Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 05 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Uchwała Nr LVI/393/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 5 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art  211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.     W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna     z dnia 28 czerwca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku

            wprowadza się następujące zmiany:

       

        1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę  1.776.571 zł

                i ustala się  na kwotę  41.309.148 zł

       

        2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi    41.309.148 zł

                z tego:

                                1)    dochody bieżące w kwocie               37.594.388 zł

                                2)    dochody majątkowe w kwocie              3.714.760 zł

                                        w tym:

                                a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

                        finansowych z udziałem środków, o których mowa

                        w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

       

3.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę         1.776.571 zł

i ustala się na kwotę  50.485.212 zł

       

        4.     Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   50.485.212 zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,                   

                z tego:

       

                1)    Wydatki bieżące w wysokości    39.256.379 zł

                        z tego:

                                1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie  27.035.718 zł

                                        w tym:

                                        a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone     16.706.061 zł

                                        b)    wydatki związane z realizacją statutowych zadań   10.329.657 zł

                                2)    dotacje na zadania bieżące  3.781.309 zł

                                3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych   7.884.052 zł

                                4)    obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  555.300 zł

                    

                2)    Wydatki majątkowe w wysokości      11.228.833 zł

                        w tym:

a)        dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 671.800 zł 

b)        wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

        zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

 

§ 2. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku i Uchwałą Nr  LIII/381/2010Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku dotyczącego wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2013

            zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 10 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.453.109 zł w tym:

            1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.854.193 zł, z tego:

                               a) na zadania bieżące       3.229.193 zł

                               b) na zadania majątkowe         625.000 zł

 

             2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 598.916 zł, z tego:

                               a) na zadania bieżące           552.116 zł

                               b) na zadania majątkowe          46.800 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”.

 

§ 4. Dodaje się § 10 a do Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, w brzmieniu:

 „§ 10 a Ustala się roczne stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego do:

1)       remontów lokali mieszkalnych o powierzchni 293,83 m2 w wysokości 194,78 zł/m2,

2)       czynszu lokali socjalnych o powierzchni 387,5m2  w wysokości 28,68 zł/m2,

3)       kosztów eksploatacji lokali o powierzchni 1989,42 m2 w wysokości 41,23 zł/m2”.

 

§ 5. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:

            § 11 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

1)       przychody        1.573.761 zł

2)       wydatki            1.578.447 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

 

§ 6.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 7.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI/393/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 5 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 

DOCHODY

 

1.     W dziale Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę  2.900 zł z tytułu kary pieniężnej otrzymanej od wykonawcy za nieterminowe wywiązanie się z umowy.

2.     W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 31.099 zł

        z tytułu:

        a)    zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy w 2009 roku

                - 28.599 zł

        b)    wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.500 zł

3.     W dziale Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę                435 zł

        z tytułu:

        a)    wykonanych usług – wynajem sali  435 zł.

4.     W dziale różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 1.737.789 zł

        z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków

         niewygasających z upływem roku budżetowego 2009    oraz dokonuje

        się przeniesień miedzy paragrafami wcześniej wprowadzonych środków z tego tytułu.

5.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 2.583 zł

z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę na majątku Przedszkola Nr 2oraz dokonano przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami zaplanowanych dochodów dotyczących stołówek przedszkolnych.

6.      W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska  zwiększa się dochody o kwotę 1.765 zł z tytułu wykonanych dochodów za wykonane przyłącza gazowe do mieszkań.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.776.571 zł

 

WYDATKI

 

1..    W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 1.826.700 zł

        w tym:

        a)    zadania inwestycyjne o kwotę 1.820.726 zł na n/w zadaniach:

                -       „Budowa drogi nr 272511Pw Gościejewie”  o kwotę – 22.000 zł,

                -       „Budowa drogi nr 272520 P w Gościejewie (FOGR)” + 380.000 zł,

                -       „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą

                         towarzyszącą” + 1.200.000 zł ( ze zwrotu do budżetu środków wydatków

                         niewygasających 2009r. 1.686.629zł),

                -       „Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej

                        się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 100 mb” + 322.000 zł,

                -       „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego

                        od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni

                        do Urzędu Miejskiego” – 53.300 zł,

                -       „Zakup wiaty przystankowej w m. Parkowo, Owieczki” – 5.974 zł

                        (dokonano przeniesienia do wydatków bieżących ze względu na wartość

                         zakupu wiat poniżej kwoty 3.500 zł  do Jaracza i Laskowa)

b)       zadania bieżące o kwotę 5.974 zł z w/w tytułu.

2.     W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł

        przeznaczone na dotację przedmiotową w kwocie 150.366 zł

        dla zakładu budżetowego - Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego

        oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 366 zł w rozdziale Gospodarka gruntami

         i nieruchomościami z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób

        fizycznych.

3.     W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 14.395 zł

        w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 14.395 zł z przeznaczeniem na energię

4.     W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenia pojazdów OSP oraz dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę +/- 15.000 zł.

