nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji znak GPiM.6733.12.2012.BR z dnia 15.10.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 197/1 położonej w miejscowoś

Rogoźno, dnia 15.10.2012 r.

Znak: GPiM.6733.12.2012.BR

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

  Na podstawie  art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam,  że   na  wniosek z dnia 28.08.2012 r. – data wpływu do Urzędu 29.08.2012 r.

 

Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,  64-610  Rogoźno

 

wydana została decyzja znak GPiM.6733.12.2012.BR z dnia 15.10.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 197/1 położonej w miejscowości Jaracz , gmina Rogoźno. 

 

      Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  ul. Dzieci Polskich 26, 64-920  Piła,  za pośrednictwem  Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Renata Bukowska
data dodania: 16 Października 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-10-16 12:22:50
data wyworzenia: Renata Bukowska / 16 Października 2012