nazwa dokumentu: Protokół nr IV/2014 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 16.00

Protokół nr IV/2014

z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 16.00

 

IV  Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 30 grudnia 2014 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I.          Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz,, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 14 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nieobecny radny S. Kupidura.

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutkę.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II.       Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.
 5. Pytania do radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i sołtysów.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał.
 8. Informacja o udziale Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach członkowskich.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady H. Janus wniósł ze swej strony następującą autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad:

 -  by pkt. III przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji przełożyć na sesję zaplanowaną na miesiąc styczeń.

Następnie radny Chudzicki odniósł się do zaproponowanych pkt. V i VI porządku obrad i zapytał, dlaczego omówienie tych pkt. zostało przyśpieszone i z kim zostało to skonsultowane?

Przewodniczący H. Janus odpowiedział, że był to jego pomysł a omówienie tych pkt. zostało przyspieszone z uwagi na to, że podczas omawiana tych pkt. poruszane są ważne tematy, podczas których uczestniczyć powinni również zaproszeni goście.

Innych uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad został przyjęty.

 

III.    Wycofany z porządku obrad.

 

IV.    Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Głos zabrał radny P. Wojciechowski, który zapytał Przewodniczącego Rady Powiatu dlaczego przestały pojawiać się na stronie Starostwa Powiatowego informacje i zaproszenia o planowanych sesjach RP. Dodał, że zaproszenia przestali otrzymywać również Burmistrzowie i Przewodniczący Rad Gmin tworzących powiat. Radny zapytał, czym jest to spowodowane, czy jest to chwilowe i czy informacje te zostaną powrotem zamieszczane?

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego odpowiedział, że zaproszenia na I i II seję nie zostały rozesłane do żadnych gości z uwagi na to, że były na nich omawiane sprawy organizacyjne. Wyjaśnił, że na III sesje, która odbyła się w dniu wczorajszym zaproszenia zostały już do wszystkich rozesłane. Dodał, że informacja taka nie została umieszczona na stronie internetowej ponieważ pracownik, który się tym zajmuje przebywa na zwolnieniu a osoba, która zastępowała nie wykonała tego ponieważ o tym nie wiedziała. Dodał, że na przyszłość będą informacje takie zamieszczane.

Radny K. Nikodem przypomniał, że Rada dokonała zmian w zaproponowanym porządku obrad i zapytał Przewodniczącego Rady, czy poprawka ta nie powinna zostać przegłosowana?

Przewodniczący Rady H. Janus odpowiedział, że to on tworzył porządek obrad i dlatego autopoprawka ta nie musi zostać przegłosowana.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Przewodniczący Rady postąpił prawidłowo ponieważ wyraźnie mówi się o tym, że to Przewodniczący Rady tworzy porządek obrad i kieruje obradami.

Głos zabrał również Burmistrz R. Szuberski, który dodał, że autopoprawka musi zostać przegłosowana wówczas, gdy złoży ją radny natomiast autopoprawki Przewodniczącego Rady jest Jego kompetencją przypisaną w Ustawie o Samorządzie Gminnym.

 

V.      Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i sołtysów.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że dowiedział się że Burmistrz chce zlecić dokonanie audytu zewnętrznego w RKS „Wełna”. Zapytał Burmistrza czy potwierdza te informacje.

Burmistrz odpowiedział, że prace z zakresu audytu zewnętrznego są już prowadzone a w RKS „Wełna”  prace takie nie są możliwe aczkolwiek prace z wiązane z tym klubem należą do jego zakresie postępowania, dodał, że wiele spraw zostało wyjaśnionych , choć z przyczyn że nie zostały wyjaśnione wszystkie nie chciałby na ten temat się wypowiadać.

Radny dopytał, czy w takim razie inkaso z targowiska i oferty na realizację zadania publicznego mogą być sprawdzone audytem?

Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o inkaso to nie do końca aczkolwiek czeka jeszcze na opinię prawnika w tej sprawie.

Następnie glos zabrał Pan Bartol Józef, który wystąpił w imieniu handlowców, którzy handlują w okolicy sklepu „BIEDRONKA” .

Poinformował, że handlowcy w ostatnim czasie otrzymali pismo z informacją, że wzrosną opłaty targowe i sytuacja ta znacznie pogarsza sytuację  finansową handlowców. Dodał, że do tej pory opłatę tę popierali właściciele terenów, ponieważ handel odbywa się  na terenach prywatnych. Mówca zwrócił uwagę na ustawę, która dopuszcza pobór opłaty przez miasto i dlatego handlujący będą uiszczać podwójną opłatę. W imieniu handlujących poprosił o zwolnienie z dodatkowej opłaty.

Burmistrz R. Szuberski odpowiedział, że wysokość opłat jest określona w stosowanej uchwale. Dodał, że osoby, które płacą podatek od działalność są z opłaty tej zwolnione. Dodał, że przedstawioną sytuację musiałby rozpatrzeć indywidualnie, poprosił o przekazanie pisma, na które odpowie indywidualnie. Dodał, że opłaty targowe dotyczą wszystkich handlujących nie tylko na targowisku ale i poza nim.

Pan Józef Bartol dodał, że sprawa zgłoszona przez każdego handlującego będzie inna i dotyczyć będzie innych stawek dlatego problemy te zostaną przedstawione w piśmie i każdy indywidualnie się do Burmistrza zgłosi.

 

VI.    Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie miedzy sesyjnym.

Informację Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący KSSOiK Ł. Zaranek poinformował, że wspólne posiedzenie Komisji Rady odbyło się dnia 17 grudnia 2014 r. i Przewodniczył jej Radny A. Nadolny.

Podczas posiedzenia Komisji omówiono plany pracy Komisji i Rady na rok 2015 poczym odbyła się dyskusja. Dodał, że członkowie KSSOiK zgłosili 6 wniosków do budżetu na 2015 rok. Ponadto Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy na 2015 rok.

Radny A. Nadolny dodał, że podczas posiedzenia Komisji wytypowano również kandydatów do Stowarzyszeń, w których Gmina Rogoźno jest członkiem  i ma swoich przedstawicieli. Dodał, że członkowie KGFiR złożyli 4 wnioski do projektu budżetu na 2015 rok oraz wydali o nim pozytywną opinię.

Radny Nadolny dodał, że posiedzenie Komisji było merytoryczne, konstruktywne choć momentami bardzo burzliwe.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Erenc-Szpek poinformowała, że Komisja swoje spotkanie odbyła dnia 15 grudnia 2014 r., którego tematem było ustalenie planu pracy Komisji na rok 2015.

Uwag do przestawionych informacji nie wniesiono.

 

VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie między sesyjnym oraz z realizacji uchwał.

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, informację z realizacji uchwał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny J. Łatka dopytał, czy huczne otwarcie świetlicy w Studzieńcu oznacza, że prace dopiero teraz zostały zakończone?

Burmistrz odpowiedział, że termin prac został wydłużony.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka dopowiedziała, że rozliczenia miało zostać dostarczone do dnia 30 listopada i związku z tym, że były do usunięcia usterki nie została zapłacona wykonawcy cała kwota. Dodała, że przed upływem tej daty należało złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o anektowanie i przełożenie terminu dostarczenia rozliczenia. Dodała, że wniosek taki złożono 29 listopada i w dniu dzisiejszym pracownicy jechali do Marszałka złożyć rozliczenie finansowe.

Burmistrz dopowiedział, że procedura nie jest jeszcze zakończona ponieważ będzie jeszcze kontrola wszystkich świetlic.

Skarbnik Gminy dodała, że Gmina otrzyma pieniądze wówczas, gdy Marszałek przyjmie złożone rozliczenie i dokona kontroli prawidłowości wykonania tego zadania. Nadmieniała, że będzie to miało miejsce w miesiącach styczeń, luty 2015 r.

 

VIII.       Informacja o udziale Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach członkowskich.

Zgodnie z treścią art 84 ustawy o samorządzie gminy w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia.

Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut. Stowarzyszenia mogą być tworzone przez gminy tylko wówczas, gdy ich celem będzie wspieranie idei samorządu lub obrona interesów stowarzyszonych gmin. Na uwagę zasługuje fakt, iż stowarzyszenia gmin nie mogą powstawać w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gdyż dla wspólnej realizacji tychże celów służą formy współdziałania gmin określone w art. 64 i 74 ustawy, czyli związki i porozumienia. Określając swoje cele, stowarzyszenie musi więc działać w granicach wyznaczonych hipotezą art. 84 ust. 1 ustawy. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 17 października 2008 r., I OSK 483/08, LEX nr 523249, gmina może należeć do stowarzyszenia innego niż stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych - np. art. 4 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zm.).

Stowarzyszenia tworzone przez gminy mogą mieć zakres zarówno lokalny, regionalny, jak również ogólnokrajowy.

Zgodnie z wolą ustawodawcy do utworzonych stowarzyszeń gminnych stosować należy odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

Obecnie Gmina Rogoźno jest członkiem 9 stowarzyszeń i tak:

1.  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 listopada 1991 nr XVI/117/91 Gmina Rogoźno przystąpiła do stowarzyszenia Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą w Poznaniu. Generalnym celem Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez:

1) Działania edukacyjno - doradcze oraz informacyjno - wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak:

 • osoby piastujące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby piastujące funkcje w organach jednostek pomocniczych gmin,
 • osoby zatrudnione w administracji samorządowej.

2) Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania.

Stowarzyszenie  powstało w czerwcu 1990 roku i jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie zrzesza 274 jednostek lokalnych z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego.

W okresie sprawozdawczym problematyka posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia dotyczyła głównie spraw związanych z realizacją statutowych celów oraz kształtowania kontaktów z organizacjami partnerskimi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Podstawowym zadaniem Zarządu Stowarzyszenia było monitorowanie funkcjonowania WOKiSS, a w szczególności:

 • okresowe ocenianie oferty szkoleniowej Ośrodka oraz jakości materiałów dydaktycznych,
 • ustalanie tematyki zjazdów klubów zawodowych,
 • bieżące monitorowanie realizacji długofalowych projektów szkoleniowych,
 • zatwierdzanie tematyki opinii prawnych do opracowania przez prawników ośrodka,
 • opiniowanie problematyki wniosków opracowywanych przez Ośrodek o dotacje unijne,
 • monitorowanie działań zmierzających do opracowania wniosku pt ePUAP dla wszystkich jednostek
 • opiniowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Informatyzacja Administracji Samorządowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych Ośrodek prowadził działalność w obrębie następujących programów:

 1. Edukacja Samorządowa,
 2. Doradztwa Prawnego,
 3. Informatyzacji Administracji Samorządowej,
 4. zintegrowane zarządzanie gminą oraz Centrum Współpracy Europejskiej

Zadania z zakresu Edukacji Samorządowej wykonywane były głównie w postaci 1-2 dniowych seminariów, warsztatów i konferencji. W okresie sprawozdawczym odbyło się 28 seminariów dla około 46 pracowników Urzędu. Miały one miejsce zarówno w siedzibie Ośrodka w Poznaniu jak i poza nią. Podobnie jak w latach poprzednich tematyka szkoleń uzależniona była od potrzeb i życzeń odbiorców.

Doradztwo prawne miało dwojaką formę i polegało na udzieleniu porad (telefonicznie lub w trakcie bezpośrednich spotkań ) oraz w formie pisemnych opracowań.

Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Burmistrz. Usługi świadczone przez WOKiSS są w zdecydowanej większości w ramach składki członkowskiej, która w 2014r., wynosiła 10350zł.

 

2.  Na podstawie uchwały z dnia 19 listopada 1998r. Nr II/8/1998 Gmina Rogoźno przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Funkcjonuje od 1991r. i skupia się na tworzeniu lokalnych standardów sprawnie działającego samorządu. Stowarzyszenie w 2014 roku zorganizowało 23 spotkania w formie szkoleń, konferencji, tematem których było:

 • Realizacja nierentownych inwestycji publicznych z wykorzystaniem PPP,
 • Ustawa śmieciowa - doświadczenia i opinie po 6 miesiącach realizacji nowego systemu gospodarowania odpadami,
 • Form wsparcia dużych rodzin przez władze lokalne,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami,
 • Wymiar i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako należności publicznoprawnej,
 • Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających eternit w Wielkopolsce,
 • E-administracja , bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych,
 • Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - windykacja opłaty,
 • XIII Wielkopolskie Forum Młodzieżowe,
 • Sport w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Seminarium dla samorządów lokalnych o konkurencyjnych metodach pozyskiwania źródeł energii oraz obniżaniu zużycia energii wraz z omówieniem sposobów na finansowanie inwestycji z UE,
 • Pomoc publiczna udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020,
 • Opłaty adiacenckie w praktyce,
 • Aktualne wyzwania dla samorządu lokalnego w realizacji zadań oświatowych,
 • Ustawa prawo zamówień publicznych w świetle działań nowelizacyjnych,
 •  Korekty finansowe w projektach finansowych z funduszy europejskich – prawa i obowiązki beneficjenta,
 • XII Seminarium nt  Zarządzania oświatą w gminie i powiecie,
 • Seniorzy w społeczności lokalnej – działania JST na rzecz aktywizacji osób starszych,
 • V Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej,
 • Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Rok 2014 przebiegał pod znakiem kontynuacji rozwoju Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym czynnie zaangażowane jest SGiPW. W mijającym roku doszło do 2 spotkań zarządów organizacji członkowskich OPOS (w Poznaniu i Lublinie) oraz 2 spotkań dyrektorów biur. Podczas tych posiedzeń oraz bieżących działań w ciągu roku, 11 organizacji wypracowywało wspólne stanowiska, opinie i propozycje rozwiązań legislacyjnych, dotyczących samorządu terytorialnego. Wśród zagadnień, jakimi zajmowali się eksperci organizacji samorządowych, znalazły się:

 1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw;
 2. Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym (druk sejmowy 2107);
 3. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych;
 4. Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym;
 5. Prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 1699);
 6. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2656);
 7. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk sejmowy nr 2377);
 8. Stanowisko w.s. finansowania szkolnictwa niepublicznego

Gminę   w tym stowarzyszeniu reprezentuje pan Zdzisław Hinz. Z racji członkostwa  w stowarzyszeniu Gmina Rogoźno poniosła w 2014 roku koszty związane ze składką w wysokości 4244,90zł

 

3. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000r. Nr XXIX/226/2000 Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” z siedzibą w Wągrowcu. Do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu upoważniony został Burmistrz. Głównym celem działania stowarzyszenia jest rozwiązywanie problemów komunikacyjnych.    Z racji członkostwa w stowarzyszeniu Gmina Rogoźno poniosła w 2014 roku koszty związane ze składką w wysokości 1.817,20zł.

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” Zarząd przedstawił informację o działalności od XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komunikacja”, które odbyło się w dniu 14 marca 2014 r.

W 2014 roku Zarząd odbył razem 3 posiedzenia w dniach:  14.03.2014 r., 07.04.2014 r. i 05.05.2014 r. w Wągrowcu.

Głównymi zadaniami do realizacji przez stowarzyszenie w 2014 r. było:

 1. Wspieranie modernizacji dróg wojewódzkich w tym drogi:
  • nr 241 na odcinkach: obwodnica Rogoźna, obwodnica Wągrowca w budowie,
  • Wągrowiec –  Morakowo, Kcynia –   Nakło wraz z  obwodnicą Kcyni i obwodnicą Nakła,
  • nr 190 Wągrowiec – Mieścisko, Wągrowiec – Margonin, w tym ul. Kościuszki w Wągrowcu,  obwodnica Wągrowca odcinek Kaliska - Durowo,
  • nr 193 Gołańcz – Margonin,
  • nr 196 budowa obwodnicy Owińsk, Czerwonak – ul. Bałtycka w Poznaniu,
  • nr 247 obwodnica Kcyni,
  • nr 251 Wągrowiec – Damasławek – Żnin.
 2. Wspieranie działania w zakresie przebudowy drogi krajowej nr 11 na drogę ekspresową wraz z niezbędnymi  obwodnicami miast, zwłaszcza miasta Poznania.
 3. Zabieganie o rozpoczęcie przez Miasto Poznań realizacji trzeciej ramy komunikacyjnej na kierunku północno -  wschodnim oraz budowy ul. Nowonaramowickiej.
 4. Zabieganie o rozpoczęcie przez Powiat Poznański realizacji czwartej ramy komunikacyjnej na kierunku północno – wschodnim.
 5. Zabieganie o właściwe funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych na linii nr 356 Poznań – Wągrowiec – Gołańcz wraz z wprowadzeniem dodatkowych połączeń z wykorzystaniem nowoczesnych autobusów szynowych.
 6. Wspieranie samorządu województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz PKP PLK w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 356 Poznań – Wągrowiec – Gołańcz – Kcynia.
 7. Wnioskowanie o wprowadzenie do Wojewódzkiego Planu Transportowego o przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno – Nakło oraz podjęcie działania zmierzającego do realizacji tego zadania.
 8. Współpraca z członkami Stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania środków strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł (w tym na dworce PKP i ich otoczenie).
 9. Wdrażanie projektu zintegrowanego systemu transportowego w osi komunikacyjnej Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec – Gołańcz, poprzez współpracę z marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i prezydentem Miasta Poznania w zakresie transportu publicznego i wprowadzeniem Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.
 10. Zgłaszanie odpowiednich wniosków do Planów Transportowych Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

 

W związku z wnioskami zgłoszonymi podczas XIV Walnego Zebrania Członków w maju 2014 r. wysłano pisma do Marszałków Województwa: Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego z planem działań Stowarzyszenia „Komunikacja” na 2014 rok oraz prośbą o  owocną współpracę przy ich realizacji.

W dniu 12 maja 2014 r. w Kcyni zorganizowana została konferencja poświęcona planom rozwoju transportu ukierunkowanym szczególnie na przywrócenie kolejowych przewozów pasażerskich na liniach nr 281oraz 356.

W konferencji uczestniczyli bezpośrednio zainteresowani przedmiotową kwestią starostowie Wągrowiecki i Nakielski, przedstawiciele prezydenta Bydgoszczy, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, przez które przebiegają obie linie kolejowe, zaproszeni przedstawiciele samorządów województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego, dyrektor PKP PLK Bydgoszcz, występujący również w imieniu Dyrektora PKP PLK w Poznaniu. Na konferencji wypracowano wspólne stanowisko w sprawie wznowienia przewozów pasażerskich na liniach nr 281 na odcinku Gniezno-Nakło nad Notecią i 356 na odcinku Gołańcz – Kcynia. Stanowisko otrzymali Marszałkowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego. Na konferencji uzgodniono również, iż na zlecenie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” opracowana zostanie analiza możliwości uruchomienia przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno-Nakło nad Notecią. Zlecając opracowanie analizy uruchomienia przewozów pasażerskich na przedmiotowych odcinkach linii kolejowych nr 281 i 356, uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że będzie ona istotną merytoryczną przesłanką dla samorządów województw Kujawsko – Pomorskiego i Wielkopolskiego w podjęciu decyzji skutkującej wznowieniem w możliwie najszybszej perspektywie powyższych połączeń. Ułatwią one dostęp do pracy osobom z Nakła i Kcyni, pracującym w Poznaniu, które obecnie zmuszone są dojeżdżać samochodami do Gołańczy a dalej podróżować szynobusem. Analogiczna sytuacja dotyczy młodzieży studiującej i uczącej się w Poznaniu. Linie te zrównoważą rozwój obu regionów.

W lipcu 2014 r. w związku z informacją, iż PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu planuje rozpocząć działania zmierzające do fizycznej likwidacji linii kolejowej nr 206 Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” postulowało o pozostawienie tego odcinka, a w perspektywie przywrócenie przejezdności i ponowne uruchomienie przewozów pasażerskich i towarowych.

W sierpniu 2014 r. do stowarzyszenia dotarła niepokojąca informacja, że w ramach budowy drogi ekspresowej S - 5 w Żninie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 251 nie będzie budowany węzeł tylko wiadukt. Stowarzyszenie „Komunikacja” wystosowało sprzeciw w sprawie tej decyzji do Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy, ponieważ Węzeł „Żnin” od kilku lat na poszczególnych etapach planowania tej inwestycji nigdy nie był kwestionowany.  Powstanie węzła „Żnin” ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności gospodarczej nie tylko Żnina i Powiatu Żnińskiego, ale również wielu samorządów wchodzących w skład Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja.” Węzeł w znaczący sposób przyczyni się do polepszenia dostępności komunikacyjnej  wschodniej części województwa wielkopolskiego. Działania żnińskiego samorządu gminnego oraz powiatowego dotyczące infrastruktury drogowej były również ukierunkowane na rozwiązania z węzłem „Żnin,” na którym pojazdy z kierunku Wągrowca będą włączać się do drogi S – 5.  Zdaniem Stowarzyszenia, nie do przyjęcia jest sytuacja, że cały ruch kołowy z kierunku z Wągrowca nadal będzie się odbywał ulicami Żnina. Po interwencji stowarzyszenia GDDKiA Oddział w Bydgoszczy po powtórnym przeanalizowaniu możliwości etapowania Węzła „Żnin” ustalono, że przedmiotowy węzeł zostanie wybudowany w I etapie inwestycji.

W sierpniu  2014 r. w nawiązaniu do zaproponowanego pod społeczne konsultacje „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego” stowarzyszenie skupiające w swoich szeregach również jst z województwa kujawsko-pomorskiego tj. Nakło nad Notecią i Kcynia wyraziło swój stanowczy sprzeciw w odniesieniu do zaproponowanych kierunków rozwoju. Stowarzyszenie „Komunikacja” spodziewało się, że w wieloletnich planach transportowych ujęte zostaną priorytety komunikacyjne dotyczące jst stowarzyszenia, natomiast przyjęte założenia całkowicie pominęły wieloletnie petycje poszczególnych jst jak i wniosków stowarzyszenia „Komunikacja” dla przywrócenia połączeń kolejowych na liniach nr 356 i 281.

We wrześniu 2014 r. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” poparło stanowisko Centrum Zrównoważonego Transportu do Komisji Europejskiej w sprawie zbyt niskiej kwoty alokacji na projekty kolejowe w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na poziomie wszystkich RPO stosunek środków na projekty kolejowe i drogowe powinien być zbliżony do podziału z Umowy Partnerstwa czyli w proporcji 40:60.

Ważniejsze informacje Zarząd  na bieżąco przekazywał wszystkim członkom stowarzyszenia.

 

4. Na podstawie uchwały nr XXXV/364/97 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia

22 maja 1997r. Gmina przystąpiła do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności Biuro Banku z siedzibą w Pile. Głównym zadaniem Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności jest przeciwdziałanie niedożywieniu i marnowaniu żywności oraz promocji tej idei, poprzez zagospodarowanie dużych partii żywności na rzecz ogromnej rzeszy osób potrzebujących. W 2014 roku z pomocy żywnościowej skorzystało 170 rodzin z terenu gminy Rogoźno za ogólną kwotę 153.306zł. Do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu upoważniony został kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie oraz główny księgowy tej jednostki. Z racji członkostwa  w stowarzyszeniu Gmina Rogoźno poniosła w 2014 roku koszty związane ze składką w wysokości 5520,00zł.

 

5. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U.nr 62, poz. 689 ze zm.) Gmina Rogoźno przystąpiła do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Biały Kruk” z siedzibą w Rogoźnie w skład której wchodzi 21 osób prawnych w tym:

 • Powiat Obornicki,
 • Gmina Rogoźno i Ryczywół,
 • Muzeum Narodowe Rolnictwa ze Szreniawy,
 • Muzeum Regionalne z Rogoźna,
 • Stowarzyszenie Nad Wartą, Wełną i Flintą z Obornik.

Rada Miejska w Rogoźnie uchwałą z dnia 26 stycznia 2011r. Nr V/31/2011 do reprezentowania Gminy w tej Organizacji upoważniła Pana Adama Jóźwiaka radnego Rady Miejskiej. Z racji członkostwa  w tej Organizacji Gmina Rogoźno poniosła w 2014 roku koszty związane ze składką członkowską w wysokości 1767,60zł. W 2014 roku Stowarzyszenie wspólnie z Wielkopolską i Polską Organizacją Turystyczną wydało kolejną wersję publikacji pt. „Wielkopolska Największe Atrakcje Turystyczne”, gdzie na 9 stronie foldera ukazała się informacja o Muzeum Regionalnym w Rogoźnie. Folder został wydrukowany w 8000 egz. i był kolportowany na wszystkich imprezach turystycznych w Europie obsługiwanych przez organizację turystyczną. W ostatnim okresie ta publikacja została wydrukowana także w wersjach obcojęzycznych (angielskim, niemieckim i francuskim).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Przewodniczącego Zarządu przedstawiciel Rogoźna pomimo licznych zaproszeń nie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia.

 

6. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2006r. Nr XLVII/360/2006 Gmina przystąpiła do  Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” z siedzibą w Poznaniu. Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S11 między innymi poprzez lepszą współpracę samorządów oraz lobbowanie za przyspieszeniem budowy.

W dniu 20 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S11 przedmiotem którego było usunięcie inwestycji dotyczącej tej drogi z planu budowy dróg ekspresowych realizowanych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Uchwałą nr 10/2013r. WZC z dnia 10 czerwca 2013r. zdecydowano o zawieszeniu wykonania uchwały nr 13/2011 z dnia 10.01.2011r. w sprawie wysokości rocznych składek na bieżące funkcjonowanie Stowarzyszenia w latach 2011-2014, sposobu ich uiszczania oraz terminów płatności. Gminę w tym Stowarzyszeniu reprezentuje Burmistrz.

 

7. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2002r.
Nr XXXIX/356/2002 zmienionej uchwałą z dnia 20 grudnia 2006r. Nr III/18/2006 Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „TRAMPER” z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17. Celem stowarzyszenia miało być działanie na rzecz poprawy warunków obsługi komunikacją zbiorową gmin i powiatów województwa wielkopolskiego poprzez stworzenie warunków do funkcjonowania nowego systemu transportowego „TRAMPER” polegającego na integracji komunikacji kolejowej i tramwajowej. Gminę reprezentuje w tym stowarzyszeniu Burmistrz.

Na uwagę zasługuje fakt, iż od lat stowarzyszenie nie przejawia żadnych form działalności. Z racji członkostwa w tym stowarzyszeniu Gmina nie ponosi żadnych kosztów.

