Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia          (nr działki, pow. w m2) nr KW

 

Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Kościelna 2

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

 

 

1075/1 o pow.248m2

i 1076/1 o pow.1 118m2

KW

PO1O/00022972/7

                     

lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 34,89m2 składający się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni i łazienki, położony na I piętrze, z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. użytkowej 14,75m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 5p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 1351/10000 oraz z takim samym udziałem do działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 1075/1 o pow.0,0248ha i 1076/1 o pow.0,1118ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00022972/7

 

- działki gruntu nr: 1075/1 i 1076/1 w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarską – Uchwała Nr LII/504/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r.  (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.6638) objęte są symbolem 1MW/U o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Ww. działki gruntu zlokalizowane są w granicach strefy ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w granicach obszaru przestrzeni publicznej,  

- dom Kościelna 2 usytuowany w granicach działek nr: 1075/1 i 1076/1 objęty jest ochroną konserwatorską - ewidencja zabytków,

- działki nr: 1075/1 i 1076/1 położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”. 

 

 

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 84 854,00zł

Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty                  z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę

 

wynosi 24 929,60zł brutto

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

Sprzedaż następuje na rzecz najemcy

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z póź. zm.).

 

 

 

- brak uwag,

 

2.

Ruda 1

gm. Rogoźno

/ - obręb

GOŚCIEJEWO

499/1 o pow.1 396m2

KW PO1O/00024752/3

(udział 32/100)

 

499/2 o pow.91m2

KW PO1O/00027802/0

(udział 54/100)

 

- lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 52,81m2, składający się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, łazienki i korytarza,położony na parterze, z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow.3,80m2,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 32/100 oraz udział do działki nr 499/1 o pow.1 396m2 wynoszący 32/100 zabudowanej budynkiem mieszkalnym,

 

- udział do działki nr 499/2 o pow.91m2 wynoszący 54/100 zabudowanej budynkiem gospodarczym,

 

 

 

- działki gruntu nr: 499/1 i 499/2, położone w Rudzie, gm. Rogoźno objęte były miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.).

- zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działki nr: 499/1 i 499/2 położone są na terenie zabudowy śródmiejskiej oraz zlokalizowane są w granicach strefy ”OW” ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,  

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 89 088,00zł

Cena po zastosowaniu 20% bonifikaty                  z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę

 

wynosi 56 843,20zł brutto

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

Sprzedaż następuje na rzecz najemcy

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z póź. zm.).

 

Cena rozłożona na raty:

- I rata w wysokości 5 684,32zł płatna przed zawarciem umowy sprzedaży,

- zapłata pozostałej należności wwysokości 51 158,88zł rozłożona na 9 rat, każda w kwocie 5 684,32zł, płatne są wraz z oprocentowaniem,  

 

-rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wniesienia raty.

 

- cena sprzedaży rozłożona na 10 rat w oparciu o art. 70  ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

- roszczenie Gminy Rogoźno z tytułu spłaty reszty ceny w wysokości 51 158,88zł podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 26 sierpnia 2022 r. do dnia 19 września 2022 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 10 października 2022 r.

 

 

 

Rogoźno, dnia 26 sierpnia 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf