Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023: Uchwała Nr LXVIII/656/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXVIII/656/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale nr XXXIX/348/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie skargi Pana M.W. na działalność kierownika GOPS w Rogoźnie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do zawiadomienia Skarżącego o wyniku rozpatrzenia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 11 kwietnia 2022 roku Pan M.W. złożył wniosek dotyczący niewłaściwego działania GOPS w Rogoźnie oraz izolowania córek.

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 4 maja 2022 roku komisja dokonała analizy podniesionych zarzutów we wniosku dotyczących tego, że dzieci są sprane z uczuć, że na siłę są one przestawiane na polecenie GOPS oraz, że instytucja ta dyskryminuje postawę ojca dzieci. Ponadto określono, że organem właściwym do zbadania i wyjaśnienia sprawy jest sąd.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż przedmiot wniosku został powielony w stosunku do skargi wniesionej w dniu 14 września 2020 roku i nie zawiera żadnych nowych okoliczności w stosunku do złożonego wniosku z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Z powyższych względów, po szczegółowej analizie sprawy, Komisja jednogłośnie odstąpiła od rozpatrzenia wniosku z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

drukuj pobierz pdf