Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Uchwała Nr LVII/414/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 02 września 2010 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art  211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§  1.   Tracą moc uchwały:

1.     Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zapewnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących 15% udziału własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego w latach 2009 – 2012 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

 

2.       Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zapewnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących 15% udziału własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego w latach 2009 – 2011 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

 

3.       Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zapewnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących 60% udziału własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego w latach 2011 – 2013 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

 

§ 2.    W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem     Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna     z dnia 28 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku i Uchwała Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku

           wprowadza się następujące zmiany:

               

1.     Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 1.070.445 zł

i ustala się  na kwotę 42.379.593 zł

               

2.     Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 42.379.593 zł  

z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie 41.484.646 zł

w tym:

a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 811.551 zł

 

2)    dochody majątkowe w kwocie 894.947 zł

w tym: 

a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

 

        zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

               

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 6.262.774 zł i ustala się na kwotę 44.222.438 zł  
 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 44.222.438 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

z tego:

1)    Wydatki bieżące w wysokości 39.508.663 zł

z tego:

1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.666.140 zł w tym:

a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.364.654 zł

b)    wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.301.486 zł

2)    dotacje na zadania bieżące 3.631.309 zł

3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.904.626 zł

4)    obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  475.300 zł

5)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art,5 ust.1 pkt 2 i 3   831.288 zł

 

2)       Wydatki majątkowe w wysokości 4.713.775 zł

w tym:

a)    dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 421.800 zł           

b)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

        zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 3.     Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku i Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.842.845 zł, który zostanie sfinansowany      z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

                 2.           Określa się łączną kwotę planowanych przychodów     3.535.082 zł

                 3.           Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów       1.692.237 zł

                               zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

 

§ 4.     Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr  LIII/381/2010Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku i Uchwałą Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku dotyczącego wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2013

            zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 5.     Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, dotyczącego określenia  na lata 2010-2011 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 6.     Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku,  który otrzymuje brzmienie:

             „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.609.148 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 7.     Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku , Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

 § 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 809.713 zł”

            zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 8.     Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku i Uchwała Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 10 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.053.109 zł w tym:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.454.193 zł, z tego:

a)    na zadania bieżące 3.079.193 zł

b)    na zadania majątkowe 375.000 zł

 

2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 598.916 zł, z tego:

a)     na zadania bieżące 552.116 zł

b)     na zadania majątkowe 46.800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

 

§ 9.     Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

 § 11 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

1)    przychody 1.573.761 zł

2)    wydatki 1.578.447 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”.


 

§ 10.   Dokonuje się zmiany § 13 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwała Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

§ 13 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 252.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 268.096 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

 

§ 11. Dokonuje się zmiany § 15 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku i Uchwała Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§15 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 500.000 zł, w tym na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł”.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/414/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 02 września 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 

W § 1 w/w uchwały ujęto wykaz uchwał intencyjnych, które zostały podjęte na podstawie przepisów art. 206 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, obecnie nieobowiązującej, a dotyczących zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym z realizacji, których rezygnujemy.

N/w uchwały dotyczyły:

1)      Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku dotyczyła realizacji zadania pn. „Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady na rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim” w ramach dofinansowania ze środków WRPO w latach 2009-2012.

2)      Uchwała Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku dotyczyła realizacji zadania pn. „Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie” w ramach dofinansowania ze środków WRPO na lata 2009-2011.

3)      Uchwała Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku dotyczyła realizacji zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” w ramach dofinansowania ze środków WRPO w latach 2011-2013.

 

DOCHODY

 

 1. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 80.000 zł do wysokości faktycznego wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych (wykonanie na dzień 30.06.2010r. 87.541 zł – plan 10.000 zł = 77.541 zł)
 2. W dziale różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 107.383 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku Vat oraz dokonano przeniesienia środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 w związku z rezygnacją kontynuacji tych zadań.
 3. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 2.740 zł z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł na realizację programu polsko – niemieckiego dotyczącego wymiany młodzieży.
 4. W dziale Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę 68.771 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania własne.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-7.3011-250/10 z dnia 03 sierpnia 2010r.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-3.3011-261/10 z dnia 20 sierpnia 2010r.

