Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: PROTOKÓŁ nr 38/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 5 i 30 maja 2022 roku o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

PROTOKÓŁ nr 38/2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 5  i 30 maja 2022 roku o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Nikodem.

Przewodniczący stwierdził, że na 3 członków Komisji w obradach bierze udział 3 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5. Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2021.

6. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2021

7. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2021

8. Sprawy bieżące.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5 Analiza sprawozdania finansowego w wykonania budżetu za rok 2021.

Ad. 6 Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2021. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu.

 

Komisja rewizyjna obradowała dnia 5 maja 2022 roku o godz. 9.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2. W obradach uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej tj.

Przewodniczący - Krzysztof Nikodem

Wiceprzewodnicząca - Ewa Wysocka

Członek komisji – Katarzyna Erenc - Szpek, Skarbnik Gminy Irena Ławniczak.

W tym miejscu Przewodniczący przerwał obrady komisji do dnia 30 maja do godziny 15.00 ze względu na brak przesłanej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest niezbędna do podjęcia dalszych działań komisji.

Jednocześnie Przewodniczący zaznaczył, iż spodziewał się na posiedzeniu tej komisji innych radnych jako gości, którzy interesują się budżetem i na sesjach dyskutują na temat działalności Komisji Rewizyjnej.

 

Wznowienie obrad odbyło się w dniu 30 maja 2022 o godzinie 15:00 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Zgodnie z planem pracy, Komisja Rewizyjna analizowała sprawozdania finansowe z wykonania budżetu za rok 2021.

Pani Skarbnik Irena Ławniczak przedstawiła komisji:

sprawozdanie finansowe, łączny bilans jednostki i zakładu budżetowego, łączny rachunek zysków i strat, łączny zmiany funduszu jednostki.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i skontrolowała arkusze kalkulacyjne łącznych sprawozdań finansowych oraz informację o stanie mienia komunalnego, stwierdzając prawidłowość przedstawionej informacji zgodnie z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Dokonała porównania przedstawionej informacji z informacją z ostatniego okresu tj. z informacją z dnia 31.12.2021 r. oraz sprawdziła wniesione udziały do spółek prawa handlowego z danymi wykazanymi w bilansie łącznym, a także wykonane dochody wymienione w pkt V informacji ze sprawozdaniem Rb- 27S .

Następnie komisja przystąpiła do wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2021 oraz sporządzenia wniosku o absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił członkom Komisji propozycję przygotowanej opinii. Po odczytaniu opinii przez Przewodniczącego radni, nie wnieśli żadnych uwag, ani wątpliwości w kwestii udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 r. została przyjęta jednogłośnie pozytywnie w obecności 3 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Nikodem przedstawił uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2021 r.

 

Ad. 7 i 8 Sprawy bieżące. Wolne głosy i wnioski.

Brak

 

Ad.9. Zakończenie.   

Posiedzenie Komisji zakończono o godz.17:00 – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf