Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Zarządzenie Nr 86/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 lipca 2010 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

      Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzenia Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza z dnia 28 czerwca 2010 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę  80.697 zł i ustala się na kwotę  39.532.577 zł,

 

 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi  39.532.577 zł

z tego:

1)          dochody bieżące w kwocie  38.637.630 zł

2)          dochody majątkowe w kwocie  894.947 zł
w tym:

a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 288.947 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę  80.697 zł
  i ustala się na kwotę  48.708.641 zł
 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi  48.708.641 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

z tego:

1)         Wydatki bieżące w wysokości  38.988.420 zł

z tego:

1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie  26.960.418 zł
w tym:

a)         wynagrodzenia i składki od nich naliczone  16.731.061 zł

b)         wydatki związane z realizacją statutowych zadań  10.229.357 zł

2)          dotacje na zadania bieżące  3.637.743 zł

3)          świadczenia na rzecz osób fizycznych  7.834.959 zł

4)          obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  555.300 zł

2)     Wydatki majątkowe w wysokości  9.720.221 zł

w tym:

a)          dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie  680.000 zł

b)          wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  470.020 zł

 

§ 2.

Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVI 11/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010  Rady  Miejskiej w Rogoźnie z dnia  31   marca  2010  roku,   Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.609.148 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 3.

Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku , Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku i Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 740.942 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 

§ 4.

Dokonuje się zmiany § 12a Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, dodanego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, zmienionego Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wyodrębnienia planu dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 lipca 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 

DOCHODY

 

 1. W dziale Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę  14.329 zł

z tytułu:

a)    dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 14.329 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 07 lipca 2010r.

Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010,

 

 1. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę  16.498 zł

z tytułu dotacji celowych na:

a)    zadania zlecone  2.828 zł  – na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych,

b)    zadania własne 13.670 zł w tym na:

-      wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną    11.012 zł

-      opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych  – 2.658 zł.

                Pisma Wojewody Wielkopolskiego

-      z dnia 30.06.2010r. Nr FB.I-3.3011-195/10

-      z dnia 16.07.2010r. Nr FB.I-3.3011-202/10.

 1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę  49.870 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę  80.697 zł

 

WYDATKI

 

 1. W dziale Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/800 zł.

 1. W dziale Transport i łączność  dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 100.000 zł.

 1. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 14.329 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

 1. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/– 29 zł.

 1. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę  16.498 zł

z przeznaczeniem na:

a)    składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych + 5.486 zł,

b)    wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną  +  11.012 zł.

 

 1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza  zwiększa się wydatki o kwotę  49.870 zł

z tytułu:

a)    wydatków na zakup podręczników dla uczniów.

 

 1. W dziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty +/–  5.000 zł w ramach realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  80.697 zł.

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

Nr 3      „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17.157 zł.

 

Nr 4       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok” zwiększono o kwotę 63.540 zł.

 

Nr 5       „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 rok” dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami na kwotę +/– 5.000 zł.

 

 

 

Załacznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 30 lipca 2010 r. 
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok 
 
Dział Rozdział § Nazwa  Dochody   Wydatki  
 Stan na 28.06.2010r.   zmiana   Stan na 30.07.2010r.   Stan na 28.06.2010r.   zmiana   Stan na 30.07.2010r. 
010     Rolnictwo i łowiectwo 288 086,00 0,00 288 086,00 288 086,00 0,00 288 086,00
  01095   Pozostała działalność 288 086,00 0,00 288 086,00 288 086,00 0,00 288 086,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 288 086,00   288 086,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       2 672,00   2 672,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       406,00   406,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       65,00   65,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       1 500,00   1 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych       1 006,00   1 006,00
    4430 Różne opłaty i składki       282 437,00   282 437,00
750     Administracja publiczna 118 700,00 14 329,00 133 029,00 118 700,00 14 329,00 133 029,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 118 700,00 0,00 118 700,00 118 700,00 0,00 118 700,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118 700,00   118 700,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       100 051,00   100 051,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       16 198,00   16 198,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       2 451,00   2 451,00
  75056   Spis powszechny i inne 0,00 14 329,00 14 329,00 0,00 14 329,00 14 329,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   14 329,00 14 329,00      
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         10 500,00 10 500,00
    3040 Nagordy o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń         1 000,00 1 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         1 747,00 1 747,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy         282,00 282,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia         100,00 100,00
    4410 Podróże służbowe krajowe         700,00 700,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50 375,00 0,00 50 375,00 50 375,00 0,00 50 375,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  2 912,00 0,00 2 912,00 2 912,00 0,00 2 912,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 912,00   2 912,00      
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       2 912,00   2 912,00
  75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 47 463,00 0,00 47 463,00 47 463,00 0,00 47 463,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 463,00   47 463,00      
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       29 050,00 -29,00 29 021,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       1 041,00   1 041,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       156,00   156,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe       8 920,00   8 920,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       7 598,00 29,00 7 627,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       698,00   698,00
852     Pomoc społeczna 6 134 830,00 2 828,00 6 137 658,00 6 134 830,00 2 828,00 6 137 658,00
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 047 200,00 0,00 6 047 200,00 6 047 200,00 0,00 6 047 200,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 047 200,00   6 047 200,00      
    3110 Świadczenia społeczne       5 845 518,00   5 845 518,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       116 826,00   116 826,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       7 496,00   7 496,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       53 544,00   53 544,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       2 916,00   2 916,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       3 500,00   3 500,00
    4270 Zakup usług remontowych       500,00   500,00
    4300 Zakup usług pozostałych       8 000,00   8 000,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej       1 800,00   1 800,00
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       1 400,00   1 400,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       500,00   500,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       3 000,00   3 000,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       500,00   500,00
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       700,00   700,00
    4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       1 000,00   1 000,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej 1 872,00 2 828,00 4 700,00 1 872,00 2 828,00 4 700,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 872,00 2 828,00 4 700,00      
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne       1 872,00 2 828,00 4 700,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 758,00 0,00 85 758,00 85 758,00 0,00 85 758,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85 758,00   85 758,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       57 000,00   57 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       3 504,00   3 504,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       9 426,00   9 426,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       1 482,00   1 482,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       3 600,00   3 600,00
    4300 Zakup usług pozostałych       5 516,00   5 516,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       2 630,00   2 630,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       2 600,00   2 600,00
      OGÓŁEM: 6 591 991,00 17 157,00 6 609 148,00 6 591 991,00 17 157,00 6 609 148,00

 

Załacznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 30 lipca 2010r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok 
 
Dział Rozdział § Nazwa  Dochody   Wydatki  
 Stan na 28.06.2010r.   zmiana   Stan na 30.07.2010r.   Stan na 28.06.2010r.   zmiana   Stan na 30.07.2010r. 
801     Oświata i wychowanie 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000,00   6 000,00      
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       6 000,00   6 000,00
852     Pomoc społeczna 524 907,00 13 670,00 538 577,00 524 907,00 13 670,00 538 577,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej 10 702,00 2 658,00 13 360,00 10 702,00 2 658,00 13 360,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 702,00 2 658,00 13 360,00      
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne       10 702,00 2 658,00 13 360,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubwzpieczenia społeczne 167 073,00 0,00 167 073,00 167 073,00 0,00 167 073,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 167 073,00   167 073,00      
    3110 Świadczenia społeczne       167 073,00   167 073,00
  85216   Zasiłki stałe 146 747,00 0,00 146 747,00 146 747,00 0,00 146 747,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 146 747,00   146 747,00      
    3110 Świadczenia społeczne       146 747,00   146 747,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 119 385,00 11 012,00 130 397,00 119 385,00 11 012,00 130 397,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 119 385,00 11 012,00 130 397,00      
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       715,00   715,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       69 013,00 9 352,00 78 365,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       16 671,00   16 671,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       13 350,00 1 431,00 14 781,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       2 100,00 229,00 2 329,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       0,00   0,00
    4260 Zakup energii       2 000,00   2 000,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych       200,00   200,00
    4300 Zakup usług pozostałych       486,00   486,00
    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       4 000,00   4 000,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       0,00   0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       9 850,00   9 850,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       500,00   500,00
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       500,00   500,00
  85295   Pozostała działalność 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81 000,00   81 000,00      
    3110 Świadczenia społeczne       81 000,00   81 000,00
854     Edukacyjna Opieka wychowawcza 146 495,00 49 870,00 196 365,00 146 495,00 49 870,00 196 365,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 146 495,00 49 870,00 196 365,00 146 495,00 49 870,00 196 365,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 146 495,00 49 870,00 196 365,00      
    3240 Stypendia dla uczniów       146 495,00   146 495,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów       49 870,00 49 870,00
      OGÓŁEM: 677 402,00 63 540,00 740 942,00 677 402,00 63 540,00 740 942,00

 

Załącznik Nr 5
do ZarządzeniaNr 86/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 30 lioca 2010 roku
Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska na 2010 rok
DOCHODY      
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na
19.05.2010r.
Zmiana Stan na
30.07.2010r.
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 196 913,00 0,00 196 913,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 196 913,00   196 913,00
    0970 Wpływy z róznych dochodów 196 913,00   196 913,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 0,00 200 000,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 0,00 200 000,00
  0690 Wpływy z róznych opłat 200 000,00   200 000,00
      RAZEM: 396 913,00 0,00 396 913,00
 WYDATKI  
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na
19.05.2010r.
Zmiana Stan na
30.07.2010r.
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 396 913,00 0,00 396 913,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 18 000,00 0,00 18 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00   10 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 8 000,00   8 000,00
  90002   Gospodarka odpadami 242 000,00 0,00 242 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00   25 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 182 000,00   182 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00   35 000,00
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 113 913,00 0,00 113 913,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 -5 000,00 10 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 98 913,00 5 000,00 103 913,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 000,00   18 000,00
    4430 Różne opłaty i skłatki 18 000,00   18 000,00
  90095   Pozostała działalność 5 000,00   5 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00   2 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00   3 000,00
      RAZEM: 396 913,00 0,00 396 913,00

 

 

drukuj pobierz pdf