 1. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się dochody w kwocie 811.551 zł z tytułu realizacji projektu „Chwytaj dzień korzystaj z szansy” w ramach Programu Kapitał Ludzki.
 2. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich ze względu na zmianę czwartej cyfry paragrafu.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.070.445 zł

 

 

WYDATKI

 

 1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na udrożnienie i oczyszczenie rzeki Wełny. (Przygotowano projekt uchwały uchylający Uchwałę Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2009r.)
 2. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 6.292.812 zł

w tym:

zadania inwestycyjne:

-     Dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego o kwotę –  250.000 zł,

-     Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego +/– 26.600 zł

-     Budowa drogi nr 272520 P w Gościejewie (FOGR) – 860.565 zł,

-     Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą               towarzyszącą” – 4.000.000 zł,

-     Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 100 mb – 918.897 zł,

-     Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego(projekt) – 58.230 zł,

-     Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikiem – etap I projekt – 16.340 zł,

-     Budowa parkingów przed blokiem nr 17 przy ul. Czarnkowskiej i nr 48 przy ul. Kościuszki – 188.780 zł,

 1. W dziale Turystyka zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł przeznaczonej na wykonanie placów zabaw zgłoszonych do PROW w ramach LGD „Dolina Wełny”.
 2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 38.631 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.
 3. W dziale Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 88.356 zł

w rozdziałach:

-      Rady gmin – 1.000 zł,

-      Urzędy gmin – 81.616 zł,

-      Pozostałej działalności – 5.740 zł

 1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę 10.407 zł

w rozdziałach:

-      Ochotnicze straże pożarne +   1.731 zł

-      Straż Miejska – 12.138 zł

 1. W dziale Obsługa długu zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000 zł
 2. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 156.460 zł

w tym:

a)    dokonano zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych o kwotę  251.200  zł,

b)    zwiększono wydatki o kwotę 100.000  zł z przeznaczeniem na zakup energii,

c)     zmniejszono wydatki w ZEAPO o kwotę 8.000 zł,

d)    zwiększono wydatki o kwotę 2.740 zł z przeznaczeniem na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej,

e)     dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami +/– 11.680 zł.

 1. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/– 13.100 zł.
 2. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 49.034 zł wprowadzono wydatki na dożywianie w kwocie 45.074 zł, zasiłki okresowe 23.697 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami na kwotę +/– 28.500 zł i działami na kwotę – 19.737 zł.
 3. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono wydatki w kwocie 831.288 zł na realizację Projektu systemowego Kapitał Ludzki „Chwytaj dzień korzystaj z szansy” . Projekt będzie realizowany przy udziale partnerów:

-     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, który jest jednocześnie administratorem i beneficjentem projektu,

-     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach,

-     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole,

-     Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach.

 1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 17.800 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone.
 2. W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 93.350  

z n/w zadań:

a)   dodatkowych punktów oświetlenia drogowego – 20.000 zł

b)   budowy oświetlenia na ul. Działkowej od ul. Mickiewicza do ul.Al. Piłsudskiego – 44.570 zł

c)   wykonania oświetlenia wraz ze skrzynką energetyczną na boisku sportowym w Siernikach – 28.780 zł.

 

 1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000 zł

z n/w zadań:

a)    budowy świetlicy wiejskiej z płyty warstwowej w m. Boguniewo  – 100.000 zł

b)    wykonania placu zabaw w Parku Zwycięstwa  – 20.000 zł.

c)     dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę  +/– 288.947 zł

 

 1. W dziale Kultura fizyczna i sport zmniejsza się wydatki o kwotę 45.280 zł      z realizacji budowy płyty asfaltowej na boisku sportowym w Budziszewku.

 

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 6.262.774 zł.

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

Nr 3      „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku” zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 7.363.000 zł oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 29.781 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 1.842.845 zł.

 

Nr 4      „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2010 rok” dokonano zmniejszenia nakładów do poniesienia o kwotę 13.135.058 zł oraz planowane środki finansowe na 2010 rok o kwotę  6.515.058 zł.

 

Nr 5      „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 37.538.712 zł oraz nakłady roku 2010 o kwotę 5.837.692 zł , zmniejszono nakłady 2011 r. o  kwotę 11.350.000 zł, zmniejszono nakłady 2012 roku o kwotę 12.120.000 zł oraz zmniejszono nakłady roku 2013 o kwotę 8.050.000 zł i nakłady lat poprzednich o kwotę 181.020 zł.

 

Nr 6      „Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadzono wydatki bieżące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji projekt pn. „Chwytaj dzień korzystaj z szansy” na ogólną wartość 906.762 zł w tym wydatki bieżące z budżetu gminy 831.288 zł.

 

Nr 7      „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/38.000 zł

 

Nr 8       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok” wprowadzono dotację celową w kwocie 45.074 zł przeznaczoną na wydatki związane z  realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”.

 

Nr 9       „Zestawienie planowanych kwot dotacji  w 2010 roku” dokonano zmniejszenia dotacji na ogólną kwotę + 400.000 zł  udzielonej z budżetu gminy na 2010 rok dla:

-     jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę   150.000 zł

-     jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych o kwotę   250.000 zł.

 

Nr 10     „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2010 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami bez zmiany planowanych przychodów i wydatków.

 

Nr 11   „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok” dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/–  13.100 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf