nazwa dokumentu: Protokół Nr 45/2009 z XLV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 października 2009r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 45/2009
z XLIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 października 2009r. o godz.16.00.

 

Temat Sesji:

  1. Stan rolnictwa na terenie naszej gminy.

XLV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 30 września 2009 roku, na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych.

 

 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Olenderskiego.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Interpelacje i zapytania radnych.

5.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z     

      wykonania  uchwał Rady.

8.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

9.       Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

10.    Stan rolnictwa na terenie naszej gminy.

11.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016,

b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka nr 25),

c/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka nr 28/2),

d/ wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,

e/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle,

f/ określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010,

g/ obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010,

h/ określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r.,

i/ określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na rok 2010,

j/ uchylenia niektórych uchwał,

k/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby w pkt.11 l), wprowadzić projekt uchwały w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby w pkt. 11 ł), wprowadzić projekt uchwały w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno.

 

Porządek obrad wraz z wniesionymi zmianami został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

III.   Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2009r. został przyjęty 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

IV.    Interpelacja i zapytania radnych.

Radny M. Połczyński złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska w imieniu grupy radnych złożyła interpelację nr 1/2009, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Rogoźna udzielił odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego Z. Nowaka podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował o posiedzeniu Komisji Wspólnej, której głównymi tematami było omówienie sytuacji w przedszkolach oraz omówienie zmian w statucie i Regulaminie Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 16 października, którego tematem kontrola środków na placówki służby zdrowia (Rogoźno i Parkowo).

Radny K. Lis zapytał o udział Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego w dniu 7 października w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że udało się w WSA obronić uchwałę w sprawie konkursu „Mój piękny dom”, która wcześniej nie uzyskała aprobaty radców prawnych, a później Wojewody, który Rozstrzygnięciem Nadzorczym uchylił podjętą uchwałę. Dopiero WSA przyznał rację Radzie Miejskiej w Rogoźnie stwierdzając, że uchwała została podjęta zgodnie z prawem. Dodał, że w wyroku określono iż zaskarżony akt nie może być wykonany.

 

VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 9 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 10 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 01.10.2009r.do 27.10.2009r. - załącznik nr 11 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o spotkanie Komisji Konkursowej poświęcone rozstrzygnięciu konkursu na zagospodarowanie Pl. K. Marcinkowskiego.

Radny R. Kinach zapytał o spotkanie z kierownikiem budowy ronda w Rogoźnie – omówienie bieżących problemów.

Radny M. Połczyński zapytał szczegóły udziału w zjeździe wójtów, burmistrzów i prezydentów miast województwa wielkopolskiego.

 

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że spotkanie z kierownikiem budowy ronda miało miejsce podczas wstrzymania prac na budowie, ze względu na przejście przewodu elektrycznego 15.000 volt . Dotyczyło ono również wykonania końcówek chodników. Poinformował, że do Wszystkich Świętych droga z ul. Czarnkowskiej w kierunku ul. Fabrycznej będzie otwarta, czyli na rondzie będzie jeden kierunek ruchu. Co do pytania radnego M. Połczyńskiego, to spotkanie zorganizował WOKiSS, w którym Gmina Rogoźno jest członkiem. Odbywają się one kilka razy w roku. W ostatnim zjeździe brał udział Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Pani Grażyna Wróblewska. Poruszono temat schetynówek, budżetu, dyscypliny finansów publicznych, nowej ustawie o finansach publicznych, nowych wskaźników itd. Co do pytania radnego A. Olenderskiego, to do końca września w RCK wisiały prace konkursowe, na które mieszkańcy mogli oddawać głosy. Wpłynęło ich ok 630, z czego 360 oddano na jedną z koncepcji.

 

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Nie było.

 

IX. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie za rok 2008, złożona przez Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, złożona przez Burmistrza Rogoźna – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Informacja Wojewody Wielkopolskiego ws. oświadczeń majątkowych złożonych przez Burmistrza Rogoźna  oraz Przewodniczącego Rady – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że przed sesją zgłosiło się do niego 3 radnych z prośbą o zadanie Burmistrzowi pytania, dlaczego niektórzy kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego nie złożyli swojego oświadczenia majątkowego, a jeśli takowe jest to, dlaczego nie zostało umieszczone na stronie internetowej Rogoźna. Nadmienił, że jeden z mieszkańców, złożył pisemne zapytanie o brak złożenia oświadczenia majątkowego przez Komendanta Straży Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Komendant Straży Miejskiej nie jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza i nie ma obowiązku składania oświadczeń. Poprosił, aby Przewodniczący Rady podał konkretne nazwiska osób, o które pytają radni.

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że radni nie zauważyli brak oświadczenia majątkowego np. Kierownika USC.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tej chwili nie pamięta czy takie oświadczenie jest.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że podczas indywidualnej rozmowy uszczegółowi o jakie osoby chodziło radnym, którzy złożyli to zapytanie.

 

X. Stan rolnictwa na terenie naszej gminy.

- informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , stanowi załącznik nr 15 do protokołu- informację przedstawił Kierownik Biura Powiatowego Piotr Matuszak.

Poinformował, że od momentu złożenia pisemnej informacji zmienił się sposób wydawania decyzji, dotyczących przyznawania płatności ONW. Na dzień dzisiejszy wydano ok 75% decyzji. Co do decyzji z tyt. przyznania płatności bezpośrednich, to prawdopodobnie od przyszłego tygodnia zaczną być wydawane decyzje. Dodał, że jeszcze stawka płatności bezpośrednich nie jest zatwierdzona przez Ministra. Nadmienił, że płatności bezpośrednie będę przelewane dopiero od 1 grudnia, w przeciwieństwie do płatności ONW, gdyż część osób, które otrzymały decyzje, otrzymała już płatności. P. Matuszak powiedział, że z projektu rozporządzenia wynika iż stawki płatności, które będą obowiązywały dla płatności bezpośrednich, będą wynosiły 506,98zł dla płatności podstawowych, 356,47zł dla płatności uzupełniających, 502,62zł dla płatności zwierzęcej oraz 53,47zł/ tonę w przypadku płatności cukrowej.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy zmianie ulegają również płatności ONW?

P. Matuszak powiedział, że stawka ONW nie uległa zmianie od 2004r. i nadal wynosi 179zł.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy to prawda, że od tego roku osoby które są w programie rolnośrodowiskowym, będą mogły obsiewać tylko 40% gruntów?

P. Matuszak powiedział, że nic nie wie na ten temat.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o powód złożenia mniejszej liczby wniosków o płatności bezpośrednie w stosunku do roku ubiegłego.