 

8. W związku z możliwością ubiegania się o środki unijne Gmina Rogoźno przystąpiła:

-            na podstawie uchwały Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r  do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”. Z racji członkostwa w tym Stowarzyszeniu Gmina Rogoźno poniosła w 2014 roku koszty związane ze składką członkowską w wysokości 21.211,20zł. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Pan Paweł Wojciechowski radny Rady Miejskiej. W 2014 roku Stowarzyszenie „Dolina Wełny” dofinansowało następujące wydarzenia na terenie gminy Rogoźno:

 • III Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej – kwota dofinansowania 7259,92zł  kwota dofinansowania 7259,92zł,
 • Rajd pieszy „Wiosenne maszerowanie z Doliną Wełny -  kwota dofinansowania 2.053,15zł,
 • Dożynki w Garbatce  - kwota dofinansowania 6736,97zł,
 • Warsztaty garncarskie „Misy, miseczki i talerzyki” -  kwota dofinansowania 300,00zł,
 • Warsztaty ceramiczne -  kwota dofinansowania 499,00zł,
 • Warsztaty muzyczne „Muzyczna podróż po kontynentach” -  kwota dofinansowania 600,00zł
 • Warsztaty decoupage -  kwota dofinansowania 499,00zł

-            Na podstawie uchwały nr XLIX/358/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
20 stycznia 2010r. Gmina Rogoźno przystąpiła do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 7RYB” z siedzibą w Wągrowcu. Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Ryby na realizację projektów skierowanych na podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej obszarów zależnych od rybactwa. Środki przyczyniły się do rozwoju sektora usług, dywersyfikacji dochodów oraz zatrudnienia rybaków i hodowców ryb i służyć będą niewątpliwie rozwojowi obszarów 7 gmin wchodzących w skład LGR tj. Margonina, Obornik, Rogoźna, Skoków, Szamocina, Wągrowca i Wyrzyska.  Na dzień 19 grudnia 2014r. Stowarzyszenie zrzesza 145 członków w tym:

 • 119 osób fizycznych
 • 26 osób prawnych

 Stowarzyszenie LGR „7Ryb” na realizację LSROR pozyskało środki w kwocie 21.486.256zł. Ostateczna kwota środków pozostałych do wykorzystania przez LGR „7Ryb” po aneksach podpisanych z Ministerstwem wyniosła 19.727.465zł. Stowarzyszenie ogłosiło ogółem IX naborów wniosków o dofinansowanie. Wnioski z IX naboru przekazano do UMWW w dniu 14 kwietnia 2014r. Na dzień 30 listopada 2014r. podpisano 87 umów pomiędzy UMWW a beneficjentami w tym: 2 umowy zostały wypowiedziane przez UMWW oraz 2 beneficjentów zrezygnowało z dofinansowania po podpisaniu umowy.

W roku 2014 do dnia 19 grudnia 2014r. odbyło się:

 • 14 posiedzeń Zarządu
 • 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej
 • 5 posiedzeń Komitetu

W ramach promocji w 2014 roku Stowarzyszenie brało udział w:

 • Targach wędkarskich RYBOMANIA 2014 w Poznaniu,
 • VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014 w Kielcach,
 • festynie zorganizowanym przez RCK i „7Ryb” w Rogoźnie,
 • otwarciu projektu pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Radwanki”,
 • otwarciu ścieżki pieszo – rowerowej Studźce-Margonin,
 • otwarciu promenady nad Jeziorem Rogozińskim,
 • otwarciu świetlicy wiejskiej w Grylewie,
 • otwarciu projektu pn. „Budowa budynku halowego do impregnacji drewna”,

Zarząd LGR „7Ryb” podjął decyzję o promocji zarówno Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 jak również operacji realizowanych przez beneficjentów poprzez zamieszczenie 21 emisji artykułów promocyjnych w lokalnej prasie. W okresie sprawozdawczym pracownicy Biuro LGR przeprowadzili szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania i rozliczenia wniosków o płatność w ramach środka 4.1 (Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności). Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z podstawowymi zobowiązaniami beneficjenta wynikającymi z umowy o dofinansowaniu, zasadami przygotowania i rozliczenia wniosku o płatność, najczęściej popełnianymi błędami we wnioskach o płatność.

Stowarzyszenie LGR do 20-tego dnia każdego miesiąca składa do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykaz przeprowadzonych konkursów zawierających m.in. dzień ogłoszenia konkursu, podając kwotę wynikającą ze złożonych wniosków, faktyczną kwotę (do obowiązującego limitu) oraz kwotę zwrotów nieobjętych umową o dofinansowanie.

Członek Zarządu wraz z pracownikami Biura wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez MRiRW przy współpracy z Mieleńską LGR pt. „Sprawozdania końcowego z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Pracownicy Biura Stowarzyszenia w 2014 roku dwukrotnie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wlkp, tematem których były sprawy związane z aneksowaniem umów o dofinansowanie oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność. Ponadto członkowie Zarządu LGR wraz z pracownikami Biura LGR uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym wdrażanie PO RYBY 2007-2013 w Wielkopolsce zorganizowanym przez UMWW. W dniach od 9-10 października 2014r. Członkowie Zarządu wraz z dyrektorem Biura uczestniczyli w Sympozjum ogólnokrajowym poświęconym nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W ramach zgłoszonych wniosków o dofinansowanie z Programu na terenie Gminy Rogoźno zrealizowano:

 1. budowę promenady nad Jeziorem Rogozińskim. W ramach inwestycji zbudowano ciąg pieszo – rowerowy o łącznej długości 1,4 km, wykonano ścieżkę edukacyjną składającą się z tablic, na których prezentowane są występujące nad brzegami jeziora okazy przyrody i żyjące w akwenie gatunki ryb oraz historia i najważniejsze zabytki miasta Rogoźna. Ponadto wykonano ogrodzoną siatką siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw dla najmłodszych za ogólną kwotę 1.086.919zł w tym kwota dofinansowania 746.022zł,
 2. remont drogi osiedlowej i placów zabaw na os.Przemysława II w Rogoźnie – wartość całkowita zadania 201.198zł w tym dofinansowanie 139.033zł,
 3. przebudowę i rozbudowę istniejącego pomostu na przystani żeglarskiej – wartość całkowita zadania 248.151zł w tym dofinansowanie 209.464zł,
 4. remont placu apelowego wraz z parkingiem na terenie Klubu Żeglarskiego „Kotwica” w tym zagospodarowanie zieleni– wartość całkowita zadania 231.341zł w tym dofinansowanie 196.640zł,
 5. ogrzewanie hybrydowe w pomieszczeniach KŻ”Kotwica” - – wartość całkowita zadania 90.983zł w tym dofinansowanie 63.688zł,
 6. pełną konserwację i restaurację zespołu drzwi drewnianych w Kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie – wartość całkowita zadania 108.855zł w tym dofinansowanie 92.526zł,
 7. zakup kajaków z wyposażeniem oraz busa i przyczep do ich transportu – wartość całkowita zadania 140.273zł w tym dofinansowanie 69.827zł,
 8. dokończono budowę budynku zakładu wulkanizacyjnego z jednym stanowiskiem mechaniki pojazdów – wartość całkowita zadania 506.492zł w tym dofinansowanie 249.589zł,
 9. zakup nowoczesnych monitorów oraz akcesoriów – wartość całkowita zadania 90.073zł w tym dofinansowanie 43.900zł,
 10. oznakowanie rzeki Wełny na odcinku 32 km Rogoźno – Oborniki – wartość całkowita zadania 113.557zł w tym dofinansowanie 96.523zł,
 11. remont grobli oraz umocnienie skarp między stawami usytuowanymi w miejscowości Budziszewko – wartość całkowita zadania 40.740zł w tym dofinansowanie 34.629zł.

Z racji członkostwa w tym Stowarzyszeniu Gmina Rogoźno poniosła w 2014 roku koszty  związane ze składką członkowską w wysokości 17676,00zł. Gminę w tym Stowarzyszeniu reprezentuje Burmistrz.

 Na  uwagę zasługuje fakt, iż Gmina Rogoźno posiada swoich przedstawicieli w:

 • Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym ZOZ w Obornikach – na podstawie uchwały Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 lutego 2011 nr V/30/11 jest nim Pan Ryszard Dworzański;
 • Radzie Zatrudnienia w Obornikach jest Bogusław Janus – Burmistrz Rogoźna;
 • Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach – na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013r. Nr XXXVIII/264/2013 jest Pan Roman Szuberski;
 • Powiatowej Społecznej Radzie ds Niepełnosprawnych w Obornikach na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 nr XIV/100/2011 jest Pan Krzysztof Ostrowski.

Informację stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny B. Perlicjan zapytał, dlaczego w sprawozdaniu nie ujęto świetlic wiejskich?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie jest to bezpośrednio finansowane przez te stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady H. Janus dodał, że świetlice były dofinansowane ze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Sekretarz Gminy nadmieniał, że nie wchodziło to w zakres 2014 r. Dodała, że informacja taka jest przedstawiona co roku i nigdy nie jest powtarzana. Dodała, że wnioski były ocenione w roku 2013.

Przewodniczący Rady H. Janus nadmienił, że finansowanie było w roku 2014.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że umowy z Urzędem Marszałkowskim zostały podpisane w roku 2014 a Stowarzyszenie wnioski oceniło w roku 2013. Dodała, że na podstawie tych wniosków UM przekaże w 2015 r. pieniądze. Będzie to ok. 772 000 zł jeśli po kontroli nie zostaną dokonane żadne potrącenia.

Skarbnik Gminy poinformowała, że pieniądze z budowy Promenady już zostały przekazane.

Dodała, że informacja o otrzymanych pieniądzach za remonty świetlic wiejskich zostanie przez Panią Sekretarz ujęta w sprawozdaniu 2015 roku.

Radny B. Perlicjan zapytał, czy uczestnictwo w Stowarzyszeniach jest społeczne czy otrzymuje się za to wynagrodzenie?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że członkowie danego Stowarzyszenia nie pobierają żadnego wynagrodzenia, jest to praca społeczna. Otrzymuje się tylko zwrot kosztów podróży.

Radny M. Kutka zapytał, czy za uczestnictwo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów też nie otrzymuje się żadnego wynagrodzenia?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jest to nie możliwe aby członkowie otrzymywali wynagrodzenie. Dodała, że zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach nie ma możliwości pobierania przez członka wynagrodzenia. Wynagrodzenie takie może pobierać osoba trzecia nie będąca jego  członkiem.

Burmistrz R. Szuberski wyjaśnił, że jeśli chodzi o Stowarzyszenie SGiPW to za udział w tym Stowarzyszeniu członkowie otrzymują dietę. Dodał, że wynika to z oświadczenia majątkowego tych członków, którzy do Stowarzyszenia tego należą.

Sekretarz Gminy dopowiedziała, że informacji takiej od Stowarzyszenia nie otrzymała, więc ani jej nie potwierdza ani jej nie zaprzecza.

Burmistrz wyjaśnił, że informację taką pozyskał podczas analizy oświadczeń majątkowych.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy sprawozdanie to obejmuje tylko rok 2014 czy jest to sprawozdanie z 4 ostatnich lat?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że sprawozdanie obejmuje tylko 2014 rok.

Radny P. Wojciechowski odniósł się do zapisu dotyczącego Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk. Dodał, że w sprawozdaniu jest zapisane, iż zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Przewodniczącego Zarządu, przedstawiciel Rogoźna pomimo licznych zaproszeń nie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia.

Radny zapytał, czy Pani Sekretarz posiada wiedzę ile tych licznych spotkań i zaproszeń było i w ilu z nich przedstawiciel nie uczestniczył?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że informacją którą posiada to informacja pisemna od Przewodniczącego i nie chce dyskutować na temat tego ile było tych spotkań ponieważ informacji takiej nie poda.

Radny poprosił o pozyskanie i przekazanie takiej informacji, ponieważ przedstawiciel Rogoźna został w tym sprawozdaniu  przedstawiony w bardzo negatywnym świetle.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że oczywiście zwróci się z takim zapytaniem.

Radny H. Janus zaproponował, aby wybrani na dzisjeszej sesji przedstawiciele danych Stowarzyszeń i Związków przedstawiali na każdej sesji krótką informację o pracy w danym Stowarzyszeniu.

Radny Łatka wniósł aby informacja taka składana była raz na kwartał.

Burmistrz R. Szuberski zaproponował, aby informacja taka była składana raz na kwartał a jeśli będą do przekazania jakieś ważne informacje z działalności danego Stowarzyszenia to należy ją przedstawić na najbliższej sesji w pkt. wolne głosy.

Propozycja została przyjęta.

Podsumowując radny Z. Chudzicki powiedział, że udział Gminy w Stowarzyszeniach jest bardzo ważny szczególnie w tych, z których udaje pozyskać się środki. Dodał, że na dużą uwagę zasługuje fakt, że Lokalnej Grupy Rybackiej udało się pozyskać środki na budowę Promenady nad Jeziorem Rogozińskim, remont drogi osiedlowej i budowę placu zabaw na osiedlu, remont pomostu na Kotwicy oraz konserwacja Kościołów Parafialnych.

Dodał, że drugim ważnym Stowarzyszeniem jest „Dolina Wełny” gdzie składka członkowska wynosiła 21 000 zł a udało się odzyskać 17 000 zł.

Radny zapytał, kto przygotowywał w imieniu Gminy tak dobre wnioski, że tyle środków udało się pozyskać.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wnioski te zostały przygotowane przez pracowników wydziału RGiP w osobach: p. Blażej Cisowski, p. Paweł Andrzejczak, p. Maria Domagalska oraz pracownicy RCK.

Burmistrz dodał, że dobre przygotowanie o pozyskanie środków to na uwagę zasługuje Klub Żeglarski „KOTWICA” . Dodał, że to o czym wspomniał radny powinno być wzorem dla wszystkich , ponieważ Klub pozyskał prawie 1 000 000 zł.

Dodał, że wszystko to co zostało zrobione to dzięki tym właśnie Stowarzyszeniom.

 

IX.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)      w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

Projekt uchwały wraz z przygotowanym planem pracy przedstawił Przewodniczący Rady H. Janus.

Plan pracy Rady na 2015 rok.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2015 ROK

Lp.

Miesiąc

Tematyka

Forma realizacji

Odp. za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

1.Uchwalenie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok.

2. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Sesja

Komisje

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

 

2.

Luty

1. Funkcjonowanie służby zdrowia   w Gminie Rogoźno.

2. Stan sanitarny Gminy Rogoźno.

3.  Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

 

3.

Marzec

1.Stan dróg w Gminie Rogoźno

2.  Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

 

4.

Kwiecień

1. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

 

5.

Maj

1. Wykonanie budżetu za 2014 r:

- absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Rewizyjna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

 

6.

Czerwiec

1. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim.

2. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

3. Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.

Sesja

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Burmistrz Rogoźna

 Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

Prezesi Spółek

 

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna.

 

 

 

 

8.

Sierpień

1. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Sesja

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

 

9.

Wrzesień

1. Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

2. Informacja o wykonaniu

budżetu za I półrocze 2015 roku.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisariat Policji w Rogoźnie

 Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

 

10.

Październik

1. Stan rolnictwa.

 

 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Rady

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

 

11.

Listopad

1.Ocena inwestycyjna gminy za 2015 rok.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

 

12.

Grudzień

1.Uchwalenie budżetu na 2016 rok.

2.Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji Rady  na 2016  rok.

Sesja

Burmistrz Rogoźna.

Przewodniczący Komisji Rady

 

 

 

Uwag do przedstawionego planu pracy nie wniesiono.

Uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami za w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

b)     w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok.

Projekt uchwały wraz z przygotowanym planem pracy przedstawił Przewodniczący KGFiR A. Nadolny.

Plan pracy KGFiR na 2015 rok wraz z wnioskiem Sołtysa Sołectwa Budziszewko, by w miesiącu w którym omawiany będzie stan rolnictwa (miesiąc maj) omówić również występujące na terenie Gminy Rogoźno szkody łowieckie prezentowany zostaje poniżej.

PLAN PRACY

Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie

materiałów

Uwagi

1.

Styczeń

1.Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

2 Tematy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

 

 

- // -

 

Prezes Zarządu ENEA w Poznaniu

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZDP w Obornikach

 

2.

Luty

1.Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg.

2. Informacja o realizacji Programu Ochrony nad Zwierzętami

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Dyrektor ZDP w Obornikach

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

 

3.

Marzec

1.Budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

2..Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 Dyrektor GDDKiA w Poznaniu

Dyrektor WZDW w Poznaniu

Dyrektor ZDP w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

 

4.

Kwiecień

1.Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

Posiedzenie Komisji w UM

 

Kierownik GOPS

Dyrektor ZAMK

Dyrektor ZEAPO

Dyrektor RCK

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

5.

Maj

1.Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki.

2. Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych w Gminie Rogoźno

3.Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

4. Szkody łowieckie na terenie Gminy Rogoźno.

 

Nadleśniczy Durowo

Nadleśniczy Łopuchówko

Nadleśnictwo Oborniki

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Burmistrz Rogoźna

 

6.

Czerwiec

1.Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat

 

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Aquabellis”

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Megawat”

 

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

8.

Sierpień

1.Funkconowanie nowego systemu gospodarki odpadami na ternie gminy Rogoźno

2. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.

3.Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno. 

Posiedzenie Komisji w UM 

Burmistrz Rogoźna

Komendant Powiatowy PSP w Obornikach

Prezes Zarządu OSP Oddziału

Miejsko-Gminnego w Rogoźnie

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie

 

9.

Wrzesień

1.Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2015 roku.

 

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

 

10.

Październik

1.Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Inspektor ODR w Obornikach

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

 w Obornikach

Pozostałe podmioty związane z rolnictwem

 

11.

Listopad

1.Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2015  rok.

2.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2016 rok.

3. Uchwały okołobudżetowe

Posiedzenie Komisji w UM

 

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

12.

Grudzień

1.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2016 rok.

2.Analiza i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej  na 2016 rok.

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Przewodniczący KGFiR

 

Uwag do przedstawionego planu pracy nie wniesiono.

Uchwała w sprawie planu pracy KGFiR  na 2015 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami za w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

c)      w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2015 rok.

Projekt uchwały wraz z przygotowanym planem pracy przedstawił Przewodniczący Komisji Ł. Zaranek.

Plan pracy KSSOiK na 2015 rok.

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

1)Działalność i funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wiardunkach.Analiza realizacji zadań publicznych Gminy Rogoźno.

2)Analiza działań promocyjnych na rok 2015.

Komisja wyjazdowa (Wiardunki)

Kierownik WTZ

 

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

2.

Luty

 

1)Świetlice wiejskie – zasady i możliwości działania.

2)Omówienie możliwości działań Gminy Rogoźno w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz seniorów – możliwości utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Komisja wyjazdowa
(świetlica w Owczegłowach)

Burmistrz Rogoźna

Kierownik GOPS

Sołtysi

 

Prezesi/Członkowie Zarządów organizacji senioralnych oraz zajmujących się realizacją
potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 3.

Marzec

1)Działalność kulturalna w Gminie Rogoźno:
a)analiza oferty i działalności RCK.
b)omówienie potrzeb inwestycyjnych i kierunków działań RCK na lata kolejne.

Komisja wyjazdowa
(RCK)

Dyrektor RCK

Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy

 

4.

Kwiecień

1) Działalność publicznych i niepublicznych przedszkoli i żłobków w Gminie Rogoźno

 

Komisja

Dyrektor ZEAPO

Dyrektorzy przedszkoli niepublicznych i żłobków

Dyrektorzy publicznych przedszkoli z terenu Gminy Rogoźno

 

5.

Maj

1) Projekty organizacyjne szkół.

2) Informacja z wykonania budżetu za rok 2014r.

Komisja

Dyrektor ZEAPO

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

 

6.

Czerwiec

1) Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

2) Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Kierownik GOPS

Przewodnicząca GKRPA

Dyrektorzy placówek oświatowych.

 

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

8.

Sierpień

1) Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015.

 

2)Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015-2016.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

 

Dyrektor ZEAPO

 

9.

Wrzesień

1) Informacja z wykonania budżetu za  I półrocze 2015 roku.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

 

10.

Październik

1)Spotkanie z Prezesami/Członkami Zarządów klubów sportowych i  organizacji zajmujących się propagowaniem kultury fizycznej-podsumowanie roku.

Komisja

Prezesi/Członkowie Zarządów organizacji propagujących kulturę fizyczną.

 

 

11.

Listopad

1)Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2016.

 

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

Przewodniczący KSSOiK

 

.

12.

Grudzień

1)Analiza współpracy Gminy Rogoźno z miastami partnerskimi.

2)Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Sekretarz Gminy

Przewodniczący KSSOiK

Członkowie  KSSOiK

 

 

 

Uchwała w sprawie planu pracy KSSOiK  na 2015 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami za w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

d)     w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Projekt uchwały wraz z przygotowanym planem pracy przedstawiła Przewodnicząca Komisji K. Erenc-Szpek.

Radny Z. Chudzicki zaproponował by w miesiącu wrześniu omówić również temat: „Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez Kluby i Stowarzyszenia za 2014 rok”.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Wprowadzono również dodatkowy temat w miesiącu maju : wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok -  absolutorium dla Burmistrza.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Zastępca Burmistrza p. M. Sass-Nowak zgłosiła również aby dokonać poprawki w zapisie uchwały ponieważ wkradł się błąd pisarki.

Należało zamienić uchwala się plan pracy na grudzień 2015 na zapis uchwala się plan pracy Komisji na rok 2015.

Burmistrz R. Szuberski dodał, że jest to kolejny błąd, pod którym podpisał się radca prawny.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Plan pracy KR na 2015 rok.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Lp.

Termin

Miejsce

Tematyka posiedzenia

1

styczeń

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Ustalenie przyczyn i winnych nałożenia kary na Gminę Rogoźno podczas realizacji zadania II Etapu budowy kanalizacji miejskiej z wykorzystaniem środków unijnych.
 2. Kontrola realizacji przyłączy do sieci kanalizacyjnej.
 3. Sprawy bieżące.

2

luty

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Realizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Sołeckich oraz  kontrola prawidłowości rozliczeń przychodów z wynajmów obiektów sołeckich.
 2. Sprawy bieżące.

3

marzec

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Prawidłowość pozyskiwania dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, gruntów w jednostkach organizacyjnych gminy.
 2. Sprawy bieżące.

4

kwiecień

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Kontrola realizacji zadań i wydatków budżetowych w RCK i podległych podmiotach.
 2. Sprawy bieżące.

5

maj

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Kontrola zasadności wydatkowania środków na działania promocyjne  Gminy Rogoźno.
 2. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.
 3. Sprawy bieżące.

6

czerwiec

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Kontrola działalności GKRPA.
 2. Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej.
 3. Sprawy bieżące.

7

lipiec

-

-

8

sierpień

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Kontrola wydatkowania środków publicznych na Ochotnicze Straże Pożarne.
 2. Sprawy bieżące.

9

wrzesień

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Kontrola funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez kluby i stowarzyszenia  - za rok 2014 r.
 3. Sprawy bieżące.

10

październik

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach oświatowych Gminy Rogoźno.
 2. Sprawy bieżące.

11

listopad

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00y

 1. Wykorzystanie obiektów komunalnych na terenie Gminy Rogoźno.
 2. Sprawy bieżące.

12

grudzień

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

 1. Kontrola ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.
 2. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.
 3. Sprawy bieżące.

 

Uchwała w sprawie planu pracy KR  na 2015 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami za w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

e)      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno, części działki nr 304/2 położonej w Studzieńcu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

f)       zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

g)      przyjęcia nadzoru nad klubami i żłobkami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Rogoźno.

Projekt uchwały przedstawił p. Jarosław Dolatowski.

Radny J. Latka zapytał, czy podany okres 6 miesięcy jest sztywno narzucony, czy Rada może go w tym momencie zmienić?

Pan J. Dolatowski odpowiedział, że tak jak informował na posiedzeniu Komisji okres ten nie jest narzucony ustawowo, jest to propozycja, która wyszła od Pana Burmistrza, który przygotował ten projekt uchwały. Dodał, że analizując takie uchwały z gmin ościennych, mieści się to w granicach od 3 do 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Radny J. Łatka wniósł o zmianę zapisu „ w okresie od 3 do 6 miesięcy”. Dodał, że według niego pierwsza kontrola takiej jednostki po okresie 6 miesięcy to zbyt późno.

Wniosek radnego Łatki został przyjęty 10 glosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ogłoszono 20 min. przerwy.

 

h)     wyboru przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw Droga S11.

Projekt uchwały przedstawił radny M. Kutka.

Uwag nie wniesiono.

Na przedstawiciela gminy w powyższym Stowarzyszeniu wybrany został Przewodniczący Rady Miejskiej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

i)        wyboru przedstawiciela gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk.

Projekt uchwały przedstawił radny P. Wojciechowski.

Uwag nie wniesiono.

Na przedstawiciela gminy w powyższym Stowarzyszeniu wybrany został Pan Jarosław Łatka.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

j)       wyboru przedstawiciela gminy do Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych w Obornikach.

Projekt uchwały przedstawił radny M. Kutka.

Uwag nie wniesiono.

Na przedstawiciela gminy w powyższym Stowarzyszeniu wybrany został radny Łukasz Zaranek.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

k)     wyboru przedstawiciela gminy w Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Pile.

Projekt uchwały przedstawił radny P. Wojciechowski.

Uwag nie wniesiono.

Na przedstawiciela gminy w powyższym Stowarzyszeniu wybrany został Kierownik GOSP w Rogoźnie oraz radna K. Erenc-Szpek.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

l)        wyboru przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Projekt uchwały przedstawił radny M. Kutka.

Uwag nie wniesiono.

Na przedstawiciela gminy w powyższym Stowarzyszeniu wybrany został radny P. Wojciechowski.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

m)   wyboru przedstawiciela gminy do Rady Społecznej przy samodzielnym ZOZ w Obornikach.

Projekt uchwały przedstawił radny P. Wojciechowski.

Uwag nie wniesiono.

Na przedstawiciela gminy w powyższym Stowarzyszeniu wybrany został Przewodniczący Rady Miejskiej.

Radny P. Wojciechowski zaproponowała aby przedstawiciel gminy w tym Stowarzyszeniu podany został z imienia i nazwiska.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radny H. Janus wniósł o wykreślenie z podstawy prawnej słowa „się”

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na przedstawiciela gminy w powyższym Stowarzyszeniu wybrany został Pan Henryk Janus.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

n)     Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Do przedstawionego projektu uchwały radni wnieśli wiele uwag i zastrzeżeń, które dotyczyły min. różnic w podanych kwotach finansowych. Radni domagali się również udzielenia odpowiedzi na pytanie czym spowodowany jest wzrost osób należących do  składu Komisji.

Radny J. Łatka zapytał czym  spowodowana jest różnica w wynagrodzeniu tych osób, iż w pkt 1) jest 105 tys., a było 115 tys, natomiast koszty komisji 41.660, a było 51.9980?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to związane z poszerzeniem składu komisji o dwie osoby. Jest to przemieszczenie o 10.320 między pkt. 2, a pkt) 6.

Dalej Radny J. Łatka zapytał czym było  spowodowane rozszerzeniem składu komisji?

Odpowiedzi udzielali Burmistrz informując, że wpływ na poszerzenie składu komisji spowodowane jest ilością spraw wpływających. Burmistrz przedstawił ilość przeprowadzonych interwencji z 2013 roku co wynosiło 2.061, interwencje domowe 275. Poinformował również, że tylko w jednym dniu do Przewodniczącej Komisji Burmistrz zgłosił aż 5 spraw. Burmistrz w początkowym okresie czasu zauważył, że działalność komisji będzie musiała być większa, dlatego komisja jest poszerzona o dodatkowe 2 osoby. Oprócz tego ważną sprawą jest sprawa przemocy w rodzinie w związku z tym działalność Komisji Punktów Konsultacyjnych będzie powiększona o 3 osoby, z stąd ta różnica.

Burmistrz poinformował również, że umowy które będą podpisane to będą podpisane na okres 6 miesięcy.

Radny J. Łatka zapytał czy z tych dwóch nowych osób będą to: ,,przedstawiciele gminy, osoby z opieki lub pedagodzy – psycholodzy, pracownicy socjalni czy pracownicy urzędu miasta?

Burmistrz udzielił informacji, że będą to przedstawiciele gminy z różnych środowisk.

Radny J. Łatka wyraził swoje zdanie, że nie jest za tym żeby była zdjęta kwota z punktu – udzielania pomocy rodziną na utrzymanie Komisji.

Skarbnik Gminy poinformowała, że środki zostały zdjęte nie z celowych zadań tylko tylko z remontu drugiej kondygnacji budynku na ul. Fabrycznej.

Burmistrz dopowiedział, że będzie w palnie remont dla potrzeb działalności komisji.

Aczkolwiek może Burmistrz zaproponuje w późniejszym czasie żeby te pieniądze przeznaczyć na inny cel ponieważ będzie trzeba się  spotkać i porozmawiać o miejscach na gabinety na lecznictwo specjalistyczne.

Radny J. Łatka powiedział, że brakuje mu wnioskodawcy programu, gdyż są rozbieżności w preliminarzu zadaniowym, gdzie został uwzględniony punkt ,, zakup materiałów dla potrzeb komisji za kwotę 14.370 zł?

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że dla GKRPA są to małe środki. Gdyż są to koszty na środki czystości utrzymanie budynku natomiast materiały biurowe są nieliczne.  Większość kosztów jest na prowadzenie grup wsparcia czyli małych dzieci, dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz program dla Bocci. Materiały dla realizacji programów Grup Wsparcia tj. 8.000 zł i materiały do pozostałej realizacji tj. 6.370 zł. Dalej poinformowała, że każda grupa po zatwierdzeniu programu i podpisaniu danej osoby z Burmistrzem umowy dostaje dyspozycje jakie posiada środki.  Z środków które są przydzielone należy się rozliczyć.

Pani Radna K. Erenc – Szpek potwierdziła, że potrzebna jest współpraca pomiędzy szkołami. Po czym krótko przedstawiła na czym polega ta praca ponieważ sama miała możliwość współpracy z Grupą Wsparcia i z osobami niepełnosprawnymi, i doskonale wie, że te osoby nie chcą się ujawniać, chcą pozostać w swoim zacisznym gronie. Dzieci, które korzystają z tej pomocy, wymagają dużo spokoju, naturalności, pokazania przede wszystkim jak wygląda normalne życie. Uważa, że nawet jeżeliby współpraca w szkołach, to jednak szkoły powinny więcej dawać informacji, że takie dziecko potrzebuje tej pomocy czy osoba niepełnosprawna. Aczkolwiek zgada się z zdaniem radnym J. Łatka, że jest taka potrzeba. Natomiast jako osoby prowadzące nie mogą same wychodzić i przedstawiać tych problemów na zewnątrz.        

Radny J. Łatka zapytał o miesięczne wynagrodzenie bezosobowe , skąd wynika różnica 500, a 430 zł. Skoro nowy członek komisji będzie wykonywał taką samą pracę jak obecni członkowie komisji?

Burmistrz odpowiedział, że jest to spowodowane tym, że nowa osoba nie posiada takiego doświadczenia i wiedzy jak osoba, która jest członkiem dłuższy okres czasu. Dlatego sąd ta różnica, aczkolwiek propozycja padła także od Pani Przewodniczącej Komisji.

Radny J. Łatka zapytał czy członek Gminnej Komisji ma prawo składać wnioski prywatnie o dofinansowanie takich zadań? Chodziło o wniosek, który wpłynął do urzędu o wsparcie programu pomocy dla osób uzależnionych.

Burmistrz wyjaśnił, że był to wniosek do budżetu, który złożyła Pani Stachowiak ponieważ wnioski do budżetu może składać każdy mieszkaniec.

Pani Skarbnik dodała, że jest to wniosek złożony na świadczenie usług psychologa dlatego złożyła wniosek jako osoba fizyczna.

Radny Z. Chudzicki zaproponował, że skoro jest tyle wątpliwości nad tym projektem uchwały i jest dużo pytań do Pani Przewodniczącej Komisji to czy jest możliwość przełożenia do ponownego ponownej analizy tego projektu na komisjach.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że do momentu uchwalenia działalność na ul . Fabrycznej będzie wstrzymana ponieważ nie będzie można zawrzeć żadnej umowy i nie będą mogły się odbywać zajęcia za te środki, które są.

Radny A. Nadolny zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

Burmistrz zapewnił, że na następnej sesji oraz zaplanowanych Komisjach obecna będzie Przewodnicząca GKRPA, która z pewnością udzieli odpowiedzi na nurtujące radnych pytania.

Radny Z. Chudzicki zgłosił wniosek o utrzymanie 6 osobowego składu Komisji.

Wniosek został przyjęty 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

Po długiej i burzliwej dyskusji uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok została podjęta 12 glosami „za”  przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

o)      Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, która choć nie została przygotowana autopoprawka, poprosiła o wykreślenie ze str. 4 następującego zapisu:  liczba narkomanów 15 w tym 20 Monar-Rożnowice i wykreślić cały pkt. 3 a pkt. 4 stanie się pkt. 3”.

Skarbnik Gminy dodała, że jest to wniosek z posiedzenia Komisji Wspólnej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

p)     wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Autopoprawka nr I została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

 

X.       Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia dzisiejszego do BR nie wpłynęło żadne zapytanie ani interpelacja.

 Następnie w imieniu wszystkich członków Rady interpelację złożył radny J. Łatka.

Treść zgłoszonej interpelacji o następującej treści:

W imieniu członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oddziału miejsko-powiatowego w Rogoźnie interpelujemy do Pana Burmistrza Rogoźna o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania budynku stanicy oraz przyległej działki zlokalizowanej w ośrodku ,,Za Jeziorem” stowarzyszeniu WOPR.

Zadaniem członków sprawa własności jest głównym powodem, w wyniku którego zarząd nie może stać starać się o środki zewnętrzne i unijne na remont obiektu, ponieważ stowarzyszenie nie jest prawnym właścicielem nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy jest możliwość przekazania przez Gminę Rogoźno lub w dzierżawcę, stanicy WOPR w Rogoźnie?
 2. Czy Pan Burmistrz podejmie kroki mające na celu pozytywne uregulowanie sprawy własności drogi dojazdowej do stanicy?

 Radny zgłosił również zapytanie ustne.

„Związku z moim wnioskiem dotyczącym dojazdów, czy rozmowy z Panem Starostą w tym temacie się odbyły?”.

 Odnosząc się do zgłoszonej interpelacji Burmistrz odpowiedział, że jeśli wygaśniecie umowy dzierżawy nastąpi w 2016 roku, wówczas będzie można do tej sprawy powrócić ponieważ teren na którym znajduje się stanica i budynki WOPR jest dzierżawiony przez p. Czarneckiego i jest wątpliwa prawna możliwość żeby to w tej chwili zmienić. Dodał, że jeśli umowa dzierżawy skończy się w 2016 roku wówczas będzie można ten obiekt przeznaczyć na działalność WOPR. Burmistrz dodał, że sprawa ta była monitorowana już wiele razy i niestety do końca nie udało się jej załatwić. Dodał, że wie o tym, że blokuje to możliwości WOPR w pozyskiwaniu chociażby środków zewnętrznych tak ja robiła to KOTWICA. Burmistrz poinformował, że w tej chwili nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, ale dopóki umowa dzierżawy się nie skończy to będzie trudno to załatwić, choć rozezna się w temacie ponieważ do niego ta interpelacja jest kierowana po raz pierwszy.

 Odnosząc się do skierowanego zapytania Burmistrz odpowiedział, że rozmowa taka zostanie przeprowadzona na początku miesiąca stycznia. Dodał, że jeśli chodzi pozyskanie środków to nie będzie to łatwa sprawa. Być może wystąpi nawet do Starosty w formie pisemnej. Nadmienił, że w temacie dowozów spotka się również z Burmistrzem Obornik oraz z innymi przewoźnikami aby  poprawić formę komunikacji i żeby dojazd do szkół był łatwiejszy. Dodał, że problem ten znał już jako nauczyciel.

