Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr LVI/ 391/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 lipca 2010 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.        Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 3.1.   Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna zawierać w szczególności:

1)       wynik budżetu,

2)       wielkość zadłużenia,

3)       kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.

 

2.  Informacja zawiera także przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej.

3.  Informację sporządza się w formie tabelarycznej i opisowej”.

 

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI/391/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 lipca 2010 roku

 

W stosunku do podjętej Uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku było wszczęte postępowanie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z powodu naruszenia przepisów art. 266 ust. 2 w części dotyczącej  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym doprecyzowano zapis § 3 w/w uchwały.

 

 

drukuj pobierz pdf