P. Matuszak powiedział, że nie analizowano z czego wynika ta różnica. Dodał, że nigdy nie zdarzyło się, aby liczba wniosków była taka sama. Przeważnie wahała się w granicach 1600-1650. Nadmienił, że podejrzewa iż może wynikać to z wydzierżawiania gruntów i wchodzą w skład wniosków składanych przez innych wnioskodawców.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o powód wyższych płatności m.in. z tyt. płatności bezpośrednich, podstawowych, uzupełniających, cukrowych.

P. Matuszak odpowiedział, że jest to głównie efekt wyższego kursu euro.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał, czym spowodowany jest zastój w otrzymywaniu rent strukturalnych oraz w pozyskiwaniu środków unijnych przez młodych rolników.

P. Matuszak powiedział, że można składać wnioski o środki dla młodych rolników, ale to działanie jest rozpatrywane w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych. Dodał, że jest trochę trudniej dostać pieniądze w porównaniu do lat ubiegłych. Co do rent strukturalnych,to pod koniec roku lub na początku przyszłego roku będzie termin przyjmowania wniosków o przyznanie renty.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o powód niskiej liczby beneficjentów, jeśli chodzi o realizowanie programu rolnośrodowiskowego.

P. Matuszak powiedział, że trzeba mieć plan rolnośrodowiskowy przygotowany przez doradcę rolnośrodowiskowego i trzeba go realizować. Dodał, że ten program w tej chwili realizuje ok.200 osób i nie jest to mała liczba.

Radny Z. Nowak stwierdził, że rolnictwo po wejściu do UE się przeobraża.

Radny R. Kinach zapytał o stawkę 863zł.

P.  Matuszak wyjaśnił, że jest to zsumowana stawka podstawowa oraz uzupełniająca, gdyż w przypadku zbóż są jakby 2 składniki. W przypadku kiedy ktoś ma grunty na terenach ONW i miał tam zboża, to dodatkowo do tej kwoty ma doliczane 179zł.

- Informacja Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego została przedstawiona przez p. Macieja Tyrakowskiego- stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Odniósł się do pytania Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa w sprawie ograniczenia obsiewania 40% gruntów. Wyjaśnił, że zostało to pomylone z dobrą kulturą rolną. Dodał, że w ubiegłym roku, w marcu ukazało się rozporządzenie, które wyznacza obszary narażone na erozję i na tych obszarach rolnicy są jak gdyby zmuszeni do zachowania pod okrywą roślinności 40% swoich gruntów ornych. Jeśli pokrywa się to z programem rolnośrodowiskowym to, wtedy te 40% zasianych nawet gorczycą byłoby bez płatności, gdyż jest spełnieniem dobrej kultury rolnej. Nie miałoby to znaczenia w przypadku ozimin. M. Tyrakowski poinformował o swoim udziale w szkoleniu, prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i poinformowano tam, że trwają prace nad rentami strukturalnymi i będzie jeszcze jedno rozdanie pieniędzy w całym kraju. Pieniędzy ma starczyć dla ok.6000 rencistów strukturalnych. Określony zostanie termin składania wniosków, a o przyznaniu zadecyduje ilość przyznanych punktów w rankingu. Punkty są uzależnione m.in. od wielkości gospodarstwa, od wieku następcy.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał, czy są informacje na temat perspektywy wyrównania dopłat obszarowych, do poziomu dopłat jakie otrzymują rolnicy „starej” Unii.

M. Tyrakowski powiedział, że na obszarze całego kraju takie działania były podejmowane przez izby rolnicze. Dodał, że oczekiwania jak na razie są nierealne, gdyż wysokość płatności obszarowych została uzgodniona w traktacie przedakcesyjnym. Nadmienił, że w 2013r. płatności obszarowe będą uzależnione od spełniania tzw. cost comprise, czyli zasady wzajemności. Rolnik dostanie płatność, jeżeli spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska, utrzymania zdrowotności roślin, zwierząt i żywności. Zasada cost comrise jest wprowadzana stopniowo. Dodał, że najbardziej drastyczny moment nastąpi z dniem 1 stycznia 2013r. kiedy to wejdzie w życie zapis odnośnie warunków utrzymania zwierząt.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał, jakie korzyści niesie ze sobą podległość ośrodków doradztwa rolniczego pod sejmiki wojewódzkie.

M. Tyrakowski powiedział, że wynika to z biedy, gdyż od 1 sierpnia br., decyzją Ministra Rolnictwa, wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce zostały przeniesione spod jurysdykcji Wojewody do Sejmiku Wojewódzkich. Do końca 2009r. ośrodki są finansowane przez Urzędy Marszałkowskie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus  zapytał o sytuację na rynku zbóż, czy są jakieś prognozy na następne lata. Dodał, że opłacalność produkcji niektórych zbóż przy słabszych glebach jest niska.

M. Tyrakowski przyznał, że w tym roku opłacalność zbóż jest poniżej poziomu, przy stosunkowo wysokich plonach. Nadmienił, że na stronie internetowej Ministerstwa jest informacja iż trwają prace nad zdjęciem nadwyżki zboża i przeznaczyć ją na cele energetyczne. Dodał, że w ostatnich latach rolnictwo było szczególnie nękane przez chociażby przez  susze w 2006r. i 2008r., nieopłacalne ceny skupu, a tym samym wzrost cen środków do produkcji. Nawóz, fosforan amonu, w jednym roku kosztował 1.400zł/tonę, a w kolejnym sezonie cena wzrosła do 3.000zł. Dotyczy to również innych nawozów i środków ochrony roślin.

Radny J. Witt zapytał, jak wygląda procentowo kwestia dopłat oraz jakie są koszty produkcji i jakie są przychody  w Polsce w porównaniu do państw tzw. starej Unii. Dodał, że dla rolnika kurs euro nie ma większego znaczenia, gdyż za nawozy płaci po kursie euro, ale również po tym kursie sprzedaje produkty.

M. Tyrakowski powiedział, że kurs euro ma znaczenie, gdyż dochód otrzymywany jest w złotówkach i gdyby kurs euro ukształtowałby się na poziomie 4zł, to byłoby proporcjonalnie mniej. Szczegółowo nie może odnieść się do wszystkich krajów UE.

Radny J. Witt powiedział, że najwyższe dopłaty w UE ma Dania i dopłaty w Polsce stanowią 50% tego, co otrzymują Duńczycy, którzy jako rolnicy są biedni.

M. Tyrakowski potwierdził, że rolnik w żadnym kraju nie jest bogaty. Dodał, że od nowego roku będzie ok.70.000zł dopłaty do gospodarstwa w programie młody rolnik, ale nie może być przekazane poniżej średniej wojewódzkiej.

- informacja Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej, została przedstawiona przez p. Janusza Piechowiaka – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał na czym miałby polegać interwencjonizm ws. stabilizacji na rynku zbóż i wprowadzenie prawnych rozwiązań, które były przedmiotem apelu do Ministra Rolnictwa.

J. Piechowiak odpowiedział, że chodzi m.in. o zezwolenia na częściowe spalenia zboża w piecach hutniczych, aby zmniejszyć nadwyżkę która spowodowała zaniżenie cen.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał, czy wiadomo coś nt. elektrowni wiatrowej?

J. Piechowiak odpowiedział, że elektrownie wiatrowe są budowane i mówi się, że organizacje ekologiczne zwracają uwagę na syndrom kręcącego się wiatraka, a właściciele ziemi liczą pieniądze.  Dodał, że chociażby w Powiecie Margonin, jest ich 140 sztuk, w Gminie Wągrowiec jest ok. 50 elektrowni wiatrowych. Dodał, że umowy są podpisywane indywidualnie i trudno o opinię w tej sprawie. Nie każdy chce ujawniać swoje tajemnice handlowe.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o korzyści jakie wynikają ze współpracy z landem Saksonia w Niemczech?

J. Piechowiak powiedział, że na razie nie ma widocznych korzyści.

- informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Obornikach, została przedstawiona przez Kierownika Oddziału p. Agnieszkę Żmudzką – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

A. Żmudzka zwróciła uwagę, że każdy kto kupuje nowe odmiany powinien dokładnie wczytać się w jej wymagania, dotyczące warunków środowiska (glebowych i wodnych).

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o porównanie ilości opryskiwania  na plantacji 1ha, środków do ochrony roślin, względem czołówki unijnej.

A. Żmudzka powiedziała, że w zależności jaka to jest uprawa. W produkcji rolniczej ciągle jeszcze nie został osiągnięty poziom państw zachodnich. Na zbożach, ziemniakach jest zdecydowanie mniej przeprowadzanych zabiegów, ale co do upraw sadowniczych, to są już gospodarstwa, które osiągnęły poziom europejski (np. jabłonie są pryskane po 20 razy w ciągu sezonu).

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o dotacje do materiału siewnego.

A. Żmudzka powiedziała, że dopłaty obejmują sadzeniaki ziemniaka i zboża, ale dokładnie nie wie gdyż Inspektorat się tym nie zajmuje.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że jest 500zł do ha ziemniaków i 100zł do ha zbóż i zajmuje się tym Agencja Rynku Rolnego.

Radny J. Witt powiedział, że temat sesji to sytuacja i stan rolnictwa w Gminie i dlatego chciałby wiedzieć, jaka zdaniem Kierownika WIORiN, jest ta sytuacja rolnictwa?

A. Żmudzka powiedziała, że generalnie 2009r. był dla rolników bardzo trudny, szczególnie nakłady finansowe na zabiegi ochrony roślin były bardzo wysokie, jeśli chciało się osiągnąć zadowalający plon. Ceny z jakimi borykają się rolnicy przy sprzedaży zbóż, są katastrofalne.

Ponadto radni otrzymali następujące informacje przygotowane przez:

-         Burmistrza Rogoźna – załącznik nr 19 do protokołu,

-         Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego – załącznik nr 20 do protokołu,

-         Agencję Nieruchomości Rolnych – załącznik nr 21 do protokołu,

-         KRUS Placówka Terenowa w Wągrowcu – załącznik nr 22 do protokołu,

-         Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach – załącznik nr 23 do protokołu.

 

 

Następnie ogłoszono 25 minut przerwy.

 

 

XII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016 – projekt uchwały przedstawił pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji p. Błażej Cisowski.

B. Cisowski poinformował, że POM jest dokumentem niezbędnym przy składaniu wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Radny Z. Nowak zapytał, czy radni powinni otrzymać na piśmie uchwałę zebrania wiejskiego w Parkowie oraz kto sporządził POM Parkowo?

B. Cisowski wyjaśnił, że we wstępie jest napisane iż Plan jest owocem współpracy mieszkańców Parkowa z samorządem Gminy Rogoźno. Od strony technicznej Plan został sporządzony w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Rogoźna dodał, że Plan został wykonany przez pracowników  Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego p. Błażeja Cisowskiego i p. Karolinę Frankowską.

Radny Z. Nowak zapytał, czy na końcu POM Parkowo Burmistrz Rogoźna powinien złożyć podpis?

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że każdy załącznik do uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, jakie były koszty sporządzenia POM Parkowo? Czy odbywało się to w ramach normalnych godzin pracowników? Czy do remontu każdej z sal wiejskich z programu Lider, będzie potrzebny podobny POM? Czy każda wioska będzie musiała wychodzić z propozycją jego sporządzenia do Urzędu Miejskiego?

B. Cisowski odpowiedział, że przy środkach na remonty świetlic wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich każda wioska, przy składaniu wniosków na remonty świetlic musi mieć sporządzony POM, który jest niezbędnym załącznikiem.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, kiedy będą robione plany dla pozostałych sołectw? Czy sołectwa same muszą wnosić do Urzędu Miejskiego o sporządzenie POM, ażeby uzyskać w przyszłym roku środki?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie będzie trzeba składać wniosku, gdyż sam zgłosi projekty na świetlice. Dodał, że wraz z Zastępcą Burmistrza był na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia i na ten rok jest ok.506.000zł na PROW. Z pozostałych 8 gmin przedstawiciele nie bardzo byli chętni, gdyż nie byli przygotowani. Parkowo ma otrzymać aż połowę zaplanowanych środków. Nadmienił, że termin składania wniosków to 9-23 listopada. Sołtys zorganizował zebranie wiejskie, na którym pracownicy Urzędu zaprezentowali i omówili szczegółowo POM, a zebranie podjęło uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Jeśli Rada Miejska zatwierdzi dzisiaj Plan, to w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z Sołtysem, Radą Sołecką, OSP Parkowo, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz p. E. Cieszyńskim, aby uzgodnić co ma być robione za 250.000zł w ramach POM Parkowo. Dodał, ze załącznikiem do wniosku jest również kosztorys. Burmistrz Rogoźna powiedział, że w ten sam sposób będą realizowane świetlice w innych sołectwach. Pracy jest dość dużo z przygotowaniem POM, a w przypadku Słomowa, Pani Sołtys jeździła na szkolenia do Warszawy, ale z własnej inicjatywy i za własne pieniądze. Wniosek został przygotowany przez firmę zewnętrzną z Piły za ok.3.500zł.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o przypomnienie, jaki jest udział Gminy w tym zadaniu i jaki środków zewnętrznych.

B. Cisowski powiedział, że z 245.000zł o które Gmina będzie się ubiegać w ramach dofinansowania, 25% pochodzi ze środków własnych i jest jeszcze 22% VAT niekwalifikowane.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, co z następnymi świetlicami? Czy mieszkańcy mają zgłaszać wniosek, czy Rada Sołecka? Czy jeśli nie zostaną wykonane takie Plany, to 2.000.000zł na świetlice wiejskie przepadną?

B. Cisowski powiedział, że inicjatywa mieszkańców jest jak najbardziej wskazana. Dodał, że POM ma kierunkować wizerunek wsi przez najbliższe 7 lat i efekt jest na pewno lepszy, kiedy mieszkańcy są zaangażowani w POM.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że przed chwilą powiedziano iż warunkiem otrzymania pieniędzy jest POM. Czy każda wieś musi mieć taki POM?

B. Cisowski potwierdził.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, jakie są następne kroki, aby zrobić plany dla wszystkich pozostałych sołectw?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny martwi się na zapas. Dodał, że w przypadku pozostałych sołectw, będzie tak samo jak z Parkowem.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus wyjaśnił, że chodzi mu o inicjatywę wykonania Planu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że inicjatywa będzie potrzebna kiedy zostanie ogłoszony nabór. Będzie wiadomo co zrobić, odbędzie się zebranie wiejskie itd. dokładnie tak samo jak w przypadku Parkowa.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy inicjatywa nie może być już teraz zrobiona?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może być, ale przecież mieszkańcy sami nie przygotują POM.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że z tego wynika iż sołectwa mają złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie muszą.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, kto w takim razie wyjdzie z inicjatywą?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Burmistrz Rogoźna.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, w którym roku?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w przyszłym roku.

Radny Z. Nowak zapytał, czy były jakieś ustalenia ze Starostwem Powiatowym odnośnie zadań zawartych w POM? Czy Rada Powiatu podjęła uchwałę o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym?

B. Cisowski odpowiedział, że wszystkie dane, które są części inwestycyjnej związanej z budżetem Starostwa, są zaczerpnięte z WPI Powiatu Obornickiego.

 

 

         Uchwała Nr XLV/309/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r.  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016 została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

B/  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

         Uchwała nr XLV/310/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

C/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Roman Piątkowski.

Autopoprawka została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Uwag nie było.

 

 

          Uchwała nr XLV/311/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

D/  wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - projekt uchwały  przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

         Uchwała Nr XLV/312/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

E/  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśleprojekt uchwały  przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

         Uchwała  Nr XLV/313/2009 Rady  Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 28 października  2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle została podjęta 11 głosami „za”przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

F/  określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

          Uchwała  Nr XLV/314/2009 Rady  Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 28 października  2009 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

G/  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

 

          Uchwała  Nr XLV/315/2009 Rady  Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 28 października  2009 r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010 została podjęta  12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

H/  określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

 

          Uchwała  Nr XLV/316/2009 Rady  Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 28 października  2009 r. w sprawie  określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r. została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

I/  określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na rok 2010 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że po wniosku Komisji Wspólnej tytuł uchwały będzie brzmiał następująco: „w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru na rok 2010, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso”.

Radny K. Lis poinformował, że to on był wnioskodawcą zmiany tytułu i na dzisiejszej sesji chciałby zaproponować inne brzmienie tytułu. Poinformował, że rozdał radnym treść uchwały  Rady Miejskiej w Obornikach i prosi o przyjęcie tytułu tamtejszej uchwały, który brzmi: „w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso”.

Skarbnik Gminy zauważyła, że przyjmując taki tytuł należałoby w dalszej części uchwały wskazać innych inkasentów, gdyż projekcie uchwały jest tylko jeden. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach dotyczy także sołtysów.

Radny K. Lis powiedział, że dopiero w pkt. Wolne głosy i wnioski, chciał poruszyć temat swojej wizji projektu uchwały, którą jego zdaniem należałoby podjąć może już w roku następnym. Dodał, że po Komisji zapoznał się bliżej z kilkunastoma uchwałami z terenu całej Polski, z orzecznictwami, z ustawą o podatkach lokalnych, ale szerzej temat omówi podczas wolnych głosów.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poddał pod głosowanie możliwość głosowania nad propozycją radnego K. Lisa.

Radni 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych, wyrazili wolę głosowania nad propozycją radnego K. Lisa.

Radny K. Lis zaproponował, aby dokonać zmiany kwoty  w §1, w pkt.6 z 4,00zł na 1,00zł.

 

Wniosek radnego K. Lisa w sprawie zapisu tytułu uchwały o brzmieniu: „w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso” został przyjęty 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Wniosek radnego K. Lisa w sprawie zmiany stawki opłaty targowej dla dokonujących sprzedaży na targowiskach z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza wiadra z 4,00zł na 1,00zł został przyjęty 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Innych uwag nie było.

 

 

         Uchwała  Nr XLV/317/2009 Rady  Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 28 października  2009 r. w sprawie  w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru na rok 2010, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta  14 głosami „za” przy 1 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

J/  uchylenia niektórych uchwał - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny Z. Nowak stwierdził, że zapisy w uzasadnieniu przeczą same, sobie. W pierwszym zdaniu jest informacja o braku możliwości wykonania zadań, a w ostatnim Burmistrz widzi taką możliwość. Zapytał o powód uchylenia tych uchwał.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchylane uchwały dotyczą zadań, których realizacja nigdy nie będzie się rozkładała 85% na 15%. Pisząc uzasadnienie o możliwości realizacji, chodził o lata po roku 2013. WPI na lata 2010-2013 jest tak obłożone, że Gmina nie jest w stanie tego zrealizować z budżetu. Tym bardziej, że zmianie ulegną wskaźniki, jakie wprowadza nowa ustawa o finansach publicznych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy minął już okres składania wniosków na realizację tych inwestycji? Dodał, że na sesji nadzwyczajnej 14 sierpnia 2007r. Pan K. Głów informował o  15% i dopiero po jakimś czasie okazało się, że to jest nieprawda.

Burmistrz Rogoźna wyraził przypuszczenie, że nabory jeszcze będą. Dodał, że kilkakrotnie proszono władze KŻ „Kotwica” o dokonanie uściślenia zagospodarowania obiektów  oraz terenu z uwzględnieniem potrzeb Klubu. Odnośnie Promenady, to kwota 3.000.000zł też jest nie adekwatna, nie są sporządzone żadne projekty, ani kosztorysy i jest to kwota strzelona. Dodał, że dużo wątpliwości pozostawia własność działek, wykupy gruntów. Nadmienił, że inwestycje ujęte w WPI wydają się być ważniejsze od budowy Promenady. Burmistrz Rogoźna poinformował, że Skarbnik Gminy ma przygotowany wstępny projekt budżetu na 2010r. Na razie (bez uwzględnienia wniosków radnych, sołtysów itd.), aby zbilansować budżet mając to WPI potrzeba 15.000.000zł. Dodał, że nowa ustawa o finansach publicznych nakłada inne wskaźniki. Nadmienił, że patrzy realnie na realizację budżetu, a nie specjalnie nie realizuje czyiś propozycji.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o różnicę wskaźników między nową, a starą ustawą o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tej chwili aby zmieścić się we wskaźniku 60 % zadłużenia, nie można zaciągnąć więcej kredytu jak 11.000.000zł.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że dzisiaj przegłosowano kolejny wniosek na rewitalizację wsi Parkowo, wcześniej Słomowo, oba za ogromne pieniądze. Jeśli zwiedzić obie miejscowości, to Rogoźno powinno się wstydzić nie tylko za wygląd miasta, bo przy tych wioskach wypada blado. Zapytała dlaczego Burmistrza Rogoźna w Rogoźnie odrzuca i nie widzi możliwości realizacji tych zadań, które mają wpłynąć na poprawę wyglądu miasta i na atrakcyjność turystyczną. Dodała, że w Rogoźnie nie wykorzystuje się takiego skarbu jakim jest Jezioro Rogozińskie, a Promenada to jest jeden wielki śmietnik. Nadmieniła, że wielu osobom nie mieści się w głowie, że tak może miejsce w centrum miasta, gdzie właściwie każdy przyjezdny swoje pierwsze kroki kieruje właśnie nad jezioro. Ludzie nie mogą zrozumieć jak można dopuścić do takiej sytuacji, że jest to jeden wielki śmietnik, wstyd i hańba. Zapytał, w czym Rogoźno jest gorsze od np. miejscowości Parkowo? Dodała, że oburza ją odrzucenie możliwości budowy Promenady.

Radny J. Witt powiedział, że nie wie jak można mówić o Słomowie jako miejscowości pięknie rozwiniętej i Rogoźno może się w stosunku do niej wstydzić.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie interesuje go jakie radna ma odczucie i wypowiada się tak, jakby reszta osób była z księżyca i  nigdy nie była w Słomowie i Parkowie. Poprosił, aby radna wypowiadała się we własnym imieniu, bo nie każdy ma takie odczucia. Dodał, że nie rozgranicza ani Słomowa, ani Rogoźna, ani Parkowa. Nadmienił, że być może radna nie widziała co było zrobione w Rogoźnie razem, ile chodników, ile dróg itd. jeżeli radna twierdzi, że takie śmieci są w Rogoźnie, to niech się stąd wyprowadzi. Dodał, że firma p. H. Siwińskiego codziennie rano sprząta całą Promenadę i nie wie kiedy radna R. Tomaszewska, była tam ostatni raz. Burmistrz powiedział, że skoro radna ma takie zdanie, to nie będzie jej wyprowadzał z błędu. Dodał, że realizacja zadań nie jest możliwa, nie dlatego że nie podobają się one Burmistrzowi, tylko wynika to z przyczyn finansowych, obciążeń obecnego i przyszłego budżetu. Powiedział, że radna R. Tomaszewska pewnie napisze w swojej gazetce o tym, że Burmistrz nie chce robić Promenady i leżą tam same śmieci. Dodał, że tylko ze względów finansowych nie może sobie pozwolić na realizację tych zadań. Nadmienił, że bezczelnym, było porównanie Rogoźna, który zdaniem radnej jest śmieciem do Słomowa

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że została obrażona kilkakrotnie w wypowiedzi Burmistrza. Dodała, że nie wie jakie Burmistrz ma prawo do kierowania takich inwektyw pod   jej adresem. Nadmieniła, że miała prawo się tak wypowiedzieć, ponieważ jest przedstawicielem grupy społecznej, która ją wybrała. Dodała, że ma prawo wyrażać na sesji odczucia osób, które ją wybrały. Powiedziała, że jeśli Burmistrz nie zna opinii mieszkańców, to prosi o przejście miastem i przeprowadzenie wywiadu, a na pewno oczy się Burmistrzowi otworzą. Poprosiła, aby jej nie wyrzucać ze swojego miasta, gdyż ma takie samo prawo do walki o należyty wygląd miasta i Burmistrz nie ma prawa wyrzucać jej z miasta. R. Tomaszewska zagroziła, że jeśli jeszcze raz Burmistrz użyje słów:”Pani w swojej gazetce pisze”, to spotkają się po raz kolejny w sądzie. Dodała, że nie pozwoli sobie na tego typu inwektywy i wmawianie jej własności gazet. Poprosiła Burmistrza, aby to zapamiętał i że czuje się po raz kolejny przez niego obrażona.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy radna mówiąc o śmieciach i o tym, że władze nic nie robią, nikogo nie obraża? Zapytał, czy dlatego iż jest radną wolno jej to robić? Zapytał, czy jemu nie wolno mieć własnego zdania? Powiedział, że każdy by chciał mieć zrobioną ładnie Promenadę. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego iż zaczęła się już kampania wyborcza. Nadmienił, że mówi o realnych rzeczach i o cięciach czekających przyszły budżet.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Burmistrz złożył wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę Promenady i KŻ Kotwica?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie złożono takiego wniosku.

Radna R. Tomaszewska zapytała o powód.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że powodem był brak dokumentacji.

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego nie było dokumentacji?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że przed chwilą było wyjaśniane o problemach z KŻ Kotwicą, która nie może się określić, co chce tam zrobić. Zapytał co zdaniem radnej ma być tam zrobione?

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radni zabezpieczyli środki, a Burmistrz jako wykonawca uchwały miał obowiązek to zrobić, a teraz tłumaczy się,  że nie wiedział co ma tam zrobić, bo nikt z KŻ Kotwica nie przyszedł. Dodała, że są to żarty.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że właśnie dlatego.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie było ani woli, ani ludzi, którzy by to zrobili, ponieważ wiele rzeczy przechodzi bokiem i nie wiadomo dlaczego.

Burmistrz Rogoźna zapytał, co oznacza sformułowanie: „przechodzi bokiem”?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że jest niewykonane i uchodzi uwadze.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyraził niezadowolenie z próby wycofania uchwał. Dodał, że sam jest współautorem obu uchwał z 2007r. Nadmienił, że sporym niedociągnięciem jest niewykonanie ich do tej pory. Powiedział, że informowano radnych iż w kwietniu skończył się nabór wniosków i nic już nie można zrobić. Dodał, że jest ogłoszony w tej chwili konkurs i oferty można składać do 26 listopada br. Złożyć je mogą jednostki samorządowe i obejmuje on m.in. budowę i modernizację infrastruktury turystycznej. Oba zadania swobodnie mogą być jeszcze zrealizowane.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus na prośbę Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego odczytał informację na co można składać wnioski – stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że na większość zadań realizowanych z budżetu Gminy, można było uzyskać dofinansowanie. Dodał, że nie ma nic przeciwko rewitalizacji Parkowa, czy Słomowa, ale czuje duży niedosyt, gdyż uchwały Rady Miejskiej w sprawie Promenady i KŻ Kotwica zostały zignorowane. Nadmienił, że mimo iż mieszka w mieście to czuje się człowiekiem wsi.

Radny Z. Nowak powiedział, że budżet na 2009r. został uchwalony 10 miesięcy wstecz i dopiero kilka dni temu Burmistrz zawiadamia radnych, że w sprawie 2 uchwał nie zrobił nic. Stwierdził, że jest to zamach na demokrację. Dodał, że zdaje sobie sprawę iż Burmistrz urodził się w poprzednim systemie, kiedy demokracji jeszcze nie było. Skoro radni podjęli takie uchwały, to należało je wykonać. Powiedział, że już raz tłumaczył Burmistrzowi iż nie ma większości w Radzie i jest Burmistrzem „połowicznym” i powinien do tego przywyknąć. Nadmienił, że Burmistrz sądzi iż będzie sterował wszystkim, nawet myśleniem radnego Z. Nowaka i radnej R. Tomaszewskiej. Stwierdził, że to radni wymyślili większość inwestycji.

Radny Z. Hinz zapytał Skarbnik Gminy, co się stanie jeśli Rada nie podejmie tej uchwały?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że będzie musiała zwiększyć wydatki majątkowe, ale nie wie z czego będzie musiała zrezygnować z wydatków bieżących, które są w pierwszej kolejności Burmistrz musi realizować. Dodała, że te zadania nie są na możliwości finansowe Gminy Rogoźno, przy obecnym budżecie. Przy 36.000.000zł dochodów otrzymano mniejsze dotacje i subwencje, a wydatki ciągle rosną. W projekcie budżetu wydatki wstępnie kształtują się na poziomie 50.000.000zł.

Radna A. Pasternak zapytała, dlaczego wprowadzono inne zadania na ogromne kwoty, przy takich niedoborach finansowych?

Skarbnik Gminy powiedziała, że zgodnie z decyzją Rady, która zleciła w tym roku wykonanie projektu na budowę kanalizacji, budowę dróg. Dodała, że po opracowaniu dokumentacji nie odkłada się jej na półkę, tylko stara się je realizować.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus złożył wniosek o wprowadzenie 10 minut przerwy.

Wniosek został przyjęty 11 głosami „za”.

 

Po przerwie jako pierwszy głos zabrał radny Z. Hinz. Powiedział, że podczas przerwy naradzał się z radnymi, tak jak zrobili to pozostali i stwierdzono, że pewne zaniechania ze strony pracowników Urzędu lub Burmistrza, są oczywiste. Dodał, że biorąc jednak pod uwagę obawy o stan finansów Gminy, zdecydowali o głosowaniu „za” przyjęciem uchwały, mimo złożoności problemu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał co radny Z. Hinz myśli o wprowadzeniu nowych inwestycji o znacznej kwocie? Czy nie ma odczucia, że radni zaprzeczają sami sobie.

Radny Z. Hinz powiedział, że starał się tylko zwięźle przekazać to, do czego został upoważniony i nie chciałby z Przewodniczącym Rady, ani z Radą prowadzić dyskusji, ponieważ w porządku obrad jest konkretny punkt podjęcie uchwał i starał się tylko przekazać pozostałym radnym sentencję.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że źle zrozumiał wypowiedź radnego i przeprasza.

 

Uchwała w sprawie uchylenia niektórych uchwał nie został podjęta. Stosunek głosów kształtował się następująco : 6 głosów „za” przy 9 głosach „przeciwnych”.

 

 

k/  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Autopoprawka Nr 1 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka Nr 2 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka Nr 3 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka Nr 4 została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka Nr 5 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka Nr 6 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Radna A. Pasternak zaproponowała, aby z zadania nr 4 w WPI – budowa drogi 272511P w Gościejewie zmniejszyć wydatki o kwotę 500.000zł w 2009r. i przenieść je na zadanie nr 20 - Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego oraz przenieść kwotę 1.000.000zł z zadania nr 29 na rok 2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo i podzielić kwotę na pół. Jedną z części przeznaczyć na rok 2010 na zad. Nr 20, a drugą część przełożyć na zadanie budowa drogi 272511P w Gościejewie.

Radny J. Witt zapytał, czy Rada mimo tego iż wcześniej wyraziła wolę przystąpienia do zadania, teraz się z tego wycofuje?

Radan A. Pasternak wyjaśnił, że każda z inwestycji które przedstawiła ma już projekt i chodzi tylko przesunięcie w czasie inwestycji.

Skarbnik Gminy poinformowała, że na drogę w Gościejewie rozpoczęła się procedura przetargowa.

Radny K. Lis zapytał, jak mógł odbyć się przetarg skoro w budżecie jest  tylko 150.000zł na to zadanie, a dzisiaj, zgodnie z przygotowanym projektem uchwały, miało nastąpić zwiększenie środków na to zadanie do 700.000zł.

 

Następnie 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” ogłoszono 5 minut przerwy.

 

 

Po przerwie głos zabrał radny J. Witt. Zapytał, czy radna A. Pasternak ma informację, że na ul . Paderewskiego zakończono budowę kolejnych bloków.

Radna A. Pasternak potwierdzała.

Wniosek radnej A. Pasternak został przyjęty 10 głosami „za” przy 2 głosach  „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby zmniejszyć po stronie wydatków o kwotę 20.000zł w dz.900, rozdz.90095 w § 4530 i zwiększyć o tą kwotę w dz.600, rozdz.60016, § 4300 z przeznaczeniem na utwardzenie skrzyżowania dróg ul. Boguniewskiej z ul. Południową. Wyjaśnił, że z autopoprawki nr 1 wynika iż zaplanowano nadmierną kwotę w  dz.900, rozdz.90095 w § 4530.

Wniosek radnego R. Szuberskiego został przyjęty 13 głosami „za” przy 2 głosach   „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 Innych uwag nie było.

 

 

 

                Uchwała Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok została podjęta  14 głosami „za” przy 1 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

L/ w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr XLV/319/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego została podjęta  13 głosami „za” przy 1 głosach „przeciwnym” w obecności 14 radnych.

 

 

Ł/ przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia   drogowego na terenie gminy Rogoźno – projekt przedstawił Burmistrz Rogoźna.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr  XLV/ 320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  28 października 2009 r. w sprawie: przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno  została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych.

 

 

XII. Wolne wnioski i informacje.

Jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec ul. Różanej 5, p. Józef Grabowski.

Wyjaśnił, że sprawa dotyczy parkowania na ul. Różanej. Dodał, że całą sprawę opisał już w „Gońcu Rogozińskim”, ale nic nie zrobiono w tej sprawie. Nadmienił, że Pan Mysłek zrobił sobie ogródek na ulicy, siejąc trawę i sadząc iglaki, a na koniec je ogradzając. Powiedział, że nie ma możliwości parkowania. J. Grabowski poinformował, że pod nr 6 mieszka Pani, która ma zakład fryzjerski i klientki przyjeżdżają do niej samochodami, mieszcząc do 5 samochodów na parkingu. Dodał, że Pan Mysłek robi mu na złość. Nadmienił, że kiedy zgłaszał po raz pierwszy sprawę Straży Miejskiej, próbował załatwić wszystko tak, aby nie wyglądało to na skarżenie na sąsiada. Strażnicy później weszli na jego posesję z zapytaniem co jest nie tak. Powiedział, że po 2 tyg. udał się znowu do Straży Miejskiej, później na Policję. Pani na dyżurce powiedziała, że skoro sąsiad zasadził sobie trawę i posadził drzewka, to może wykupił ten teren. Dodał, że bardzo go zdziwiło iż można wykupić ulicę. Poinformował, że do rozmowy włączył się Pan, który powiedział, że jeśli nie ma znaków jak parkować, to można to robić różnie. Stwierdził, że przed Komisariatem Policji mimo braku znaków informujących o sposobie parkowania, samochody stoją prawidłowo, pozostawiając wiele miejsca jeszcze dla innych pojazdów. J. Grabowski powiedział, że po 2 godz. od tego zdarzenia na posesji Pana Mysłka zjawiła się Straż. Dodał, że Pan Mysłek po robieniu ogrodzenia, po wykopach, jako jedyny na ulic,y nie posprzątał ziemi. Zaproponował przerobienie chodnika. J. Grabowski powiedział, że dla niego jest to duży problem. Dodał, że chodnik powinien być przysunięty do płotów. Poinformował, że kiedyś miał posadzone kwiaty na wolnym pasie, ale je zlikwidował po kilku latach, ponieważ trzeba było o nie dbać i jeszcze sprzątać po psach. Nadmienił, że chodnik został położony za wysoko, gdyż do posesji musi zjeżdżać na dół. Zasugerował, że być może wykonawcy zależało na położeniu jak najwięcej piasku, aby za niego jak najwięcej „skasować”. Powiedział, że podjazd powinien wyrównać się z ul poprzeczną i przerobić chodnik od miejsca gdzie zaczyna się działka ze sklepem. Na metrze będzie trzeba ok. 0,5 cm unieść. J. Grabowski poinformował, że sprawę zgłaszał również u Zastępcy Burmistrza. Dodał, że niepotrzebnie zawracał głowę tak błahą sprawą. Nadmienił, że rozmawiał z Sekretarz Gminy, ale rozmowa nie wyszła najlepiej. Dodał, że miał wrażenie, że Pani Sekretarz poczuła się obrażona, jakby powiedział coś źle. Poprosił, aby powiedziała wszystkim, jakieś udzieliła mu rady. Dodał, że chodnik przy sklepie zarasta zielskiem i nikt nie chce się tym bałaganem zająć. J. Grabowski powiedział, że denerwuje go wjazd na ul. Krótkiej do banku. Ludzie, mimo dużego parkingu obok, parkują samochody w miejscu, które jest dla pieszych. Są wygodni i nie chce im się chodzić. Poprosił o zapoznanie się z artykułem w darmowej gazecie „Kurier Extra”, który mówi co można zrobić z czymś, co jest niezgodne z ruchem drogowym. Dodał, że niedopuszczalne jest załatwianie tak błahej sprawy, tak długo z p. Mysłkiem.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że zamierzała odpisać na zarzuty, które padły w gazecie pod adresem radnych, którzy nic nie pomagają. Stwierdziła, że p. J. Grabowski był u Burmistrza, na Policji, w Straży Miejskiej, a nie przyszedł do niej. Poinformowała, że na jednej z Komisji poruszała zaistniały problem na ul. Kochanowskiego, gdyż gdyby nie krzaczki, roślinki, mieszkańcy mogli by poruszać się na większej powierzchni suchego terenu. Dodała, że Burmistrz odpowiedział iż nie będzie tego usuwał.

J. Grabowski zapytał, czy musi radną znać? Dodał, że napisał to co uważał i jego zdaniem dobrze to zrobił.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że uważa trochę inaczej, gdyż w artykule jest napisane, że radni się tym nie interesują, a p. J. Grabowski nie miał podstaw by tak sądzić, gdyż nawet z nimi nie rozmawiał.

J. Grabowski powiedział, że nie daruje sprawy i będzie dalej pisał prawdę o wszystkich, że nikt się nie interesuje.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nikt złośliwie Panu J. Grabowskiego nie robi. Dodał, że była zgoda byłego Zastępcy Burmistrza na posadzenie tych krzaczków. Nadmienił, że nie ma tablicy jak parkować. Dodał, że kawałek dalej stoi TIR p. Wiesego i czy też należy mu tego zabronić? Dalej warsztat samochodowy i pojazdów też jest dużo. Zapytał, czy przegonić ich stamtąd? Zapytał, czy warto o taką błahostkę szarpać sobie nerwy i zdrowie? Dodał, że można samochody postawić inaczej. Nadmienił, że nie sądzi iż cokolwiek to zmieni w sposobie parkowania. Dodał, że dla niego też jest dziwne, że tak wysoko położono chodnik. Nadmienił, że parkowanie nie jest określone, gdyż nie można tego zrobić. Droga jest nieutwardzona, ale kiedyś będzie i dopiero wtedy zostaną wyznaczone miejsca parkingowe. Burmistrz powiedział, że nie warto się „szarpać” o kilka iglaków i jeśli dla p. J. Grabowskiego jest to aż taki problem, to ewentualnie poleci Panu Mysłkowi usunąć drzewka i płotek.

J. Grabowski powiedział, że dla niego jest to duży problem, bo ktoś mu robi na złość. Dodał, że pisemna odpowiedź jaką dostał od Burmistrza nic mu nie mówi i jest z niej niezadowolony. Symbole użyte w piśmie są bardzo specjalistyczne i to projektant i wykonawca powinni się na nich znać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chodziło o  to, że parkowanie jest tam nieokreślone. Dodał, że być może p. Juszkiewicz, który przygotowywał odpowiedź, nie potrzebnie użył symboli, które mogły być niezrozumiałe.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że pewnego dnia spotkała p. J. Grabowskiego oczekującego Przewodniczącego Rady. W związku z tym, że nie było nikogo zaprosiła go do siebie. Pan J. Grabowski przedstawił zaistniały problem z parkowaniem i radziła polubowne załatwienie sprawy. Dodała, że p. J. Grabowski bardzo zdenerwowany wyszedł z biura i nie chciał dalej rozmawiać.

J. Grabowski poinformował, że Sekretarz powiedziała mu, że ma dać spokój, bo w przyszłym roku będzie ulica robiona i się samo zrobi. Zapytał, czy „pod dywan” się zamiecie sprawę?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że mówiła o tym, iż będzie tam robiona kanalizacja i po jej wybudowaniu problem sam się rozwiąże.

Radny K. Lis pochwalił Skarbnik Gminy za wyjątkową czujność, bo wychwyciła zapis w uchwale w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Rady Miejskiej w Obornikach, mówi o inkasentach. Powiedział, że Rogoźno skupiło się na opłacie targowej, raczej jak na targowiskowej i traktuje ją jako opłatę za handel na miejskim targowisku. Przytoczył zapisy art.15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: ust. 1„Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach”, ust.2 Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, w szczególności z ręki, z koszy, stoisk,  wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części od środków transportowych”. Zapytał, czy osoba która stanie przy drodze nr 11 i będzie chciała sprzedać tam worek ziemniaków, również podlega opłacie targowiskowej? Dodał, że jego zdaniem zapisy art.15 i podejście innych radnych do tej opłaty, którzy sugerują żeby nazwać to handlem, w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poprosił Sekretarz Gminy, aby pod tym kątem przeanalizowała zapisy tej ustawy. Nadmienił, że zastanawia się, czy osoby handlujące przed Biedronką, również na mocy tego art. powinny ponosić opłatę targową. Radny K. Lis zauważył, że zapis uchwały radnych z Obornikach, nakazuje sołtysom być inkasentami. Dodał, że art.3 ustawy mówi, że opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Powiedział, że nawet jeśli ktoś handluje na prywatnym terenie i pobierana jest od niego opłata za korzystanie z terenu, to tym samym nie powinien być zwolniony z opłaty targowej, bo dokonuje się operacja handlu. Powiedział, że powinno się tym tropem pójść i sprawdzić, dlaczego inni postępują inaczej.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że nadal obowiązuje uchwała sprzed kilkunastu lat, tylko o kilku miejscach w których można dokonywać handlu. Zapytał, czy handlować można w każdym miejscu, czy tylko w tych 3, które uchwałą wyznaczyła Rada? Jeśli można wszędzie, to należy zmienić obowiązującą uchwałę.

Zastępca Burmistrza zauważyła, że w Poznaniu jest tak, że jeśli ktoś handluje w niedozwolonym miejscu, to Staż Miejska wystawia mu mandat.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w uchwale była mowa o 4 miejscach i to, że jedno z miejsc przestało istnieć, to należy tylko zmienić zapis uchwały, a nie ją unieważniać. W każdym z tych miejsc opłata była pobierana i tylko tam można było handlować. Dodał, że wydaje mu się iż do handlu na prywatnym terenie, nie można nic zrobić. Wyraził zdziwieniem, że to sołtysi mają być inkasentami. Poinformował, że Prezes RKS Wełna zwrócił się z prośbą o otrzymywanie 100% inkasa. Powiedział, że być może, po wybudowaniu targowiska, będzie ogłoszony przetarg na jego prowadzenie, ale z drugiej strony trzeba będzie wtedy z budżetu przeznaczyć środki na funkcjonowanie klubu. Dodał, że nie wie czy pomysł radnego K. Lisa jest dobry, czy nie.

Radny K. Lis wyjaśnił, że chodzi tylko o zastanowienie się dlaczego gdzie indziej m.in. w Obornikach, każdy z sołtysów jest inkasentem. Powiedział, że jest to problem do rozpatrzenia.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że skoro radny zadał sobie już tyle trudu, to mógł pójść dalej i przeanalizować, dlaczego jest tak, a nie inaczej w Obornikach.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że należałoby odszukać starą uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie i ewentualnie nanieść zmiany, albo dopuścić handel w całej gminie.

Radny R. Dworzański zauważył, że radny K. Lis poruszył sprawę poboru opłaty na targowiskach oraz sprawę opłaty od czynności sprzedaży. Potwierdził, że uchwała Rady o miejscach wyznaczonych do targowania powinna być zaktualizowana.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że na wniosek radnego A. Olenderskiego wybudowano chodnik na Rudzie w kier. Rogoźna i okazało się, że pracownicy WZDW z Gniezna, nie zgadzają się na postawienie znaków informujących o ciągu pieszo – jezdnym. Wg nich chodnik był za wąski. Na wrześniowym posiedzeniu KGFiR wniosek w tej sprawie został przegłosowany i przesłany do Poznania. Dopiero oni uznali wniosek za zasadny.

Podziękował radnym, którzy głosowali za zainstalowaniem sprzętu nagłaśniającego na sali sesyjnej.

Radny K. Lis poinformował, że 30 października jest sesja Rady Miejskiej w Obornikach i będzie podejmowany temat opłaty targowej, dlatego warto tam pojechać.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XLV Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.45.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 19 listopada 2009 roku.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 2 Grudnia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-09-02 12:02:23
data wyworzenia: / 2 Grudnia 2009