Zastępca Burmistrza p. Mirosława Sass-Nowak dodała, że działka, która jest w tej chwili dzierżawiona przez Pana Czarneckiego, stanowi ją duży kompleks i gdyby wystąpiła nawet chęć przekazania jej WOPR wówczas należałoby dokonać podziału tej działki.

Dodała, że rozwiązanie umowy dzierżawy przed terminem jej upływu wiązałoby się z niebezpieczeństwem zapłacenia przez Gminę odszkodowania.

Radny Łatka odpowiedział, że zgodzi się z Panią Burmistrz ale jeśli chodzi o wcześniejszą wypowiedź to nie, natomiast jest rok na to aby przygotować się chociażby do podziału wydzielenia, bo później WOPR straci kolejny rok a staranie się o środki chociażby 7 RYB  jest kolejna próbą. Dodał, że WOPR nie jest własnością i nie może rozwijać a dzięki nim mamy bezpieczeństwo na naszych wodach.

 Następnie zapytanie złożył radny H. Janus.

 1. Czy na zaliczenie wszystkich dróg będących własnością Gminy Rogoźno, do kategorii dróg gminnych, ma jakikolwiek wpływ na sprzedaż działek budowlanych lub rolnych, a związaną z tym faktem służebność gruntową?
 2. Jaki wpływ ma na dochody gminy, w tym Gminy Rogoźno, nie zaliczenie dróg będących własnością gminy, do kategorii dróg gminnych? Czy Gmina Rogoźno na tym traci, a jeśli tak to jakie środki finansowe w ciągu roku?

 

XI.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Odpowiedź na zapytanie 1/12/2014 z dnia 17.12.2014 r.

,,Odpowiadając na zapytanie 1/12/2014 z dnia 17.12.2014 roku Pana Łukasza Zaranek, informuję, iż zgodnie z Uchwałą nr XLVII/369/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku program Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Rogoźno realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2015 roku. W związku z tym, wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne będą mogły składać od dnia 2 stycznia 2015r.

Na dzień dzisiejszy , tj. 23.12.2014r., Gmina Rogoźno podpisała 6 porozumień dot. realizacji programu. Podmioty zainteresowane współpracą w ramach programu składają deklarację partnerstwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

Ponadto informuję, iż wszelkie informacje dot. realizacji programu Karta Dużej Rodziny znajdują się w Zarządzaniach Burmistrza Rogoźna (numery 178; 179; 180; 181; 182; 184 i 215 z roku 2014 ), a także na stronie internetowej www.rogozno.pl ( zakładka Karta Dużej Rodziny ).

 Burmistrz dodał, że na dzień dzisiejszy jest 7 podmiotów, które przystąpiły do tego programu.

Radny Ł. Zaranek dodał, że jego zapytanie były skierowane ponieważ jeden z podmiotów chciał się dowiedzieć jak do tego programu przystąpić”.

 

XII.          Wolne glosy i informacje.

Radny A. Nadolny wspomniał o tym, że Pani Skarbnik powiedziała dzisiaj o opóźnieniach w remoncie świetlicy w Studzieńcu i w związku z tym zapytał Panią Sołtys, czy opóźnienia te były spowodowane, czy były to uchybienia ze strony wykonawcy czy też jakimiś nowymi zadaniami, które doszły w miedzy czasie.

Sołtys/Radna E. Wysocka odpowiedziała, że to, że prace przebiegały długo było też poniekąd spowodowane pogodą, aczkolwiek uważa, że za późno prace remontowe były zaczęte, były drobne usterki i związku z tym tak to się przeciągło.

Radny A. Nadolny odpowiedział, że prace remontowe wewnątrz sali nie mają nic wspólnego z pogodą.

Pani Sołtys odpowiedziała, że był to okres jesienny, kotłownia jest w budynku gospodarczym choć co prawda były to prace związane z kopaniem , wykonaniem przyłączy. Dodała, że opóźnienia spowodowane były również tym, że wykonawca nie miał zakończonego remontu świetlicy w Karolewie.

Radny H. Janus poinformował, że przetargi na świetlice były w miesiącach kwiecień/maj. Zapytał, czy przetarg na świetlicę w Studzieńcu był zrobiony tak późno, czy od momentu przetargu do rozpoczęcia prac nie była podpisana umowa, czy wykonawca nie miał czasu.

P. Andrzejczak odpowiedział, że remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec rozpoczął się w terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. jest po terminie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju. Początek prac remontowych był najpóźniejszy ze wszystkich świetlic wiejskich dofinansowanych ze środków PROW w 2014 roku. 

Burmistrz dodał, że jednoznacznie można stwierdzić, że przerwa ta była spowodowana większym niż opóźnienie zakończeniem i dlatego umowa ta musiała zostać aneksowana.

P. Andrzejczak odpowiedział, iż aneks do umowy został wymuszony przez usterki stwierdzone podczas odbioru remontu prac.

Następnie Radny Łatka zgłosił wniosek do Burmistrza o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Długiej i Seminarialnej. Dodał, że dziwi się że (odpukać) do tej pory nie było tam wypadków. Dodał, że jeśli byłaby taka możliwość a jest to koszt ok. 350 zł to prosi się o zamontowanie takiego lustra.

Burmistrz R. Szuberski zapytał, czy nie chodzi  o ulice  Nową i Długą?

Radny odpowiedział, że chodzi o ulice Długą i Seminarialną.

Burmistrz odpowiedział, że droga ta wymaga jak najszybszego remontu, dlatego do wniosku tego się ustosunkuje i odpowiedzi udzieli na kolejnej sesji.

Radny Z. Chudzicki w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek o wymalowanie pasów przy Przedszkolu „Przemysław” (pomiędzy przedszkolem a blokiem nr 59), i ustawienie dwóch znaków przejście dla pieszych . Dodał, że prośba ta jest kierowana ze względu na bezpieczeństwo ponieważ rodzice, którzy przywożą dzieci przeprowadzają je z parkingu przy bloku 59, dlatego prośba jest o wymalowanie tych pasów.

Burmistrz odpowiedział, że zleci przeprowadzenie  wizji lokalnej i zostanie radnemu udzielona odpowiedź.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały o powołaniu Rady Seniorów. Dodał, że jest to projekt, który na sesji w VI kadencji był poddany procesowaniu ale został oddalony i projektem tym miała zająć się zaraz na początku kadencja VII. Dodał, że nie jest to sprawa polityczna, seniorzy czekają od czerwca na powołanie tej Rady, która miałaby składać się z 15 osób i składać swoje uchwały i propozycje Radzie Miejskiej. Radny Chudzicki poprosił radnych o przeanalizowanie tego projektu uchwały i podejście do tematu, ponieważ seniorzy pytają kiedy Rada ta zostanie powołana ponieważ w gminach ościennych Rady takie funkcjonują. Radny dodał, że z Przewodniczącym Rady  temat ten został przedyskutowany i podjęto decyzję, że na styczniowych komisjach projekt ten będzie omówiony i umieszczony w styczniowym porządku obrad sesji RM.

Przewodniczący Rady H. Janus dodał, że z wnioskiem takim zwrócił  się radny Chudzicki i zostało mu zaproponowane aby projekt tej uchwały poddany został pod obrady sesji zaplanowanej na miesiąc luty ponieważ na styczeń zaplanowana jest sesja budżetowa.

Dodał, że nikt nie mówił o tym, że będzie to na pierwszej czy na drugiej sesji nowej kadencji a projekt uchwały został odrzucony z uwagi wielu nieścisłości w statucie.

Dodał, że przedstawiony projekt uchwały jest tym samym, który został odrzucony. Dodał, że najbliższym terminem na którym Rada będzie nad tym projektem uchwały pracować bedzie miesiąc luty.

Radny Ł. Zaranek dodał, że dobrze się składa ponieważ KSSOiK na posiedzeniu w miesiącu lutym będzie realizować temat: omówienie możliwości działań Gminy Rogoźno w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Dodał, że będzie to idealny temat do poruszenia na tym posiedzeniu.

Następnie ustalono termin sesji budżetowej zaplanowanej na miesiąc styczeń – będzie to 21 styczeń 2015.

Przewodniczący Rady przypomniał również o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego oraz o dostarczeniu zdjęcia potrzebnego do wykonania legitymacji radnego.

Przewodniczący poprosił również o dopilnowanie umieszczania terminów sesji wraz z porządkiem obrad  na stronie internetowej UM.

Następnie rozdano radnym autopoprawki przygotowane do projektu uchwały budżetowej.

 

XIII.       Zakończenie.

Po wyczerpani porządku obrad Przewodniczący Rady trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego zamknął obrad IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20:15

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 5 stycznia 2015 r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marika Markiewicz
data dodania: 29 Stycznia 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-06-09 13:32:37
data wyworzenia: Marika Markiewicz / 29 Stycznia 2015