nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 11 na terenie działek o nr ewid. 442, 443, 444, 445, 449 i 568 położon

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art.61 § 1 i  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)   zawiadamiam,  że dnia 13.03.2012 r. zostało wszczęte  na wniosek  inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział  w Poznaniu - jako pełnomocnik inwestora występuje  Burmistrz Rogoxna Bogusław Janus (pełnomocnictwo Dyrektora GDDKiA z dnia 27.01.2012r.) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 11 na terenie działek o nr ewid. 442, 443, 444, 445, 449 i 568 położonych w miejscowości Gościejewo, gmina Rogoźno.

 

Informuje się, że strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym jego stadium składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z przebiegiem planowanej inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego ogłoszenia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Renata Bukowska
data dodania: 23 Marca 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-04-02 11:24:13
data wyworzenia: Renata Bukowska / 23 Marca 2012