Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.0151- 72/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 lipca 2010r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm), art.218 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651) art.5 i art.676 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9, § 10 ust.1 pkt 2, ust.2 i 3, Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98 poz.1866 z dnia 17 maja 2010r.)

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.   

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy:

1)      lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku nr 22 przy ul. Wielka Poznańska w Rogoźnie o pow. użytkowej 38,86m2 składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki, położony na poddaszu z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 14,57m2: tj.: piwnicą o pow.1,60m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 5p, boksem w budynku gospodarczym o pow.8,17m2    w inwentaryzacji oznaczonym nr 5g oraz pomieszczeniem na poddaszu o pow.4,80m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 723/10000, o wartości 34.860,00zł. - słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych.

 

2)      udział do działki gruntu nr 1758 o pow.1.386m2, objętą KW 27566, wynoszący 723/10000 o wartości 6.825,00zł - słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych. 

 

§ 2.   

Łączna wartość lokalu nr 5 z pomieszczeniami przynależnymi, z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem do działki gruntu nr 1758 wynoszącym 723/10000, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 41.685,00zł - słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych.

 

§ 3.   

1.      Wartość  nieruchomości opisanej w § 2 pomniejszam poprzez zastosowanie 60% bonifikaty w kwocie 25.011,00zł oraz o część poniesionych przez najemców nakładów ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym na kwotę 7.940,00zł w wysokości nieobjętej bonifikatą tj. 40% o wartości 3.176,00zł. Do ceny nieruchomości lokalowej doliczam koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  w kwocie  1.164,00zł. 

 

2.      Zgodnie z art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (tj.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651) zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal mieszkalny na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt.5 (ww. ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe.

 

§ 4.   

Cenę nieruchomości  ustalam na kwotę 14.662,00zł, słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote.

 

§ 5.   

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.).

 

§ 6.   

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

 

§ 7.   

Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 8.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf