nazwa dokumentu: Protokół nr 42/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2010r., o godz. 10.00 w siedzibie ZEAPO, ul. Krótka 7 w Rogoźnie

Protokół nr 42/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2010, o godz. 10.00 w siedzibie ZEAPO, ul. Krótka 7 w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.     Szczegółowe zbadanie wydatków na remonty w placówkach oświatowych.

 

Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, Zastępca Skarbnika I. Kaniewska, Dyrektor ZEAPO W. Jaworski, Główna Księgowa ZEAPO A. Wenz, radni: R. Szuberski, Z. Nowak i K. Lis, Dyrektor Przedszkola Nr 2 L. Jurczyk, Dyrektor Przedszkola Nr 1 A. Matoga, Dyrektor ZS w Gościejewie L. Pijanowska, Dyrektor ZS w Parkowie M. Cisowska, Dyrektor SP w Budziszewku M. Frankowska, Dyrektor SP w Pruścach I. Gruszka, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 D. Czechowska, Dyrektor SP Nr 2 P. Kabat, Dyrektor SP Nr 3 B. Gruszczyńska, Dyrektor Przedszkola w Parkowie M. Bartkowiak oraz  M. Żak.

 

Przedszkole nr 2 – zestawienie remontów stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała Panią Dyrektor Przedszkola nr 2, jaką miała kwotę na początku roku budżetowego zaplanowaną na remonty?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że 39.000zł.

Radny R. Dworzański zapytał, na jakie zadanie?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że na modernizację kuchni cz. 2. Nadmieniła, że cz. 1 została wykonana już w 2008r.

Radny R. Dworzański zapytał, z czego wynikała kwota 39.000zł?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że kosztorys inwestorski był gotowy już w 2008r., ponieważ kuchnia była robiona w dwóch etapach. Nadmieniła, że ta kwota nie pokrywała całości rzeczywistych kosztów remontu. Cały kosztorys opiewał na 115.479,68zł i był podzielony na dwie części, gdyż była to zbyt duża kwota do zrealizowania w jednym roku.

Dyrektor ZEAPO nadmienił, że wystąpiło zagrożenie zamknięcia placówki przez SANEPID, ale uzgodniono z nim, że realizacja zadania polegającego na poprawie warunków i przystosowaniu do HACCP nastąpi w okresie dwuletnim. SANEPID warunkowo zgodził się na to, przy zachowaniu większej dozy bezpieczeństwa w pierwszym roku.

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że od lat miała wpisywaną modernizację i remont kuchni od SANEPIDU. Jednak było to przesuwane w czasie ze względu na to, że była to dość duża inwestycja. Opracowany projekt modernizacji kuchni został przekazany i uzgodniony z Głównym Inspektorem SANEPIDu, który to zatwierdził.

Radny J. Witt zapytał, czy drugą część remontu wykonywała ta sama osoba co pierwszą?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że nie.

Radny J. Witt zapytał, w jaki sposób wybierano osobę, która wykonywała remont?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że jeszcze w 2008r. 3 firmy złożyły oferty i wybrano tą, która była najbardziej korzystna.

Radny R. Dworzański zapytał, czy dobrze rozumie, iż na 2009r. kosztorys inwestorski opiewał na ok.57.700zł?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że tak.

Radny R. Dworzański zapytał, czy o taką kwotę wnioskowano do Urzędu?

Dyrektor Przedszkola nr 2 potwierdziła. Dodała, że otrzymała kwotę 39.000zł na usługi, a materiały były w innym paragrafie. Nadmieniła, że zaprosiła do składania ofert 3 firmy. Spośród nich najkorzystniejszą złożyła firma ADMAR na kwotę 46.970zł. Pozostałe oferty opiewały na kwoty na 51.484zł i 55.388zł.

Radny R. Dworzański zapytał, dlaczego i w jaki sposób była dzielona kwota na kupno materiałów i wykonanie remontu? Czy nie ma w tym miejscu dzielenia zamówienia?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że 14.000€ na 2009r., przy wskaźniku 1 euro do zamówień publicznych = 3,8771zł i daje to kwotę 54.279,40zł netto i 66.220,87zł brutto.

Radny Z. Nowak zapytał, czy coś stoi na przeszkodzie, aby na zadanie poniżej 14.000€ był ogłoszony przetarg?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała, że nie.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała Panią Dyrektor, czy rozmawiała z wykonawcą, żeby wykonywał całość inwestycji, łącznie z zakupem materiałów i byłoby to taniej, czy nie?

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że na pewno byłoby drożej gdyby wykonawca sam kupował materiał. Nadmieniła, że ma wykaz rzeczy, które sama kupiła, a które kupował wykonawca. Dodała, że chciała decydować o tym, jakie mają być płytki, umywalki i drzwi, dlatego sama je kupowała. Pozostałe rzeczy kupował wykonawca m.in. materiały do gruntowania ścian, płyty, kołki, materiały do wygładzania i malowania, kleje itd.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na wcześniej zadanie pytanie. Powiedział, że na zadanie była kwota 57.000zł i w zasadzie było to zadanie inwestorskie. Czy można w tym układzie przyjąć zasadę, że część kupuje inwestor, a resztę zostawia dla wykonawcy?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że odnośnie progu 14.000€ to do przetargów bierze się kwotę netto. Żeby zaistniała ustawowa konieczność przeprowadzenia przetargu zadanie musi opiewać na kwotę 66.220,87zł brutto. Jeżeli jest to kwota niższa niż 14.000€ to ustawa mówi, że nie prowadzi się postępowań. Przy remoncie kuchni w Przedszkolu nr 2, kwota brutto to 57.735,84zł i jest ona niższa niż próg 14.000€. Każdy dyrektor decyduje w jaki sposób będzie odbywało się postępowanie, ale można by przyjąć generalną zasadę, że wszystko będzie robione przetargiem. Dyrektorzy przeprowadzali procedurę, wybierali najkorzystniejszą ze złożonych ofert. Nie było na początku konieczności robienia przetargów.

Radny K. Lis powiedział, że w momencie kiedy ogłoszony zostałby przetarg na całość robót, czyli zakup materiału i wykonanie, to dyrektor w specyfikacji precyzuje jakiego koloru i jakiej jakości mają być płytki itd. Radny zauważył, że placówka na początku roku miała 39.000zł, a dopiero w sierpniu dołożono 30.000zł i we wrześniu 5.460zł. Z tabelki informującej o wykonaniu wydatków wynika, że już przed sesją sierpniową przekroczono znacznie te środki.

Dyrektor Przedszkola nr 2 wyjaśniła, że musiała to zrobić, ponieważ prace trwały i trzeba było zapłacić rachunki, które wpływały.

Radny K. Lis stwierdził, że Pani Dyrektor wiedziała, iż projekt opiewał na ok. 57.000zł i że 39.000zł nie starczy na wykonanie całego remontu i trzeba było już w tym momencie przystąpić do procedury, która pozwoliłaby na spokojne realizowanie zadania i nie martwienie się o środki w budżecie. Powinno się mieć najpierw gwarancje środków w budżecie, a później przystąpić do realizacji zadań. Środki dopiero weszły na konto placówki pod koniec sierpnia 2009r.

Dyrektor Przedszkola nr 2 potwierdziła, że tak było. Nadmieniła, że nie miała pewności czy dostanie te pieniądze i dlatego też myślała, aby przesunąć pieniądze między paragrafami, żeby pieniądze się znalazły.

Radny K. Lis stwierdził, że już przed sesją sierpniową Pani Dyrektor wiedziała, że kwoty jakie trzeba będzie wydać na remont kuchni, przekroczą próg przetargu.

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że nie wiedziała tego.

Radny K. Lis powiedział, że na 21 sierpnia jest już kwota ponad 60.000zł.

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że w lipcu było robione dodatkowe zadanie, które było konieczne. Podczas montowania ujścia wody okazało się, że trzeba wymienić całą instalację wodną. Nie można było czekać i trzeba było to zrealizować.

Radny K. Lis powiedział, że patrząc z punktu widzenia prawa nastąpiło złamanie dyscypliny budżetowej. Należało dążyć do tego, aby zapewnić środki na całość prac już w czerwcu lub nawet zwołać sesję nadzwyczajną, bo była to sytuacja niecierpiąca zwłoki, a nie stawiać radnych w takiej sytuacji, że muszą zatwierdzić coś, co tak naprawdę już się stało.

Radny Z. Nowak zapytał, kto podpisywał faktury poza Panią Dyrektor?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że tylko ona.

Przewodnicząca KR zapytała, dokąd były potrzebne drzwi aluminiowe? Czy był to zakup zaplanowany?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że była to końcówka roku i zostały pieniądze z przesunięć, które wykorzystano na wymianę drzwi bocznych do magazynu zabawek.

Radny K. Lis zapytał, czy ktoś z obecnych jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli placówka ma w danym roku budżetowym zaplanowane na remonty wszystkie razem ponad próg przetargu publicznego, to czy musi w tym momencie na każde z tych zadań ogłosić przetargu, czy łącznie na wszystkie.

Radny R. Dworzański powiedział, że również próbował pod tym kątem doszukać się, czy jeśli na remonty w danej szkole jest przeznaczone 150.000zł, z tego na zadanie 1, 2 i kolejne po 14.000€. Powstaje pytanie, czy zadania te traktować osobno, czy generalnie, że na początku roku jest zaplanowane, że w tej szkole będzie się robiło zadań naście na kwotę przekraczającą 50.000zł. Czy nie jest to dzielenie zadania? Radny powiedział, że zdania na ten temat są podzielone i sam nie potrafił poszukać jednoznacznej odpowiedzi.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że osobiście uważa, iż jest to dzielenie zadania. Dodał, że należałoby wyjść od planu finansowego na początku roku i zbadać od kiedy zaczęto realizować to zadanie. Stwierdził, że dla niego te cyfry są jednoznaczne. Nadmienił, że są 2 kwestie w przypadku Przedszkola nr 2, a mianowicie: kwestia naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz kwestia złamania ustawy o zamówieniach publicznych.

Radny K. Lis odnośnie zakupów materiałów dokonywanych przez dyrektorów powiedział, że jeżeli była by to forma przetargu, czy też zapytania o cenę całego zadania, łącznie z zakupem materiałów, to udałoby się zaoszczędzić. Każdy realizujący takie zadania ma swoje miejsca, w których się zaopatruje i w których ma w większości rabaty. Natomiast dyrektor kupując raz na jakiś czas płytki nie ma szans na tak duży rabat jak wykonawca. Działanie, które prowadzi do tego, że wyłaniany jest wykonawca, który załatwia problem zakupu, dowozu materiałów na miejsce byłoby korzystniejsze. Natomiast problem doboru kolorystycznego i jakościowego materiałów, można zawrzeć w specyfikacji.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że na dzień 1 stycznia 2009r. zliczając zadania nr 1, 2 i 3 była suma 54.900zł brutto.

Radny R. Dworzański nie widzi złamania przez Panią Dyrektor ustawy prawo o zamówieniach publicznych, ponieważ ta kwota jest mniejsza niż próg ustawowy, czyli 66.220,87zł, po kursie 3,8771, ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów.

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że gdyby na koniec roku 2008 wiedziała jaką ostatecznie kwotę dostanie, to mogłaby zrobić przetarg.

Radny K. Lis zapytał, czy faktury za usługi były od jednego wykonawcy?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że nie.

Radny K. Lis powiedział, że rozumie, iż dla każdej z usług było przeprowadzane postępowanie.

Dyrektor Przedszkola nr 2 potwierdziła.

Radny Z. Nowak zapytał, co z sumami, które zostały wydatkowane przed uchwałą? Czy Komisja przyjmie jakieś stanowisko?

Radny R. Dworzański powiedział, że Komisja stwierdzi, iż nie mając środków wydatkowano i przekroczono o daną kwotę budżet. Zapytał, kiedy na wymianę okien zostało złożone zapytanie o cenę?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że złożono zapytanie o cenę do Pani Agaty Żak, która wyceniła zadanie na 15.000zł, ale po negocjacjach zeszła do 13.700zł. Nie były to tylko okna do kuchni, ale również do szatni, pokoju nauczycielskiego, logopedii.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jaka kwota była na początku roku w planie finansowym na remonty i na materiały i wyposażenie?

Radny R. Dworzański zauważył, że mając 39.000zł na §4270, oferta opiewała na ok 46.000zł.

Główna Księgowa ZEAPO poinformowała, że w §4270 było na początku roku 39.000zł, a §4210 było 91.000 zł łącznie na wszystkie zakupy.

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że na kwotę 91.000zł składają się również zakup mebli ze stali nierdzewnej na ok.50.000zł.

Radny K. Lis powiedział, że z góry było wiadomo, iż przekroczony zostanie próg zamówienia publicznego.

Dyrektor Przedszkola nr 2 zapytała, czy na meble ze stali nierdzewnej i na wszystkie prace remontowe można ogłosić jeden przetarg?

Radny K. Lis odpowiedział, że jego zdaniem tak.

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że uważa inaczej, ponieważ czym innym są usługi, a czym innym jest zakup wyposażenia.

Radny K. Lis powiedział, że wykonawca powinien zrobić wszystko, łącznie ze skuciem starych płytek, położeniem nowych, zamontowaniem mebli itd.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska powiedziała, że od wykonawcy zależy tylko czy weźmie sobie podwykonawców, czy nie.

Radny K. Lis zapytał o odpowiedzi na złożone zapytania na meble ze stali nierdzewnej.

Dyrektor Przedszkola nr 2 wyjaśniła, że pierwsza oferta opiewała na 54.880,48zł, kolejna na 49.892,57zł i trzecia na 50.435zł. W czerwcu wpłynęła pierwsza, kolejna w lipcu i ostatnia w sierpniu.

Radny Z. Nowak powiedział, że wyraźnie widać, iż założenie było takie, żeby kosztorys inwestorski już na początku podzielić. Zapytał, kto to wymyślił i kto o tym wiedział?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że zgodnie z decyzją, która ze względu na wielkość środków dawała możliwość rozłożenia wykonania zadania w ciągu 2 lat i mając zarezerwowane w 2008r. środki na realizację I części, zadanie zostało zrealizowane. Nikt nie gwarantował, że w 2009r. środki zostaną przekazane. Jeśli nie byłoby w budżecie ujęte, to trzeba by było pisać do SANEPIDu o przesunięcie terminu z racji braku środków.

Radny Z. Nowak powiedział, że drugą część kwoty Rada musiałaby zabezpieczyć w budżecie, bo jeśli nie to musiałaby podjąć uchwałę o likwidacji Przedszkola. SANEPID by się nie zgodził na dopuszczenie placówki, gdyby nie zrealizowano tych remontów.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że w różnych placówkach różne systemy naprawcze były realizowane, w związku z wymogami UE. Nawet były sytuacje gdzie w pierwszej kolejności kazano usuwać to jest najważniejsze, odsuwając realizację innych zadań na lata następne. Taki system naprawczy w tej chwili przechodzi Przedszkole w Parkowie. Gro zadań jest przesunięte na 2010, 2011 i 2012r., ale ze ścisłym określeniem kolejności realizacji. Nadmienił, że mniema, iż gdyby wystąpił do SANEPIDU z powodu braku środków o przedłużenie terminu, to by to uzyskał.

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że również wolałaby mieć kwotę zabezpieczoną od razu i wtedy wiadomo byłoby na czym stoi. Dodała, że byłaby to dla niej jaśniejsza sytuacja i o wiele spokojniejsza.

Radny K. Lis zapytał o podział kosztorysu inwestorskiego. Jaką część zrealizowano w roku 2008, a jaka część pozostała na 2009r.?

Dyrektor Przedszkola nr 2 odpowiedziała, że po połowie.

Radny K. Lis stwierdził, że w 2009r. okazało się, że potrzeba kwota nie jest połową, tylko całość robót prawie wyszła tyle co kosztorys inwestorski.

Dyrektor Przedszkola nr 2 powiedziała, że w kosztorysie nie ma np. mebli ze stali nierdzewnej.

Radny K. Lis powiedział, że jeśli w kosztorysie nie ma mebli, które są podstawowym elementem wyposażenia kuchni, to jest to chyba jakaś próba niepokazania prawdy do końca.

Radny K. Lis poprosił o przedstawienie radnym prawdziwych kosztów remontów w kuchni.

Radny R. Dworzański powiedział, że radni mają za zadanie sprawdzić realizację zgodności z ustawami wykonanie usług itp.

Radny J. Witt powiedział, że wszystko jest zawarte w materiale przygotowanym przez ZEAPO, ale jest on dosyć nieczytelny.

Radny R. Dworzański zapytał, czy kosztorys inwestorki obejmował modernizacje pomieszczeń kuchni Przedszkola wraz z zapleczem? Czy dodatkowo wchodziły do tego jakieś środki? Dodał, że nie chodzi o wyposażenie.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że była to branża typowo budowlana.

Radny K. Lis zapytał, jak udało się podzielić całe zadanie na 2 lata?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że pierwszym zadaniem był remont systemu magazynów, zabezpieczeń żywności, które gwarantowały prace Przedszkola, łącznie z korytarzem i z pomieszczeniami przyległymi. Trzeba było to w pierwszej kolejności wykonać. Zostało to zrealizowane i zagwarantowało warunkowo funkcjonowanie placówki do czasu realizacji drugiej części, czyli remontu kuchni, która odbiegała standardami od systemu europejskiego.

Radny Z. Nowak zapytał, czy nie można było ująć remontów i wyposażenia Przedszkola w WPI?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała, że można by było.

Radny Z. Nowak powiedział, że wtedy bez nerwów realizowano by remonty.

Radny J. Witt przypomniał, że radny R. Dworzański proponował takie rozwiązanie zaraz na początku kadencji, ale niestety nie było woli radnych, żeby coś takiego zrobić.

 

 

Przedszkole nr 1.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że w Przedszkolu nr 1 wszystkie zadania, które były realizowane nie przekroczyły kwoty 14.000€. Dodał, że na remont kuchni z zakupem szaf włącznie wydano 7.264,08zł, na malowanie korytarza 11.241zł, na remont pomieszczeń socjalnych 4.119,39zł, remont sali gimnastycznej 8.141,79zł, montaż domofonu i wymiana instalacji 658,80zł, na przebudowa chodnika 23.961zł i na zakup kuchni elektrycznej 7.983,68zł. Łącznie z wyposażeniem przez cały rok budżetowy wydatkowano 63.334,94zł.

Dyrektor Przedszkola nr 1 odpowiedziała, że ogólnie były 3 remonty główne m.in. wykonanie parkietu w sali gimnastycznej.

Radny R. Dworzański zapytał, czy było zapytanie o cenę?

Dyrektor Przedszkola nr 1 odpowiedziała, że pytała, ale miała również orientację, bo co roku ta firma robiła remonty w klasach. Było jednak zrobione zapytanie o cenę, aby porównać ewentualny wzrost cenowy. Nadmieniła, że pozostałe remonty dotyczyły malowania, szpachlowania ścian na korytarzu głównym. Poinformowała, że telefonicznie prosiła firmy o podejście do Przedszkola i rozeznanie na jej terenie.

Radny R. Dworzański zapytał, czy to były zapytania ustne?

Dyrektor Przedszkola nr 1 odpowiedziała, że tak. Dodała, że trzecim głównym remontem była kuchnia.

Radny R. Dworzański zapytał, czy na zakup kuchni elektrycznej było zapytanie o cenę?

Dyrektor Przedszkola nr 1 odpowiedziała, że zapytań do firm było dużo i fax'em napływały wyceny, ale nie ma ich przy sobie. Nadmieniła, że nowa kuchenka musiała odpowiadać takim samym warunkom jak poprzednia pod względem ilości dzieci, jakościowo itd.

Radny R. Dworzański powiedział, że warto byłoby mieć jakieś potwierdzone informacje, że Pani Dyrektor wybrała ofertę najkorzystniejszą, która będzie najwłaściwsza pod względem jakościowym, czy też cenowym itd. Jakakolwiek informacja, dlaczego akurat zdecydowano się skorzystać z tej, a nie innej oferty.

Dyrektor Przedszkola nr 1 powiedziała, że firmy też przyjeżdżają do placówki, zostawiają katalogi itd.

Radny K. Lis przyznał, że przydałby się materiał na piśmie, świadczący o tym, dlaczego podejmowane były dane decyzje.

 

ZS w Gościejewie – zestawienie remontów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dyrektor ZS w Gościejewie L. Pijanowska poinformowała, że na 1 stycznia w SP na §4270 23.000zł, w oddziale „0” 4.000zł, w Gimnazjum 5.700zł.Czyli łącznie w ZS na 1 stycznia było 32.700zł. Zaplanowane było:

-         malowanie świetlicy i wymiana okien w świetlicy w Tarnowie,

-         remont bawialni w Tarnowie,

-         częściowa naprawa sali gimnastycznej.

Remont świetlicy został wykonany. Ceny za materiał były negocjowane z hurtownikami, a część prac była wykonywana systemem gospodarczym dlatego, że były to bardzo niskie kwoty. Nadmieniła, że usługa kosztowała tylko 900zł i była to najniższa cena otrzymana od wykonawcy, poprzez rozmowę telefoniczną. Po feriach zimowych, wykonawcy nie bardzo chcieli w tak krótkim czasie się tego podjąć. Bawialnia była zaplanowana na ferie letnie i była to kwota 4.000zł. W związku z tym, że pojawiła się możliwość skorzystania z dofinansowania prac wykonanych przez studentów, konieczne było zweryfikowanie planu i sala gimnastyczna i dach zostały naprawione systemem gospodarczym, kupiono papę i zrobił to woźny. Natomiast 7.600zł poszło na materiał, który został przeznaczony na bawialnie i dzięki pomocy fundacji, bawialnia jest robiona tak jak powinno to być. Kwota 4.000zl nie starczyła nawet na materiał i dlatego po najniższych kosztach udało się zrobić duży remont, przy pomocy woźnego, rodziców i fundacji.  Pojawiła się również współpraca z Sołectwem Tarnowo, o czym wcześniej nie wiedziano, że będzie robiony plac zabaw. Sołectwo przekazało pieniądze na zakup sprzętu, natomiast szkoła przy pomocy rodziców kupiła siatkę i zrobiła to systemem gospodarczym. Wydano tylko na materiał, czyli na siatkę i słupki. Nadmieniła, że podczas remontu bawialni okazało się, że podłoga i komin są w fatalnym stanie. W związku z tym wystąpiły nagłe prace. Należało komin rozebrać dlatego, że zagrażał bezpieczeństwu dzieciom.  Wybrano wykonawcę, który na telefon zdecydował się, że za 2 dni przystąpi do prac i zostało to wykonane. Większość jednak stanowią materiały. Przy okazji robionych prac wymieniono okna w świetlicy w Tarnowie i udało się jeszcze w bawialni wymienić okna. Poinformowała, że wybór oferenta biorąc tylko pod uwagę jedynie cenę, a nie patrząc na jakość, jest błędne i za kilka lat trzeba wykonywać ponowne prace. Dlatego jak kupi się samemu materiał, to wiadomo jakiej jest jakości i można negocjować cenę z wykonawcą i zawsze jest tak, że daje mniej niż jest w ofercie. Dyrektor poinformowała, że prace zostały wykonane do 31 sierpnia 2009r. Po kontroli kominiarz, na przełomie maja/czerwca, wydał decyzje o zamknięciu kotłowni. Wystąpiła z tego powodu do Rady i Burmistrza, bo było zagrożenie, że przy następnym sezonie grzewczym budynku w Tarnowie nie będzie można ogrzewać, ponieważ nastąpiło rozszczelnienie komina na całej długości, który był w środku, w pomieszczeniu i groziło zaczadzenie. Pani Dyrektor poinformowała, że zrobiła kosztorys we własnym zakresie i został on podzielony na 2 powiązane ze sobą elementy, czyli na wybudowanie komina oraz poprawie bezpieczeństwa, wejścia i ogrodzenia. Po wystąpieniu do Rady uzyskano 38.850zł i okazało się, że żaden architekt na terenie Rogoźna nie przyjął zlecenia. Dopiero architekt z Wągrowca podjął się i zrobił projekt, z którego wyszło, iż muszą być zrobione prace naprawcze. Negocjowano cenę cegły z hurtowniami w Obornikach, część była kupiona w Rogoźnie. Natomiast na prace murarskie wybierano oferenta na telefon, ponieważ termin był krótki, tuż po uzyskaniu projektu. Pod koniec listopada pojawił się problem, ponieważ między jednym, a drugim budynkiem w Tarnowie, jest 52m łącznik, na którym kuny wyjadły ocieplenie. Wystąpiono ponownie o 20.000zł na dokończenie i ocieplenie tego cieplika. Wynegocjowano cenę 100zł/mb z materiałem. Usługa była zakończona w grudniu, przed mrozami. Później brakowało jeszcze na zadaszenie i po analizie budżetu były jeszcze przesunięcia i jeszcze 6.000zł dofinansowano. Dodatkowo zostało jeszcze zrobione podejście dla niepełnosprawnych. Dodała, że głównie przy awarii były to negocjacje telefoniczne i podejmowanie szybkich decyzji. Pani Dyrektor powiedziała, że przy podejmowaniu decyzji nie kieruje się wyłącznie ceną, ale również jakością.

Radny R. Dworzański zapytał, czy Pani Dyrektor ma jakąś podkładkę odnośnie cen oferowanych?

Dyrektor ZS w Gościejewie odpowiedziała, że tak. Jednak, w przypadku awarii nie prowadziła protokołów, tylko przez telefon robiła notatki, jakie wynegocjowano ceny i wybierano to, co było najkorzystniejsze. Kto podejmował się usługi, przyjeżdżał na miejsce i uzgadniano cenę z nim. Nadmieniła, że nie było czasu na zbieranie ofert, bo bywa obawa, że przyjdą mrozy.

Radny R. Dworzański zapytał, czy jest jakiś ślad, że przed wystawieniem rachunku, jaki zakres prac dany wykonawca będzie realizował?

Dyrektor ZS w Gościejewie odpowiedziała, że wszystko było zgodnie z projektem, którego kopię dostawał wykonawca.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie widzi, aby środki, którymi dysponowała Pani Dyrektor, były wydawane wcześniej niż były na koncie.

Dyrektor ZS w Gościejewie powiedziała, że nie było i za każdym razem występowała do Rady, kiedy widziała, że nie zamknie remontu.

Radny K. Lis zapytał o plan zakupów na początku roku na §4210.

Dyrektor ZS w Gościejewie odpowiedziała, że SP 30.000zł, oddział „0” 5.900zł i Gimnazjum 7.000zł. Nadmieniła, że w materiały wchodzi kupowanie węgla na 2 budynki.

Radny Z. Nowak zapytał, czy ktoś pomaga dyrektorom przy odbiorze prac?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że przy większych odbiorach jest zawsze przedstawiciel z Urzędu. Przy sprawach bezpieczeństwa jest ten, który wystawia zalecenia np. kominiarz i architekt i pozostałe osoby, które w temacie decyzyjnym występują. Nie jest tak, że dyrektor jednoosobowa decyduje o odbiorze.

Dyrektor ZS w Gościejewie poinformowała, że przy awarii  była usługa u architekta z nadzorem budowlanym.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkoły muszą przejść przegląd BHP i PPOŻ, kominiarzy, SANEPIDU, bo inaczej placówka nie zostanie dopuszczona do użytku.

Dyrektor ZS w Gościejewie powiedziała, że dobrze się stało, bo w każdej placówce jest BHP-owiec, ale gdyby był dodatkowo jakiś budowlaniec, który wspierał by prace, było by łatwiej dyrektorom. W tej chwili muszą zlecać wszystko na zewnątrz, a każdy się ceni. Za kosztorys trzeba ok. 1.500zł płacić.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że nie wszyscy projektanci chcą się podejmować zadań.

Radny Z. Nowak zapytał, czy celowe by było zatrudnienie takiego pracownika?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że decyzje o wielkości zatrudnienia podejmuje Burmistrz i musi zabezpieczyć na to środki.

 

 

ZS w Parkowie – zestawienie remontów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała, ile było zaplanowane w budżecie na dzień 1 stycznia 2009r. na §4270 i §4210.

Główna Księgowa odpowiedziała, że na §4270 SP – 7.500zł, Gimnazjum 7.130zł, a na §4210 w SP 47.726zł, Gimnazjum 25.552zł.

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że większość tych kwot była przeznaczona na zakup węgla. Poinformowała, że głównym remontem w szkole była wymiana okien, których w sumie wymieniono na kwotę 51.664,91zł.

Radny J. Witt zapytał, czy zapytania o cenę nastąpiły przed dniem 24 sierpnia?

Dyrektor ZS w Parkowie odpowiedziała, że dokładnie 1 lipca wysyłała zapytania do wielu firm. Odpowiedzi wpłynęły i została wybrana oferta cenowo korzystniejsza dla szkoły. Sporządzono protokół i napisano zlecenie. Pierwsza wymiana została dokonana za 7.856zł, bo ta kwota była zagwarantowana. Następnie udało się pozyskać środki na „0” i przy okazji wymieniono kolejne okna. Później przyszła ulewa, która doprowadziła do tego, że zalane zostały 3 pomieszczenia i wystąpiono do Rady o środki i przyznano je z przeznaczeniem na remont następnych sal. Znowu były wysłane zapytania o cenę 4 września 2009r. i nadeszły odpowiedzi . Jedynie zapytań o cenę nie było, po przesunięciach na koniec roku z wszystkich paragrafów, w grudniu przed świętami, kiedy zależało wymienić okna w jednej sali, której groziło wyłączenie w czasie mrozów, gdzie panowała temp. 9º. Nie było czasu na zapytania o cenę, bo musiało być to zrobione natychmiast.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Panią Dyrektor, od kiedy wiedziała jaka kwota będzie potrzebna na remont łazienek?

Dyrektor ZS w Parkowie wyjaśniła, że sprawdzała jakie są ceny na rynku wszystkich urządzeń.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w przypadku remontu łazienek została naruszona dyscyplina finansów publicznych.

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że jest to niemożliwe.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że należy odpowiednio sumować paragrafy i wyjdą właściwe kwoty na poszczególne paragrafy. Nie było przekroczeń w żadnym z nich.

Dyrektor  ZS w Parkowie powiedziała, że jeszcze miała remont kominów i wymianę rynien. Nadmieniła, że prosiła o 3.965zł, które brakowały do końca zadania. Dodała, że nie wiedziała, czy ma kończyć ten duży komin, czy nie, bo by brakowało pieniędzy, ale udało się pozyskać środki 24 sierpnia.

Radny R. Dworzański zapytał ilu było oferentów na wymianę rynien?

Dyrektor  ZS w Parkowie odpowiedziała, że 2. W dokumentach jest protokół odbioru, wybrano firmę i napisano zlecenie do niej.

Radny R. Dworzański zapytał remont oddziału „0”. Czy również są oferty na wyposażenie?

Dyrektor  ZS w Parkowie odpowiedziała, że są to oferty katalogowe przesyłane przez różne firmy. Na wszystkie meble są oferty przysyłane i najtańsze z nich są brane pod uwagę.

Radny R. Dworzański zapytał, czy to wszystko jest udokumentowane?

Dyrektor  ZS w Parkowie odpowiedziała, że tak.

 

 

SP w Budziszewku.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o stan §4270 i §4210 na dzień 1 stycznia 2009r.

Główna Księgowa ZEAPO odpowiedziała, że na §4270 było 55.000zł, a na §4210 29.650zł.

Radny R. Dworzański zapytał o remont dachu.

Dyrektor SP w Budziszewku wyjaśniła, że wpłynęły 2 oferty. Jedna na 15.200zł, a druga, która wybrano za 14.000zł.

Radny R. Dworzański zapytał o zaplanowaną kwotę na remonty w wysokości 55.000zł.

Dyrektor SP w Budziszewku powiedziała, że były to wydatki celowe w momencie planowania. Była to nawierzchnia sali gimnastycznej 26.800zł, okna i malowanie kuchni szkolnej. Radni wyszli z propozycją, aby przekazać placówce 14.000zł na zakończenie już całkowite remontu dachu. Nadmieniła, że w placówce następuje sukcesywna wymiana okien. Dodała, że ma zalecenia a propos wymiany całej stolarki okiennej i te które mogą stanowić zagrożenie, są wymieniane w pierwszej kolejności. Zostały złożone zapytania o cenę, różne firmy się zgłosiły z różnymi cenami. Pani Dyrektor nadmieniła, że przy wyborze kierowała się również tym, żeby wykonawca był blisko i miał atrakcyjną cenę oraz gatunkowo dobry towar.

Radny J. Witt zapytał o ilość zapytań i ofert złożonych na remont sali gimnastycznej.

Dyrektor SP w Budziszewku powiedziała, że remont sali gimnastycznej może odbywać się tylko w okresie letnim, a wtedy jest olbrzymi problem z fachowcami. Jednak telefonicznie skontaktowano się z wieloma osobami. Poinformowała, że nie udało jej się załatwić żadnej firmy, która podjęłaby się zakupu parkietu i jego położenia. Z tego powodu szukano producenta parkietu i wybrano firmę z Gorzewa, która przyjęła stawkę 82zł/m², w porównaniu do innych firm, które oferowały się za m.in. 85zł/m² , 125zł/m². Cenowo, jakościowo i również pod względem grubości parkiet jest odpowiedni.

Radny J. Witt zapytał o kwestię położenia parkietu.

Dyrektor SP w Budziszewku odpowiedziała, że wyniknął z tym duży problem. Firma Atis nie była zainteresowana, Pan Soloch z Rogoźna również, ze względu na to, że był już zajęty w tym okresie, firma Pana Kapeli, po jednej rozmowie telefonicznej, pozostała bez odzewu, firma Twaróg z Murowanej Gośliny, mimo że wykonała pomiary oferty nie złożyła. Dopiero firma p. R. Riobokow z Ryczywołu zrobiła kosztorys robót. Po remoncie parkietu weszła ekipa malarska, która pomalowała sale i przy okazji szatnie, wcześniej umeblowane przez rodziców.

 

 

SP w Pruścach.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o stan §4270 i §4210 na dzień 1 stycznia 2009r.

Główna Księgowa ZEAPO odpowiedziała, że w §4270 w SP 29.000zł, w oddziale „0” 10.000zł, w §4210 w SP 9.000zl i w oddziale „0”3.000zł.

Radny J. Witt zapytał, czy remont dachu w placówce wykonuje cały czas ta sama firma?

Dyrektor SP w Pruścach odpowiedziała, że tak się złożyło, że ta sama.

Radny J. Witt zapytał, czy w 2008r. była podpisana jakaś umowa z wykonawcą, że będzie remontował dach etapami?

Dyrektor SP w Pruścach odpowiedziała, że nie, ponieważ nie miała żadnych ku temu prognoz, że dostanie jakiekolwiek środki na 2009r.

Radny J. Witt zapytał, czy było jakieś zapytanie ofertowe?

Dyrektor SP w Pruścach potwierdziła. Nadmieniła, że pytała kilku wykonawców i wybrała tego, który jeszcze w tym czasie zdążył zrobić dach przed zimą.

Radny J. Witt zapytał, czy zapytania były pisemne czy telefoniczne?

Dyrektor SP w Pruścach odpowiedziała, że z firmą, która remontowała dach kontaktowała się pisemnie, a z pozostałymi były przeprowadzane rozmowy telefoniczne.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o wyposażenie biblioteki.

Dyrektor SP w Pruścach  wyjaśniła, że w tym zadaniu nie miała zaplanowanej wymiany wykładziny, bo środki były przeznaczone na odmalowanie pomieszczenia. Kupiono wykładzinę i półki do biblioteki.

Radny J. Witt zapytał, w jakim terminie była robiona wymiana parkietu w oddziale przedszkolnym?

Dyrektor SP w Pruścach odpowiedziała, że w listopadzie 2009r. Faktycznie w okresie wakacyjnym rozpoczęto remont parkietu, ale okazało się, że pod spodem była posadzka i jej część trzeba było nalać oraz w jakimś % musiała być odpowiednia wilgotność i trzeba było czekać. Nie zdążono tego zrobić w wakacje, a nie chciano robić tego na siłę, byle by zdążyć, bo istniała obawa, że trzeba będzie całość poprawiać.

Radny J. Witt zapytał, czy było dużo ofert na położenie parkietu?

Dyrektor SP w Pruścach odpowiedziała, że pytała się 2 wykonawców o parkiet i wybrano osobę, która już w innej szkole robiła parkiet. Nadmieniła, że bardzo boi się nowych firm i woli zawsze wypytać innych dyrektorów, czy dana firma robi dobrze. Dodała, że liczy się dla niej również jakość, a nie zawsze tylko niska cena. Ponadto szkoły nie stać na poprawki.

 

 

Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o stan §4270 i §4210 na dzień 1 stycznia 2009r.

Główna Księgowa ZEAPO odpowiedziała, że w §4270 w 62.000zł, a w §4210 22.500zł.

Radny J. Witt zapytał, na czym polegał remont sali gimnastycznej?

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie odpowiedziała, że planowano na rok 2009 wymienić okna na jednej ze ścian oraz zbić tynki wewnętrzne i położyć nowe. Natomiast jak przystąpiono do robót okazało się, że instalacja elektryczna w ogóle nie miała żadnych zabezpieczeń i trzeba było położyć ją na nowo. Okna, które były bardzo duże i wychładzały sale, trzeba było podmurować i dlatego wystąpiono do konserwatora zabytków o zgodę, którą udało się pozyskać i można było podmurować okna. Przeliczono, że zamiast jednej ściany można by było wymienić ¾ okien w tej sali, dlatego zwrócono się do Rady na dofinansowanie na część okien i zaczęto zbijać tynki. Starczyło środków na położenie nowych tynków, nowej instalacji, wymianę okien. Zabrakło na wymalowanie sali, sufitów i ścian. Z tego powodu zwrócono się ponownie do Rady, żeby przeznaczyła na to środki, ponieważ nie wyglądało to estetycznie i SANEPID również mógł mieć do tego uwagi. W ciągu 2 tygodni we wrześniu wymalowano sale, a w tym czasie dzieci miały zajęcia na dworze, ze względu na ładną pogodę. Przyznała, że w trakcie kiedy rodziły się różne pomysły trudno było znaleźć fachowców, bo każdy z nich miał już jakieś umowy podpisane. Z reguły wysyłano zapytania do 3 firm, na które przychodziły odpowiedzi. Dodała, że o każdą usługę pytała osobno.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała, czy na wymianę okien w pokoju nauczycielskim były składane zapytania?

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie odpowiedziała, że tak. Zapytania złożono do 3 firm.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o wymianę okien w budynku szkoły.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie wyjaśniła, że odbył się przetarg na wymianę okien. Najpierw wystąpiono do konserwatora zabytków o zgodę na wyminę okien na plastikowe. Po 1,5 miesiąca przyszła odpowiedź pozytywna. Później wysłano do 7 oferentów, z czego 4 tylko odpowiedziały. Cena kształtowała się w  przedziale od ok. 65.000zł do 113.000zł. Dodała, że ma informacje, o której godzinie wpłynęły oferty, protokoły odbioru itd.

Dyrektor ZEAPO przypomniał, że po otwarciu ofert okazało się, że brakuje 10.500zł i zostało to dołożone, aby zrobić kompleksowo całą szkołę. Inaczej trzeba by było unieważnić przetarg i rozpisać go od nowa.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o remont łazienek.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie wyjaśniła, że w 2008r. SANEPID prawie z nakazem zamknięcia, wpisał do księgi z terminem do 31 sierpnia, kapitalny remont łazienek.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że zliczając kwoty z tabelki wynika, iż Pani Dyrektor wcześniej wydała pieniądze, niż je miała na koncie.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie wyjaśniła, że z kimś już coś miała uzgodnione, gdzieś indziej było zamówione, jeszcze gdzieś indziej ktoś za 2 tyg coś ma przywieźć i w tym czasie były próby robienia czegoś innego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, kiedy był robiony przetarg na okna?

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie odpowiedziała, że 27 maja otrzymała od radnych 50.000zł, w lipcu były prowadzone rozmowy z konserwatorem i 10 sierpnia wpłynęła zgoda na plastikowe okna i od tego momentu można było dopiero zacząć działać. Następnego dnia zlecono wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu. Następnie wydano zarządzenie Dyrektora, a 10 września nastąpiło otwarcie ofert i wybrano najtańszą. Nadmieniła, że w przetargu pomógł jej Pan Dyrektor ZEAPO, bo wcześniej sama tego nie robiła.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o łączną kwotę na usługi i materiały na dzień 1 stycznia.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska odpowiedziała, że 84.500zł.

Radny Z. Nowak zapytał, czy w tym momencie nie powinna odbyć się procedura przetargowa?

Główna Księgowa ZEAPO wyjaśniła, że na §4210 składają się materiały remontowe oraz wszystkie inne materiały tj. środki czystości, wszystkie bieżące zakupy itd.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał ile środków było wykorzystanych z usług i materiałów do momentu przetargu?

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie powiedziała, że umowa została podpisana 9 października.

Główna Księgowa ZEAPO odpowiedziała, że 130.298,26zł.

 

 

SP nr 2 – zestawienie remontów stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o stan §4270 i §4210 na dzień 1 stycznia 2009r.

Główna Księgowa ZEAPO odpowiedziała, że na §4270 w:

-         SP było – 26.000zł,

-         oddziale przedszkolnym – 1.000zł,

-         stołówce – 9.500zł,

-         świetlica – 500zł,

na §4210 w:

-         SP – 40.500zł,

-         oddziale przedszkolnym – 4.000zł,

-         stołówce – 20.000zł,

-         świetlica – 1.500zł.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o remont sali nr 1.

Dyrektor SP nr 2 wyjaśnił, że był to generalny remont na zalecenie SANEPIDu. Nadmienił, że budynek jest z 1887r. i wszystkich prac remontowych nie można zaplanować tak, jakby się chciało. Nieraz coś wydaje się być w lepszym stanie, a potem okazuje się, że tak nie jest. Tak jak np. przy remoncie posadzki. Założenie było, że zostanie wylany tylko jej fragment i na to przyjdą płytki. W trakcie remontu BHP-owiec zalecił usunięcie progu, ale okazało się, że nie można tego zrobić. Powodem były kaloryfery. Wezwano ekipę i stwierdzono, że lepiej kupić nowe kaloryfery, zamiast 4 kupiono 3 o takiej samej mocy. Później okazało się, że część rur jest w fatalnym stanie i gdyby się to wszystko zakryło to mogłoby się okazać, że za 2 lata trzeba wszystko rozkuwać i robić od nowa. Postanowiono o wymianie rur, jednak nie było na to zadanie wystarczająco pieniędzy i część kwoty pokryła rada rodziców.

Radny J. Witt zapytał, w jaki sposób wybierany jest wykonawca robót.

Dyrektor SP nr 2 wyjaśnił, że na każdy z 4 remontów ma kosztorys inwestorski i w zależności od rodzaju pracy, wysyłano do firm zapytania. W postępowaniu brały udział najczęściej 4 firmy.

Radny J. Witt zapytał Pana Dyrektora, czy ma odpowiedzi firm?

Dyrektor SP nr 2 potwierdził. Odnośnie remontu klasy nr 1, tylko 2 firmy przystąpiły i najniższa oferta została wybrana. Nadmienił, że wszystkie zaakceptowane oferty były poniżej kosztorysu.

Radny J. Witt zapytał o elewacje budynku. Dodał, że z zestawienia wynika, że zapłacono za faktury nie mając środków, bo Rada przekazała placówce środki 1 stycznia i 25 listopada. Na dzień 9 października placówka miała 19.000zł, a 25 listopada otrzymała jeszcze 9.000zł.

Dyrektor SP nr 2 wyjaśnił, że musiał dokonać remontu ze względu na zagrożenie. Konieczne było wykonanie projektu, który musiał być zatwierdzony przez konserwatora zabytków. W listopadzie 2008r. odparzyła się duża warstwa tynku. Kiedyś było to źle zrobione i zaczęło odpadać. Jeszcze w 2008r. była ekipa, która robiła remont w stołówce i poproszono ich, skoro mają już rusztowania, żeby część tynku odkuli. Okazało się, że ten remont troszkę się przeciągnął, ponieważ zmieniła się pogoda. Dyrektor powiedział, że miał już zakupiony materiał, a trzeba było zapłacić za odkucie tego. Kwota ok. 5.700zł została zapłacona w 2008r.

Radny J. Witt powiedział, że chyba się z Panem Dyrektorom nie rozumieją. Na rok 2009 Pan Dyrektor miał na 1 stycznia 19.000zł, a dopiero 25 listopada Rada dołożyła jeszcze 9.000zł, a wydano w październiku więcej niż teoretycznie było na koncie placówki.

Dyrektor SP nr 2 wyjaśnił, że na elewację miał już kupiony materiał w 2008r. i jeśli firma dała ofertę na 24.000zł to pomniejszono ją o materiały.

Radny J. Witt powiedział, że podejrzewa, iż 5.710zł to jest tylko wykonanie, bez materiałów, który był zakupiony w 2008r.

Dyrektor SP nr 2 odpowiedział, że to jest materiał razem z wykonaniem. Dodał, że materiał był złożony w depozycie, a później kwota 5.710zł dotyczyła tego, że w trakcie remontu elewacji okazało się, że w złym stanie jest podbitka i trzeba było ją wykonać. Na całym odcinku, który nie był planowany, wykonano podbitkę i trzeba było zmienić wszystkie rynny.

Radny J. Witt powiedział, że nadal się z Dyrektorem nie rozumieją, bo jego zdaniem działanie Dyrektora było słuszne i prawidłowe. Jednak wcześniej wydano pieniądze, niż były w budżecie szkoły.

Dyrektor SP nr 2 powiedział, że na §4270 miał środki.

Główna Księgowa ZEAPO powiedziała, że nie było przekroczenia jeśli się spojrzy ogólnie na paragraf.

Radny J. Witt powiedział, że były na innej inwestycji.

Główna Księgowa ZEAPO potwierdziła.

Radny J. Witt powiedział, że teraz już rozumie, ale z zaprezentowanego zestawienia to nie wynika.

Główna Księgowa ZEAPO wyjaśniła, że w poprzednich placówkach była taka sama sytuacja. Nie ma przekroczenia w żadnym paragrafie planu. Pieniądze globalnie w placówce na danym paragrafie są. Tylko jest kwestia przemieszczeń kiedy robione było dane zadanie i dany remont. Jedno w drugie wchodzi i globalnie wszystko pasuje.

Dyrektor SP nr 2 powiedział, że dokonano również remontu stołówki i na samym końcu był remont biblioteki i klasy zabaw, aby dostosować je do wymogów.

Dyrektor ZEAPO przypomniał, że wszyscy dyrektorzy pisali wnioski o realizację programu „Radosna szkoła”, ale konieczne było spełnienie wymogów odnośnie sali.

Dyrektor SP nr 2 powiedział, że w placówce klasy do nauczania początkowego są bardzo małe i nie ma możliwości umieszczenia tam kącików do zabaw.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska powiedziała, że sumując §4210 wychodzi kwota 66.000zł, a w §4270 37.000zł. Razem jest to kwota 103.000zł. Jednak trzeba od tego odliczyć opał, pieniądze na środki bieżące, środki czystości itd. i wtedy suma na te 2 paragrafy nie kwalifikuje się do ogłaszania na to przetargu.

Dyrektor SP nr 2 powiedział, że czasami lepiej jest dołożyć kilka złotych, a mieć pewność, że za jakiś czas coś się nie popsuje.

 

SP nr 3 – zestawienie remontów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca KR W. Wiśniewska zapytała o stan §4270 i §4210 na dzień 1 stycznia 2009r.

Główna Księgowa ZEAPO odpowiedziała, że na §4270 w:

-         SP – było 18.000zł,

-         świetlicy – 11.000zł,

a na §4210 w:

-         SP – 24.000zł,

-         świetlicy 27.000zł.

Radny R. Dworzański zapytał o wydatki na remont świetlicy. W jaki sposób wyłoniono wykonawcę?

Dyrektor SP nr 3 wyjaśniła, że odbywało się na zasadzie rozmowy za ile wykonawca jest w stanie zrobić całościowy remont pomieszczenia adaptacyjnego. Umówiono się co do ceny i zadanie zostało zrealizowane.

Radny J. Witt zapytał, czy były jakieś zapytania na piśmie albo ofert na to zadanie?

Dyrektor SP nr 3 odpowiedziała, że nie. Dodała, że w umowie wyszczególniono co wykonawca ma robić.

Radny R. Dworzański zapytał o zakres prac.

Dyrektor SP nr 3 odpowiedziała, że sama decydowała co i jak ma być zrobione.

Radny R. Dworzański zapytał, w jaki sposób wyłoniono wykonawcę na wymianę okien?

Dyrektor SP nr 3 odpowiedziała, że było za późno na zapytanie o cenę dlatego, że pieniądze wpłynęły pod koniec listopada i dlatego okna były robione w grudniu. Dodała, że miała rozeznanie co do cen okien, ponieważ w ubiegłym roku robiła zapytanie do 4 firm. Wybrano najtańszą i sprawdzoną ofertę firmy, która już któryś raz robiła okna. Rozmowa odbyła się na zasadzie pytania, czy firma jest w stanie wykonać okna i uzyskano odpowiedź twierdzącą.

 

 

Przedszkole w Parkowie – zestawienie remontów stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Główna Księgowa ZEAPO poinformowała, że na §4270 była kwota 60.000zł, a na §4210 50.500zł.

Dyrektor Przedszkola w Parkowie przypomniała, że placówkę przejęła z dniem 1 września 2009r. Wyjaśniła, że duża suma została przeznaczona na remont łazienek, ale poproszono jeszcze o zakup alarmu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w placówce wydatkowano środki z budżetu zanim je otrzymano formalnie.

Główna Księgowa ZEAPO wyjaśniła, że jest to sama sytuacja co w przypadku SP nr 2. W budżecie w danym paragrafie te pieniądze były, ale wykorzystano je zamiennie. Najpierw zrobiono jedno, później przeniesiono środki i robiono następne remonty i w sumie pieniądze w planie były.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że sytuacja placówki jest złożona. Do końca kwietnia 2009r. była poprzednia Pani Dyrektor, która później poszła na chorobowe. Jej obowiązki pełniła następnie Pani, która zrezygnowała pod koniec czerwca. Na jej miejsce wstąpiła Pani Pełnomocnik ds. Oświaty, która do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, pełniła jego obowiązki. Z dniem 1 września Dyrektorem została obecna Pani Dyrektor. Nie zwalniało to od wykonywania  od prac, ponieważ były twarde wymogi, jeśli chodzi łazienki, SANEPIDu. W czasie, kiedy na stanowisku Dyrektora była Pani Pełnomocnik, na jej prośbę ZEAPO przygotowało postępowanie na remont łazienek. Zostało to dokonane i zaakceptowane przez Panią Pełnomocnik. Nadmienił, że w założeniach budżetowych na zakup urządzeń kuchennych już w styczniu były zarezerwowane na to środki w wysokości 10.000zł na początek. Co i w jakich parametrach trzeba kupić było znane już poprzedniej Pani Dyrektor, z racji tego, że w listopadzie decyzją SANEPIDU został zatwierdzony projekt przebudowy i dostosowania do HACCAP całego węzła kuchennego, łącznie z zapleczem. Od stycznia do końca mają była Pani Dyrektor tego zakupu nie dokonała. Co do zakupu wyposażenia do kuchni, to Pani pełniąca obowiązki dyrektora zatelefonowała do ZEAPO z informacją, że nie działa kuchnia i garnki i żaden elektryk nie podejmie się naprawy tego, z racji braku części zamiennych do sprzętu z lat 70-tych i zostają na 4-ro palnikowej gazówce na cale Przedszkole. Dodał, że w trybie pilnym zwrócono się faxem do 3 znanych mu firm, które mogły to szybko dostarczyć i wybrano najtańszą ofertę, gdzie w ramach tej ceny, był jeszcze montaż i gwarancja na 3 lata. Koszt zadania to 2.163,26zł. Wszystko to było niezbędne, aby placówka mogła funkcjonować. Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że odnośnie remontu sali zabaw 5 i 6 latków, postępowanie było prowadzone w trybie zapytania o cenę. Wystosowano pisma do 5 firm. Przewidywana kwota netto wynosiła 49.543,79zł, przy założeniu, iż jest bardzo krótki czas realizacji, ponieważ na dzień 31 sierpnia trzeba było mieć odbiór przez SANEPID i inspekcję pracy. Za zaproszenia do złożenia ofert odpowiedziała tylko 1 firma, która postawiła warunki tj. 49.900zł netto + VAT i wyszło 60.878zł. W umowie termin zapłaty był 30 dniowy, a termin realizacji zadania od 16 lipca do 26 sierpnia, aby był jeszcze czas na przeprowadzenie badań dopuszczających placówkę do funkcjonowania na dzień 1 września. Z tą firmą została zawarta umowa, z której się wywiązano prawidłowo. Zadanie zostało zapłacone. Przypomniał, że na stanowisko Dyrektora w Parkowie dopiero w drugim konkursie wyłoniono kandydata i czas upływał.

Radny R. Dworzański zapytał, w jaki sposób został wyłoniony wykonawca na remont łazienek?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że w trybie zapytania o cenę i ma to udokumentowane.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę, iż dyrektorzy placówek powinni mieć udokumentowane każde zapytanie o cenę i zaproszenie do złożenia ofert w formie np. notatki służbowej, ulotki, katalogu, wydruku ze strony internetowej, fax'u itp.

 

Po przeanalizowaniu przygotowanego materiału Komisja Rewizyjna poprosiła o przygotowanie materiałów obejmujących:

-         wykaz remontów zaplanowanych na 2009 rok (na dzień 01.01.2009r.),

-         zestawienie planów i wydatków według paragrafów, dla poszczególnych placówek oświatowych z terenu Gminy Rogoźno.

Po ich otrzymaniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji.

 

 

Rogoźno, dnia 7 czerwca 2010r.

Protokół sporządziła A. Potocka

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Adriana Potocka
data dodania: 17 Czerwca 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-06-17 06:19:37
data wyworzenia: Adriana Potocka / 17 Czerwca 2010