Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania

 

Uchwała Nr LVI/392/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 lipca 2010r.

 

w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) i art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§1.   Określa się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwot dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno dla zakładu budżetowego - Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 2.1.      Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1)  remontów 6 lokali mieszkalnych o powierzchni 293,83 m2 w wysokości 194,78 zł/m2,

2)   czynszu lokali socjalnych o powierzchni 387,5m2  w wysokości 28,68 zł/m2,

3)  kosztów eksploatacji lokali o powierzchni 1989,42 m2 w wysokości 41,23 zł/m2.

 

2.       Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

3.       Łączna kwota dotacji nie przekracza 50 % wydatków zakładu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dotacji udzielonych w 2010 roku.

 


 Załącznik nr 1

do uchwały Nr LVI/392/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 lipca 2010r. 

 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2010 roku na administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

Lp.

Przeznaczenie dotacji

Stawka Jednostkowa

Kwota

wg kalkulacji

Kwota dotacji

1.

Remont 6 lokali mieszkalnych z ruchu ludności

o powierzchni użytkowej 293,83 m2

- wartość kosztorysowa  93.233,00

- zaplanowano                 36.000,00

Różnica                           57.233,00

194,78 zł/m2

rocznie

57.232,21

57.232,00

2.

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych

Przyjęto kalkulację dla 387,5 m2

 stawka czynszu              – 1,06 zł/m2

 średnia stawka czynszu – 3,45 zł/m2

 różnica                           – 2,39 zł/m2 miesięcznie x 12 = 28,68 zł m2 x 387,5m2 = 11.113,50

 

 

 

28,68 zł/m2

rocznie

 

 

11.113,50

 

 

11.114,00

3.

Dopłata do kosztów eksploatacji lokali o powierzchni użytkowej 1989,42 m2, których najemcy posiadają wyroki eksmisyjne do lokali socjalnych

(wysokość przypisanego czynszu 6.834,99 zł x 12 m-cy = 82.019,88)

41,23 zł/m2

rocznie

82.019,88

82.020,00

 

        RAZEM

x

150.365,59

150.366,00


 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI/392/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 lipca 2010 roku

 

Zgodnie z art.219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. , Nr 157, poz. 1240 ze zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych należy kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmniejszające się przychody, wzrost zaległości oraz wzrost kosztów utrzymania lokali i budynków komunalnych, powodują pogorszenie się sytuacji finansowej Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie. Sytuacja ta powoduje zmniejszenie środków własnych, trudności z pokrywaniem bieżących opłat eksploatacyjnych oraz wykonaniem zaplanowanych remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność ustalenia dopłat do stawek kalkulacyjnych.

 

 

drukuj pobierz pdf