nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.05.2015 r. (GPiM.6733.1.2015.BR)

Data : 06.05.2015 r.  

Nasz znak: GPiM.6733.1.2015.BR

 

Zawiadomienie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199)  zawiadamiam,  że  na wniosek  z dnia 31.12.2014r. – data wpływu do Urzędu 07.01.2015 r., uzupełnionym w dniu 11.02.2015 r.  WINDBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32,  88-100 Inowrocław  

 

decyzją z dnia 05.05.2015 r.  znak GPiM.6733.1.2015.BR

 

ustalono

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na rzecz

 

WINDBUD Sp. z o.o.

ul. Jacewska 32

88 – 100 Inowrocław

 

polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową i stacją kontenerową na terenie działek o nr ewid. 88, 89, 2368/29, 113/2 i 252/2 oraz części działek o nr ewid. 90, 87, 92, 93, 94/2, 2368/32, 2364/4, 2364/2, 2364/1, 2360, 1/2, 150, 113/1, 161, 162, 253, 257, 1862/2, 1895 i 1894, obręb Rogoźno, na terenie części działek o nr ewid. 25/69, 27, 35, 37/9, 37/8, 37/7, 37/6 i 37/13, obręb Cieśle, na terenie części działek o nr ewid. 3 i 1, obręb Sierniki, na terenie działki o nr ewid. 53 oraz części działek o nr ewid. 415, 184, 185, 197/1 i 422, obręb Pruśce, gmina Rogoźno.

 

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  ul. Dzieci Polskich 26, 64-920  Piła,  za pośrednictwem  Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Renata Bukowska
data dodania: 8 Maja 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-05-08 11:20:40
data wyworzenia: Renata Bukowska / 8 Maja 2015