nazwa dokumentu: Zaproszenie na LIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 19 maja 2010 roku o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 1.

ZAPROSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 19 maja 2010r.(środa) o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.      Działalność GOPS oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym:

a.       informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b.       wystąpienia Gości,

c.        dyskusja.

6.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,

b.      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo,

c.       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r., na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej,

d.       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaziopole na lata 2010-2017,

e.       zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

f.        ustalenia wysokości diet dla sołtysów,

g.       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

11.    Wolne wnioski i informacje.

12.    Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) Roman Szuberski

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Adriana Potocka
data dodania: 10 Maja 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-06-21 07:08:47
data wyworzenia: Adriana Potocka / 10 Maja 2010