Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty ustalonego wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr OR.0151-87/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 5 sierpnia 2010.

 

w sprawie: rozłożenia na raty ustalonego wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 2 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 98, póz. 1866 )oraz art. 70 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 póz. 651 z późniejszymi zmianami)

Zarządzam, co następuje:

 

§ l.

Ustalam pierwszą ratę z tytułu przeniesienia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 33/156 o pow. 300 m2 położonej we wsi Nienawiszcz w wysokości l 600,00 zł., oraz 22 % Vat w wysokości 3 520,00 zł., którą należy uiścić przed zawarciem umowy notarialnej.

 

§2.

Zapłatę pozostałej należności w wysokości 14 400,00 zł postanawiam rozłożyć na 9 rocznych rat, każda w kwocie l 600,00 zł, które podlegaj ą oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wniesienia raty.

 

§3.

Raty wraz z oprocentowaniem płatne są do dnia 31 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania, poczynając od roku 2011.

 

§4.

Roszczenia gminy Rogoźno z tytułu spłaty reszty ceny określonej w § 2 podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf