nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.05.2014 r. (GPiM.6733.5.2014.BR)

Data : 05.05.2014 r.

Nasz znak: GPiM.6733.5.2014.BR

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)  zawiadamiam,  że dnia  14.04.2014 r. zostało wszczęte  na wniosek 

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61 – 859 Poznań

 

w imieniu inwestora występuje Pełnomocnik:

Pan Karol Witkowicz

 

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 1276/10 oraz części działki o nr ewid. 1277/9 położonych w m.  Rogoźno.

Informuje się, że strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym jego stadium składać uwagi i wnioski i zapoznać się z projektowanym przebiegiem ww. sieci.

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się, że  przed wydaniem decyzji  będzie można  zapoznać i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie  7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania.

 

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Renata Bukowska
data dodania: 6 Maja 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-05-06 15:41:57
data wyworzenia: Renata Bukowska / 6 Maja 2014