Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.0151-55/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 lipca 2010r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm),  w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9, § 10 ust.1 pkt 2, ust.2  i 3 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98 poz.1866 z dnia 17 maja 2010r.)

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.   

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy:

 

1)      lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w budynku nr 21 przy ul. Mała Poznańska w Rogoźnie  o pow. użytkowej 28,00m2 składający się z 1 pokoju i  łazienki, położony na parterze w budynku głównym wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym  10/100, o wartości 30.043,00 zł – słownie: trzydzieści tysięcy czterdzieści trzy złote,

2)      udział do działki gruntu nr 1844/1 o pow. 839m2, objętą KW PO1O/00028586/6 wynoszący 10/100, o wartości 4.053,00zł – słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote,

3)      lokal niemieszkalny nr 1g (boks gospodarczy) o pow.9,85m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem do działki gruntu nr 1844/3 o pow.98m2,objętą KW PO10/00028587/3 wynoszących 10/100, o wartości 3.592,00zł – słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote.   

 

§ 2.   

Łączna wartość lokalu nr 1 z udziałem do nieruchomości wspólnej i udziałem do działki gruntu  nr 1844/1 wynoszącym 10/100  oraz lokalu niemieszkalnego nr 1g  z udziałem do nieruchomości wspólnej i z udziałem do działki gruntu nr 1844/3 wynoszącym 10/100 określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 37.688,00zł - słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych.

 

§ 3.   

1.      Wartość  nieruchomości, opisanej w § 2 pomniejszam poprzez zastosowanie 60% bonifikaty w kwocie 22.612,80zł. Do ceny nieruchomości lokalowej doliczam koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  w kwocie  1.596,00zł. 

2.      Zgodnie z art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (tj.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651) zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal mieszkalny na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt.5 (ww. ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe.

3.      Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na  inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia   pierwotnego zbycia.

 

§ 4.   

Ostateczną cenę sprzedaży nieruchomości ustalam na kwotę 16.671,20zł, słownie: szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy. 

 

§ 5.   

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm).

 

§ 6.   

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- sprzedaż w trybie bezprzetargowym .

 

§7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf