Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

 

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia          (nr działki, pow. w m2) nr KW

             Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Kościuszki 44

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

1130 o pow.1 458m2

KW

PO1O/00028760/0

                    lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 60,66m2 składający się z 2 (dwóch) pokoi, pokoju z kuchnią, łazienki z wc, położony na parterze budynku głównego, z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. użytkowej 9,25m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 2p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 688/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1130 o pow.0,1458ha, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00028760/0

 

- działka gruntu nr 1130 w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarską – Uchwała Nr LII/504/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r.  (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.6638) objęta jest symbolem 21MW/U o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Ww. działka gruntu zlokalizowana jest w granicach strefy ”B” ochrony konserwatorskiej,

- dom Kościuszki 44 usytuowany w granicach działki nr 1130 objęty jest ochroną konserwatorską - ewidencja zabytków,

 

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 124 661,00zł

Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty                  z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę

 

wynosi 32 450,00zł brutto

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

Sprzedaż następuje na rzecz najemcy

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z póź. zm.).

 

- brak uwag,

 

 

 

 

2.

ul. Za Jeziorem

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

1921/19

o pow.58m2

KW PO1O/00025029/3

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka  położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,

- działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,                tj. działki nr 1921/3

cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 6 000,00zł netto

cena po zastosowaniu 50% bonifikaty                   wynosi

 3 000,00zł brutto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

- w dziale III KW PO1O/00025029/3 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki, 

- bonifikata udzielona w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr LXXIII/748/2022 z dn. 28.11.2022 r 

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 12 stycznia 2023 r.

 

 

Rogoźno, dnia 30 listopada 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf