prawo nie działa wstecz.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że ma w tym temacie również sporo wątpliwości, o których powiedział podczas obrad sesji.

Poprosił, aby radny H. Janus zaproponował taki projekt uchwały, który na tym etapie zakończy działania Rady, ponieważ Pan Łukaszyk zwracał się do Rady z tym tematem już kilka razy. Dodał, że uważa, że mając opinię Komisji Rewizyjnej i inne dowody, które były Radzie dostarczone, Pan Łukaszyk nie ma podstaw do tego, aby wnosić pretensje do tej działki i dlatego temat ten powinien zostać zakończony.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska dodała, że jeśli Rada nie zajmie określonego stanowiska w sprawie, wówczas  może wpłynąć skarga na bezczynność organu i mogą zostać wyciągnięte określone konsekwencje.

Radny H. Janus powiedział, że Pani Sekretarz zmusza radnych do podjęcia tej uchwały. Dodał, że jest uchwała- Rada jej nie przegłosowuje i nie ma bezczynności.

Radny H. Janus dodał, że Rada może udzielić odpowiedzi, nie koniecznie podejmując określona uchwałę. Nadmienił, że ktoś inny powinien to rozstrzygać a nie Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że pismo został skierowane na adres Rady Miejskiej, która powinna zająć określone stanowisko. Dodał, że podobną sprawą jest sprawa zgłoszona przez Panią Z. Zywert.

Radny A. Nadolny dodał, że miał nadzieję, że temat ten znajdzie się w porządku obrad Komisji, która miała zająć się rozpatrzeniem sprawy. Zapytał, co Rada robi z tym tematem, czy przekłada rozpatrzenie sprawy na następny miesiąc, czy temat ten poruszony zostanie podczas obrad sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz odczytał treść pisma skierowanego na adres Pani Z. Zywert.

Nawiązując do treści pisma jakie skierowała Pani do Prezydenta Miasta Poznania, uprzejmie informuję, iż ów dokument był przedmiotem analizy podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie, w dniu 29 stycznia 2014 r.

Ponieważ osobiście brała Pani udział we wspomnianych obradach, jest Pani zorientowana o dalszym postepowaniu Wysokiej Rady w tym temacie”.

Radny A. Nadolny powiedział, że wobec powyższego na najbliższej sesji Rady Miejskiej musi zostać wprowadzony do porządku obrad pkt. o podjęciu decyzji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że analizą takiego pkt. Rada już się zajmowała. Dodał, że w tej chwili Jego zdaniem Komisja powinna wypracować określone stanowisko.

Radny A. Nadolny dodał, że Rada w ramach skargi może stwierdzić, czy jest ona zasadna, czy też nie.

Ze stwierdzeniem radnego A. Nadolnego zgodził się Przewodniczący Rady Z. Hinz, który dodał, że j=Jego zdaniem Rada powinna w ramach uchwały podjąć określone oświadczenie w sprawie.

Następnie przedstawił członkom Komisji ofertę skierowaną przez firmę „Green Parking”, która dotyczy utworzenia w naszym mieści płatnej strefy parkowania.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 - wolne głosy i wnioski.

 

Jako pierwszy głos zabrał Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski, który przedstawił wniosek firmy WIND POWER POLAND Sp. z o.o. Wniosek dotyczy zagadnienia związanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który uchwalony został na obszarze miejscowości Słomowo.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, czy omawiany dokument był konsultowany z mieszkańcami i Sołtysem Sołectwa Słomowo.

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że w chwili obecnej burmistrz wystąpił do Rady z zapytaniem, czy zgodzi się na przygotowanie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zaznaczonych w materiale obszarów.

Dodał, że projekt uchwały przygotować miałaby Gmina Rogoźno na koszt inwestora.

Radny A. Jóźwiak zapytał, jakie może to rodzić inne skutki.

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że dla naszej gminy w zasadzie żadne, natomiast dla inwestora dość dramatyczne.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że Komisja nie powinna wyrażać swojej opinii, nie usłyszawszy, co o pomyśle tym sądzą mieszkańcy tamtej części gminy.

Przewodniczący Rady poruszył również sprawę mieszkańców ul. Norwida, którzy zwrócili się do władz miasta o wsparcie finansowe przy naprawie ww. ulicy z opłat od nieruchomości na określony okres.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że warto się nad tym pismem pochylić, ponieważ mieszkańcy wyręczają gminę z wykonania zadań.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu Komisji nie podejmować ostatecznej decyzji. Dodał, że w pierwszej kolejności Pan Burmistrz powinien z tymi mieszkańcami przeprowadzić rozmowę, jak ich zdaniem ma to wyglądać.

Radny H. Janus zaproponował, aby w spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył również radny M. Kutka, który złożył wniosek o naprawę tej drogi do budżetu gminy na 2014 rok.

Członkowie Komisji przychylili się do propozycji radnego H. Janusa.

Nastepnie jednogłosnie podjęli decyzję, iż na przyszłe posiedzenie Komisji, które odbędzie się w m-cu marcu podpisani mieszkańcy zostaną zaproszeniu i zgłoszona sprawa zostanie omówiona.

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że po analizie ostatnich rachunków, które wpłynęły za obrady sesji w RCK stwierdziliśmy, że rachunki te stały się bardzo wysokie.

Przewodniczący poinformował, że po rozmowie z Panią Skarbnik rozważa taką sytuację, że Rada zrezygnuje z całkowitego zakupu artykułów spożywczych na sesje.

Dodał, że w tej chwili budżetu gminy po prostu na to nie stać.

Wniosek oszczędnościowy przedstawiony przez Przewodniczącego Rady został przyjęty 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Następnie Kierownik WGNRiOŚ przedstawił opinię wydaną przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek i wnieśli o usytuowanie budynku i parkingu zgodnie z jej propozycją.

 

Następnie Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek przedstawiony przez firmę „WINDPOWER POLAND”, dotyczący budowy parku wiatrowego w Gminie Oborniki w sąsiedztwie z Gminą Rogoźno.

 

Członkowie Komisji zgłosili również wniosek formalny do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach o wycięcie drzew przy drodze powiatowej na odcinku od drogi powiatowej nr 241 w kierunku Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego, na którym zostanie budowany chodnik zgodnie z przyjętym na 2014 rok budżetem Gminy Rogoźno.

Zgłoszony został również wniosek do Burmistrza Rogoźna o uporządkowanie znaków drogowych (D1) znajdujących  się  na ul. Fabrycznej.

 

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9 - zakończenie

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20:30

Protokół sporządziła: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 25 kwietnia 2014 r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marika Markiewicz
data dodania: 29 Maja 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-05-29 12:18:10
data wyworzenia: Marika Markiewicz / 29 Maja 2014