nazwa dokumentu: Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji pianki poliuretanowej w miejscowości Rogoźno

GRO.6220.5.2011

 

KOMUNIKAT

 

Na podstawie art. 38 ustawy Ustawa z 8 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do wiadomości, że w dniu 28 marca 2012 roku na wniosek Dendro Poland, ul. Magazynowa 4, 64-610 Rogoźno, działającego przez pełnomocnika Eko-Projekt Marek Benedykciński wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji pianki poliuretanowej w miejscowości Rogoźno, w gminie Rogoźno, na działkach o nr nr ewid. 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/4, 9/6, 9/8, 14/1, 14/5, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 20, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 25, 2394/1.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w tut. Urzędzie Miejskim, ul. Nowa 2, pokój nr 17 w godzinach urzędowania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Beata Ryga
data dodania: 28 Marca 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-04-02 11:27:46
data wyworzenia: Beata Ryga / 28 Marca 2012