5.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę   2.583 zł

        w tym:

a)    dokonano przeniesień wydatków miedzy rozdziałami dotyczących stołówek

        przedszkolnych +/– 556.971 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

b)       zwiększono wydatki o kwotę 2.583 zł w Przedszkolu Nr 2 na usunięcie

 szkody w ramach otrzymanych środków z ubezpieczenia,

c)       zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł na wykonanie remontu dachu

i elewacji budynku Przedszkola nr 2 (wartość najkorzystniejszej oferty

205.225,84 zł),

d)       zmniejszono wynagrodzenia w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 25.000 zł.

6.     W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza  zwiększa się wydatki o kwotę 49.093 zł

        z tytułu:

        a)    wydatków na zakup podręczników dla uczniów 12.468  zł jako udział własny 20%.

        b)    wydatków na stypendia dla uczniów w wysokości 20% jako udział własny                                                      36.625 zł.

7.     W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę     308.200 zł

        w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Budowa nowego targowiska miejskiego”

8.     W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 9.000 zł

         z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania bieżącego świetlic oraz remontu elewacji budynku świetlicy i toalet w Studzieńcu, który ma być wykonany we własnym zakresie przez mieszkańców.

9.     W dziale Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki o kwotę      25.000 zł

         na przeprowadzenie w budynku gminnym remontu sanitariatów

        + 25.000 zł użytkowanym przez KS Wełna oraz dokonano przeniesienia

        wydatków między paragrafami na zakup elementu wyposażenia placu zabaw

        w Międzylesiu  +/– 4.286 zł.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę          1.776.571 zł.

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2010 rok”

                dokonano zwiększenia nakładów do poniesienia o kwotę 1.058.612 zł oraz zwiększa się planowane środki finansowe na 2010 rok o kwotę  1.508.612 zł w:

                        a)    poz. nr 7 o kwotę                                      22.000 zł

                        b)    poz. nr 8 o kwotę                                +    380.000 zł

                        c)    poz. nr 10 o kwotę                             + 1.200.000 zł

                        d)    poz. nr 11 o kwotę                             +    322.000 zł

                        e)    poz. nr 12 o kwotę                                   53.300 zł

                        f)    poz. nr 15 o kwotę                                     5.974 zł

                        g)    poz. nr 21 o kwotę                             +        6.800 zł

                        h)    poz. nr 35 o kwotę                             +        4.286 zł

                        i)     wykreślono poz.  na kwotę                   323.200 zł

                               dotyczące:

                               - „Dokończenie budowy strażnicy OSP Budziszewko”  – 15.000 zł

                                  przeniesiono do wydatków bieżących.

                               - „Budowa nowego targowiska miejskiego” – 308.200 zł.

 

Nr 4       „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 723.230 zł

                oraz zwiększono nakłady roku 2010 o kwotę 1.525.300 zł , zmniejszono nakłady

                2011 r. o  kwotę 450.000 zł, zmniejszono nakłady 2009 roku o kwotę 1.798.530 zł

                w n/w pozycjach załącznika:

         nr 2   łączne nakłady finansowe i wydatki roku 2010 o kwotę  – 22.000 zł,

         nr 3   łączne nakłady finansowe i wydatki roku 2010 o kwotę + 380.000 zł,

         nr 12 łączne nakłady finansowe o kwotę – 936.630 zł i wydatki roku 2009

   o kwotę – 1.686.630 zł, wydatki roku 2010 + 1.200.000 zł, wydatki roku

      2011 o kwotę  – 450.000 zł,

         nr 13  łączne nakłady finansowe i wydatki roku 2010 o kwotę +  322.000 zł,  

         nr 14 łączne nakłady finansowe o kwotę –  55.200 zł, wydatki roku 2010 o kwotę       – 53.300 zł, wydatki roku 2009 o kwotę – 1.900 zł.

                        nr 18 łączne nakłady finansowe i wydatek roku 2010 zwiększono o kwotę + 6.800 zł,

                        wykreślono poz. dotyczącą „Budowy nowego targowiska miejskiego, którego łączne nakłady finansowe wynosiły 418.200 zł oraz wydatki roku 2009 +110.000 zł i roku 2010 + 308.200 zł.

 

Nr 5        „Zestawienie planowanych kwot dotacji  w 2010 roku” dokonano zwiększenia dotacji na ogólną kwotę + 135.000 zł  udzielonej z budżetu gminy na 2010 rok dla:

                        -              jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

                                       o kwotę + 150.000 zł

                        -              jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę – 6.800 zł

                        -              jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizacje zadań majątkowych zmniejszono o kwotę –  8.200 zł.

 

Nr 6        „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2010 rok” dokonano zmniejszenia przychodów i wydatków o łączną kwotę 58.095 zł 

                w tym wprowadzono dotację przedmiotową w kwocie + 150.366 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf