nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.04.2014 r. (GPiM.6733.1.2014.BR)

Data : 10.04.2014 r.

Nasz znak: GPiM.6733.1.2014.BR

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)  zawiadamiam,  że na wniosek z dnia  17.02.2014 r. 

 

AQUABELLIS Sp. z o.o.

ul. Lipowa 55,  64 - 610 Rogoźno

 

wydana została decyzja znak GPiM.6733.1.2013.BR z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 452/12, 452/13, 450, 444/3 i 371/2 położonych w miejscowości Józefinowo, obręb Parkowo, gmina Rogoźno.

 

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Renata Bukowska
data dodania: 10 Kwietnia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-04-10 14:25:06
data wyworzenia: Renata Bukowska / 10 Kwietnia 2014