Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023: Uchwała Nr LXVIII/658/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała Nr LXVIII/658/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana P.R. na brak wypłacenia odsetek w sprawie wyroku WSA w Poznaniu, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do zawiadomienia Skarżącego o wyniku rozpatrzenia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 4 maja 2022 roku Skarżący wezwał urząd do zapłaty odsetek za spóźnienie wypłacenia kosztów postępowania sądowego.

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dokonano analizy powyższego problemu. Pani Skarbnik Irena Ławniczak określiła, że odsetki zostały Skarżącemu wypłacone z jej konta prywatnego, ponieważ dokonywała tej czynności po godzinach pracy i pod presją Skarżącego. Z tej racji Skarżący dokonał zwrotu odsetek informując, że wpłata została przez panią Skarbnik błędnie dokonana.

Komisja powzięła opinię radcy prawnego, która określiła, że Skarżącemu odsetki się z tego tytułu nie przysługują, jednak może się ich domagać na drodze postępowania cywilnego.

Z powyższych względów, po szczegółowej analizie sprawy, Komisja uznała skargę za bezzasadną.

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

drukuj pobierz pdf